Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Обикновени съдилища - Австрия

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?

В следващия раздел ще научите за обикновените съдилища по гражданскоправни и наказателноправни въпроси в Австрия.


Обикновени съдилища — въведение

Системата на обикновените съдилища е организирана в четири нива. Понастоящем (януари 2017 г.) следните съдилища са отговорни за произнасянето по съдебните дела:

 • 116 районни съдилища;
 • 20 окръжни съдилища (Landesgerichte)
 • 4 висши регионални съдилища (Oberlandesgerichte)
 • Върховен съд

От началото на 2013 г. броят на районните съдилища постепенно намалява до 116 (от 1.7.2014 г. насам) чрез обединяване на районните съдилища в Горна Австрия, Долна Австрия и Щирия. За втората половина на 2017 г. и за 2018 г. и 2019 г. вече са въведени допълнителни промени в структурата на районните съдилища, което ще намали броя на районните съдилища с три.

При наказателни производства общественият интерес се представлява от прокурорските служби:

 • 16 прокуратури (Staatsanwaltschaften),
 • Централно управление на прокуратурата (Zentrale Staatsanwaltschaft) с цел наказателно преследване на икономически престъпления и корупция,
 • 4 главни прокуратури (Oberstaatsanwaltschaften),
 • Главна прокуратура (Generalprokuratur).

Изпълнението на съдебните присъди е 27 лишаване от свобода.

А. Организация на съдилищата: Граждански и наказателни съдилища

Споровете се разглеждат на първа инстанция или на районните (районните) съдилища, или на окръжните съдилища. По граждански дела компетентният съд се определя основно от естеството на спора (Eigenuständigkeit); за всички останали въпроси се определя от стойността на иска в спора (Wertzuständigkeit). Естеството на случая винаги има предимство пред критерия за стойност.

При наказателни дела компетентността се решава въз основа на тежестта на наказанието, което е свързано с престъплението.

Районни съдилища (първо ниво на организация)

Районните съдилища са първоинстанционните съдилища. Отговаря за:

 • Граждански спорове по искове на стойност до 15,000 EUR (Решение по дело Wertzuständigkeit),
 • Произнасяне по определени видове дела, независимо от размера на вземането (Eigenustiständigkeit) , особено по дела, свързани със семейството, наемните отношения и принудителното изпълнение,
 • Се произнасят по някои наказателни дела, когато престъплението е само с глоба, глоба и наказание лишаване от свобода за не повече от една година или наказание лишаване от свобода за не повече от една година (напр. физическо нараняване, кражба).

Окръжни съдилища (второ ниво на организация)

Окръжните съдилища, наричани също граждански дела като „първоинстанционни съдилища“ (Gerichtshöfe erster Instanz), са компетентни:

 • Да постановяват решения на първа инстанция по всички правни въпроси, които не са запазени за районните съдилища; Въз основа на естеството на делото да се опитват да решават спорове, свързани с правото за гражданска отговорност, правото в областта на административната отговорност и правото в областта на защитата на данните, както и делата, свързани с конкуренцията и интелектуалната собственост;
 • Като втора инстанция по жалби срещу решенията на районните съдилища.

Апелативни съдилища (трето ниво на организация)

Тези съдилища представляват третото ниво на организация на съдилищата. Те се намират съответно във Виена (за Виена, Долна Австрия и Бургенланд), Грац (за Щирия и Каринтия), Линц (за Горна Австрия и Залцбург) и Инсбрук (за Тирол и Форарлберг).

Както при гражданските, така и при наказателните дела тези съдилища се занимават само с жалби (т.е. на втора инстанция).

Освен това тези съдилища имат особена роля в управлението на съдилищата. Председателят на по-висшестоящ регионален съд оглавява администрацията на всички съдилища в района, който е в рамките на компетентността на съда. в тази си функция председателят на по-висшестоящ регионален съд отговаря само пред федералния министър на правосъдието.

Върховен съд (четвърто ниво на организация)

Върховният съд във Виена е най-висшата инстанция по граждански и наказателни дела. Заедно с Конституционния съд (Verfassungsgericht) и административния съд (Verfassungsgericht) и Административния съд (Verwaltungsgericht) тя е една от „най-висшите съдилища“ в страната (Höchstgerichte). Това означава, че не е възможно срещу неговите решения да се предприемат допълнителни мерки на национално равнище.

Съдебната практика на Върховния съд има основен принос за единното прилагане на закона на територията на цялата страна.

Въпреки че съдилищата от по-долна инстанция не са законово обвързани от неговите решения, по принцип те се ръководят от съдебната практика на най-висшия съд.

Б. Система на гражданските съдилища

Гражданското правосъдие може да се подразделя на обикновени граждански производства, дела, свързани със заетост, търговски дела и охранителни производства (Außerstreitverfahren).

Гражданско-гражданските дела се произнасят по общо гражданско производство, когато не са под юрисдикцията на търговските или трудовите съдилища и не се разглеждат в рамките на охранително производство.

В. Обжалване

С.1. инстантен влак по граждански дела

По принцип в обичайното гражданско производство има по принцип две различни поредици от съдилища, всяка от които може да бъде разделена на три етапа. Споровете се разглеждат на първа инстанция или на районните (районните) съдилища, или на окръжните съдилища.

Ако първоинстанционният съд е районен съд, всяка жалба трябва да бъде подадена пред окръжния съд, Когато решението се взема от състав по жалбите (Berufungssenat).

Ако първоинстанционният съд е окръжен съд, всяка жалба трябва да бъде подадена пред по-висшестоящия регионален съд, където ще бъде взето решение за това на втора инстанция от състав по жалбите.

Второинстанционните съдилища разглеждат само първоинстанционното решение. Това означава, че по принцип те решават този въпрос само въз основа на наличните предложения за решение, които са на разположение след приключване на устното производство в първоинстанционния съд, и фактите, представени по този въпрос. Второинстанционният съд може да реши сам делото, да потвърди или да измени решението. За тази цел, в рамките, определени от представените по-долу искания и предложения, второинстанционният съд може да повтори или да разшири обхвата на всички производства или на някои от тях, или може да отмени решението на първоинстанционния съд и да поиска от него повторно разглеждане на делото, или може да отхвърли жалбата.

За дела, по които се изисква решение по правни въпроси от изключителна важност, е възможно допълнително обжалване пред Върховния съд.

Върховният съд се произнася само по правни въпроси и следователно е обвързан в решението си от вече установените факти. Той се произнася само по правилността на решението, постановено въз основа на установените факти, въпреки че може да определи точки, които са невалидни, и в ограничена степен процесуални грешки в предходното производство. Върховният съд не само отменя решенията на по-нисшестоящите съдилища: той може също така да реши сам да потвърди или да измени решението; или да отмени предходните решения и да възложи на съдилищата от първа или втора инстанция да преразгледат въпроса; или може да отхвърли иска.

На първо място по-голямата част от делата се разглеждат от един съдия (или от група от трима съдии, но само при спорове за стойност над 100,000 EUR и по искане на една от страните). На втора инстанция делата се разглеждат от група от трима съдии, или от Върховния съд — петима съдии. Когато случаят включва правен въпрос от основно значение (като например промяна на установената съдебна практика), Върховният съд свиква разширен панел от единадесет съдии.

C.2. Моментна жалба по наказателни дела

Обжалването по наказателни дела е двуинстанционно.

Когато на първа инстанция е компетентен районният съд, неговите решения могат да бъдат обжалвани:

 • с цел отменяне на присъдата или
 • с цел изменяне на присъдата и размера на наказанието.

По жалба се произнася тричленен състав на висшестоящия окръжен съд.

Когато на първа инстанция е компетентен окръжният съд в едноличен състав (по дела за престъпления, които се наказват с лишаване от свобода за срок до пет години, напр. лъжесвидетелстване), неговите решения могат да бъдат обжалвани:

 • с цел отменяне на присъдата или
 • с цел изменяне на присъдата и размера на наказанието.

В такъв случай по жалба се произнася тричленен състав на висшестоящия апелативен съд.

Ако случаят е решен на първа инстанция от регионален съд, заседаващ с постоянни оценители (Schöffengericht) или със съдебни заседатели (Geschworenengericht), искането за отмяна трябва да бъде подадено до Върховния съд. Ако обаче се обжалва само размерът на наказанието, по жалбата се произнася висшестоящият апелативен съд.

Г. Форми на обжалване

В рамките на обикновено гражданско производство, първоинстанционните решения могат да бъдат оспорени чрез обжалване на фактически и правни основания (Berufung). Обжалването на правни и фактически обстоятелства може да бъде обжалвано във всички случаи на основание на недействителност или неправилна правна преценка, като такава жалба може да бъде подадена по конкретни въпроси или във всеки случай над спорна стойност в размер на 2,700 EUR поради процедурни грешки или неправилни фактически констатации.

Съдебните решения могат да бъдат обжалвани пред Върховния съд само по правни въпроси (преразглеждане). Тази форма на обжалване обаче подлежи на различни ограничения в зависимост от конкретния въпрос. По принцип Върховният съд се произнася само по правни въпроси от съществено значение, наличието на такива проблеми е необходимо условие, за да може Върховният съд да приеме касационно обжалване. Във всеки случай в някои случаи не се допускат жалби срещу второинстанционни решения под определена стойност от 5,000 EUR, а ако стойността на иска не надвишава 30,000 EUR, може да се наложи и ревизионната жалба пред Върховния съд да бъде уважена от въззивния съд (направо или чрез подаване на нова искова молба).

Д. Правни бази данни

Уебсайтът на австрийската съдебна система ( Връзката отваря нов прозорецhttp://www.justiz.gv.at/) съдържа обща информация за австрийската съдебна система.

Достъпът до базата данни безплатен ли?

Да, достъпът до уебсайта на австрийската съдебна система е безплатен.

Свързани връзки

Връзката отваря нов прозорецКомпетентност на съдилищата — Австрия


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 30/10/2019