Európsky platobný rozkaz

Európsky platobný rozkaz – zjednodušené konanie pre cezhraničné peňažné pohľadávky, ktoré odporca nepoprel, založené na vzorových formulároch.

Vzorové tlačivá, ktoré boli vypracované pre európsky platobný rozkaz vo všetkých úradných jazykoch, nájdete na tejto webovej stránke. Na uvedenom odkaze sa takisto dozviete viac informácií o tom, ktoré súdy môžu vydať európsky platobný rozkaz a kam by ste mali zaslať tlačivá návrhu.

Na začatie konania musíte vyplniť „tlačivo A“, v ktorom uvediete všetky podrobnosti o stranách a o povahe a výške pohľadávky. Súd preskúma návrh a ak je tlačivo správne vyplnené, mal by vydať európsky platobný rozkaz do 30 dní.

Súd potom zabezpečí, aby bol európsky platobný rozkaz doručený odporcovi. Odporca môže pohľadávku zaplatiť alebo ju poprieť. Odporca môže podať odpor proti európskemu platobnému rozkazu do 30 dní. Ak odporca podá odpor, navrhovateľ si môže vybrať, či bude konanie pokračovať na bežnom občianskom súde, kde sa bude riadiť vnútroštátnym právom, alebo či bude pokračovať v súlade s európskym konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu, alebo či konanie ukončí.

Ak odporca nepodá odpor, európsky platobný rozkaz sa stane vykonateľný. Orgánom výkonu členského štátu, v ktorom sa rozkaz vykonáva, treba zaslať vyhotovenie európskeho platobného rozkazu a v prípade potreby jeho preklad. Výkon prebieha v súlade s vnútroštátnymi pravidlami a postupmi členského štátu, v ktorom sa rozkaz vykonáva. Podrobné informácie o výkone nájdete v príslušnej časti.

Súvisiaci odkaz

Európsky platobný rozkaz – oznámenia členských štátov a vyhľadávací nástroj na identifikáciu príslušných súdov a orgánov

Praktická príručka pre uplatňovanie nariadenia o európskom platobnom rozkaze Európska PDF (5818 Kb) sk

Upozorňujeme, že existujú aj vnútroštátne konania o platobnom rozkaze. Informácie o vnútroštátnych konaniach v jednotlivých krajinách sa dozviete, keď kliknete na vlajku príslušnej krajiny.

Posledná aktualizácia: 08/10/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.