Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Betalningsförelägganden - Bulgarien

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på bulgariska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.

1 Finns det ett särskilt förfarande för betalningsföreläggande?

I kapitel XXXVIII om betalningsförelägganden i i civilprocesslagen (Bulgariens officiella kungörelseorgan nr 59 av den 20 juli 2007, med verkan från och med den 1 mars 2008, ändrad i officiella kungörelseorganet nr 42/2009 och senast ändrad i officiella kungörelseorganet nr 13/2017) föreskrivs ett förenklat förfarande genom vilket fordringsägaren kan driva in sin fordran när svaranden troligtvis inte kommer att bestrida denna.

1.1 Användningsområde

1.1.1 Vilka slags krav kan prövas?

Fordringsägaren kan begära att ett betalningsföreläggande ska utfärdas för följande slags fordringar:

 • Penningfordringar eller fordringar på fungibel egendom om fordran omfattas av distriktsdomstolens behörighet.
 • Överföring av lös egendom som svaranden har erhållit med skyldighet att lämna tillbaka den eller som omfattas av pant eller som har överlåtits av svaranden med skyldighet att frånhända den om fordran omfattas av distriktsdomstolens behörighet.

Enligt den uttryckliga bestämmelsen i artikel 417 i civilprocesslagen får käranden också begära att ett betalningsföreläggande utfärdas om fordran, oavsett dess omfattning, avser följande:

 • En förvaltningsåtgärd som tvistemålsdomstolar får verkställa.
 • En handling eller ett utdrag ur räkenskaper som visar fordringar från statliga myndigheter, kommuner och banker.
 • Ett dokument, ett avtal eller en annan typ av kontrakt, där en notarius publicus har attesterat underskrifter avseende skulder när det gäller betalning av pengar eller annan fungibel egendom samt andra skyldigheter att överföra viss egendom.
 • Ett utdrag ur pantregistret för en registrerad säkerhet och för inledande av verkställighet – avseende överföring av pantsatta tillgångar.
 • Ett utdrag ur pantregistret för ett registrerat försäljningsavtal där ägandet överförs när priset betalats, eller ett leasingavtal – avseende återlämnande av sålda eller leasade tillgångar.
 • Ett pantavtal eller pantbrev enligt artiklarna 160 och 173.3 i lagen om skyldigheter och avtal.
 • En giltig handling för upprättandet av en privat, statlig eller kommunal fordran när verkställigheten sker enligt förfarandet i civilprocesslagen.
 • En påminnelse om betalning av skatter.
 • Ett skuldebrev, en växel eller säkerhet för dessa, samt även obligationer eller obligationsränta.

Om ansökan inges tillsammans med en sådan handling som avses i artikel 417 i civilprocesslagen och som åberopas i fordran, kan fordringsägaren begära att domstolen beslutar om omedelbar verkställighet och utfärdar en exekutionstitel.

1.1.2 Kan bara krav upp till ett visst belopp prövas?

Om fordran har sitt ursprung i vissa av de handlingar som avses i artikel 417 i civilprocesslagen, kan fordran prövas oavsett beloppets storlek.

Enligt de övriga bestämmelserna om penningfordringar, fordringar om fungibel egendom eller överföring av lös egendom, kan ett betalningsföreläggande endast utfärdas om fordran omfattas av distriktsdomstolens behörighet. Distriktsdomstolen ansvarar för fordringar på privaträttens område som högst motsvarar en kostnad på 25 000 BGN och alla fordringar avseende underhåll, arbetskonflikter och påminnelser om betalning av skatter.

1.1.3 Är förfarandet obligatoriskt?

Förfarandet är inte obligatoriskt. Ett betalningsföreläggande utfärdas endast under vissa omständigheter, men fordringsägaren måste inte välja detta invändningsförfarande utan kan väcka talan inom ramen för det allmänna fordringsförfarandet.

1.1.4 Kan förfarandet användas även om svaranden bor i ett annat land?

Ett betalningsföreläggande utfärdas inte om svaranden inte har någon stadigvarande adress och sin vanliga hemvist eller sitt säte i Bulgarien.

1.2 Behörig myndighet

Ansökan ska lämnas till den distriktsdomstol som är behörig på den plats där svaranden har fast adress eller säte. Domstolen har tre dagar på sig att göra en officiell kontroll av den lokala behörigheten. Om domstolen anser att ärendet inte omfattas av dess behörighet, ska det översända ärendet till rätt domstol.

1.3 Formella krav på ansökan

1.3.1 Är det obligatoriskt att använda standardformulär (och var hittar jag i så fall dessa)?

Ansökningar ska göras på de formulär som justitieministern godkänt. Ansökningsformulären finns som bilaga till förordning nr 6 av den 20 februari 2008 om justitieministerns godkännande av formulär för betalningsförelägganden, ansökningar för utfärdande av betalningsförelägganden och andra handlingar som rör förfarandet för betalningsföreläggande.

1.3.2 Måste jag företrädas av en advokat?

Man måste inte företrädas av en advokat.

1.3.3 Hur pass detaljerat måste grunderna för kravet anges?

Grunderna och föremålet för fordran bör framgå av ansökan.

1.3.4 Måste jag presentera skriftlig bevisning för kravet? Vilka handlingar ska jag i så fall lämna in tillsammans med ansökan?

Det finns inga krav på att bevisning för fastställandet av fordran ska bifogas ansökan. Käranden får bifoga sådan bevisning men måste inte göra detta, eftersom förfarandet endast syftar till att bedöma huruvida fordran kan bestridas. Käranden måste endast hävda att en fordran finns. Om svaranden bestrider betalningsföreläggandet kontrollerar man att fordran existerar inom ramen för fordringsförfarandet. Ansökan måste inges tillsammans med en rättegångsfullmakt om den inges av ett ombud och bevis på erlagda stämpelavgifter och rättegångskostnader, där så är lämpligt.

1.4 Avvisning

En ansökan om utfärdande av ett betalningsföreläggande avvisas i följande fall:

 • Om fordran inte uppfyller kraven i artikel 410 i civilprocesslagen, det vill säga inte avser betalning av pengar eller fungibel egendom med ett pris på högst 25 000 BGN eller lös egendom av den kategori som avses i punkt 1, led 2 i artikel 410 i civilprocesslagen. En ansökan som inte uppfyller kraven om regelbundenhet lämnas inte utan åtgärd utan avvisas direkt. Endast i undantagsfall, om käranden inte har använt det godkända ansökningsformuläret eller har använt ett felaktigt formulär, uppmanar domstolen honom/henne att åtgärda detta och bifoga det rätta formuläret till meddelandet (artikel 425.2 i civilprocesslagen).
 • Om fordran strider mot lagen eller god sed.
 • Om svaranden inte har fast adress eller säte i Bulgarien, eller om han/hon inte har stadigvarande bosättning eller säte i landet.

1.5 Överklagande

Ett betalningsföreläggande kan inte överklagas av parterna, förutom kostnadsdelen. Käranden kan överklaga ett beslut om att, helt eller delvis, avvisa en ansökan hos relevant regional domstol genom ett privat överklagande utan delgivning. Ett beslut om omedelbar verkställighet som domstolen utfärdar i fråga om sådana handlingar som avses i artikel 417 i civilprocesslagen kan också överklagas. Ett privat överklagande av beslutet om omedelbar verkställighet måste inges tillsammans med invändningen mot det utfärdade betalningsföreläggandet och får endast grundas på akterna enligt artikel 417 i civilprocesslagen.

1.6 Bestridande

Svaranden får skriftligen bestrida betalningsföreläggandet inom två veckor efter mottagandet. Ett bestridande i den mening som avses i artikel 414 i civilprocesslagen är allt som i sig strider mot verkställigheten, alla typer av meningsskiljaktigheter och alla uppgifter som tydligt visar att svaranden inte är villig att betala. Det anges uttryckligen att bestridandet inte måste motiveras.

1.7 Effekten av ett bestridande

Om svaranden gör ett bestridande inom vederbörlig tid informerar domstolen käranden om att han/hon kan väcka talan för fastställandet av fordran inom en månad genom att betala återstoden av rättegångskostnaderna. Om käranden inte styrker att han/hon har väckt talan inom den angivna tidsfristen ogiltigförklarar domstolen betalningsföreläggandet, antingen helt och hållet eller för den del som ingen fordran har gjorts.

1.8 Effekten av att svaranden inte bestritt ansökan i tid

1.8.1 Vad krävs för att få ett verkställbart avgörande?

Enligt artikel 416 i civilprocesslagen träder betalningsföreläggandet i kraft om inget bestridande ingetts inom vederbörlig tid eller om bestridandet dras tillbaka. Utifrån detta utfärdar domstolen sedan en exekutionstitel, som följaktligen måste anges på föreläggandet.

1.8.2 Är utslaget slutligt eller är det fortfarande möjligt för svaranden att överklaga?

En svarande som inte haft möjlighet att överklaga en fordran kan bestrida denna vid appellationsdomstolen, inom en månad från det att han/hon fick kännedom om betalningsföreläggandet, i följande fall:

 • Om betalningsföreläggandet inte delgetts på vederbörligt sätt.
 • Om betalningsföreläggandet inte delgetts honom/henne personligen och om han/hon inte hade sin stadigvarande bosättning i Bulgarien den dag då delgivningen ägde rum.
 • Om han/hon inte informerats i vederbörlig tid om delgivningen på grund av särskilda oförutsedda omständigheter.
 • Om han/hon inte gjorde bestridandet på grund av särskilda oförutsedda omständigheter som inte hade kunnat förhindras.

Bestridandet innebär inte att betalningsföreläggandet upphävs, men domstolen kan upphäva det på svarandens begäran och efter att svaranden visat att han/hon har lämplig säkerhet.

Domstolen godtar bestridandet om omständigheterna ovan föreligger. Om appellationsdomstolen godtar bestridandet eftersom svaranden inte har fast adress eller säte i Bulgarien eller inte har stadigvarande bosättning eller säte i landet, gör domstolen en officiell ogiltigförklaring av betalningsföreläggandet och den exekutionstitel som utfärdats för detta. I annat fall kan appellationsdomstolen godta bestridandet och upphäva verkställandet av det utfärdade föreläggandet, varpå den skickar tillbaka ärendet till distriktsdomstolen och informerar käranden om att han/hon kan väcka talan avseende sin fordran inom en månad genom att betala återstoden av rättegångskostnaderna.

Dessutom kan svaranden, i ett fordringsförfarande, bestrida en fordran som blivit föremål för ett betalningsföreläggande om nya fakta eller ny skriftlig bevisning av betydande vikt för ärendet har framkommit och som han/hon inte kunde ha känt till när bestridandet ingavs eller som han/hon inte hade kunnat erhålla inom denna tid. Talan kan väckas inom tre månader från det datum då de nya omständigheterna blev kända för svaranden eller från det datum då han/hon kunde få tillgång till den nya skriftliga bevisningen, dock senast ett år efter att fordran drivits in.


De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 24/07/2018