Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Postopek za plačilni nalog - Bolgarija

Izvirna jezikovna različica te strani bolgarščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščina.

1 Obstoj postopka za izdajo plačilnega naloga

V poglavju XXXVIII zakonika o civilnem postopku z naslovom Postopek za plačilni nalog (uradni list št. 59 z dne 20. julija 2007, ki velja od 1. marca 2008 in kot je bil spremenjen v uradnem listu št. 42/2009 ter nazadnje spremenjen v uradnem listu št. 13/2017) je določen poenostavljen postopek, na podlagi katerega lahko tožnik izterja zahtevek, kadar je verjetno, da toženec zahtevku ne bo nasprotoval.

1.1 Področje uporabe postopka

1.1.1 Kateri zahtevki so upravičeni (npr. samo denarni zahtevki, samo pogodbeni zahtevki itd.)?

Upnik lahko zahteva izdajo plačilnega naloga na podlagi naslednjih zahtevkov:

 • denarni zahtevki ali zahtevki za zamenljive stvari, kadar je zahtevek v pristojnosti okrožnega sodišča;
 • prenos premičnega premoženja, ki ga je dolžnik prejel z obveznostjo vrnitve ali ki je predmet zastave ali ki ga je dolžnik prenesel z obveznostjo prenosa posesti, kadar je zahtevek v pristojnosti okrožnega sodišča.

Poleg tega lahko vlagatelj v skladu z izrecno določbo člena 417 zakonika o civilnem postopku zahteva tudi izdajo plačilnega naloga, kadar se zahtevek, ne glede na njegov znesek, nanaša na:

 • upravni akt, na podlagi katerega so civilna sodišča pristojna za dopustitev izvršbe;
 • dokument ali izpisek iz poslovnih knjig, iz katerih izhajajo zahtevki državnih uradov, občin in bank;
 • pogodbo, sporazum ali drugo vrsto pogodbe z notarsko overitvijo podpisov, katere vsebina so obveznosti denarnih plačil ali plačil drugih zamenljivih stvari ter vse obveznosti prenosa določenega premoženja;
 • izpisek iz registra zastav v zvezi z vpisanim zavarovanjem in začetkom izvršbe – glede prenosa zastavljenega premoženja;
 • izpisek iz registra zastav v zvezi z vpisano prodajno pogodbo, na podlagi katere se lastništvo zadrži do plačila kupnine, ali v zvezi s sporazumom o zakupu – glede vrnitve prodanega ali zakupljenega premoženja;
 • sporazum o zastavi ali pogodbo o hipoteki v skladu s členom 160 in členom 173(3) zakona o obligacijskih in pogodbenih razmerjih;
 • veljavno pogodbo o vzpostavitvi zasebnega, državnega ali občinskega zahtevka, kadar se njegova izvršba opravlja na podlagi postopka iz zakonika o civilnem postopku;
 • obvestilo o napaki;
 • zadolžnico, menico ali enakovredno vrsto zavarovanja ter pripadajočo zavezo ali vrednotnice.

Kadar je vlogi priložen dokument v skladu s členom 417 zakonika o civilnem postopku, na katerega se zahtevek nanaša, lahko upnik od sodišča zahteva, naj odredi takojšnjo izvršbo in izda sklep o izvršbi.

1.1.2 Ali obstaja zgornja meja vrednosti zahtevka?

Kadar zahtevek izhaja iz nekaterih pogodb iz člena 417 zakonika o civilnem postopku, njegov znesek navzgor ni omejen.

V skladu s preostalimi določbami o denarnih zahtevkih, zahtevkih glede zamenljivih stvari ali prenosa premičnega premoženja se lahko plačilni nalog izda le, kadar zahtevek spada v pristojnost okrožnega sodišča. Okrožno sodišče je pristojno za zahtevke v civilnih in gospodarskih zadevah, katerih zneski ne presegajo 25 000 BGN, ter za vse zahtevke glede preživnine, delovne spore in zahtevke, ki izhajajo iz obvestila o napaki.

1.1.3 Ali je uporaba tega postopka prostovoljna ali obvezna?

Uporaba tega postopka je prostovoljna. Tudi kadar obstajajo temeljni pogoji za izdajo plačilnega naloga, tožnik ni zavezan izbrati tega postopka obrambe, ampak lahko zahtevek uveljavlja na podlagi splošnega postopka v zvezi z zahtevki.

1.1.4 Ali je postopek možen, če toženec živi v drugi državi članici ali v tretji državi?

Plačilni nalog se ne izda, kadar dolžnik nima stalnega naslova in običajnega prebivališča ali sedeža in kraja poslovanja na ozemlju Republike Bolgarije.

1.2 Pristojno sodišče

Vloga se vloži pri okrožnem sodišču glede na stalni naslov ali sedež dolžnika, sodišče pa mora v treh dneh uradno preveriti krajevno pristojnost. Če sodišče meni, da zadeva ne spada v njegovo pristojnost, jo pošlje ustreznemu sodišču.

1.3 Formalni pogoji

1.3.1 Ali je uporaba standardiziranega obrazca obvezna (če je tako, kje je ta obrazec na voljo)?

Obvezna je uporaba obrazcev za vloge, ki jih odobri minister za pravosodje. Vloge so priloga k predpisu št. 6 z dne 20. februarja 2008, ki ga izda minister za pravosodje, o odobritvi obrazcev plačilnih nalogov, vlog za izdajo plačilnega naloga in drugih listin, ki se nanašajo na postopek za plačilni nalog.

1.3.2 Ali me mora zastopati odvetnik?

To ni obvezno.

1.3.3 Kako podrobno moram utemeljiti zahtevek?

V vlogi morajo biti navedene okoliščine, na katerih temelji zahtevek, in bistvo zahteve.

1.3.4 Ali je treba predložiti pisna dokazila za zadevni zahtevek? Če je tako, kateri dokumenti so dopustni kot dokazi?

Vlogi ni treba priložiti nobenih dokazov glede zahtevka. Vlagatelj take dokaze lahko priloži, vendar to ni obvezno, saj je postopek namenjen le preverjanju, ali je zahtevek dvomljiv. Zadostuje, če vlagatelj trdi, da zahtevek obstaja. Če dolžnik plačilnemu nalogu ugovarja, se obstoj zahtevka preverja v postopku v zvezi z zahtevkom. Če vlogo vloži zastopnik, ji mora biti priloženo pooblastilo, prav tako pa mora biti vlogi priloženo potrdilo o plačani taksi in pravnih izdatkih, kjer je ustrezno.

1.4 Zavrnitev zahtevka

Vloga za izdajo plačilnega naloga se zavrne v naslednjih primerih:

 • kadar zahtevek ne izpolnjuje zahtev iz člena 410 zakonika o civilnem postopku, tj. se ne nanaša na plačilo denarja ali zamenljive stvari v znesku do največ 25 000 BGN ali premično premoženje v kategoriji iz točke 2 odstavka 1 člena 410 zakonika o civilnem postopku; tudi kadar vloga ni skladna z zahtevami pravilnosti, se ta ne zadrži, ampak se neposredno zavrne. Samo v izjemnih primerih, kadar vlagatelj ni uporabil odobrenega obrazca vloge ali je uporabil napačen obrazec, mu sodišče naroči, naj to nepravilnost odpravi, in obvestilu priloži ustrezen obrazec (člen 425(2) zakonika o civilnem postopku);
 • kadar zahtevek nasprotuje pravu ali morali;
 • kadar dolžnik nima stalnega naslova ali sedeža na ozemlju Republike Bolgarije ali kadar nima običajnega prebivališča ali kraja poslovanja na ozemlju Republike Bolgarije.

1.5 Pritožba

Stranke se zoper plačilni nalog ne morejo pritožiti, razen za del, ki se nanaša na izdatke. Vlagatelj se lahko zoper odločbo o delni ali popolni zavrnitvi vloge pritoži pri ustreznem regionalnem sodišču, tako da vloži zasebno pritožbo, za katero se ne predloži izvod vročitve. Pritožba je mogoča tudi zoper odločbo o takojšnji izvršbi, ki jo sodišče izda v primeru dokumentov, ki se predložijo v skladu s členom 417 zakonika o civilnem postopku. Zasebno pritožbo zoper odločbo o takojšnji izvršbi je treba predložiti z ugovorom zoper izdan plačilni nalog, temelji pa lahko le na premislekih, ki izhajajo iz aktov v skladu s členom 417 zakonika o civilnem postopku.

1.6 Izjava nasprotne stranke

Dolžnik lahko po prejemu plačilnega naloga v dveh tednih vloži pisni ugovor. V smislu člena 414 zakonika o civilnem postopku je ugovor vse, kar po vsebini ni izvršitev, vsaka oblika nestrinjanja, vsaka izjava, iz katere je očitno, da dolžnik ne namerava plačati. Izrecno je navedeno, da ugovora ni treba utemeljiti.

1.7 Učinek izjave nasprotne stranke

Če dolžnik pravočasno vloži ugovor, sodišče vlagatelja obvesti, da lahko v enem mesecu vloži tožbo za ugotovitev zahtevka, tako da plača razliko do ustrezne takse. Če vlagatelj ne predloži dokazov, da je vložil tožbo v zadevnem roku, sodišče delno ali v celoti razveljavi plačilni nalog, za katerega ni bil vložen zahtevek.

1.8 Učinek manjkajoče izjave nasprotne stranke

1.8.1 Kaj je treba storiti za pridobitev izvršljive odločbe?

Člen 416 zakonika o civilnem postopku določa, da če ugovor ni vložen pravočasno ali če je umaknjen, plačilni nalog postane veljaven in sodišče na njegovi podlagi izda sklep o izvršbi, ki se ustrezno navede na odločbi.

1.8.2 Je ta odločba pravnomočna ali še obstaja možnost, da se toženec zoper njo pritoži?

Dolžnik, ki mu ni bila dana možnost za izpodbijanje zahtevka, lahko v enem mesecu po tem, ko izve za plačilni nalog, vloži ugovor pri pritožbenem sodišču, če:

 • plačilni nalog ni bil ustrezno vročen;
 • plačilni nalog ni bil vročen dolžniku osebno in dolžnik ni imel običajnega prebivališča na ozemlju Republike Bolgarije na dan vročitve;
 • dolžnik ni bil pravočasno obveščen o vročitvi zaradi posebnih nepredvidenih okoliščin;
 • dolžnik ni vložil ugovora zaradi posebnih nepredvidenih okoliščin, ki jih ni mogel preprečiti.

Vložitev takega ugovora ne zadrži izvršitve odločbe, vendar lahko sodišče zadrži izvršbo na zahtevo dolžnika in na podlagi predložitve ustreznega zavarovanja dolžnika.

Sodišče sprejme ugovor, če se ugotovi, da so bili na voljo zgoraj navedeni temeljni pogoji. Če pritožbeno sodišče sprejme ugovor, ker dolžnik nima stalnega naslova ali sedeža na ozemlju Republike Bolgarije ali ker nima običajnega prebivališča ali kraja poslovanja na ozemlju Republike Bolgarije, uradno razveljavi plačilni nalog in sklep o izvršbi, ki je bil izdan na njegovi podlagi. Nasprotno pa pritožbeno sodišče, če sprejme ugovor, zadrži izvršbo izdane odločbe in zadevo vrne okrožnemu sodišču ter vlagatelja obvesti, da lahko glede svojega zahtevka v enem mesecu vloži tožbo, tako da plača razliko do ustrezne takse.

Poleg tega lahko dolžnik v postopku v zvezi z zahtevkom izpodbija zahtevek, glede katerega je bil izdan plačilni nalog, če se najdejo nova dejstva ali novi pisni dokazi, ki so bistvenega pomena za zadevo in mu niso mogli biti znani v času vložitve ugovora ali ki jih v navedenem roku ni mogel pridobiti. Tožbo je mogoče vložiti v treh mesecih od dne, ko dolžnik izve za nove okoliščine, ali od dne, ko je lahko pridobil nove pisne dokaze, vendar najpozneje eno leto po zaključku obvezne izterjave zahtevka.

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 24/07/2018