Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mokėjimo įsakymo procedūros - Belgija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.

1 Ar numatyta mokėjimo įsakymo procedūra?

Belgijoje taikoma pagreitinto bylų nagrinėjimo procedūra, kurią naudojant galima išduoti mokėjimo įsakymą. Šios supaprastintos procedūros, aprašytos Belgijos teismų kodekso 1338−1344 straipsniuose, tikslas − tam tikrose bylose patenkinti gana nedidelės sumos reikalavimą.

Teisės aktai, kuriais reglamentuojama pagreitinta procedūra, yra šie: žr. Federalinės valstybinės teisingumo tarnybos svetainę (Federale Overheidsdienst Justitie/Service Public Justice):

 • spustelėkite Belgische Wetgeving arba Législation belge (Belgijos teisės aktai);
 • skiltyje Juridische Aard arba Nature juridique (įstatymo rūšis) spustelėkite Gerechtelijk Wetboek arba Code judiciaire (Teismų kodeksas);
 • skiltyje Woorden arba Mot(s) (žodis (-iai)), įrašykite 664;
 • spustelėkite Zoeken op arba Chercher sur (ieškoti) ir tuomet spustelėkite Lijst arba Liste (sąrašas);
 • spustelėkite Detail arba Détail (išsami informacija).

1.1 Procedūros taikymo sritis

1.1.1 Kokių rūšių reikalavimams ši procedūra taikoma (pvz., tik piniginiams reikalavimams, tik iš sutarčių kylantiems reikalavimams ir t. t.)?

Procedūrą galima taikyti tik piniginiams reikalavimams.

1.1.2 Ar yra nustatyta didžiausia reikalavimo suma?

Belgijos teismų kodekso 1338 straipsnyje nustatyta, kad ši procedūra gali būti taikoma tik iš įrodytos skolos kylantiems mokėjimo piniginiams reikalavimams, kurių suma neviršija 1 860 EUR.

1.1.3 Ar privaloma taikyti šią procedūrą?

Ši procedūra taikoma tik savanoriškai.

1.1.4 Ar galima taikyti procedūrą, jeigu atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje?

Ne. Belgijos teismų kodekso 1344 straipsnyje nustatyta, kad pagreitintą procedūrą reglamentuojančios taisyklės taikomos tuo atveju, kai skolininkas gyvena arba turi būstą Belgijoje.

1.2 Kompetentingas teismas

Ši procedūra gali būti taikoma civilinių bylų teisme arba policijos teisme, atsižvelgiant į tai, kuris iš šių teismų turi jurisdikciją nagrinėti reikalavimą. (Daugiau informacijos apie civilinių bylų teismo ir policijos teismo jurisdikcijos sritis pateikiama informaciniame leidinyje „Teismų sistema“.)

1.3 Formos reikalavimai

1.3.1 Ar privaloma naudoti standartinę formą? (Jeigu taip, kur tą formą galima gauti?)

Standartinės formos, naudotinos bylai pradėti, nėra. Tačiau įstatyme yra nustatytos įvairios sąlygos, susijusios su informacija, kuri turi būti nurodoma raginime įvykdyti piniginį reikalavimą ir prašyme, kuriuo reikalavimas perduodamas spręsti teismui.

Prieš kreipdamasis į teismą ieškovas privalo skolininkui nusiųsti mokėjimo reikalavimą. Ši pareiga nustatyta Belgijos teismų kodekso 1339 straipsnyje. Mokėjimo reikalavimas gali būti surašytas naudojant antstolio vykdomojo dokumento, kuris įteikiamas skolininkui, formą arba siunčiamas registruotu laišku su gavimo patvirtinimu. 1339 straipsnyje taip pat nustatyta, kokia informacija turi būti nurodoma reikalavime, kad jis teisiškai galiotų. Jeigu reikalavime nepateikiama susijusi informacija, jis netenka galios. Reikalavime nurodoma ši informacija:

 • Belgijos teismų kodekso skyriaus skirsnių, kuriuose reglamentuojama pagreitinta procedūra, ištrauką;
 • reikalavimas per penkiolika darbo dienų nuo rašto išsiuntimo arba jo įteikimo skolininkui dienos atlikti mokėjimą;
 • reikalaujama suma;
 • teismas, kuris nagrinės reikalavimą, jeigu skolininkas nesumokės reikalaujamos sumos.

Per 15 dienų nuo tos dienos, kurią pasibaigia reikalavime nurodytas 15 dienų terminas, reikalavimas perduodamas teismui, kuriam šiuo tikslu pateikiami du prašymo egzemplioriai. Teismų kodekso 1340 straipsnyje išvardyti dalykai, kurie turi būti nurodomi prašyme. Prašyme privalo būti nurodyta:

 • diena, mėnuo ir metai;
 • ieškovo pavardė, vardas, profesija ir gyvenamoji vieta, o jeigu būtina, – ir jo teisinio atstovo pavardė, vardas, gyvenamoji vieta ir įgaliojimai;
 • reikalavimo dalykas ir aiškus pareiškimas dėl reikalaujamos sumos, įskaitant išsamų daiktų, kurie sudaro reikalavimą, sąrašą ir reikalavimo pagrindus;
 • paskirtas teismas, kurio prašoma priimti sprendimą dėl reikalavimo;
 • advokato ir suinteresuotosios šalies parašai.

Naudodamasis ieškovui suteikiama teise veikti savo nuožiūra, pareiškėjas taip pat gali nurodyti priežastis, dėl kurių prieštarauja mokėjimo atidėjimui.

Prie prašymo būtina pridėti:

 • dokumento, kuriuo grindžiamas reikalavimas, fotokopiją;
 • arba antstolio vykdomojo dokumento ar registruoto laiško ir jo gavimo patvirtinimo kopiją, arba laiško originalą, prie kurio pridedami įrodymai, patvirtinantys, kad gavėjas atsisakė priimti laišką arba jo neatsiėmė iš pašto skyriaus, įskaitant pareiškimą, kuriame nurodoma, kad skolininkas gyventojų registre nurodytu adresu yra įregistruotas.

1.3.2 Ar būtina turėti advokatą?

Vienas iš būtinų prašymo elementų yra advokato parašas. Teismų kodekso 1342 straipsnyje taip pat nurodyta, kad teismo sprendimo kopija bus siunčiama ieškovo advokatui įprastu paštu. Tai vienintelė teisinė nuostata, pagal kurią reikalaujama, kad ieškovas kreiptųsi į advokatą.

1.3.3 Kaip išsamiai reikia aprašyti reikalavimo pagrindą?

Prašymas turi būti pagrįstai išsamaus lygio. Teismų kodekso 1340 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad prašyme būtina nurodyti reikalavimo dalyką ir padaryti išsamų pareiškimą dėl reikalaujamos sumos, įskaitant išsamų daiktų, kurie sudaro reikalavimą, sąrašą ir reikalavimo pagrindus.

1.3.4 Ar reikia pateikti rašytinius įrodymus, pagrindžiančius reikalavimą? Jeigu taip, kokie dokumentai priimtini kaip įrodymai?

Taip. Pagal 1338 straipsnį reikalavimas turi būti pagrįstas skolininko surašytu dokumentu. Tačiau šiame dokumente skolininkas neprivalo pripažinti skolos buvimo fakto.

1.4 Prašymo atmetimas

Per penkiolika dienų nuo prašymo pateikimo dienos teismas jį patenkins arba atmes; šiuo tikslu ikiteisminio bylų nagrinėjimo skyrius (chambre du conseil/raadkamer) priims sprendimą. Teismas gali atidėti mokėjimą arba reikalavimą patenkinti iš dalies (žr. Teismų kodekso 1342 straipsnį). Teismas turės teisę susipažinti su informacija, susijusia su įvairiomis skolos sudedamosiomis dalimis, ir gali nuspręsti nenagrinėti tam tikrų šių skolos sudedamųjų dalių. Tai sudaro sąlygas teismui atsižvelgti į bet kokius mokėjimus, kuriuos nagrinėjant reikalavimą galėjo atlikti skolininkas. Jeigu sąlygos nebuvo tenkinamos, teismas gali iš karto atmesti reikalavimą, (žr. Teismų kodekso 1338 ir 1344 straipsnius).

Jeigu teismas visiškai arba iš dalies patenkina prašymą, jo sprendimas turi tokią pat galią, kaip ir už akių priimtas teismo sprendimas.

Ieškovas tuomet privalo įteikti teismo priimtą sprendimą skolininkui. Atsižvelgiant į tai, kad teismo sprendimas, kuriuo visiškai arba iš dalies patenkinamas ieškovo prašymas, turi tokią pat galią, kaip ir už akių priimtas teismo sprendimas, jis skolininkui turi būti įteiktas per vienus metus: priešingu atveju bus laikoma, kad toks sprendimas nebuvo priimtas (žr. Teismų kodekso 806 straipsnį).

Teismų kodekso 1343 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šis sprendimas teisinę galią turi tuo atveju, jeigu kartu su juo įteikiamas dokumentas, prie kurio pridedama:

 • prašymo kopija;
 • pareiškimas dėl termino, per kurį skolininkas gali pareikšti prieštaravimą;
 • išsami informacija apie teismą, kuriam turi būti pareiškiamas prieštaravimas, įskaitant oficialius reikalavimus, kurių šiuo atveju reikia laikytis.

Skolininkas taip pat bus įspėtas, kad jeigu iki nurodyto termino pabaigos nesiims veiksmų, bus galima pasinaudoti visomis teisių gynimo priemonėmis siekiant priversti jį sumokėti reikalaujamas sumas. Jeigu toks įspėjimas nenurodomas, įteikimo dokumentas netenka galios.

Sprendimas nėra laikinai vykdytinas (žr. Belgijos teismų kodekso 1399 straipsnio 2 dalį). Todėl sprendimo vykdymas sustabdomas, iki sueis terminas, per kurį galima pareikšti prieštaravimus arba paduoti apeliacinį skundą. Tačiau remiantis sprendimu galima taikyti apsauginį turto areštą.

Jeigu skolininkas per nurodytą terminą nepareiškia prieštaravimo arba nepaduoda apeliacinio skundo, sprendimas tampa galutinis.

1.5 Apskundimas

Ieškovo apeliacinis skundas

Galimybė ieškovui paduoti apeliacinį skundą yra nustatyta Teismų kodekso 1343 straipsnio 4 dalyje. Ieškovas negali paduoti visapusiško apeliacinio skundo (appel/beroep) dėl sprendimo, kuriuo prašymas atmetamas arba iš dalies patenkinamas. Tačiau ieškovai gali dar kartą pateikti reikalavimą, pareikšdami ieškinį įprasta (o ne pagreitinta) tvarka. Jeigu reikalavimas iš dalies patenkinamas ir ieškovas nori iškelti bylą įprasta tvarka, jis dar neturi būti įteikęs sprendimo skolininkui.

Skolininko prieštaravimas arba apeliacinis skundas

Skolininkas sprendimui gali prieštarauti vienu iš dviejų būdų: paduodamas apeliacinį skundą dėl sprendimo arba įregistruodamas prieštaravimą (teismo sprendimas turi už akių priimto sprendimo galią, jeigu teismas visiškai arba iš dalies patenkina ieškovo prašymą: žr. Teismų kodekso 1343 straipsnio 1 dalį). Abiem atvejais teisinis procesas turi būti pradedamas per vieno mėnesio terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo teismo sprendimo įteikimo dienos (žr. Belgijos teismų kodekso 1048 ir 1051 straipsnius). Šie terminai bus pratęsti tuo atveju, jeigu viena iš šalių negyvena Belgijoje arba šioje šalyje neturi būsto ar nuolatinės gyvenamosios vietos adreso, kuriuo galima įteikti dokumentus.

Tuomet reikia vadovautis civilinėje teisėje nustatytomis taisyklėmis, kuriomis yra reglamentuojami prieštaravimas ir apeliacinis procesas, išskyrus vieną išimtį, nustatytą Belgijos teismų kodekso 1343 straipsnio 3 dalies 2 punkte: priešingai, nei nustatyta 1047 straipsnyje (kuriame reikalaujama įteikti antstolio vykdomąjį dokumentą), prieštaravimą galima pareikšti surašant prašymą, kuris įteikiamas teismo raštinei; šiuo atveju pateikiamo prašymo kopijų skaičius nustatomas atsižvelgiant į byloje dalyvaujančių šalių ir advokatų skaičių. Tuomet teismo pareigūnas, išsiųsdamas teismo raštą, informuoja ieškovą ir jo advokatą apie prieštaravimą.

Prašyme (dėl prieštaravimo) būtina nurodyti toliau išvardytą informaciją. Nepateikus kurios nors informacijos, prašymas netenka galios.

 • Diena, mėnuo ir metai;
 • prieštaravimą pareiškiančio asmens pavardė, vardas, profesija ir gyvenamoji vieta;
 • ieškovo pavardė, vardas, gyvenamoji vieta ir jo advokato pavardė ir vardas;
 • ginčijamas sprendimas;
 • pagrindai, kuriais remiasi prieštaravimą pareiškianti šalis.

Tuomet teismo pareigūnas kviečia šalis teismo paskirtą dieną atvykti į bylos nagrinėjimo posėdį.

1.6 Prieštaravimas

Belgijos teisėje aiškiai nenurodoma, kad dėl reikalavimo galima pateikti prieštaravimo pareiškimą.

Skolininkas gali siųsti informaciją civilinių bylų teismui, tačiau tai neturės įtakos už akių priimto teismo sprendimo pobūdžiui.

1.7 Prieštaravimo pasekmės

Kaip pirmiau nurodyta, galimybės pateikti prieštaravimo pareiškimą nėra. Pagreitinta procedūra bus taikoma toliau, nepaisant to, ar skolininkas prieštarauja sprendimui, ar ne.

1.8 Prieštaravimo nepareiškimo pasekmės

Žr. atsakymą į 1.7 klausimą.

1.8.1 Kokius veiksmus reikia atlikti norint gauti vykdytiną sprendimą?

1.8.2 Ar šis sprendimas yra galutinis, ar atsakovas gali jį apskųsti?


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 13/11/2014