Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Procedures voor betalingsbevelen - Slovenië

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: EngelsSloveens

1 Bestaan van een betalingsbevelprocedure

In Slovenië bestaat er een betalingsbevelprocedure. Die procedure is neergelegd in de artikelen 431 tot en met 441 van de wet betreffende het burgerlijk procesrecht (Zakon o pravdnem postopku, ZPP).

1.1 Toepassingsgebied van de procedure

De betalingsbevelsprocedure is een speciale, versnelde procedure voor het innen van een opeisbare geldvordering, waarbij de vordering berust op een document dat krachtens de wet grotere bewijskracht heeft (authentiek document). Een betalingsbevel wordt zowel uitgevaardigd in binnenlandse zaken als in grensoverschrijdende zaken.

1.1.1 Welke zaken komen in aanmerking voor deze procedure (bijvoorbeeld alleen geldelijke vorderingen, alleen contractuele vorderingen, etc.)?

Een vordering die de basis vormt voor een betalingsbevel, kan alleen betrekking hebben op de betaling van een geldbedrag (geldvordering). Alleen contractuele of niet-contractuele verplichtingen waarvan de waarde nominaal is bepaald, kunnen voorwerp van een dergelijke vordering zijn. Een uitzondering is de opzegging van de huur van commerciële panden en de daaropvolgende opruiming van de voorraad, waarbij de speciale procedure inzake betalingsbevelen wordt toegepast. Deze uitzondering is vastgelegd in artikel 29 van de wet inzake bedrijfsgebouwen en ‑huisvesting (Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih), dat bepaalt dat, in geval van een opzegging door de verhuurder en een verzoek tot het opruimen van een bedrijfsgebouw, een rechter een bevel tot het opruimen van het gebouw zal uitvaardigen mits uit de opzegging of het verzoek en uit de huurovereenkomst of het bewijs in de zin van het voorgaande artikel blijkt, dat de verhuurder het recht heeft om de huur op te zeggen of om te verzoeken dat de bedrijfsgebouwen worden opgeruimd.

1.1.2 Bestaat er een maximumbedrag voor de waarde van de vordering?

Er is geen bovengrens voor dergelijke vorderingen.

1.1.3 Is het gebruik van deze procedure facultatief of verplicht?

Zelfs wanneer de eiser niet heeft verzocht om een betalingsbevel, zal de rechter overeenkomstig de wet betreffende het burgerlijk procesrecht ambtshalve een betalingsbevel uitvaardigen wanneer aan de voorwaarden voor het uitvaardigen van een betalingsbevel is voldaan, d.w.z. ingeval de eiser een normale vordering indient en niet verzoekt om een betalingsbevel. Indien is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor het uitvaardigen van een betalingsbevel, moet de rechter dus een betalingsbevel afgeven, ongeacht of de eiser daartoe een vordering heeft ingesteld.

1.1.4 Kan de procedure gebruikt worden als de schuldenaar in een andere lidstaat of buiten de EU woont?

Ja.

1.2 Bevoegde rechtbank

In Slovenië is de bevoegdheid inzake het uitvaardigen van een betalingsbevel op dezelfde wijze geregeld als voor andere vorderingen; dit betekent dat de materiële bevoegdheid voor het uitvaardigen van een betalingsbevel zowel bij de arrondissementsrechtbanken (okrožna sodišča) als bij de plaatselijke rechtbanken (okrajna sodišča) ligt. De materiële bevoegdheid wordt bepaald op grond van de waarde van het geschil (of op grond van de aard van de zaak, bijvoorbeeld in handelsgeschillen). Plaatselijke rechtbanken zijn bevoegd om uitspraak te doen in geschillen met betrekking tot eigendomsvorderingen van niet hoger dan 20 000 EUR. Arrondissementsrechtbanken zijn bevoegd om uitspraak te doen in geschillen met betrekking tot eigendomsvorderingen van hoger dan 20 000 EUR. Voor handelszaken in eerste aanleg zijn alleen de arrondissementsrechtbanken bevoegd. Handelsgeschillen zijn geschillen waarbij een van de procespartijen een rechtspersoon is (onderneming, instelling, vereniging). Ook geschillen waarbij een van de procespartijen de staat of een lokale autonome autoriteit (bv. een gemeente) is, zijn handelsgeschillen.

In het kader van de territoriale bevoegdheid wordt gekeken welke van de gerechten met materiële bevoegdheid, bevoegd zijn om uitspraak te doen in een specifieke zaak. Krachtens deze basisregel moet een vordering tegen een natuurlijke of rechtspersoon worden ingesteld bij het gerecht van de woonplaats van de verweerder of van het hoofdkantoor van een rechtspersoon. In het geval van buitenlandse natuurlijke of rechtspersonen, is de rechtbank met algemene territoriale bevoegdheid de rechtbank van de plaats waar de natuurlijke persoon in de Republiek Slovenië verblijft of waar de rechtspersoon zijn filiaal heeft. De Sloveense wetgeving bevat eveneens een regel inzake speciale territoriale bevoegdheid, afhankelijk van het voorwerp van het geschil en de procespartijen.

Raadpleeg voor meer informatie over dit onderwerp de antwoorden onder 'Aanhangigmaking van zaken bij de rechter'.

1.3 Vormvoorwaarden

Er zijn twee voorwaarden voor het uitvaardigen van een betalingsbevel: de vordering moet betrekking hebben op een opeisbare geldvordering en er moet een authentiek document bestaan waarop de vordering is gebaseerd. Een vordering of verzoek tot het uitvaardigen van een betalingsbevel dient echter alle gegevens te bevatten die wettelijk zijn vereist: de vermelding van de bevoegde rechtbank, de namen van de partijen alsook hun permanente of tijdelijke verblijfplaats, de namen van de wettelijke vertegenwoordigers of gemachtigden, een specifiek verzoek met de hoofdvordering en andere vorderingen, de aan de vordering ten grondslag liggende feiten, het bewijsmateriaal tot staving van deze feiten, het betwiste bedrag en een handtekening. Bovendien moet het authentieke document (origineel of gewaarmerkte kopie) bij de vordering worden gevoegd.

1.3.1 Is het gebruik van een standaardformulier verplicht? (Zo ja, waar kan dit formulier worden verkregen?)

In Slovenië dient er geen modelformulier te worden gebruikt voor een verzoek tot het uitvaardigen van een betalingsbevel; een dergelijk formulier bestaat dan ook niet. Het verzoek moet de wettelijk gedefinieerde gegevens bevatten die hierboven zijn genoemd onder punt 1.3 (verplichte gegevens voor een vordering).

1.3.2 Moet ik worden vertegenwoordigd door een advocaat?

In betalingsbevelprocedures is het niet vereist dat partijen worden vertegenwoordigd door een advocaat. Als een partij wordt vertegenwoordigd voor een arrondissementsrechtbank, moet deze vertegenwoordiger een advocaat zijn of een persoon die het staatsexamen voor juristen heeft afgelegd. Vertegenwoordiging door een advocaat is verplicht in procedures betreffende buitengewone rechtsmiddelen.

1.3.3 Hoe gedetailleerd moet mijn beschrijving van de grondslag van de schuldvordering zijn?

In de vordering moeten de basisgegevens en de hoogte van de schuld worden vermeld, evenals bewijzen aan hand waarvan de echtheid van de vorderingen kan worden gestaafd; ook moet de vordering het bedrag en de valuta bevatten en de datum waarop de geldvorderingen betaald hadden moeten zijn. Als er rente wordt gevorderd, moet die rente ook specifiek worden gedefinieerd (rentetarief en de periode waarover rente wordt gevraagd). De vervaldatum van de vordering moet duidelijk blijken uit het authentieke document.

1.3.4 Moet ik beschikken over geschreven bewijs omtrent de schuldvordering? Zo ja, welke documenten mag ik daarvoor gebruiken?

Ja, het originele authentieke document of een gewaarmerkte kopie daarvan moet bij de vordering of het verzoek worden gevoegd. In handelsgeschillen is het niet verplicht om het originele authentieke document of een gewaarmerkte kopie daarvan bij te voegen. Het is voldoende om een kopie van dit document te laten waarmerken door een daartoe gemachtigd orgaan van een rechtspersoon.

Een authentiek document is een document dat niet dezelfde kenmerken heeft als een executoriale titel, maar waaruit toch blijkt dat het zeer waarschijnlijk is dat de vordering bestaat. Een document wordt als authentiek aangemerkt als dat als zodanig wordt bepaald in de wet betreffende het burgerlijk procesrecht of in een andere wet. Krachtens de wet betreffende het burgerlijk procesrecht zijn de volgende documenten authentieke documenten: authentieke akten, onderhandse akten waarop de handtekening van de schuldenaar is gewaarmerkt door een daartoe bevoegd orgaan, wissels en cheques met eventueel protest en retourfacturen wanneer zulks is vereist voor het bepalen van de oorsprong van de vordering, uittreksels uit gecertificeerde boekhoudingen, facturen en documenten die ingevolge bijzondere voorschriften het karakter hebben van authentieke akten. Een buitenlandse akte die voldoet aan de voorwaarden voor gebruik in Slovenië, kan ook als een authentieke akte worden beschouwd.

Uitzondering: zelfs ingeval er geen authentiek document is overgelegd, kan de rechter een betalingsbevel tegen een verweerder uitvaardigen als de vordering betrekking heeft op een opeisbare geldvordering van minder dan 2 000 EUR en als in de vordering de basisgegevens en de hoogte van de schuld zijn aangegeven en als er bewijs is overgelegd aan de hand waarvan de echtheid van de vorderingen kan worden gestaafd; deze uitzondering geldt niet voor handelsgeschillen (artikel 494 ZPP).

1.4 Afwijzing van het verzoek

De rechter zal een verzoek om een betalingsbevel afwijzen als niet is voldaan aan de desbetreffende voorwaarden, namelijk een opeisbare geldvordering en het bestaan van een authentieke akte die ten grondslag ligt aan de vordering.

Als de rechtbank het verzoek om een betalingsbevel inwilligt, wordt de procedure voortgezet op basis van een vordering.

1.5 Hoger beroep

De eiser kan geen beroep instellen tegen de afwijzing van een verzoek om een betalingsbevel. De eiser kan zich ook niet verzetten tegen deze beslissing door middel van een beroep tegen de uitspraak.

Het rechtsmiddel dat beschikbaar is voor de verweerder tegen een uitgevaardigd betalingsbevel, is een bezwaar. De termijn voor het aantekenen van bezwaar is acht dagen na de betekening van het betalingsbevel aan de verweerder (drie dagen als het geschillen betreft inzake wissels en cheques). Het bezwaar dient te worden gestaafd, anders zal het ongegrond worden verklaard. Er kan beroep worden ingesteld tegen de beslissing van de rechter over het bezwaar.

Als een verweerder zich alleen tegen een betalingsbevel verzet vanwege de uitspraak over de kosten, kan deze uitspraak alleen worden aangevochten via een beroep tegen de beslissing zelf.

1.6 Aanvechten van de vordering

De verweerder kan bezwaar aantekenen tegen de vordering van de eiser. Het bezwaar moet met redenen zijn omkleed. In het bezwaarschrift moeten de aan het bezwaar ten grondslag liggende feiten worden aangehaald en moeten bewijzen worden aangevoerd, anders wordt het bezwaar geacht ongegrond te zijn (artikel 435, lid 2, ZPP). De verweerder dient daarom in het bezwaar de juridisch relevante feiten aan te voeren, d.w.z. feiten op basis waarvan de vordering kan worden afgewezen (voor zover deze zijn bewezen). Het bewijs voor deze feiten moet concreet en specifiek zijn.

1.7 Gevolgen van de aanvechting van de vordering

Wanneer de rechter het bezwaar van de verweerder niet als laattijdig, onvolledig of onwettig afwijst en het bezwaar ook niet als ongegrond wordt afgewezen, wordt de procedure voortgezet als bij een gewone vordering.

De partijen kunnen tijdens de eerste zitting nieuwe feiten aanvoeren en nieuwe bewijzen overleggen, terwijl de verweerder ook nieuwe bezwaren kan uiten betreffende het aangevochten onderdeel van het betalingsbevel.

In zijn uitspraak over de hoofdkwestie beslist de rechter of het betalingsbevel volledig of gedeeltelijk van kracht blijft dan wel of het wordt ingetrokken (artikel 436 van de wet betreffende het burgerlijk procesrecht).

1.8 Wat als de schuldenaar de schuldvordering niet tijdig aanvecht?

Tenzij de tegenpartij bezwaar of beroep aantekent, wordt de beslissing of het betalingsbevel definitief en uitvoerbaar.

1.8.1 Wat moet men doen om een uitvoerbare beslissing te verkrijgen?

De eiser dient de rechtbank expliciet te verzoeken een verklaring van tenuitvoerlegging uit te vaardigen. Een gerechtelijke uitspraak wordt uitvoerbaar zodra deze definitief wordt en als de termijn voor vrijwillige naleving van de voorwaarden is verstreken (eerste alinea van de wet inzake tenuitvoerlegging en de zekerheidstelling van vorderingen).

1.8.2 Is deze beslissing definitief of is er nog een beroepsmogelijkheid?

Een betalingsbevel waartegen geen bezwaar is ingediend, of waarvoor een bezwaar is afgewezen of ongegrond is verklaard, wordt definitief en kan niet langer worden aangevochten via een beroep.

Tegen een definitief betalingsbevel kunnen evenwel buitengewone rechtsmiddelen worden ingesteld.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.pisrs.si/Pis.web/

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.uradni-list.si/

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.sodisce.si/


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 03/11/2015