Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Betalningsförelägganden

Det europeiska betalningsföreläggandet är ett förenklat förfarande för gränsöverskridande penningfordringar som inte bestrids av svaranden och där standardformulär ska användas.


Standardformulären för Länken öppnas i ett nytt fönstereuropeiska betalningsförelägganden finns här på alla språk. Via denna länk hittar du också mer information om vilka domstolar som kan utfärda europeiska betalningsförelägganden och vart ansökan ska sändas.

För att inleda förfarandet måste du först fylla i formulär A och ange alla uppgifter om parterna, vad fordran avser samt belopp. Domstolen behandlar ansökan och utfärdar sedan det europeiska betalningsföreläggandet inom 30 dagar om formuläret har fyllts i korrekt.

Därefter måste domstolen delge svaranden det europeiska betalningsföreläggandet. Svaranden kan antingen betala fordrans belopp eller bestrida fordran. Svaranden har 30 dagar på sig att lämna in ett bestridande av det europeiska betalningsföreläggandet. Om föreläggandet bestrids kan sökanden välja att ärendet ska överlämnas till en ordinarie civilrättslig domstol och handläggas i enlighet med nationell lagstiftning, handläggas i enlighet med det europeiska småmålsförfarandet eller avslutas.

Om svaranden inte lämnar in något bestridande blir det europeiska betalningsföreläggandet automatiskt verkställbart. En kopia av det europeiska betalningsföreläggandet, vid behov med en översättning, ska skickas till verkställighetsmyndigheterna i den medlemsstat där föreläggandet ska verkställas. Verkställighet ska ske i enlighet med de regler och förfaranden som gäller i den medlemsstat där det europeiska betalningsföreläggandet verkställs. Mer information om verkställighet finns i relevant avsnitt.

Länkar

Europeiskt betalningsföreläggande – anmälningar från medlemsstaterna och sökverktyg för att leta fram behörig domstol/myndighet

Handbok för tillämpningen av förordningen om ett europeiskt betalningsföreläggandePDF(5823 Kb)sv

EU-länderna kan också ha egna system för betalningsförelägganden. Om du vill veta mer om förfarandena i ett visst land klickar du på det landets flagga.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 24/04/2020