Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bendrosios kompetencijos teismai - Austrija

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;

Tolesniame skyriuje sužinosite apie Austrijos civilinių ir baudžiamųjų bylų bendrosios kompetencijos teismus.


Bendrosios kompetencijos teismai. įžanga

Bendrosios kompetencijos teismų sistema yra keturių lygmenų. Šiuo metu (2017 m. sausio mėn.) teismo bylas nagrinėja šie teismai:

 • 116 apygardos teismų,
 • 20 apygardos teismai (Landesgerichte)
 • 4 aukštesnieji apygardos teismai (Oberlandesgerichte)
 • Aukščiausiasis Teismas

Nuo 2013 m. pradžios apylinkių teismų skaičius palaipsniui sumažintas iki 116 (nuo 1.7,2014 m.), suburiant Aukštutinės Austrijos, Žemutinės Austrijos ir Štirijos apylinkių teismus. 2017 m. antrąjį pusmetį ir 2018 bei 2019 m. apylinkių teismų struktūroje jau atlikti tolesni pakeitimai, dėl kurių apylinkių teismų skaičių sumažės trys.

Baudžiamajame procese viešajam interesui atstovauja prokuratūros:

 • 16 prokuratūrų (vok. „Staatsanwaltschaften“),
 • Centrinė prokuratūra (vok. Zentrale Staatsanwaltschaft) vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už ekonominius nusikaltimus ir korupciją,
 • 4 vyresniųjų prokuratūrų (Oberstaatsanwaltschaften),
 • The Prokurator General’s Office (Generalekuratur).

yra 27 kalėjimai, kad būtų galima užtikrinti teismo nuosprendžių vykdymą.

A. Teismų struktūra: Civilinių ir baudžiamųjų bylų teismai

Pirmosios instancijos teismai ginčus nagrinėja apygardos teismuose arba apygardos teismuose. Civilinėse bylose jurisdikciją iš esmės lemia ginčo pobūdis (Eigenzuständigeit); sprendžiant visus kitus klausimus ji priklauso nuo ginčo vertės (vok. Wertzuständiket). Bylos pobūdis visada turi viršenybę prieš vertės kriterijų.

Baudžiamosiose bylose jurisdikcija nustatoma remiantis su nusikalstama veika susijusios bausmės griežtumu.

Apylinkės teismai (pirmasis lygmuo)

Apylinkių teismai yra pirmosios instancijos teismai. Atsakingas už:

 • Byloms, susijusioms su civilinės teisės ginčais, kurių suma neviršija 15,000 EUR („ Wertzuständiket“),
 • Sprendimas dėl tam tikrų bylų, nepriklausomai nuo ieškinio sumos („Eigenzuständiket“) , ypač dėl šeimos, nuomos ir vykdymo bylų,
 • Sprendimas dėl tam tikrų baudžiamųjų bylų, kai nusikalstama veika yra tik bauda arba bauda, plius ne ilgesnis kaip vienerių metų laisvės atėmimo bausmė arba ne daugiau kaip vienerių metų laisvės atėmimo bausmė (pvz., aplaidus fizinis sužeidimas, vagystė).

Apygardos teismai (antrasis lygmuo)

Jurisdikciją turi regioniniai teismai, kurie civilinėse bylose taip pat žinomi kaip pirmosios instancijos teismų (vok. Gerchtshöfe erinster Instanz) teismai:

 • Priimti sprendimą visų pirma dėl visų teisinių klausimų, kurie nėra priskirti apylinkės teismams; Remiantis bylos pobūdžiu spręsti ginčus, susijusius su civiline atsakomybe, teisės aktais dėl civilinės atsakomybės ir duomenų apsaugos teisės aktais, konkurencijos ir intelektinės nuosavybės bylomis;
 • nagrinėti apeliacinius skundus dėl apylinkių teismų sprendimų.

Aukštesnieji apygardos teismai (trečiasis lygmuo)

Aukštesnės instancijos apygardos teismai, dar vadinami antrosios instancijos teismų teismais (Gerchtshtöfe zweiter Instanz), sudaro trečią organizacinį lygmenį. Jos posėdžiauja Vienoje (vienoje – Žemutinėje Austrijoje ir Burgenlande), Grace – (Štirijos ir Karintijos žemės), Linco (Aukštutinės Austrijos ir Zalcburgo) ir Insbruko (Tirolio ir Forarlbergo žemės) srityse.

civilinėse ir baudžiamosiose bylose šie teismai nagrinėja tik apeliacinius skundus (pvz., antrosios instancijos teismuose).

Jie taip pat atlieka ypatingą vaidmenį administruojant teismų sistemą. Aukštesniojo regioninio teismo pirmininkas yra visų teismo jurisdikcijai priklausančio rajono teismų administracijos vadovas. eidamas šias pareigas aukštesnės instancijos apygardos teismo pirmininkas atsako tik už teisingumo sritį atsakingam federaliniam teismui.

Aukščiausiasis Teismas (ketvirtas lygis)

Vienos Aukščiausiasis Teismas yra įsiteisėjęs apeliacinis skundas civilinėse ir baudžiamosiose bylose. Be Konstitucinio Teismo (vok. Verfassungsgericht) ir administracinio teismo (vok. Verfassungsgericht), tai yra vienas iš šalies („Höchstgerichte“) „aukščiausių teismų“. Tai reiškia, kad jos sprendimams negali būti taikoma kita vidaus teisės gynimo priemonė.

Aukščiausiojo Teismo sprendimai atlieka esminį vaidmenį išsaugant vienodą teisės taikymą visoje šalyje.

Nors žemesnieji teismai teisiškai neprivalo laikytis precedento, paprastai jie vadovaujasi aukščiausiųjų teismų sprendimais.

B. Civilinių bylų teismų sistema

Civilinį teisingumą galima suskirstyti į įprastas civilines bylas, su užimtumu susijusius atvejus, komercines bylas ir ne ginčo procedūras (vok. Außerstreteverfahren).

Civilinės teisės klausimai nagrinėjami įprasto civilinio proceso metu, kai jie nepriklauso komercinių arba darbo bylų teismų jurisdikcijai ir negali būti nagrinėjami ne ginčo tvarka.

C. Apeliaciniai skundai

C.1. greitasis traukinys civilinėse bylose

įprasto civilinio proceso atveju iš esmės yra dvi skirtingos teismų, iš kurių kiekvieną galima suskirstyti į tris etapus, sekos. Pirmosios instancijos teismai ginčus nagrinėja apygardos teismuose arba apygardos teismuose.

Jeigu pirmosios instancijos teismas yra apylinkės teismas, bet kuris skundas turi būti teikiamas apygardos teismui, Jei sprendimą priims skundų skyrius (Berufungssens).

Jeigu pirmosios instancijos teismas yra apygardos teismas, bet kuris apeliacinis skundas turi būti pateikiamas aukštesnės instancijos apygardos teismui, kuriame sprendimą antrąja instancija priims apeliaciniai skundai.

Antrosios instancijos teismai tik peržiūri pirmosios instancijos sprendimą. Tai reiškia, kad iš esmės jos sprendžia klausimą tik remdamosi pirmosios instancijos teismo žodinio nagrinėjimo išvada ir tuo metu pateiktais faktais. Antrosios instancijos teismas gali pats nuspręsti, ar priimti sprendimą, ar jį pakeisti. Tam tikslui antrosios instancijos teismas gali pakartoti arba pratęsti visas procedūras arba dalį proceso, arba gali panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir pavesti jam iš naujo išbandyti šį klausimą; arba gali atmesti apeliacinį skundą.

Tais atvejais, kai reikia priimti sprendimą dėl teisinės svarbos teisinių klausimų, gali būti pateiktas apeliacinis skundas Aukščiausiajam Teismui.

Aukščiausiasis Teismas priima sprendimus tik dėl teisinių klausimų, todėl priima sprendimą iš anksčiau nustatytų faktų. Jis priima sprendimą tik dėl sprendimo, priimto remiantis nustatytais faktais, teisingumo, tačiau jis gali nustatyti negaliojančius ir tam tikru mastu procedūrinių klaidų atvejus ankstesniame procese. Aukščiausiasis Teismas ne tik panaikina žemesnės instancijos teismų sprendimus: jis taip pat gali pats nuspręsti, ar priimti sprendimą, ar jį pakeisti, arba panaikinti ankstesnius sprendimus ir nurodyti pirmosios arba antrosios instancijos teismams iš naujo išnagrinėti šį klausimą; arba jis gali nutraukti veiklą.

Pirmuoju atveju daugumą bylų nagrinėja vienas teisėjas (arba trijų teisėjų kolegija, bet tik ginčuose, kurių suma viršija 100,000 EUR, ir vienos iš šalių prašymu). Antrosios instancijos bylas nagrinėja trijų teisėjų kolegija arba penki Aukščiausiojo Teismo teisėjai. Tais atvejais, kai byla yra susijusi su esminiais teisiniais klausimais (pvz., dėl nusistovėjusios teismų praktikos pasikeitimo), Aukščiausiasis Teismas sušaukia padidintą vienuolikos teisėjų kolegiją.

C.2. Akimirkinis apeliacinis skundas baudžiamosiose bylose

Teismo sprendimai baudžiamosiose bylose gali būti skundžiami.

Jeigu pirmosios instancijos teismas yra apylinkės teismas, skundas gali:

 • prašyti panaikinti teismo sprendimą, arba
 • ginčijamas nuosprendis ir bausmės terminai.

Apeliacinį skundą nagrinės trijų teisėjų skyrius.

Jeigu bylą pirmąja instancija priima vienas apygardos teismo teisėjas (tai vyksta apygardos teismo bylose, kai kaltininkas kaltinamas padaręs nusikaltimą, kuris sudaro ne daugiau kaip 5 metų laisvės atėmimo bausmę, pvz., pateikiant melagingus parodymus teisme), apeliacinis skundas taip pat gali:

 • prašyti panaikinti teismo sprendimą, arba
 • ginčijamas nuosprendis ir bausmės terminai.

Tada apeliacinis skundas bus svarstomas aukštesniojo regioninio teismo trijų teisėjų skyriuje.

Jeigu bylą pirmąja instancija priima apygardos teismas su nespecialistais (Schönenggericht) arba su prisiekusiuoju (vok. Geschwoengericht) prisiekusiuoju (vok. Geschwoengericht), ieškinys dėl panaikinimo turi būti pateikiamas Aukščiausiajam Teismui. Jeigu apeliacinis skundas yra susijęs tik su nuosprendžio sąlygomis, jis turi būti pateiktas aukštesnės instancijos apygardos teismui.

D. Skundo formos

paprastose civilinėse bylose pirmosios instancijos teismo sprendimai gali būti skundžiami apeliacine tvarka dėl faktų ir teisės (Berufung). Skundas dėl faktų ir teisės klausimų gali būti pateikiamas visais atvejais dėl negaliojimo ar klaidingo teisinio įvertinimo, ir toks skundas gali būti paduodamas tam tikrais konkrečiais klausimais arba bet kuriuo atveju, kai ginčo vertė viršija 2,700 EUR dėl procedūrinių klaidų ar neteisingų išvadų.

Antrosios instancijos teismo sprendimai gali būti ginčijami pateikiant skundą Aukščiausiajam Teismui tik dėl teisės klausimų (peržiūra). Vis dėlto, atsižvelgiant į nagrinėjamą dalyką, dėl šios formos gali būti taikomi įvairūs apribojimai. Paprastai Aukščiausiasis Teismas nagrinėja tik labai svarbius teisinius klausimus, tokių klausimų buvimas yra būtina sąlyga, kad Aukščiausiasis Teismas priimtų apeliacinį skundą dėl teisės klausimų. Bet kuriuo atveju tam tikrais atvejais apeliacinius skundus dėl antrosios instancijos sprendimų galima apskųsti mažesne nei 5,000 EUR ginčo verte, o jeigu ginčo vertė neviršija 30,000 EUR, apeliacinį skundą dėl teisės klausimų Aukščiausiajam Teismui taip pat gali reikėti apskųsti antrosios instancijos teismui (tiesiogiai arba pateikiant naują prašymą).

E. Teisinių duomenų bazės

Austrijos teisingumo svetainėje ( Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.justiz.gv.at/) pateikiama bendra informacija apie Austrijos teismų sistemą.

Ar duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Taip, galimybė susipažinti su Austrijos teisingumo svetaine nemokama.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeismų jurisdikcija. Austrija


Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Paskutinis naujinimas: 30/10/2019