Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Redovni sudovi - Belgija

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: průměrná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?

Ovaj odjeljak sadržava pregled redovnih sudova u Belgiji.


Redovni sudovi – uvod

Vrhovni sud

Kasacijski sud: to je najviši sud, „sud” i ima poslovni nastan u Bruxellesu.

Prisjednički sud

Deset pokrajina i uprava glavnog grada Bruxellesa imaju Revizorski sud. On nije stalni sud, ali se saziva svaki put kad se okrivljenici pred njim pošalju.

Žalbeni sudovi

 • Žalbeni sudovi: postoji 5 u Belgiji:
  • Bruxelles (za pravosudne okruge Brabant Wallon, Leuven i Bruxelles),
  • Liège (za područja sudaca u Liègeu, Eupenu de Namur i Luxembourgu),
  • Mons (za pravosudni okrug Hainaut),
  • Gent (za pravosudne okruge zapadne i istočne Flandrije)
  • Antwerpen (za pravosudne okruge u Antwerpenu i Limburgu).
 • Radni sudovi: postoji 5 u Belgiji. To su prizivni sudovi specijalizirani za radno pravo. Imaju poslovni nastan u nadležnosti gore navedenih žalbenih sudova.

Prvostupanjski sudovi

 • Sudovi u prvom stupnju: u Belgiji postoji 13 (jedan po sudskom okrugu i dva u okrugu Bruxellesa, 1 NL i 1 FR).
 • Sudovi za zapošljavanje: postoji 9 u Belgiji (u načelu jedna nadležnost Žalbenog suda, uz iznimku nadležnosti Žalbenog suda u Bruxellesu, u kojoj je radni sud u Leuvenu i Nivelles i dva radna suda u Bruxellesu postojala u Bruxellesu (1nl i 1FR), uz iznimku pravosudnog okruga Eupena).
 • Sudovi: postoji 9 u Belgiji (u načelu jedna nadležnost Žalbenog suda, uz iznimku nadležnosti Žalbenog suda u Bruxellesu, u kojoj se održava sud poduzetnika u Leuvenu i Nivelles i dva suda društva u Bruxellesu (1nl i 1FR), uz iznimku pravosudnog okruga Eupena).

Niži sudovi

 • Magistratski sudovi: u Belgiji postoji 187 kantonalnih sudova (po jedan za svaki nacionalni kanton).
 • Policijski sudovi: ima 15 u Belgiji, ili 1 u sudskom okrugu uz specifičnost Bruxellesa, koji se sastoji od 4.

Nadležnost sudova

Magistratski sud

Mirovni procesi svi su zahtjevi manji od 5 000 eura koji se ne dodjeljuju isključivo drugom sudu. Kantonalni sudac nadležan je i za rješavanje sporova u vezi s najmom, susjedstvom, rješavanjem sporova i izvlaštenjem, bez obzira na to o kojem se iznosu radi, kao i u sporovima između bračnih drugova. Ako se ne donese odluka o zahtjevu čiji iznos ne prelazi 2 000 EUR, protiv presuda mirovnog suda podnosi se žalba Prvostupanjskom sudu.

Policijski sud

Policijski je sud kazneni i građanski sud koji smatra da lakša kažnjiva djela, kaznena djela koja se smanjuju zbog lakših kaznenih djela, povrede posebnih akata (kao što je Zakon o poljoprivredi i šumarstvu), zahtjevi za naknadu štete uzrokovane prometnim nesrećama i prekršajima u cestovnom prometu. Protiv presuda policijskog suda može se podnijeti žalba Prvostupanjskom sudu osim u pitanjima navedenima u Pravosudnom zakoniku kada je donesena odluka o zahtjevu za iznos koji ne prelazi 1 240 EUR.

Prvostupanjski sud

Sud prvog stupnja nadležan je za sve sporove osim onih koji se zakonom dodjeljuju drugim sudovima. To se naziva supsidijarnom nadležnošću prvostupanjskog suda.

Sud prvog stupnja dijeli se na tri dijela: Građanski sud, kazneni sud, obiteljski sud i sud za mladež. Od 2007. postoji i podjela suda na izvršenje kazni prvostupanjskih sudova u Antwerpenu, Bruxellesu, istočnoj Flandriji, Liègeu i Hainautu.

Građanski sud

Građanski se sud bavipredmetima koji utječu na status pojedinaca. Nadležan je i za sporove u kojima sudjeluje više od 1 860 EUR, sporovi u vezi s porezom na nasljedstvo ili autorskih prava te pravni lijekovi protiv presuda koje je donio kantonalni sud.

Kazneni sud

Kazneni sud nadležan je za kažnjavanje svih lakših kaznenih djela i kaznenih djela koja su smanjena na prekršaje, kao što su prijevare, prijevare, ubojstva na mah, provale i razbojništvo. Sud koji je uputio zahtjev služi i kao žalbeni sud za presude koje je donio policijski sud.

Predmet se može iznijeti pred prekršajnim sudom izravnim pozivom ureda javnog tužitelja ili stranke koja traži odštetu ili nalogom prije suđenja, koji po završetku istrage određuje jesu li okrivljenici poslani pred prekršajnim sudom.

Istražno vijeće jest istražni sud koji se sastoji od suca prvostupanjskog suda koji odlučuje sam, a koji razmatra postoje li razlozi za upućivanje predmeta pred prekršajnim sudom ili ne odlučuje o kaznenom progonu optuženika (bez odgovora). Vijeće također odlučuje o tome hoće li se optuženik zadržati u istražnom zatvoru ili otpustiti, ako je potrebno pod određenim uvjetima, bilo na mjesečnoj ili svaka tri mjeseca u slučaju kaznenog djela umanjenom za prekršaj.

Zadržavanje na istražnom zatvoru je mjera sigurnosti prema kojoj se osoba za koju se sumnja da je počinila prekršaj ili kazneno djelo smatra u istražnom zatvoru. Tom se mjerom nastoji izbjeći nestanak osumnjičenika u trenutku njihova pojavljivanja pred sudom, počinjenja drugih kaznenih djela u međuvremenu, pokušaja raspolaganja dokazima ili kontaktiranja trećih osoba (na primjer, kako bi se utjecalo na svjedoke ili sutuženika). Osumnjičenici koji su na kraju oslobođeni ili protiv kojih je prestao postupak mogu od ministra pravosuđa zatražiti naknadu za vrijeme koje je nepravedno provedeno u zatvoru: to je odšteta u slučaju nezakonitog zadržavanja. Za dobivanje te naknade moraju biti ispunjena dva uvjeta: zadržavanje u istražnom zatvoru traje dulje od osam dana, a pritvor ili nastavak zadržavanja ne smiju biti prouzročeni osobnom radnjom osumnjičenika. Ministar vrlo strogo razmatra ovaj posljednji uvjet.

Odluke u istražnom vijeću mogu se osporavati u žalbenom postupku pred optužnim vijećem. Predstavlja istražni sud na razini žalbenog suda.

Sud za mladež

Domovi mladih koji čine sud za mladež nadležni su za slučajeve koji uključuju maloljetnike koji su izloženi riziku i maloljetnike koji su počinili kaznena djela.

Ured javnog tužitelja može odlučivati o pokretanju postupka pred sudom za mladež. Ne možete ići na suca, na primjer u građanskim stvarima. Pred sudom za mladež može se pokrenuti mlada osoba u dva slučaja:

 • Ako je počinio kazneno djelo, policija svoje ime priopćuje uredu javnog tužitelja. Zatim odlučuje jesu li činjenice dovoljno ozbiljne da ih dovede na pažnju suca mladih;
 • Ako živi u teškoj situaciji, vjerojatno je već imao kontakte s uslugom socijalne skrbi za mlade (SAJ). Ako se situacija ne riješi, SAJ šalje predmetni spis povjerenstvu za mirenje koje se bavi posebnom pomoći za mlade. Ako je potrebno, taj odbor za posredovanje od javnog tužitelja može zatražiti da predmet uputi sudu za mladež kako bi se mogla poduzeti odgovarajuća mjera.

Obiteljski sud

Obiteljski sudovi nadležni su za sve sporove obiteljske naravi.

Te su ovlasti utvrđene u člancima 572.a i 577. (3) Pravosudnog zakonika.

Osim iznimaka, sud, bez obzira na iznos spora, nadležan je:

 • u vezi sa svim zahtjevima o statusu osoba i njihovim posljedicama: sporovi koji se odnose na brak ili njegove obveze, razvod i imovinske posljedice, utvrđivanje i osporavanje srodstva, prigovori protiv određenih odluka koje su donijeli registrari itd.
 • u pogledu svih zahtjeva koji se odnose na pravni zajednički život i njihovih posljedica: mjere koje se odnose na imovinu partnera, brisanje zakonitih partnera itd.
 • za sve zahtjeve koji se odnose na djecu: određivanje načina izvršavanja roditeljske skrbi i/ili smještaja, određivanje prava na osobne odnose itd.
 • za sve zahtjeve u vezi s obvezom uzdržavanja: utvrđivanje ili izmjena naknade za uzdržavanje bivšeg bračnog druga ili roditelja, određivanja ili prilagodbe doprinosa za uzdržavanje, itd.
 • za određene zahtjeve koji se odnose na obiteljske doplatke: naknade za obiteljske doplatke koje provodi najmoprimac ili osporavanje isplate tih naknada primatelju leasinga.
 • za sve zahtjeve koji se odnose na imovinu obitelji: donacije obiteljske imovine, namirenje bračnih drugova, sporovi povezani s nasljeđivanjem (npr.: ustupanje nasljedstva itd. › za sve zahtjeve povezane s privremenom zabranom boravka u slučaju nasilja u obitelji.

Sud je nadležan i za poduzimanje privremenih i hitnih mjera.

Konačno, ima i ovlast rješavanja svih žalbi na odluke mirovnih sudaca u pogledu onesposobljenih ispitanika.

Sudovi za primjenu kazni

Sudovi za izvršenje kazne donose presude o vanjskom pravnom statusu osoba osuđenih na oduzimanje slobode. Oni odlučuju o dodjeli sljedećih odredaba: Ograničeno zadržavanje, elektronički nadzor, puštanje i puštanje na slobodu s područja ili vraćanja. Državno odvjetništvo i osuđene osobe može uložiti žalbu u kasacijskom postupku protiv odluka sudova za izvršenje kazne.

Žalbe protiv odluka prvostupanjskog suda

Uz iznimku odluka koje je donio sud za izvršenje kazne, ako jedna od stranaka ili ured javnog tužitelja nije zadovoljan presudom prvostupanjskog suda, može se žaliti na presudu, pod uvjetom da je donesena u prvom stupnju, to jest ne nakon žalbe protiv odluke koju je već donio policijski sud ili kantonalni sud. U takvom je slučaju žalbeni sud koji razmatra to pitanje, bez obzira na to je li riječ o građanskom sudu, kaznenom sudu ili sudu za mladež.

Radni sud

Radni sud nadležan je za socijalna pitanja: socijalnu sigurnost (mirovine, zapošljavanje itd.), sporove iz radnog odnosa (ugovore o radu, radne propise itd.) i nezgode na radu. Također odlučuje o predstavkama koje se podnose pojedincima u vezi s kolektivnim nagodbama.

Radni sud sastoji se od različitih vijeća. Osim ako je drukčije predviđeno Zakonom o sudskom postupku, oni se sastoje od profesionalnog predsjedavajućeg suca i dva suca porotnika. Ovisno o prirodi predmeta koji rješava sud, suci laici predstavljaju radnike, poslodavce ili samozaposlene osobe. Oni se imenuju nakon što su ih predložile organizacije iz svijeta rada (radnici, radnici tzv. „bijelih ovratnika” ili samozaposlene osobe). Kao i za državno odvjetništvo, ovdje se naziva odjel kaznenog progona koji je pridružen sudovima za zapošljavanje, a državni odvjetnik je državni odvjetnik pri zapošljavanju.

U slučaju neslaganja s presudom radnog suda, stranke mogu podnijeti žalbu na žalbeni sud.

Sud trgovačkog društva

Za sporove između poduzetnika nadležan je sud društva.

Tužba pojedinca protiv poduzetnika također se može podnijeti sudu poduzetnika.

Sud trgovačkog društva bavi se sporovima između poduzeća, tj. fizičkih osoba koje su samozaposlene (trgovci, stručnjaci i administratori), pravnih osoba (poduzeća, udruženja i zaklada) i organizacija bez pravne osobnosti. Sporovi se ne mogu dovesti pod posebnu nadležnost drugih sudova, a u pogledu fizičkih osoba ne mogu se odnositi na mjeru koja očito nije povezana s poduzetnikom.

Sud poduzetnika sastoji se od jedne ili više komora. Svako vijeće sastoji se od suca u karijeri i dvaju konzularnih sudaca. Konzularni suci nisu profesionalni suci, ali su poduzetnici, direktori poduzeća, računovođe, korporativni jezični revizori itd. Oni pomažu sucu u karijeri s iskustvom u poslovnoj zajednici.

U nekim slučajevima ured javnog tužitelja posreduje u trgovačkom društvu. Zatim ga izvršava javni tužitelj, jedan ili više zamjena te jedan zamjenski proizvod ili više njih.

Ako stranke žele osporiti odluku suda, moraju uložiti žalbu pred Court of Appeal (Žalbeni sud). Međutim, pobijana presuda mora biti donesena u prvom stupnju.

Prizivni sudovi i radni sudovi

Žalbeni sud sastoji se od nekoliko vijeća:

 • Građanski domovi razmatraju žalbe protiv presuda koje su u prvom stupnju donijeli građanski odjeli prvostupanjskih sudova i trgovački sudovi.
 • Tijela za prekršaje razmatraju žalbe protiv presuda koje su donijeli sudovi koji su donijeli prekršaje.
 • Domovi za mlade razmatraju žalbe protiv presuda koje su u prvom stupnju donijeli sudovi za mladež.
 • Optužno vijeće je istražni sud nadležan za žalbu protiv odluka istražnog vijeća. To je i optužno vijeće koje šalje osumnjičenicima pred porotni sud zbog počinjenja kaznenog djela, kaznenog djela za tisak ili političkog kaznenog djela.

Kao i u slučaju radnog suda, vijećnica radnog suda sastavljena je od profesionalnog suca naziva savjetnika i 2 ili 4 socijalnih savjetnika. Žalbeni sud razmatra žalbe na odluke sudova za zapošljavanje.

Prisjednički sud

Kaznena djela

Ako je osoba optužena za kazneno djelo koje se ne može ili nije smanjilo za prekršaj, poziva se na pojavljivanje pred porotnim sudom kako bi ga sudilo pred porotom naroda.

Porotnim sudom predsjeda profesionalni sudac uz pomoć dvaju ocjenjivača, također profesionalnih sudaca. Ne odlučuju o krivnji ili nedužnosti optuženika. Članovi ocjenjivačkog suda također su pozvani da odluče o tome je li optuženik počinio kazneno djelo. Sudovi se biraju slučajnim odabirom iz populacije. Svaki belgijski u dobi od 28 do 65 godina koji ostvaruje građanska i politička prava može čitati i pisati, a nikad nije bio osuđen na više od 4 mjeseci „zatvora ili više od 60 sati službe za rad u zajednici, može se zatražiti od službe žirija.

Sudski postupak po veličini počinje s čitanjem optužnice i sa sažetkom postupka utvrđivanja činjenica u kojem su objedinjeni glavni dokazi prikupljeni tijekom ispitnog postupka. Zatim se saslušaju svjedoci i osobe na koje se istraga odnosi. Ta saslušanja moraju omogućiti sucima, koji se nisu mogli savjetovati sa sudskom datotekom, da postignu mišljenje. Nadalje, državni odvjetnik navodi svoje ime, stranke koje su podnijele zahtjev za naknadu štete, a odvjetnici iznesu svoje argumente. Optuženik se također saslušava. On odgovara na pitanja predsjedavajućeg suca, daje objašnjenja i može izjaviti da je nedužan. Na kraju postupka 12 porotnika povlači se iza zatvorenih vrata. Oni moraju odlučiti o krivnji ili nedužnosti optuženika. O tome odlučuju glasovanjem, a njihova odluka može biti kvalificirana. Oni mogu, na primjer, smatrati optuženika krivim i istovremeno priznati postojanje olakotnih okolnosti. Ako je optuženik proglašen krivim, stručne suce i porotnika namjerno spaja kaznu koja će se izreći. Ta se odluka donosi apsolutnom većinom. Odluke o krivnji optuženika moraju biti obrazložene.

Sudska odluka porotnog suda općenito nije dopuštena. Međutim, osuđenik, stranka koja zahtijeva naknadu štete i ured javnog tužitelja mogu, međutim, podnijeti kasacijsku žalbu Kasacijskom sudu. U slučaju ukidanja presude, to jest, ukida se pred kasacijskim sudom, predmet se upućuje drugom sudu veličine, koji mora donijeti dodatnu odluku.

Kazneno djelo za novinare i političko kazneno djelo

Kako bi se moglo govoriti o kaznenom djelu, mora postojati skrivljeno izražavanje mišljenja putem tekstova koji su se raspršili u više primjeraka putem tehničkog postupka. Političko kazneno djelo kazneno je djelo počinjeno iz političkih razloga i u političke svrhe. Porotni sud bavi se javnim progonom političkih kaznenih djela i kaznenih djela za tisak, osim kaznenih djela tiska motiviranih rasizmom ili ksenofobijom.

Kasacijski sud

Kasacijski sud je jamac poštovanja prava od strane sudova. Nadležan je za čitavo Belgijsko. Kasacijski sud ne odlučuje o činjenicama, već samo o pravnim pitanjima. Žalba u kasacijskom postupku može se podnijeti samo na temelju pravnih razloga, odnosno u slučaju povrede prava ili općeg pravnog načela. Žalba u kasacijskom postupku moguća je samo protiv presuda donesenih u zadnjem stupnju, odnosno protiv odluka protiv kojih više nije moguće podnijeti redovni pravni lijek.

Kasacijski sud sastoji se od predsjednika, predsjednika stručnih skupina i sudaca. Državno odvjetništvo zastupa javni tužitelj koji je pripojen Kasacijskom sudu ili nezavisni odvjetnik. Sud se sastoji od tri doma: u prvom se redu smatraju građanski, trgovački, fiskalni i disciplinski postupci, drugi kazneni predmeti i treći predmeti koji se odnose na zapošljavanje i socijalno osiguranje. Svako od tih komora sastoji se od francuskog odsjeka i nizozemskog odjeljka. Svaki odjeljak propisno zasjeda s pet sudaca.

Suci prije donošenja presude saslušaju mišljenje državnog odvjetništva pri Kasacijskom sudu. Kasacijski sud može odlučiti odbaciti žalbu u kasacijskom postupku. Ako izneseni argumenti nisu dopušteni, žalba se odbacuje, a pobijana presuda postaje pravomoćna. Ako Kasacijski sud smatra da je pobijana odluka donesena u pogrešnom tumačenju prava, ta se odluka djelomično ili u cijelosti ukida ili se na njega ne upućuje. Presuda se ukida i upućuje na sud koji ima isti status kao sud koji je donio pobijanu presudu ako je potrebno ponovno razmotriti meritum predmeta. Predmet se nikada ne upućuje natrag istom sudu.

Napomena

Moglo bi biti korisno istaknuti da uz građanski sudovi, kazneni sudovi, kazneni odjeli prizivnog suda i porozni sud, kazneni odjel prvostupanjskog suda (kazneni sud) i policijski sud (kada odlučuje u kaznenim predmetima) – čuju i građanske tužbe koje su podnijele građanskopravne stranke koje su zatražile da se njihovi zahtjevi pridruže kaznenom postupku, koji su u biti zahtjevi za naknadu štete koju su podnijele žrtve kaznenih djela u najširem smislu.

Pravne baze podataka

Daljnje informacije o sudovima dostupne su na Portalu pravosudnih tijela u Belgiji. Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.juridat.be/

Je li pristup bazi podataka besplatan?

Da, pristup je bazi podataka besplatan.

Povezane poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruSavezna javna služba za pravosuđe


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 29/10/2019