Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

„Maksekäsu” menetlused - Hispaania

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hispaania keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

1 Maksekäsumenetluse olemasolu

Jah, maksekäsumenetlus on olemas. Selle põhieesmärk on laenude kaitsmine. See toimib täitedokumendi loomise kaudu võlgade kohta, mis vastavad mitmele õigusaktides sätestatud nõudele.

Õigusnõustajatel on õigus tegeleda ja otsustada maksekäsumenetluse üle kooskõlas menetlusõiguses kehtestatud menetlustega.

1.1 Menetluse kohaldamisala

1.1.1 Milliste nõuete puhul võib seda kohaldada (nt ainult rahaliste, lepinguliste vm nõuete puhul)?

See kehtib rahaliste võlgade kohta, mis on kindlaks määratud, võlgnetavad ja kuuluvad konkreetses summas tasumisele. Alates 31. oktoobrist 2011 ei ole summa piiratud. Võlg tuleb tõendada ühel järgmistest viisidest:

a) mis tahes vormis, liiki või füüsilisel andmekandjal dokumentide abil, mille on allkirjastanud võlgnik või millel on võlgniku tempel, märk või kaubamärk või muu füüsiline või elektrooniline tähis;

b) arvete, saatelehtede, tõendite, telegrammide, fakside või muude dokumentide esitamisega, mille võlausaldaja võib olla koostanud ühepoolselt, kuid mida tavapäraselt kasutatakse krediidi ja võlgade dokumenteerimiseks seda liiki suhetes, mis esinevad võlausaldaja ja võlgniku vahel;

c) kui koos võlga kinnitava dokumendiga esitatakse äridokumendid, mis tõendavad kauakestnud eelneva suhte olemasolu;

d) ühisomandis oleva varaga seotud juhtumite korral (propiedad horizontal), kui võlga tõendatakse kinnituste vormis tasumisele kuuluvate summade maksmata jätmise kohta seoses ühiste kuludega, mida linna kortermajades asuva kinnisvara omanikud peavad maksma.

1.1.2 Kas nõude väärtusele on kehtestatud ülemmäär?

Ei, alates 31. oktoobrist 2011 ülempiiri ei ole.

1.1.3 Kas kõnealuse menetluse kasutamine on vabatahtlik või kohustuslik?

Vabatahtlik.

1.1.4 Kas kõnealust menetlust saab kasutada ka siis, kui kostja elab mõnes muus liikmesriigis või kolmandas riigis?

Ei, välja arvatud võlad seoses ühiste kulude tasumisega, mida linna kortermajades või elamukompleksides asuva kinnisvara omanikud peavad maksma, kuna sellisel juhul on avalduse esitaja valikul pädevus ka kinnisvara asukoha järgsel kohtul.

1.2 Pädev kohus

Esimese astme kohus võlgniku alalises asukohas või elukohas või kohas, kus asub linnavara, mille suhtes kehtivad ühisomandis olevat linnavara käsitlevad aktid.

1.3 Vorminõuded

Hageja peab esitama kirjaliku nõude, milles esitatakse võlausaldaja ja võlgniku andmed, ning lühikese kirjelduse võla päritolu ja summa kohta.

1.3.1 Kas tüüpvormi kasutamine on kohustuslik? (Kui on, siis kust selle vormi saab?)

Tüüpvormide kasutamine ei ole kohustuslik, kuid soovi korral on need kättesaadavad kohtuametniku büroos või ühises menetlusteenistuses. Vormi on võimalik alla laadida, klõpsates järgmisele lingile: Lingil klikates avaneb uus akenvorm.

1.3.2 Kas advokaadi kaasamine on kohustuslik?

Maksekäsumenetluse kohta esialgse avalduse esitamisel ei ole kohtu esindaja või seadusliku esindaja poolne esindamine vajalik. Kuid kui avalduse esitaja soovib, et teda kaitseks advokaat, tuleb sellest teisele poolele teatada, nii et too saab astuda mis tahes samme, mida peab oma kaitseks vajalikuks.

Võlgniku vastuväite või täitemenetluse korral on advokaadi ja kohtu esindaja teostatav seaduslik esindamine vajalik, kui nõude summa ületab 2000 eurot.

1.3.3 Kui üksikasjalikult tuleb nõuet põhjendada?

Tuleb esitada lühike selgitus võla tekkimise kohta.

1.3.4 Kas vaidlusaluse nõude kohta tuleb esitada kirjalikke tõendeid? Kui jah, siis millised dokumendid on tõendina vastuvõetavad?

Vt eespool punkt 1.1.1.

1.4 Taotluse rahuldamata jätmine

Kui ei täideta eespool nimetatud nõudeid territoriaalse pädevuse ja prima facie tõendite esitamise kohta või kui menetlusviga ei parandata, siis tähendab see, et kohus lükkab avalduse tagasi. Avalduse tagasilükkamise otsuse suhtes võib esitada edasikaebuse provintsikohtule (Audiencia Provincial).

1.5 Edasikaebamine

Avalduse tagasilükkamise otsuse suhtes võib esitada edasikaebuse provintsikohtule. Edasikaebus tuleb esitada 20 päeva jooksul algse otsuse teinud kohtule.

1.6 Vastuväide

Võlgnikul on maksmiseks või vastuväite esitamiseks aega 20 päeva alates maksenõude kuupäevast ja kuni kl 15.00 selle aja lõppemisele järgneval päeval. Vastuväide peab olema kirjalik. Seda ei ole võimalik kohtus suuliselt esitada. Kui nõude summa ületab 2000 eurot, peavad vastuväitele alla kirjutama advokaat ja kohtu esindaja. Konkreetsed edasikaebuse esitamise alused puuduvad ja võlgnik võib esitada nii sisulised kui ka lihtsalt vormilised või menetluslikud alused.

1.7 Vastuväite esitamise tagajärjed

Kui nõude summa jääb alla 6000 euro, teeb õigusnõustaja määruse, millega maksekäsumenetlus lõpetatakse ja märgitakse, et juhtumi menetlust tuleb jätkata kiirmenetlusena. Teade vastuväite kohta toimetatakse avalduse esitajale, kellel on 10 päeva aega kirjaliku vaide esitamiseks. Vastuväidete ja vaietega seoses võivad pooled paluda istungi korraldamist.

Kui nõude summa ületab 6000 eurot ja avalduse esitaja ei esita asjaomast nõuet ühe kuu jooksul alates talle vastuväite kättetoimetamisest, menetlus lõpetatakse ja avalduse esitajale antakse korraldus kulude tasumiseks.

Kui avalduse esitaja esitab nõude, toimetatakse teade kostjale, kellel on 20 päeva aega selle vaidlustamiseks, ja juhtumi menetlemist jätkatakse tavamenetlusena.

Kui nõude summa ületab 6000 eurot, annab kohus võlausaldajale kuu aega nõude esitamiseks tavamenetluses.

Kui vastuväites esitatud väidete valguses ei soovi võlausaldaja tavamenetlust jätkata, peab ta nõude sõnaselgelt tagasi võtma.

1.8 Vastuväite esitamata jätmise tagajärjed

Kui võlgnik jätab maksenõudele vastamata või ei ilmu kohale, väljastab õigusnõustaja määruse, millega maksekäsumenetlus lõpetatakse, ning teavitab võlausaldajat määrusest, et anda võlausaldajale võimalus algatada täitemeetmed, mida ta võib teha lihtsa avalduse alusel.

1.8.1 Mida tuleb teha, et saada täitmisele pööratav kohtulahend?

Võlausaldaja peab esitama täitmise taotluse. Kui summa ületab 2000 eurot, peavad taotlusele alla kirjutama advokaat ja kohtu esindaja.

1.8.2 Kas kõnealune kohtulahend on lõplik või on kostjal veel võimalik lahend edasi kaevata?

Edasikaebuse võimalus puudub. Ainuke võimalus on esitada täitemeetme suhtes vastuväide konkreetsetel alustel.


Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 02/04/2019