Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europski platni nalog - Latvija

Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.

1 Postojanje platnog naloga

U Latviji postoje dvije mogućnosti: ovrha nespornih tražbina (saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana, poglavlje 50., odjeljci 400. – 406. Zakona o parničnom postupku) i ovrha tražbina na temelju sudskog naloga (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā, poglavlje 50.1, odjeljci 406.1– 406.10 Zakona o parničnom postupku).

1.1 Područje primjene postupka

1.1.1 Koje su vrste potraživanja prihvatljive (npr. samo novčana potraživanja, samo ugovorna potraživanja itd.)?

Ovrha nespornih tražbina dopuštena je u sljedećim slučajevima:

 1. u skladu s ugovorima o obvezama koje su osigurane hipotekom ili komercijalnim zalogom;
 2. u skladu s ugovorima na određeno vrijeme koje je ovjerio javni bilježnik ili ugovorima na određeno vrijeme s istovjetnim pravnim učinkom za plaćanje novčane obveze ili vraćanje pokretne imovine;
 3. u skladu s ugovorima na određeno vrijeme za iznajmljivanje ili najam imovine koje je ovjerio javni bilježnik ili koji su upisani u zemljišne knjige i u kojima je predviđeno da najmoprimac ili stanar ima dužnost, po isteku trajanja ugovora, napustiti ili vratiti iznajmljenu imovinu (osim stana) i platiti najamninu;
 4. u skladu sa zadužnicom.

Navedene obveze ne podliježu nespornoj ovrsi u sljedećim slučajevima:

 1. takva ovrha usmjerena je protiv imovine u državnom vlasništvu;
 2. obveza je prestala zbog isteka roka zastare, čiji je istek nedvojbeno očit iz samog dokumenta.

Ovrha tražbina na temelju sudskog naloga dopuštena je u slučaju platnih obveza za koje postoje dokumentarni dokaz ili koje su dospjele i u slučaju obveza plaćanja naknade koja je predviđena u ugovoru o isporuci robe ili pružanju usluga, ako postoji dokumentarni dokaz za takve obveze i nije naveden rok za ovrhu.

Ovrha tražbina na temelju sudskog naloga nije dopuštena u sljedećim slučajevima:

 1. za plaćanje neizvršene obveze;
 2. ako nije poznato prijavljeno prebivalište ili de facto prebivalište;
 3. ako prijavljeno prebivalište, de facto prebivalište ili registrirano sjedište dužnika nije u Latviji;
 4. ako tražena kazna premašuje iznos glavnice duga;
 5. ako tražena kamata premašuje iznos glavnice duga;
 6. za obveze plaćanja, ako iznos duga premašuje 15 000 EUR.

1.1.2 Postoji li gornja granica vrijednosti potraživanja?

Ne.

1.1.3 Je li uporaba tog postupka obvezna ili ne?

Primjena postupaka nije obavezna.

1.1.4 Je li postupak dostupan ako tuženik živi u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji?

Ovrha tražbina na temelju sudskog naloga nije dopuštena ako prijavljeno prebivalište, de facto mjesto prebivališta ili registrirano sjedište dužnika nije u Latviji.

Ovrha nespornih tražbina moguća je ako se zahtjev podnosi na temelju dokumenata kojima se stavlja u zalog nepokretna imovina ili obveza napuštanja ili vraćanja iznajmljene nepokretne imovine, ako se nepokretna imovina nalazi u Latviji. Zahtjev za ovrhu nespornih tražbina na temelju obveze hipoteke na brod može se podnijeti u Latviji, ako je hipoteka registrirana u Latviji.

1.2 Nadležni sud

Zahtjev za ovrhu nespornih tražbina podnosi se zemljišnoknjižnom odjelu okružnog ili gradskog suda (rajona (pilsētas) tiesa):

 1. prijavljenog prebivališta dužnika, ili de facto prebivališta, ako se zahtjev odnosi na obvezu plaćanja novca ili vraćanja pokretne imovine ili obveze određene ugovorima koji su osigurani komercijalnim zalogom;
 2. mjesta u kojem se nalazi nepokretna imovina, ako se zahtjev podnosi u skladu s dokumentima kojima se nepokretna imovina stavlja u zalog ili u skladu s obvezom napuštanja ili vraćanja iznajmljene nepokretne imovine; ako se izvršenje obveze osigurava na nekoliko predmeta nepokretne imovine i zahtjevi bi bili u nadležnosti zemljišnoknjižnih odjela različitih okružnih ili gradskih sudova, o zahtjevu odlučuje zemljišnoknjižni ured okružnog ili gradskog suda u mjestu u kojem se nalazi dio nepokretne imovine, prema izboru podnositelja zahtjeva;
 3. mjesta u kojem je upisana hipoteka na brodu, ako se zahtjev temelji na hipoteci na brodu.

Zahtjev za ovrhu tražbina na temelju sudskog naloga podnosi se zemljišnoknjižnom odjelu okružnog ili gradskog suda u prijavljenom prebivalištu dužnika ili de facto prebivalištu ili registriranog sjedišta.

1.3 Formalni zahtjevi

1.3.1 Je li uporaba standardiziranog obrasca obvezna? (Ako jest, gdje se može dobiti taj obrazac?)

Zahtjev za ovrhu tražbina na temelju sudskog naloga treba utvrditi u skladu s Prilogom 1. Uredbi Kabineta br. 792 od 21. srpnja 2009. o predlošcima koje treba upotrebljavati za ovrhu tražbina na temelju sudskog naloga.

Na latvijskom pravosudnom portalu Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.tiesas.lv/ u odjeljku E-Pakalpojumi („e-usluge”), E-veidlapas („ e-obrasci“), nalazi se predložak zahtjeva za ovrhu nespornih tražbina (pieteikums par strīdu bezstrīdus piespiedu izpildīšanu). Predložak se može preuzeti i popuniti te dostaviti u tiskanom obliku.

1.3.2 Mora li me odvjetnik obvezno zastupati?

Ne, to nije obvezno. Opća pravila o zastupanju propisana su u poglavlju 12. Zakona o parničnom postupku.

1.3.3 Koliko detaljno moram obrazložiti potraživanje?

Obrazloženje zahtjeva ne mora biti detaljno.

U zahtjevu za ovrhu nespornih tražbina mora biti navedena tražbina i dokument čije izvršenje vjerovnik traži te glavnica duga koji treba naplatiti, kao i kazne i kamate, a u slučaju zadužnice, troškovi povezani s izdavanjem zadužnice i naknade propisane zakonom. Zahtjevu mora biti priloženo sljedeće: dokument koji treba izvršiti i njegova ovjerena preslika ili, u slučaju zadužnice, dokument kojim se ona izdaje, dokument kojim se dokazuje da je plaćena državna pristojba (valsts nodeva) i dokaz o dostavljenom upozorenju, osim ako je zakonom propisano da upozorenje nije potrebno.

Zahtjev za ovrhu tražbine na temelju sudskog naloga podnosi se popunjavanjem standardnog predloška u kojem su navedeni podaci o podnositelju zahtjeva i dužniku, tražbina, dokument kojim se potvrđuje tražbina i rok za izvršenje obveze, traženi iznos i način izračuna, izjava podnositelja zahtjeva kojom potvrđuje da se zahtjev ne odnosi na neizvršenu obvezu i da su sve obveze izvršene, zahtjev sudu u kojem se od njega traži da obavijesti dužnika i naredi ovrhu tražbine i naplatu sudskih troškova i izjava kojom se potvrđuje da je sud primio točne informacije o činjenicama i da je podnositelj zahtjeva svjestan da je podnošenje lažnog zahtjeva kazneno djelo.

1.3.4 Je li nužno predočiti pisani dokaz predmetnog potraživanja? Ako jest, koji se dokumenti prihvaćaju kao dokaz?

Zahtjevu za ovrhu nesporne tražbine mora biti priloženo sljedeće: dokument koji treba izvršiti i njegova ovjerena preslika, ili, u slučaju zadužnice, dokument kojim se ona izdaje, dokument kojim se dokazuje da je plaćena državna pristojba i dokaz o dostavljenom upozorenju , osim ako je zakonom propisano da upozorenje nije potrebno (dokaz o dostavljenom upozorenju može biti izjava koju je sastavio ovlašteni izvršitelj ili njegov ili njezin pomoćnik u kojoj se izjavljuje da je primatelj odbio prihvatiti upozorenje).

Za ovrhu tražbine na temelju sudskog naloga nije potrebno dostaviti pisane dokaze o tražbini, ali u zahtjevu moraju biti navedeni dokumenti kojima se potvrđuje obveza i rok za izvršenje obveze. Ako dužnik ospori valjanost tražbine u roku od 14 dana od primitka sudske obavijesti, sudski postupak za ovrhu tražbina na temelju sudskog naloga prekida se. Odlukom o prekidu postupka na temelju prigovora dužnika ne sprječava se vjerovnik da pokrene redovni sudski postupak na temelju svog potraživanja.

1.4 Odbacivanje zahtjeva

Sudac pojedinac donosi odluku o zahtjevu za ovrhu nespornog potraživanja u roku od sedam dana od datuma podnošenja zahtjeva, na temelju zahtjeva i priloženih dokumenata i bez prethodne obavijesti podnositelju zahtjeva i dužniku. Sudac odbacuje zahtjev ako je neutemeljen ili ako je kazna navedena u zahtjevu nerazmjerna s glavnicom duga, ili dokument koji treba izvršiti sadržava nepoštene ugovorne odredbe kojima se krše prava potrošača.

U slučaju ovrhe tražbina na temelju sudskog naloga, ako sud prihvati zahtjev, ali dužnik u roku od 14 dana od primitka sudske obavijesti podnese prigovor kojim osporava valjanost tražbine ili dokaže da je dug otplaćen, sudac prekida postupak.

1.5 Žalba

Protiv odluke suca o zahtjevu za ovrhu nesporne tražbine ili ovrhu tražbine na temelju sudskog naloga nije dopušteno podnijeti prigovor.

1.6 Prigovor

Odluku o zahtjevu za ovrhu nesporne tražbine donosi sudac pojedinac, a mišljenje dužnika ne uzima se u obzir.

U slučaju zahtjeva za ovrhu tražbine na temelju sudskog naloga sudac obavješćuje dužnika i predlaže mu da plati iznos naveden u zahtjevu ili podnese prigovor sudu u roku od 14 dana od primitka obavijesti.

1.7 Učinak prigovora

U slučaju zahtjeva za ovrhu tražbine na temelju sudskog naloga, ako dužnik dostavi prigovor kojim osporava valjanost tražbine u roku od 14 dana od dostave obavijesti, sudski postupak u vezi s ovrhom tražbine na temelju sudskog naloga prekida se. Ako dužnik prihvati dio zahtjeva, podnositelj zahtjeva obavješćuje se o odgovoru dužnika i propisanom roku unutar kojeg podnositelj mora obavijestiti sud je li plaćen dio tražbine čija je ovrha prihvaćena. Ako se podnositelj zahtjeva ne složi s ovrhom dijela tražbine ili ne odgovori u roku navedenom u obavijesti, sudski postupak se prekida.

1.8 Učinak izostanka prigovora

U slučaju zahtjeva za ovrhu tražbine na temelju sudskog naloga, ako dužnik ne dostavi prigovor u roku navedenom u obavijesti, sudac donosi odluku u roku od sedam dana od isteka roka za podnošenje prigovora u kojoj nalaže ovrhu tražbine navedene u zahtjevu i naplatu sudskih troškova.

1.8.1 Što je potrebno učiniti kako bi se dobila izvršiva odluka?

Ovrha tražbine na temelju sudskog naloga: sudska odluka o ovrsi tražbine navedene u zahtjevu odmah počinje proizvoditi učinke; ona je izvršni dokument koji se može izvršiti u skladu s pravilima o izvršenju presuda.

Ovrha nesporne tražbine: sudac, nakon ispitivanja valjanosti zahtjeva i nakon što je utvrdio da ga treba prihvatiti, donosi odluku kojom se utvrđuje koja će se tražbina ovršiti i u kojoj mjeri. Sudska odluka odmah počinje proizvoditi učinke; ona je izvršni dokument koji se može izvršiti u skladu s pravilima o izvršenju presuda. Sudska odluka podnosi se na izvršenje zajedno s ovjerenom preslikom dokumenta koji se izvršava.

1.8.2 Je li ta odluka konačna ili se tuženik još može žaliti na nju?

Protiv sudske odluke o zahtjevu za ovrhu nesporne tražbine ili za ovrhu tražbine na temelju sudskog naloga nije dopušten prigovor; međutim, ako dužnik smatra da je zahtjev podnositelja neosnovan, može podnijeti tužbu protiv vjerovnika radi osporavanja potraživanja (u slučaju ovrhe nespornih tražbina, u roku od šest mjeseci od datuma slanja ovjerene preslike sudske odluke i, u slučaju ovrhe tražbina na temelju sudskog naloga, u roku od tri mjeseca od datuma slanja ovjerene preslike odluke). Kada dužnik pokrene taj postupak, može zatražiti odgodu ovrhe tražbina; ako se vjerovnik već naplatio putem ovršnog postupka, dužnik može zatražiti osiguranje svog potraživanja. Postupak se pokreće u skladu s postupcima propisanima u Zakonu o parničnom postupku pred sudom koji je odlučivao o prethodnom zahtjevu za ovrhu nesporne tražbine ili ovrhu tražbine na temelju sudskog naloga. Međutim, ako je zahtjev u nadležnosti regionalnog suda, postupak treba pokrenuti na sudu koji je nadležan za zemljišnoknjižni odjel okružnog ili gradskog suda koji je odlučivao o prethodnom zahtjevu.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 07/02/2019