Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tribunais ordinários - Áustria

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;

Na secção seguinte ficará a conhecer os tribunais comuns em matéria civil e penal na Áustria.


Tribunais ordinários — introdução

O sistema dos tribunais comuns está organizado em quatro níveis. Atualmente (janeiro de 2017), os seguintes tribunais são responsáveis pela pronúncia de processos judiciais:

 • 116 tribunais distritais
 • 20 tribunais regionais (Landesgerichte)
 • 4 tribunais regionais superiores (áreas de jurisdição)
 • Supremo Tribunal

Desde o início de 2013, o número de tribunais distritais foi gradualmente reduzido para 116 (desde 1.7.2014), reunindo tribunais distritais na Alta Áustria, na Baixa Áustria e na Estíria. Para o segundo semestre de 2017 e para 2018 e 2019, já foram impostas novas alterações à estrutura dos tribunais distritais, o que reduzirá o número de tribunais distritais em três.

No processo penal, o interesse público é representado pelo Ministério Público:

 • 16 procuradorias do Ministério Público (Staatsanwalschaften),
 • Um Ministério Público central (Zentrale Staatsanwaltschaft) para julgar os crimes económicos e a corrupção,
 • 4 magistrado do Ministério Público (Oberstaatsanwaltschaften),
 • Gabinete do Procurador-Geral (Generalprokuratur).

Existem 27 estabelecimentos prisionais para executar sentenças judiciais.

A. Organização dos tribunais: Tribunais cíveis e penais

Os litígios são atribuídos em primeira instância quer aos tribunais distritais quer aos tribunais regionais. Nos processos civis, o tribunal competente é determinado essencialmente pela natureza do litígio (Eigenzuständigkeit); para todas as outras matérias, é determinado pelo valor da ação em litígio (Wertzuständigkeit). A natureza do caso prevalece sempre sobre o critério do valor.

Nos processos penais, a competência é determinada com base na gravidade da sanção associada à infração.

Tribunais distritais (primeiro nível)

Os tribunais distritais são os tribunais de primeira instância. Responsável por:

 • Decidir sobre os litígios em matéria civil relativos a créditos até 15,000 EUR ( Wertzuständigkeit),
 • Decisão sobre determinados tipos de casos, independentemente do montante do crédito (Eigenzuständigkeit) , em especial os casos de família, arrendamento e execução,
 • Decisão sobre alguns processos penais em que a infração tem apenas uma multa, uma multa acrescida de uma pena de prisão não superior a um ano, ou de uma pena de prisão não superior a um ano (por exemplo, lesões físicas negligentes, furto).

Tribunais regionais (segundo nível)

Os tribunais regionais, também conhecidos em processos civis como «tribunais de primeira instância», são competentes:

 • Decidir em primeira instância sobre todas as questões jurídicas que não estão reservadas aos tribunais distritais; Com base na natureza do processo, julgar litígios que envolvam o direito da responsabilidade nuclear, o direito administrativo e a legislação em matéria de proteção de dados, a concorrência e os casos de propriedade intelectual;
 • Decidir sobre os recursos interpostos contra as decisões dos tribunais de comarca.

Tribunais regionais superiores (terceiro nível)

Os tribunais regionais superiores, também conhecidos como «tribunais de segunda instância» (Gerichtsshöfe zweiter Instanner) formam o terceiro nível de organização. Têm assento em Viena (abrangendo Viena, Baixa Áustria e Burgenland), Graz (que abrange a Estíria e a Caríntia), Linz (abrangendo a Alta Áustria e Salzburgo) e Innsbruck (abrangendo o Tirol e o Vorarlberg).

Em processos civis e penais, estes tribunais tratam apenas dos recursos (ou seja, em segunda instância).

Desempenham igualmente um papel especial na administração do sistema judicial. O presidente de um tribunal regional superior é o chefe da administração de todos os tribunais da área de jurisdição do tribunal. nesta função, o presidente de um tribunal regional superior só é responsável perante o ministro federal da Justiça.

O Supremo Tribunal (quarto nível)

O Supremo Tribunal de Viena é o tribunal de recurso em processos cíveis e penais. Paralelamente ao Tribunal Constitucional e ao Tribunal Administrativo, é um dos «tribunais superiores» do país (Höchstgerichte). Isto significa que não é possível qualquer outra via de recurso a nível nacional contra as suas decisões.

Os acórdãos do Supremo Tribunal desempenham um papel essencial na preservação da aplicação uniforme da lei em todo o país.

Embora os tribunais inferiores não sejam juridicamente obrigados a seguir um precedente, deverão, em princípio, orientar-se pelas decisões dos tribunais superiores.

B. Sistema de tribunais civis

A justiça civil pode ser subdividida em processos cíveis ordinários, processos de trabalho, processos comerciais e processos não contenciosos (Außerstitverfahren).

As questões de direito civil são apreciadas no âmbito de um processo civil comum quando não estão sob a jurisdição dos tribunais de comércio ou de trabalho e não são objeto de um processo de jurisdição voluntária.

C. Recursos

C.1. comboio instantâneo em processos civis

Nos processos cíveis ordinários, existem, em princípio, duas sequências diferentes de tribunais, cada uma delas dividida em três fases. Os litígios são atribuídos em primeira instância quer aos tribunais distritais quer aos tribunais regionais.

Se o tribunal de primeira instância for um tribunal distrital, deve ser interposto qualquer recurso junto do tribunal regional, Nos casos em que será decidido através de uma Divisão de Recursos (Berufungssenat).

Se o tribunal de primeira instância for um tribunal regional, qualquer recurso tem de ser interposto junto do tribunal regional superior, onde será decidido em segunda instância através de uma divisão de recurso.

Os tribunais de segunda instância analisam apenas o acórdão proferido em primeira instância. Isto significa que, em princípio, só decidem o assunto com base nas propostas de julgamento disponíveis no termo da fase oral do tribunal de primeira instância e dos factos apresentados nesse ponto. O tribunal de segunda instância pode decidir ele próprio o processo, a fim de manter ou alterar a decisão. Para o efeito — no âmbito definido pelas propostas e observações apresentadas em tribunal, o tribunal de segunda instância pode repetir ou prorrogar o conjunto ou parte do processo; ou pode anular a decisão do tribunal de primeira instância e dar-lhe instruções para que volte a tentar o processo; ou pode negar provimento ao recurso.

Nos casos que exijam uma decisão sobre questões jurídicas de importância fundamental, pode ser interposto recurso para o Supremo Tribunal.

A Supreme Court decide apenas sobre questões jurídicas e, por conseguinte, está vinculada, na sua decisão, pelos factos anteriormente provados. Decide apenas sobre a correção da decisão com base nos factos apurados, embora possa identificar pontos que são inválidos e, em certa medida, erros processuais no processo anterior. O Supremo Tribunal não anula as decisões dos tribunais inferiores: também pode decidir ele próprio, manter ou alterar a sentença; ou pode anular as decisões anteriores e ordenar aos tribunais de primeira ou de segunda instância a repetição do processo; ou pode negar provimento ao recurso.

Em primeiro lugar, a grande maioria dos casos é julgada por um único juiz (ou por um painel de três juízes, mas apenas em litígios superiores a 100,000 EUR e a pedido de uma das partes). Em segundo lugar, os processos são julgados por um painel de três juízes, ou no Supremo Tribunal, cinco juízes. Sempre que o processo envolva uma questão jurídica de importância fundamental (como uma alteração à jurisprudência estabelecida), o Supremo Tribunal convoca um painel reforçado de onze juízes.

C.2. Recurso em caso de infração penal

As sentenças proferidas em processos penais podem ser objeto de recurso uma vez.

Se o tribunal de primeira instância for um tribunal distrital, o recurso pode:

 • pedir a anulação do acórdão; ou
 • contestar a condenação e os termos da condenação.

O recurso será analisado por uma divisão de três juízes do tribunal regional.

Se o processo for decidido em primeira instância por um único juiz de um tribunal regional (tal acontece em tribunais regionais em que o requerido é acusado de uma infração com uma pena máxima de cinco anos de prisão, como, por exemplo, dando falsas declarações em tribunal), o recurso pode igualmente:

 • pedir a anulação do acórdão; ou
 • contestar a condenação e os termos da condenação.

O recurso será então analisado por uma divisão de três juízes do tribunal regional superior.

Se o processo for decidido em primeira instância por um tribunal regional com um órgão de avaliação (Schöfengericht) ou com um júri (Geschworengericht), qualquer pedido de anulação deve ser apresentado ao Supremo Tribunal. Se o recurso se referir apenas aos termos da frase, deve, no entanto, ser apresentado ao tribunal regional superior.

D. Formas de recurso

No âmbito de um processo civil comum, as sentenças de primeira instância podem ser impugnadas por meio de recurso em matéria de facto e de direito (Berufung). O recurso em matéria de facto e de direito pode ser interposto em todos os casos por motivo de invalidade ou erro de apreciação jurídica, podendo esse recurso ser interposto em algumas matérias específicas ou, em qualquer caso, acima de um valor em litígio de 2,700 EUR devido a erros processuais ou a erros de facto.

Os acórdãos proferidos em segunda instância só podem ser impugnados por recurso para o Supremo Tribunal em matéria de direito (Revisão). Este tipo de recurso está, no entanto, sujeito a várias restrições, consoante a matéria em causa. Em princípio, o Supremo Tribunal decide apenas sobre questões jurídicas de grande importância, e a presença de tais questões é uma condição prévia para que o Supremo Tribunal aceite um recurso em matéria de direito. Em todo o caso, em certas matérias, os recursos contra acórdãos de segunda instância não são autorizados abaixo de um valor em litígio de 5,000 EUR, ao passo que, se o valor em litígio não exceder 30,000 EUR, o recurso de questões de direito para o Supremo Tribunal pode também ter de ser autorizado pelo tribunal de segunda instância (diretamente ou por meio de um novo pedido).

E. Bases de dados jurídicas

O sítio da Justiça na Áustria A ligação abre uma nova janela(http://www.justiz.gv.at/) fornece informações gerais sobre o sistema judicial austríaco.

O acesso à base de dados é gratuito?

Sim, o acesso ao sítio da justiça austríaca é gratuito.

Ligações relacionadas

A ligação abre uma nova janelaCompetência dos tribunais — Áustria


O presente texto é uma tradução automática. O proprietário da página declina qualquer responsabilidade pela qualidade do texto traduzido automaticamente.

Última atualização: 30/10/2019