Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mokėjimo įsakymo procedūros - Malta

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: maltiečių.

1 Ar numatyta mokėjimo įsakymo procedūra?

Maltos įstatymuose numatytas ypatinga teismo procedūra nagrinėti ieškiniams, dėl kurių pagal Maltos įstatymų 12 skyriaus 166A straipsnį nepareikšta jokio prieštaravimo (Organizavimo ir civilinio proceso kodeksas).

1.1 Procedūros taikymo sritis

Tokia procedūra gali būti taikoma ieškiniams dėl skolos, kuri neviršija 23 293,73 EUR.

1.1.1 Kokių rūšių reikalavimams ši procedūra taikoma (pvz., tik piniginiams reikalavimams, tik iš sutarčių kylantiems reikalavimams ir t. t.)?

Ši procedūra gali būti taikoma reikalavimams sumokėti skolą, kuri yra aiški, likvidi ir mokėtina ir kuriai nereikia atlikti veiksmo, o jos dydis, kaip nurodyta, neviršija 23 293,73 EUR. Kai įsiskolinimas neapmokėtas, kreditorius gali imtis veiksmų pagal šios dalies nuostatas, jei jo reikalaujama suma neviršija 23 293,73 EUR, ir jis aiškiai atsisako bet kokios reikalavimo dalies, kuri gali viršyti tą sumą po apmokėjimo.

Kreditorius gali imtis veiksmų pagal šią dalį tik jei skolininkas yra Maltoje ir pagal įstatymą nėra nepilnametis ar neveiksnus ir įsiskolinimas mokėtinas ne iš nepriimto palikimo.

1.1.2 Ar yra nustatyta didžiausia reikalavimo suma?

Taip, viršutinė riba yra 23 293,73 EUR.

1.1.3 Ar privaloma taikyti šią procedūrą?

Šios procedūros neprivaloma taikyti.

1.1.4 Ar galima taikyti procedūrą, jeigu atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje?

Ne, ši procedūra gali būti taikoma tik tada, kai skolininkas yra Maltoje.

1.2 Kompetentingas teismas

Atsižvelgiant į konkretų atvejį, kompetentingas atlikti šią procedūrą teismas yra Maltos magistratų teismas arba žemesnės jurisdikcijos Gozo magistratų teismas.

1.3 Formos reikalavimai

Po to kreditorius turi pateikti kreditoriaus priesaika patvirtintą teismo raštą, kuris turi būti įteiktas skolininkui ir kuriame turi būti aiškiai nurodytas ieškinio pagrindas, priežastys, kodėl ieškinys turi būti pripažintas pagrįstu, ir faktinių aplinkybių išdėstymas ieškiniui pagrįsti, kitaip ieškinys bus niekinis ir negalios. Kad teismo raštas būtų laikomas galiojančiu, į jį taip pat privaloma įtraukti pranešimą skolininkui apie tai, kad jeigu jis per trisdešimt dienų nuo minėto teismo rašto įteikimo nepateiks atsakymo, į kurį įtrauktas ieškinio paneigimas, toks teismo raštas yra vykdomasis raštas.

1.3.1 Ar privaloma naudoti standartinę formą? (Jeigu taip, kur tą formą galima gauti?)

Standartinės formos nėra. Tačiau teismo rašto pradžioje turi būti pateikta ši informacija:

„Šis teismo raštas siunčiamas remiantis 12 skyriaus 166a straipsniu, todėl, per trisdešimt (30) dienų nepateikus atsakymo, jis taps vykdomuoju raštu. Todėl turėtumėte nedelsiant pasitarti su advokatu ar įgaliotiniu.“

1.3.2 Ar būtina turėti advokatą?

Taip, teismo raštą privalo pasirašyti advokatas. Tačiau skolininkui, norinčiam pateikti atsakymą į minėtą teismo raštą ir paneigti ieškinio reikalavimą, advokatas ar įgaliotinis neprivalo atstovauti.

1.3.3 Kaip išsamiai reikia aprašyti reikalavimo pagrindą?

Ieškinio priežastis turi būti nurodyta išsamiai. Iš tiesų teismo rašte privaloma nurodyti ieškinio pagrindą, ieškinio pripažinimo pagrįstu priežastis ir ieškinį pagrindžiančių faktinių aplinkybių išdėstymą, kitaip ieškinys bus niekinis ir negaliojantis.

1.3.4 Ar reikia pateikti rašytinius įrodymus, pagrindžiančius reikalavimą? Jeigu taip, kokie dokumentai priimtini kaip įrodymai?

Ne, įstatyme nereikalaujama pateikti rašytinius įrodymus dėl ginčijamo ieškinio. Tačiau įstatyme numatyta, kad dėl ieškinį pagrindžiančių faktinių aplinkybių būtina pateikti priesaika patvirtintą pareiškimą.

1.4 Prašymo atmetimas

Procesinis mokėjimo nurodymas pateikiamas ne prašyme, bet teismo raštu. Todėl teismas negali atmesti ieškinio, jeigu skolininkas neprieštarauja. Jeigu skolininkas prieštarauja ieškiniui, kreditorius negalės atgauti jam pagal šį nurodymą mokėtinos sumos ir todėl privalės pareikšti ieškinį. Pažymėtina, kad jeigu skolininkas deramai užginčija ieškinį, mokėjimo nurodymu negalima pakartotinai pasiremti prieš skolininką dėl to paties reikalavimo, nurodyto skolininkui įteiktame teismo rašte.

1.5 Apskundimas

Šioje procedūroje apeliaciniai skundai negalimi. Jeigu skolininkas nesutinka su reikalavimu, kreditorius privalo iškelti bylą teisme. Tačiau jeigu skolininkas per trisdešimt dienų nuo mokėjimo nurodymo (teismo rašto) įteikimo nepateikia prieštaravimo, jis tampa vykdomuoju dokumentu. Skolininkas šiuo etapu gali ginčyti šį vykdomąjį dokumentą per dvidešimt dienų nuo jo ar kito teismo dokumento pirmojo įteikimo. Šis vykdomasis dokumentas atšaukiamas ir pripažįstamas niekiniu, jeigu teismas yra įsitikinęs, kad:

i) arba skolininkas nežinojo apie minėtą teismo raštą, nes jam nebuvo tinkamai pranešta,

ii) arba teismo pranešime nebuvo nurodyti privalomi (minėtuose) teisės aktuose įtvirtinti aspektai.

1.6 Prieštaravimas

Kai skolininkas gauna teismo raštą, jis gali atmesti kreditoriaus reikalavimą.

1.7 Prieštaravimo pasekmės

Jeigu skolininkas tinkamai ginčija ieškinį, kreditorius nebegali tęsti šios procedūros. Pažymėtina, kad jeigu skolininkas tinkamai užginčija ieškinį, šioje dalyje aprašyta speciali procedūra negali būti pakartotinai taikoma skolininkui dėl to paties reikalavimo, nurodyto skolininkui pateiktame teismo rašte.

1.8 Prieštaravimo nepareiškimo pasekmės

Nepateikus prieštaravimo pareiškimo, kreditorius gali tęsti vykdomojo dokumento gavimo procedūrą.

1.8.1 Kokius veiksmus reikia atlikti norint gauti vykdytiną sprendimą?

Pagal šią procedūrą pateiktas teismo raštas (jeigu jis nėra ginčijamas) privalo būti įregistruotas. Pareiškėjas, norintis įregistruoti teismo raštą, kuris gali būti laikomas vykdomuoju, privalo teismo kanceliarijai pateikti teisėtai patvirtintą teismo rašto kopiją, įskaitant įteikimo įrodymą ir kiekvieno gauto atsakymo kopijas (jei gauta).

Gavęs 2 punkte nurodytus dokumentus, kancleris privalo išnagrinėti pateiktus dokumentus ir patikrinti, ar skolininkas per numatytą laikotarpį pateikė atsakymo pranešimą ir ar jis yra įsitikinęs, kad yra sąlygos įregistruoti teismo raštą kaip vykdomąjį dokumentą, jis privalo kanceliarijai pateiktus dokumentus kaip vykdomuosius dokumentus įregistruoti pripažįstamų teismo raštų registre, kurį, taikant 166A straipsnį, tvarko teismo kancleris.

1.8.2 Ar šis sprendimas yra galutinis, ar atsakovas gali jį apskųsti?

Apeliacinės procedūros nėra, tačiau vykdomasis dokumentas, gautas remiantis šio skyriaus nuostatomis, gali būti atšauktas ir pripažintas niekiniu ir nesukeliančiu padarinių, jei skolininkas per dvidešimt dienų nuo vykdomojo rašto ar kito teismo dokumento įteikimo, atsižvelgiant į bylą, pateikia prašymą, paduodamas pareiškimą Maltos magistratų teismui, arba jei Gozo magistratų teismas yra įsitikinęs, kad:

a) arba skolininkas nežinojo apie minėtą teismo raštą, nes jam nebuvo deramai pranešta,

b) arba teismo rašte nebuvo visos reikalaujamos informacijos.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 22/03/2017