Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Τακτικά δικαστήρια - Αυστρία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

 

Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται τα τακτικά δικαστήρια που εκδικάζουν αστικές και ποινικές υποθέσεις στην Αυστρία.


Τακτικά δικαστήρια — Εισαγωγή

Τα τακτικά δικαστήρια είναι οργανωμένα σε τέσσερα επίπεδα. Με την εκδίκαση των υποθέσεων επιφορτίζονται επί του παρόντος ( Νοέμβριος 2014) τα ακόλουθα δικαστήρια:

 • 116 περιφερειακά δικαστήρια (Bezirksgerichte)
 • 20 περιφερειακά δικαστήρια (Bezirksgerichte)
 • 4 ανώτερα περιφερειακά δικαστήρια (Oberlandesgerichte)
 • Το Ανώτατο Δικαστήριο (Oberster Gerichtshof)

Από τις αρχές του έτους 2013, ο αριθμός των περιφερειακών δικαστηρίων μειώθηκε σταδιακά σε 116 (από την 1.7.2014) με τη συγχώνευση των περιφερειακών δικαστηρίων στα ομόσπονδα κράτη Άνω Αυστρία, Κάτω Αυστρία και Στυρία. Για την 1.7.2016 έχει ήδη καθοριστεί μία περαιτέρω συγχώνευση, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πλέον από εκείνη τη χρονική στιγμή μόνο 115 περιφερειακά δικαστήρια.

Οι ακόλουθες εισαγγελικές αρχές επιφορτίζονται με την εκπροσώπηση του δημόσιου συμφέροντος στο χώρο της απονομής ποινικής δικαιοσύνης:

 • 16 εισαγγελίες (Staatsanwaltschaften)
 • Η κεντρική εισαγγελική αρχή δίωξης του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς ((Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption))
 • 4 ανώτερες εισαγγελικές αρχές (Oberstaatsanwaltschaften)
 • Η γενική εισαγγελική αρχή (Generalprokuratur)

Αρμόδια για την εκτέλεση των στερητικών της ελευθερίας ποινών είναι 27 δικαστικά σωφρονιστικά καταστήματα.

A. Οργάνωση των δικαστηρίων: Αστικά και ποινικά δικαστήρια

Η εκδίκαση των διαφορών ανατίθεται σε πρώτο βαθμό είτε στα περιφερειακά δικαστήρια ή στα πρωτοδικεία. Στις αστικές υποθέσεις, η οριοθέτηση της δικαιοδοσίας γίνεται κατ’ αρχήν με βάση τη φύση της διαφοράς (αυτόνομη αρμοδιότητα), ενώ για όλα τα άλλα θέματα καθορίζεται με βάση την αξία της διαφοράς (αξιολογική αρμοδιότητα). Η αυτόνομη αρμοδιότητα υπερισχύει πάντοτε της αξιολογικής.

Στις ποινικές υποθέσεις, η οριοθέτηση γίνεται με κριτήριο το επαπειλούμενο εύρος της ποινής για την αξιόποινη πράξη.

Περιφερειακά δικαστήρια ( πρωτοβάθμιο οργανωτικό επίπεδο)

Τα περιφερειακά δικαστήρια αποτελούν τα δικαστήρια πρώτου βαθμού. Είναι αρμόδια για:

 • αστικές υποθέσεις που αφορούν απαιτήσεις με αξία διαφοράς έως 15.000 ευρώ (αξιολογική αρμοδιότητα)
 • ορισμένα είδη διαφορών (ανεξάρτητα από την αξία της διαφοράς) και ιδίως για τις οικογενειακές, μισθωτικές και εκτελεστικές υποθέσεις (αυτόνομη αρμοδιότητα)
 • αποφάσεις στο χώρο του ποινικού δικαίου για όλα τα αδικήματα, όταν το αδίκημα επισύρει απλώς χρηματική ποινή και ποινή φυλάκισης,  η οποία δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή απειλείται απλώς με την ανάλογη στερητική της ελευθερίας ποινή (π.χ. για σωματικούς τραυματισμούς εξ αμελείας, για κλοπές)

Τα πρωτοδικεία (Landesgerichte) ή  τα πρωτοβάθμια δικαστήρια (Gerichtshöfe erster Instanz) (δεύτερο οργανωτικό επίπεδο)

Τα πρωτοδικεία (Landesgerichte) (στις ποινικές υποθέσεις) ή τα πρωτοβάθμια δικαστήρια (στις αστικές υποθέσεις) έχουν δικαιοδοσία:

 • να αποφαίνονται σε πρώτο βαθμό για όλα τα νομικά ζητήματα που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των περιφερειακών δικαστηρίων. Η αυτόνομη δικαιοδοσία υφίσταται εκτός των άλλων για διαφορές βάσει του νόμου περί υποχρεωτικής αστικής ευθύνης στον χώρο του πυρηνικού δικαίου, του νόμου περί υποχρεωτικής αστικής ευθύνης του Δημοσίου, του νόμου περί προστασίας των δεδομένων, για διαφορές στον τομέα του δικαίου του ανταγωνισμού και της διανοητικής ιδιοκτησίας
 • σε δεύτερο βαθμό για τα έννομα μέσα προσφυγής κατά των αποφάσεων των περιφερειακών δικαστηρίων

Ανώτερα περιφερειακά δικαστήρια (Oberlandesgerichte)  ή  δικαστήρια δεύτερου βαθμού (Gerichtshöfe zweiter Instanz) (τρίτο οργανωτικό επίπεδο)

Τα δικαστήρια αυτά είναι οργανωμένα στο τρίτο οργανωτικό επίπεδο. Βρίσκονται στη Βιέννη (για τη Βιέννη, την Κάτω Αυστρία και το Burgenland), στο Graz (για τη Στυρία και την Καρινθία), στο Linz (για την Άνω Αυστρία και το Σάλτσμπουργκ) και στο Innsbruck (για το Τυρόλο και το Vorarlberg).

Τα εν λόγω δικαστήρια αποφασίζουν πάντοτε ως εφετεία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις (σε δευτεροβάθμιο επίπεδο).

Επίσης τα δικαστήρια αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της διοίκησης του δικαστικού συστήματος. Ο πρόεδρος του ανώτερου περιφερειακού δικαστηρίου (Oberlandesgericht) ή του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου είναι ο προϊστάμενος των διοικητικών υπηρεσιών του δικαστικού συστήματος όλων των δικαστηρίων της δικαστικής του περιφέρειας. Στο πλαίσιο αυτών των λειτουργικών αρμοδιοτήτων υπάγεται απευθείας μόνο στον ή στην ομοσπονδιακό/ομοσπονδιακή υπουργό δικαιοσύνης.

Το Ανώτατο Δικαστήριο (Oberster Gerichtshof) (τέταρτο οργανωτικό επίπεδο)

Το Ανώτατο Δικαστήριο στη Βιέννη αποτελεί την ανώτατη βαθμίδα στις αστικές και ποινικές υποθέσεις. Μαζί με το Συνταγματικό Δικαστήριο και το Διοικητικό Δικαστήριο χαρακτηρίζονται ως ύψιστες δικαστικές αρχές. Αυτό σημαίνει ότι δεν χωρεί πλέον καμία περαιτέρω δυνατότητα προσφυγής (εσωτερικού δικαίου) κατά των αποφάσεών τους.

Η νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, διαδραματίζει καίριο ρόλο για τη διατήρηση της ενότητας του δικαίου στο σύνολο του ομοσπονδιακού εδάφους.

Μολονότι τα κατώτερα δικαστήρια δεν είναι βάσει νόμου δεσμευμένα να ακολουθούν τις αποφάσεις του, προσανατολίζονται κατά κανόνα με γνώμονα τη νομολογία των ανώτατων δικαστηρίων.

B. Αστική δικαιοσύνη

Η αστική δικαιοσύνη υποδιαιρείται στην γενική αστική διαδικασία, την διαδικασία ενώπιον των εργατικών δικαστηρίων, την διαδικασία σε εμπορικές υποθέσεις και τη διαδικασία εξωδικαστικής επιλύσεως διαφορών.

Στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής δίκης εκδικάζονται όλες εκείνες οι υποθέσεις ιδιωτικού δικαίου οι οποίες δεν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των εμπορικών ή εργατικών δικαστηρίων ή για τις οποίες προβλέπεται η εφαρμογή της διαδικασίας εξωδικαστικής επιλύσεως διαφορών.

Γ. Βαθμίδες δικαιοδοσίας

Γ.1. Βαθμίδες δικαιοδοσίας στις αστικές υποθέσεις

Στη  γενική αστική διαδικασία υπάρχουν καταρχήν δύο διαφορετικές βαθμίδες δικαιοδοσίας, κάθε μία από τις οποίες μπορεί να αποτελείται από  τρία στάδια. Η αρμοδιότητα για την εκδίκαση των διαφορών σε πρώτη βαθμίδα απονέμεται είτε στα περιφερειακά δικαστήρια είτε στα πρωτοδικεία.

Εάν σε πρώτο βαθμό είναι αρμόδιο το Περιφερειακό Δικαστήριο (Bezirksgericht), τα ένδικα μέσα ασκούνται ενώπιον του Πρωτοδικείου (Gerichtshof erster Instanz), όπου για τα ένδικα μέσα αποφασίζει το σχετικό τμήμα εφέσεων (Berufungssenat)l.

Εάν σε πρώτο βαθμό αποφασίζει το Πρωτοδικείο (Gerichtshof erster Instanz), η βαθμίδα δικαιοδοσίας οδηγεί ενώπιον του Δευτεροβάθμιου δικαστηρίου (Gerichtshof zweiter Instanz), όπου αποφασίζει σε δεύτερο βαθμό το σχετικό πολυμελές εφετείο (Berufungssenat in zweiter Instanz).

Τα δευτεροβάθμια δικαστήρια  καλούνται να επανεξετάσουν μόνο την πρωτόδικη απόφαση. Αυτό σημαίνει ότι αποφασίζουν κατ’ αρχήν σχετικά με την υπόθεση μόνο με βάση τις προηγούμενες προτάσεις για την υπόθεση οι οποίες είχαν υποβληθεί κατά το πέρας της προφορικής διαδικασίας ενώπιον του Πρωτοδικείου και τους ισχυρισμούς για τα πραγματικά περιστατικά που είχαν υποβληθεί έως εκείνη τη χρονική στιγμή. Τα δευτεροβάθμια δικαστήρια μπορούν να αποφασίζουν για την ίδια την υπόθεση (επικυρώνοντας ή μεταβάλλοντάς την). Για τον σκοπό αυτόν, στο πλαίσιο που ορίζεται από τις αιτήσεις και τους ισχυρισμούς που είχαν προβληθεί στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, μπορεί να εξετάσουν εκ νέου ή να επεκτείνουν το σύνολο ή μέρος της διαδικασίας ή να αναιρέσουν την απόφαση του Πρωτοδικείου και του αναθέσουν την εκ νέου εξέταση της υπόθεσης ή να απορρίψουν την αγωγή.

Στις περιπτώσεις που πρέπει να διευκρινιστούν νομικά ζητήματα θεμελιώδους σημασίας, υπάρχει ακόμα η δυνατότητα να ασκηθούν ένδικα μέσα προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου .

Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφαίνεται πλέον μόνο για νομικά ζητήματα και δεσμεύεται επομένως στην απόφασή του από τα γεγονότα που είχαν διαπιστωθεί έως τότε. Κατά συνέπεια αποφασίζει εφεξής μόνο σχετικά με την ορθότητα της απόφασης που λαμβάνεται σε αυτή τη βάση ή λαμβάνει υπόψη του άκυρες πτυχές και, σε περιορισμένο βαθμό, και διαδικαστικά σφάλματα που είχαν διαπραχθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έως εκείνη τη στιγμή. Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν εκδίδει απλώς αποφάσεις αναίρεσης μπορεί το ίδιο να αποφασίσει σχετικά με την υπόθεση, επικυρώνοντας ή μεταβάλλοντάς την, να αναιρέσει τις αποφάσεις που είχαν εκδοθεί έως εκείνη τη στιγμή και να αναθέσει την εκ νέου εκδίκαση της υπόθεσης στα πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια δικαστήρια ή να απορρίψει την αγωγή.

Σε πρώτο βαθμό, η συντριπτική πλειοψηφία των υποθέσεων εκδικάζεται από μονομελές τμήμα (ή από τριμελές τμήμα, απαρτιζόμενο από τρεις δικαστές, αλλά μόνο για διαφορές όπου η αξία υπερβαίνει ποσό 100 000 ευρώ και εφόσον το ζητήσει κάποιο από τα μέρη). Σε δεύτερο βαθμό, οι υποθέσεις εκδικάζονται από πολυμελές τμήμα, αποτελούμενο από τρεις δικαστές,  ή, στο επίπεδο του Ανώτατου Δικαστηρίου, από πολυμελές τμήμα αποτελούμενο από πέντε δικαστές. Όταν πρόκειται για νομικό ζήτημα θεμελιώδους σημασίας (όπως η τροποποίηση της πάγιας νομολογίας), συγκαλείται στο πλαίσιο του Ανώτατου Δικαστηρίου το επονομαζόμενο διευρυμένο πολυμελές τμήμα, στη σύνθεση του οποίου μετέχουν ένδεκα δικαστές.

C.2. Βαθμίδες διαδικασίας στις ποινικές υποθέσεις

Στις ποινικές διαδικασίες υπάρχουν δύο βαθμίδες.

Σε περίπτωση που αποφασίζει σε πρώτο βαθμό το περιφερειακό δικαστήριο (Bezirksgericht), μπορούν να ασκηθούν ένδικα μέσα προσφυγής:

 • λόγω ακυρότητας
 • κατά της ετυμηγορίας ως προς τη διαπίστωση της ενοχής και το εύρος της ποινής

Το ανώτερο δικαστήριο (Landesgericht) αποφασίζει σχετικά με τριμελή σύνθεση.

Σε περίπτωση που σε πρώτο βαθμό αποφασίζει το Landesgericht με μονομελή σύνθεση (προ πάντων για κακουργήματα και πλημμελήματα για τα οποία προβλέπεται στερητική της ελευθερίας ποινή το πολύ πέντε ετών (π.χ. για ψευδή κατάθεση ενώπιον δικαστηρίου), μπορούν να ασκηθούν ένδικα μέσα προσφυγής:

 • λόγω ακυρότητας
 • κατά της ετυμηγορίας ως προς τη διαπίστωση της ενοχής και το εύρος της ποινής

Το ανώτερο περιφερειακό δικαστήριο (Oberlandesgericht), αποφασίζει σχετικά με τριμελή σύνθεση.

Εάν η υπόθεση εκδικάζεται σε πρώτο βαθμό από περιφερειακό δικαστήριο (Landesgericht) υπό την μορφή του δικαστηρίου που συναπαρτίζεται από  λαϊκούς δικαστές η προσφυγή ακύρωσης πρέπει να κατατεθεί ενώπιον του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου. Όταν τα ένδικα μέσα στρέφονται κατά του εύρους της ποινής, τότε αποφασίζει το ανώτερο περιφερειακό δικαστήριο.

D. Ένδικα μέσα προσφυγής

Στις γενικές δίκες του αστικού δικαίου οι πρωτοβάθμιες αποφάσεις μπορεί να προσβληθούν με το ένδικο μέσο της έφεσης., Η έφεση μπορεί να ασκηθεί σε όλες τις περιπτώσεις για λόγους ακυρότητας ή εσφαλμένης νομικής εκτίμησης, ενώ σε ορισμένα θέματα ή σε κάθε περίπτωση μπορεί να ασκείται για διαφορές ύψους 2 700 ευρώ, για λόγους διαδικαστικών σφαλμάτων ή εσφαλμένης διαπίστωσης των πραγματικών περιστατικών.

Οι αποφάσεις σε δεύτερο βαθμό μπορούν να προσβληθούν με  το ένδικο μέσο της αναίρεσης. Αυτό το ένδικο μέσο προσφυγής ενώπιον  του Ανώτατου Δικαστηρίου  υπόκειται  ωστόσο σε διάφορους περιορισμούς, ανάλογα με την ουσία. Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφαίνεται πλέον κατά βάση μόνο για νομικά ζητήματα μείζονος σημασίας η ύπαρξη ενός τέτοιου ζητήματος αποτελεί συνεπώς προαπαιτούμενο όρο για να κάνει το Ανώτατο Δικαστήριο αποδεκτή την αναίρεση. Εκτός αυτού, σε ορισμένα ζητήματα, οι προσφυγές κατά των δευτεροβάθμιων αποφάσεων δεν υπόκεινται σε καμία περίπτωση σε ένδικα μέσα για υποθέσεις η αξία της διαφοράς των οποίων είναι κατώτερη των 5 000 ευρώ, ενώ, εάν η αξία της διαφοράς δεν υπερβαίνει τα 30 000 ευρώ, η αναίρεση ενώπιον  του Ανώτατου Δικαστηρίου  πρέπει να γίνεται αποδεκτή και από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο (άμεσα ή μέσω νέας αιτήσεως).

E. Νομικές βάσεις δεδομένων

Στον δικτυακό τόπο της αυστριακής δικαιοσύνης (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.justiz.gv.at/) παρέχονται γενικές πληροφορίες για το αυστριακό σύστημα δικαίου.

Παρέχεται η πρόσβαση στη νομική βάση δωρεάν;

Ναι, η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο της αυστριακής δικαιοσύνης παρέχεται δωρεάν.

Σύνδεσμοι για το θέμα

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροZuständigkeit der Gerichte - Österreich


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/12/2015