Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Qrati ordinarji - Awstrija

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?

It-Taqsima li ġejja tipprovdi informazzjoni dwar il-qrati ordinarji fi kwistjonijiet ċivili u kriminali fl-Awstrija


Qrati ordinarji — introduzzjoni

Il-qrati ordinarji huma organizzati fuq erba’ livelli. Bħalissa (Jannar 2017), il-qrati li ġejjin huma responsabbli mill-għoti ta’ deċiżjonijiet fir-rigward tal-kawżi legali:

 • 116-il qorti distrettwali
 • 20 qrati reġjonali (Landesgerichte)
 • 4 Qrati Reġjonali Superjuri (Oberlandesgerichte)
 • Il-Qorti Suprema

Mill-bidu tal-2013, in-numru ta’ qrati distrettwali tnaqqas gradwalment għal 116 (mill-1.7.2014) billi jġib flimkien il-qrati distrettwali fl-Awstrija ta’ Fuq, l-Awstrija ta’ Isfel u l-Istirja. Għat-tieni nofs tal-2017 u għall-2018 u l-2019, diġà ġew imposti aktar bidliet fl-istruttura tal-qrati distrettwali, li se jnaqqas in-numru ta’ qrati distrettwali minn tlieta.

Fi proċedimenti kriminali l-interess pubbliku huwa rrappreżentat mill-uffiċċji tal-prosekutur:

 • 16 uffiċċji tal-prosekutur pubbliku (Staatsanwaltschaften),
 • L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ċentrali (Zentrale Staatsanwaltschaft) għall-prosekuzzjoni ta’ reati ekonomiċi u korruzzjoni,
 • 4 uffiċċji tal-prosekuturi pubbliċi għolja (Oberstaatsanwaltschaften),
 • L-Uffiċċju tal-Prokuratur Ġenerali (Generalprokuratur).

Hemm 27 ħabs inkarigat mill-infurzar tas-sentenzi tal-qorti.

A. L-Organizzazzjoni tal-Qrati: Il-qrati ċivili u kriminali

It-tilwim jiġi assenjat lill-ewwel istanza jew lill-qrati distrettwali jew lill-qrati reġjonali. Id-delineazzjoni tal-kompetenzi fi kwistjonijiet ċivili tiġi bażikament iddeterminata skont in-natura tat-tilwima (kompetenza skont l-oġġett), għall-oqsma l-oħra kollha skont il-valur involut fil-kawża (kompetenza skont il-valur tal-litiġju). Il-kompetenza skont l-oġġett tieħu preċedenza fuq il-kompetenza skont il-valur.

Fi kwistjonijiet kriminali id-delineazzjoni tkun ibbażata fuq is-severità tal-piena marbuta mar-reat kriminali.

Qrati Distrettwali (l-ewwel livell)

Il-qrati distrettwali huma l-qrati tal-prim’ istanza. Responsabbli għal:

 • Kwistjonijiet ċivili b’valur li ma jaqbiżx EUR 15,000 ( Wertzuständigkeit)
 • Ċerti tipi ta’ kawżi (indipendentement mill-ammont fil-kwistjoni), speċjalment kawżi relatati mal-familja, il-kirjiet u l-infurzar (Eigenzuständigkeit)
 • Deċiżjonijiet fi kwistjonijiet kriminali rigward il-kawżi kollha, fejn ir-reat iġorr multa biss, multa u priġunerija ta’ mhux aktar minn sena jew priġunerija biss ta’ mhux aktar minn sena (eż. ħsara fuq il-persuna minħabba negliġenza, serq)

Qrati Reġjonali (it-tieni livell)

Il-qrati reġjonali (fi kwistjonijiet kriminali) jew qrati tal-ewwel istanza (fi kwistjonijiet ċivili) huma responsabbli:

 • Fl-ewwel istanza għall-każijiet kollha li mhumiex assenjati lill-qrati distrettwali. Barra minn hekk il-kompetenza skont l-oġġett tgħodd għall-kawżi li jirrigwardaw il-Liġi dwar ir-Riskju Nukleari, il-Liġi dwar ir-Responsabbiltà Pubblika, il-Liġi dwar il-Protezzjoni tad-Dejta, għal kawżi relatati mal-Kompetizzjoni u d-Drittijiet tal-Awtur
 • Fit-tieni istanza għall-appelli kontra deċiżjonijiet tal-qrati distrettwali

Qrati Reġjonali Superjuri (it-tielet livell)

Il-qrati Reġjonali Superjuri, magħrufa anki bħala ‘qrati tal-ġustizzja tas-sekond’ istanza’ (Gerichtshöfe zweiter Instanz), jagħmlu parti mit-tielet livell organizzattiv. Huma jinsabu fi Vjenna (li tkopri lil Vjenna, l-Awstrija ta’ Isfel u l-Burgenland), Graz (li tkopri lil Stirja u Carinthia), Linz (li tkopri l-Awstrija ta’ Fuq u Salzburgu) u Innsbruck (li tkopri t-Tirol u Vorarlberg).

Dawn il-qrati jiddeċiedu f’kawżi ċivili u kriminali, bħala qrati tal-appell (fit-tieni istanza).

Barra minn hekk dawn il-qrati għandhom rwol speċjali fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja. Il-President tal-qorti reġjonali superjuri jew tal-qorti tat-tieni istanza huwa l-kap tal-amministrazzjoni tal-ġustizzja tal-qrati kollha f’dak id-distrett; fil-funzjoni tiegħu, huwa jwieġeb biss lill-Ministru Federali jew il-Ministru tal-Ġustizzja.

Il-Qroti Suprema (ir-raba’ livell)

Il-Qorti Suprema fi Vjenna hija l-qorti tal-appell finali fil-każijiet ċivili u kummerċjali. Flimkien mal-Qorti Kostituzzjonali (Verfassungsgericht) u mal-Qorti Amministrattiva (Verwaltungsgericht), hija waħda mill- “ogħla qrati” fil-pajjiż (Höchstgerichte). Dan ifisser li l-ebda rimedju (domestiku) ieħor ma hu possibbli kontra d-deċiżjonijiet tagħha.

Il-ġurisprudenza tal-Qorti Suprema għandha rwol essenzjali sabiex il-liġi tiġi applikata b’ mod uniformi madwar it-Territorju Federali.

Minkejja li l-qrati inferjuri mhumiex marbutin legalment mad-deċiżjonijiet taghha, bħala prinċipju huma jiġu ggwidati mill-ġurisprudenza tal-ogħla qrati.

B. Ġustizzja Ċivili

Il-ġustizzja ċivili hija mibnija fuq il-proċedimenti ċivili ġenerali, il-proċedimenti quddiem it-tribunal industrijali, il-kawżi kummerċjali u l-proċedimenti mhux kontestati.

Fil-proċedura ċivili ġenerali jiġu deċiżi dawk il-kwistjonijiet ta’ dritt privat, li ma jaqgħux taħt il-kompetenza tal-qorti kummerċjali jew tat-tribunal industrijali, jew li għalihom tgħodd il-proċedura mhux kontenzjuża.

C. Istanzi Differenti

C.1. trejn istantanju f’kawżi ċivili

Fil-proċedimenti ċivili ġenerali bħala prinċipju jeżistu żewġ istanzi differenti, li kull waħda minnhom tista’ tinqasam fi tliet stadji. It-tilwim jiġi assenjat lill-ewwel istanza jew lill-qrati distrettwali jew lill-qrati reġjonali.

Jekk l-ewwel istanza hija fil-ġuriżdizzjoni tal-qorti distrettwali, l-appell jiġi ppreżentat fil-qorti tal-ewwel istanza. Hawnhekk il-bord tal-appelli (Berufungssenat) jiddeċiedi dwar l-appell.

Jekk tiġi deċiża minn qorti tal-ewwel istanza, il-ġuriżdizzjoni tal-appell tkun tal-qorti tat-tieni istanza, fejn il-bord tal-appelli jiddeċiedi fit-tieni istanza.

Il-qrati tat-tieni istanza jiġu msejħa biss għal rieżami tad-deċiżjoni fl-ewwel istanza. Huma jiddeċiedu biss bażikament fuq il-bażi ta’ mozzjonijiet fuq il-kwistjoni sostanzjali fi tmiem it-trattazzjoni verbali tal-ewwel istanza u fuq il-fatti ppreżentati sa dan il-punt. Il-qrati tat-tieni istanza jistgħu jiddeċiedu fuq il-każ (billi jikkonfermaw jew jemendaw is-sentenza). Għal dan il-għan, fil-parametri tal-mozzjonijiet u s-sottomissjonijiet magħmula fl-ewwel istanza, jistgħu jirrepetu l-proċedura kollha jew parti minnha jew ikompluha jew jaqilbu s-sentenza tal-qorti tal-ewwel istanza u jitolbuha tagħti sentenza mill-ġdid, jew jiċħdu t-talba.

F’każijiet li jkunu jeħtieġu kjarifika dwar kwistjonijiet legali li jkunu ta’ importanza bażika, jista’ jerġa’ jsir appell quddiem il-Qorti Suprema.

Il-Qorti Suprema tiddeċiedi biss dwar kwistjonijiet legali u għalhekk fid-deċiżjoni tagħha hija marbuta mal-fatti diġà stabbiliti. Hija tevalwa għalhekk biss il-korrettezza ta’ deċiżjoni mogħtija fuq din il-bażi jew tindika xi invaliditajiet u, f’għadd limitat, anki nuqqasijiet fi proċeduri preċedenti. Il-Qorti Suprema m’għandhiex biss funzjoni ta’ Qorti tal-Appell; anki hija stess tista’ tiddeċiedi fil-kwistjoni (billi tikkonferma jew temenda sentenza), tħassar is-sentenzi preċedenti u titlob lill-qorti tal-ewwel jew tat-tieni istanza biex jieħdu deċiżjoni mill-ġdid, jew tiċħad it-talba.

Fl-ewwel istanza, fil-maġġoranza tal-każijiet, jiddeċiedi imħallef wieħed (u fi kwistjonijiet ta’’l fuq minn EUR 100,000, fuq talba ta’ waħda mill-partijiet, jiddeċiedi Bord magħmul minn tliet imħallfin). Fit-tieni istanza jiddeċiedi Bord magħmul minn tliet imħallfin, fil-Qorti Suprema Bord ikun magħmul minn ħames imħallfin. Meta l-kwistjoni legali tkun ta’ importanza fundamentali (bħal pereżempju, it-tibdil ta’ prattika stabbilita fil-liġi), fil-Qorti Suprema jiġi ffurmat l-hekk imsejjaħ Bord imsaħħaħ magħmul minn ħdax-il Imħallef.

C.2. Appell istantanju f’każijiet kriminali

Is-sentenza f’kawżi kriminali jistgħu jiġu appellati darba biss.

Jekk il-qorti tal-prim’ istanza tkun qroti distrettwali, l-appell jista’:

 • minħabba raġunijiet ta’ nullità
 • kontra l-istabbiliment tal-ħtija u s-severità tal-piena

L-appell jinstema’ minn bord magħmul minn tliet imħallfin tal-qorti reġjonali.

Jekk id-deċiżjoni fil-kawża tingħata fil-prim’ istanza minn imħallef wieħed tal-qorti reġjonali (dan iseħħ f’kawżi tal-qorti reġjonali fejn l-imputat ikun akkużat b’reat li għalih ikun hemm piena massima ta’ 5 snin priġunerija, bħal pereżempju, min jixhed il-falz), l-appell jista’:

 • minħabba raġunijiet ta’ nullità
 • kontra l-istabbiliment tal-ħtija u s-severità tal-piena

F’dan il-każ l-appell jinstema’ minn bord magħmul minn tliet imħallfin tal-qorti reġjonali superjuri.

Fil-każ li qorti reġjonali tkun aġixxiet fl-ewwel istanza bħala qorti lokali kriminali (Schöffengericht) jew permezz ta’ ġuri (Geschworenengericht), il-Qorti Suprema tissejjaħ biex tiġi annullata s-sentenza. Jekk min-naħa l-oħra jiġu ppreżentati appelli kontra s-severità tas-sentenza, jiddeċiedi l-Bord tal-imħallfin.

D. L-Appelli

Fi proċeduri ċivili ġenerali s-sentenzi tal-ewwel istanza jistgħu jiġu kkontestati bil-mezz legali tal-appell. Appell jista’ jsir fil-każijiet kollha fuq il-bażi ta’ nullità jew ta’ sentenza legalment inġusta, f’każijiet dwar kwistjonijiet speċifiċi jew fi kwalunkwe każ fejn l-ammont fil-kwistjoni huwa’ l fuq minn EUR 2,700 kif ukoll minħabba nuqqasijiet fil-proċedura jew fatti li ġew stabbiliti b’mod żbaljat.

Sentenzi fit-tieni istanza jistgħu jiġu kkontestati permezz ta’ appell dwar punti legali. Dan it-tip ta’ appell quddiem il-Qorti Suprema madankollu huwa suġġett għal ċerti limitazzjonijiet li jiddependu mis-suġġett fil-kwistjoni. Bħala prinċipju, il-Qorti Suprema tiddeċiedi biss dwar kwistjonijiet legali ta’ ċerta importanza; il-preżenza ta’ tali kwistjonijiet hija għalhekk rekwiżit, biex il-Qorti Suprema taċċetta r-rikors. Minkejja dan, f’ċerti każijiet, sentenzi mogħtija fit-tieni istanza li jirrigwardaw ammont inqas minn EUR 5,000 xorta waħda ma jistgħux jiġu kkontestati jew, it-talba għal reviżjoni quddiem il-Qorti Suprema irid jiġi awtorizzat mill-qorti tat-tieni istanza (direttament jew permezz ta’ applikazzjoni ġdida) meta l-ammont fil-kwistjoni ma jaqbiżx EUR 30,000.

E. Bażijiet ta’ data ġuridika

Is-sit web tal-Ministeru tal-Ġustizzja Awstrijak ( Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.justiz.gv.at/) tinforma b’mod ġenerali dwar is-sistema ġudizzjarja Awstrijaka.

L-aċċess għad-database huwa bla ħlas?

Iva, l-aċċess għall-websajt tal-Ministeru tal-Ġustizzja Awstrijak huwa mingħajr ħlas.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaĠurisdizzjoni tal-qrati — L-Awstrija


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 30/10/2019