Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Všeobecné súdy - Belgicko

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?

V tejto sekcii nájdete prehľad všeobecných súdov v Belgicku.


Všeobecné súdy – úvod

Najvyšší súd

Kasačný súd: najvyššia jurisdikcia, „súd súdov“ a nachádza sa v Bruseli.

Porotný súd

Z desiatich provincií a správnej oblasti hlavného mesta Brusel patrí Assises Court. Nejde o stály súd, ale sa zostavuje vždy v prípade, keď majú byť pred neho postavení obžalovaní.

Odvolacie súdy

 • Odvolacie súdy: v Belgicku je 5:
  • Brusel (pre súdne okresy Brabant Wallon, Leuven a Brusel),
  • Liège (pre súdne okresy Liège, Eupen de Namur a Luxembursko),
  • Mons (pre súdnu štvrť Hainaut),
  • Gent (pre súdy v Západnom a východnom Flámsku)
  • Antverpy (pre súdne okresy Antverpy a Limburg).
 • Odvolacie pracovné súdy: v Belgicku je ich 5. Sú to odvolacie súdy špecializované na pracovné právo. Sú kompetentné pre rovnaké oblasti ako vyššie uvedené odvolacie súdy.

Súdy prvého stupňa

 • Prvostupňové súdy: v Belgicku je 13 (jeden pre každý súdny obvod a dvaja v okrese Brusel, 1 NL a 1 FR).
 • Pracovné súdy: v Belgicku existuje 9 (v zásade jedna právomoc odvolacieho súdu, s výnimkou právomoci odvolacieho súdu v Bruseli, v ktorom sa nachádza pracovný súd v Leuvene a v meste Nivelles a dva pracovné súdy existujú v Bruseli (1nl a 1FR) a s výnimkou súdnej časti Eupen).
 • Súdy spoločnosti: v Belgicku existuje 9 (v zásade jedna právomoc odvolacieho súdu, s výnimkou právomoci odvolacieho súdu v Bruseli, ak je súd podniku vedený v Leuvene a v meste Nivelles a dva súdy v spoločnosti existujú v Bruseli (1nl a 1FR) a s výnimkou súdnej časti Eupen).

Nižšie alebo miestne jurisdikcie

 • Magistrátne súdy: v Belgicku je 187 zmierovacích súdov (jeden v každom súdnom kantóne).
 • Policajné súdy: v Belgicku je 15 alebo 1 v súdnom obvode, so špecifickosťou Bruselu, ktorá počíta 4.

Príslušnosť súdov

Zmierovací sudca

Zmierovací súdny proces vo všetkých žiadostiach do 5 000 EUR, ktoré nie sú pridelené výlučne inému súdu. Zmierovací súd je okrem iného príslušný aj v sporoch, ktoré sa týkajú nájomných zmlúv, porušovania susedských vzťahov, vecného bremena, vyvlastnenia bez ohľadu na sumu, ktorej sa spor týka, ako aj predbežných opatrení medzi manželmi. Ak nie je prijaté rozhodnutie o návrhu, ktorého výška nepresahuje 2 000 EUR, rozhodnutia zmierovacieho súdu sú predmetom odvolania na Súde prvého stupňa.

Policajný súd

Policajný súd je trestnou a občianskou jurisdikciou, ktorá rieši priestupky, priestupkové trestné činy, priestupky voči osobitným zákonom (napríklad Poľnohospodársky zákonník, Lesný zákonník), žaloby týkajúce sa náhrady škôd spôsobených dopravnou nehodou a dopravné priestupky. Proti rozsudkom policajného súdu sa možno odvolať na Súde prvého stupňa s výnimkou prípadov uvedených v súdnom poriadku, ak sa rozhodnutie o žiadosti týka sumy nepresahujúcej 1 240 EUR.

Súd prvého stupňa

Prvostupňový súd je príslušný vo všetkých sporoch okrem tých, ktoré sú zo zákona pridelené iným súdom. Nazýva sa to zvyšková právomoc prvostupňového súdu.

Prvostupňový súd je členený na tri sekcie: Občiansky súd, trestný súd, rodinný súd a mladistvý súd. Od roku 2007 boli v rámci prvostupňových súdov zriadené súdy pre výkon trestu v Antverpách, Bruseli, východnom Flámsku, Liège a Henegavsku.

Občiansky súd

Občiansky súd sa zaoberáprípadmi, ktoré majú vplyv na postavenie jednotlivcov. Je tiež príslušný v sporoch, ktoré presahujú 1 860 EUR, v sporoch týkajúcich sa dane z dedičstva alebo autorských práv, ako aj v odvolaniach voči rozhodnutiam vyneseným zmierovacím sudcom.

Priestupkový súd

Priestupkový súd je trestnou jurisdikciou, ktorej úlohou je súdiť všetky menej závažné trestné činy atrestné činy prekvalifikované ako prečiny ako podvodné konanie, podvod, neúmyselné zabitie, krádež vlámaním, krádež s použitím násilia. Je tiež odvolacím súdom pre rozhodnutia vynesené policajným súdom.

Prípad možno predložiť priestupkovému súdu priamym predvolaním prokuratúry alebo občianskej strany alebo rozhodnutím poradného senátu, ktorý v závere vyšetrovania určí, či bude obvinený postavený pred priestupkový súd.

Poradný senát je vyšetrovacia jurisdikcia, ktorú tvorí sudca prvostupňového súdu zasadajúci sám, ktorý skúma, či existuje dôvod postúpiť vec priestupkovému súdu alebo rozhodne o zastavení stíhania obvineného. Poradný senát tiež rozhoduje o tom, či obvinený zostane vo vyšetrovacej väzbe, alebo bude prípadne prepustený pod podmienkou. tieto rozhodnutia prijíma buď každý mesiac alebo každé tri mesiace, ak ide o trestný čin, ktorý sa nedá prekvalifikovať ako prečin.

Vyšetrovacia väzba je bezpečnostné opatrenie, ktorým je osoba podozrivá zo spáchania prečinu alebo zločinu vzatá do väzby, čakajúc na súd. Toto opatrenie je uložené s cieľom zabrániť tomu, aby podozrivý ukrýval v čase, keď sa má dostaviť pred súd, aby medzičasom spáchal ďalšie trestné činy, aby sa pokúsil o odstránenie dôkazov alebo aby nadviazal kontakt s tretími osobami (napr. s cieľom ovplyvnenia svedkov alebo spoluobvinených). Podozrivý, ktorý je napokon oslobodený alebo voči ktorému bolo zastavené stíhanie, môže žiadať odškodnenie od ministerstva spravodlivosti za čas, ktorý nespravodlivo strávil vo väzení: to je náhrada v prípade neoprávnenej väzby. Na to, aby vznikol nárok na túto náhradu, musia byť splnené dve podmienky: vyšetrovacia väzba trvala dlhšie ako osem dní a väzba alebo ponechanie vo väzbe nebolo spôsobené osobným správaním podozrivého. Pri hodnotení tejto druhej podmienky je ministerstvo veľmi prísne.

Rozhodnutia poradného senátu možno napadnúť odvolaním na vyšetrovací senát. Predstavuje vyšetrovaciu jurisdikciu na úrovni odvolacieho súdu.

Súd pre mladistvých

Komory mládeže, ktoré tvoria mladistvý súd, sú príslušné vo veciach týkajúcich sa maloletých osôb vystavených riziku a maloletých osôb, ktoré spáchali trestné činy.

Len prokuratúra môže rozhodnúť, či sa prípad predloží súdu pre mladistvých, alebo nie. Môžete sa obrátiť na sudcu, napríklad v občianskych veciach. Mladá osoba sa môže obrátiť na súd pre mladistvých v dvoch prípadoch:

 • Ak sa dopustil trestného činu, polícia oznámi svoje meno prokuratúre. Následne rozhodne o tom, či sú skutočnosti dostatočne závažné na to, aby sa dostali do pozornosti sudcu pre mladistvých;
 • Ak býva v zložitej situácii, pravdepodobne už nadviazal kontakty so službou starostlivosti o mládež (SAJ). Ak sa situácia nevyrieši, SAJ zašle predmetný spis mediačnej komisii, ktorá sa bude zaoberať osobitnou starostlivosťou o mládež. V prípade potreby môže tento mediačný výbor požiadať prokuratúru o postúpenie prípadu na súd pre mladistvých, aby bolo možné prijať vhodné opatrenie.

Rodinný súd

Rodinné súdy majú súdnu právomoc vo všetkých sporoch rodinného charakteru.

Tieto právomoci sú stanovené v článkoch 572a a 577 (3) súdneho poriadku.

S výnimkou výnimiek súd alebo tribunál, bez ohľadu na sumu sporu, má právomoc:

 • pokiaľ ide o všetky žiadosti týkajúce sa postavenia osôb a ich dôsledkov: spory týkajúce sa manželstva alebo jeho povinností, rozvodu a majetkových dôsledkov, usadenia sa a spochybnenia otcovstva, námietky voči určitým rozhodnutiam prijatým civilnými registrátormi atď.
 • o každej žalobe týkajúcej sa zákonného spolužitia a jej dôsledkoch: opatrenia týkajúce sa aktív druhov žijúcich v spoločnej domácnosti, zrušenia právnych foriem atď.
 • v prípade žiadostí týkajúcich sa detí: určenie spôsobu výkonu rodičovských práv a povinností a/alebo ubytovania, určenie práv na osobné vzťahy atď.
 • v prípade akejkoľvek žiadosti týkajúcej sa vyživovacej povinnosti: stanovenie alebo úprava príspevku na výživné pre bývalého manžela/manželku alebo rodiča, ktorý určuje alebo upravuje príspevok na výživné atď.
 • pre určité žiadosti týkajúce sa rodinných prídavkov: určenie rodinných prídavkov nájomcom alebo napadnutie úhrady týchto kvót nájomcovi.
 • pri všetkých žiadostiach týkajúcich sa rodinných aktív: dary rodinného majetku, majetkové vyrovnanie manželov, spory týkajúce sa dedenia (napr.: opustenie dedičstva atď. › pre každú žiadosť týkajúcu sa dočasného zákazu pobytu v prípade domáceho násilia.

Súd má tiež právomoc prijať predbežné a naliehavé opatrenia.

Napokon má právomoc zaoberať sa akýmkoľvek opravným prostriedkom proti rozhodnutiam zmierovacích sudcov o právne nespôsobilých účastníkoch.

Súdy pre výkon trestu

Súdy pre výkon trestu vynášajú rozhodnutia o externom právnom postavení osôb odsúdených na trest odňatia slobody. Rozhodujú o poskytnutí týchto možností: Obmedzené zaistenie, elektronický dohľad, prepustenie a prepustenie a prepustenie z územia alebo návratu. Prokuratúra a odsúdení môžu voči rozhodnutiam senátov pre výkon trestu uplatniť kasáciu.

Opravné prostriedky voči rozhodnutiam prvostupňového súdu

S výnimkou rozhodnutí súdu pre výkon trestu môže ktorákoľvek zo strán v konaní alebo prokuratúra v prípade nespokojnosti s rozhodnutím vyneseným prvostupňovým súdom voči tomuto rozhodnutiu podať odvolanie pod podmienkou, že ide o prvostupňové rozhodnutie, teda nebolo vynesené po odvolaní voči rozhodnutiu, ktoré už vyniesol policajný alebo zmierovací súd. V takom prípade bude o veci rozhodovať odvolací súd nezávisle od toho, či patrí pod občiansky súd, priestupkový súd alebo súd pre mladistvých.

Pracovný súd

Pracovný súd je príslušný v občianskoprávnych záležitostiach: sociálne zabezpečenie (dôchodky, nezamestnanosť...), spory v pracovných vzťahoch (pracovné zmluvy, právna úprava zamestnania) a pracovné úrazy. Takisto má právomoc rozhodovať o žalobách týkajúcich sa kolektívneho vyrovnania dlhov, ktoré podávajú fyzické osoby.

Pracovný súd zahŕňa viacero senátov. Až na výnimky stanovené v súdnom poriadku sa senáty skladajú zo sudcu z povolania, ktorý senátu predsedá, a dvoch prísediacich sudcov. Podľa charakteru sporu riešeného súdom prísediaci sudcovia zastupujú zamestnancov, zamestnávateľov alebo samostatne zárobkovo činné osoby. Tieto osoby sú menované na návrh organizácií z pracovnej sféry (zamestnanci, zamestnávatelia, robotníci alebo samostatne zárobkovo činné osoby). Pokiaľ ide o štátnu prokuratúru, tu sa nazýva prokuratúrou pracovného súdu a štátny prokurátor je prokurátor pracovného súdu.

V prípade nesúhlasu s rozhodnutím pracovného súdu strany môžu podať odvolanie na odvolací pracovný súd.

Súd v spoločnosti

Súd má právomoc rozhodovať spory medzi podnikmi o akúkoľvek sumu.

Žalobu jednotlivca proti podniku možno podať aj na súd.

Súd v spoločnosti rieši spory medzi podnikmi, t. j. fyzickými osobami, ktoré sú samostatne zárobkovo činné (obchodníci, odborníci a správcovia), právnickými osobami (spoločnosťami, združeniami a nadáciami) a organizáciami bez právnej subjektivity. Spory sa nemôžu podávať na základe osobitnej právomoci iných súdov a pokiaľ ide o fyzické osoby, nemôžu sa vzťahovať na opatrenie, ktoré zjavne nesúvisí s podnikom.

Súd v podniku pozostáva z jednej komory alebo viacerých komôr. Každá komora je zložená zo sudcov a dvoch konzulárnych sudcov. Konzulárni sudcovia nie sú profesionálnymi sudcami, ale sú podnikateľmi, riaditeľmi spoločností, účtovníkmi, revíziami spoločností atď. Podporujú sudcu v oblasti kariéry s ich skúsenosťami v podnikateľskej komunite.

V niektorých prípadoch prokuratúra zasahuje na súde spoločnosti. Potom ho vykonáva prokurátor, jeden alebo viacero náhradných dielov a jeden alebo viacero náhradných dielov.

Ak chcú strany napadnúť rozhodnutie súdu, podávajú odvolanie na odvolacom súde. Napadnutý rozsudok však musel byť vyhlásený na prvom stupni.

Odvolacie súdy a pracovné sudy

Odvolací súd sa skladá z viacerých senátov:

 • Občianske senáty skúmajú odvolania voči prvostupňovým rozhodnutiam vyneseným občianskymi sekciami prvostupňových súdov a obchodnými súdmi.
 • Priestupkové senáty skúmajú odvolania voči prvostupňovým rozhodnutiam vyneseným priestupkovými súdmi.
 • Senáty pre mladistvých skúmajú odvolania voči prvostupňovým rozhodnutiam vyneseným súdmi pre mladistvých.
 • Vyšetrovací senát je vyšetrujúca jurisdikcia poverená rozhodovaním o odvolaniach voči rozhodnutiam poradného senátu. Rovnako vyšetrovací senát posiela podozrivého pred porotný súd, pretože sa pravdepodobne dopustil zločinu, tlačového trestného činu alebo politického trestného činu.

Rovnako ako v prípade Labour Court komory Labour Court sa skladajú z odborného sudcu, ktorý sa nazýva poradcom a 2 alebo 4 sociálnych poradcov. Odvolací pracovný súd skúma odvolania voči rozhodnutiam pracovných súdov.

Porotný súd

Trestné činy

Keď je osoba obžalovaná z trestného činu, ktorý nebol alebo sa nemôže preklasifikovať ako prečin, je predvolaná pred porotný súd a je súdená porotou z ľudu.

Predsedom porotného súdu je sudca z povolania, ktorému pomáhajú dvaja prísediaci, rovnako sudcovia z povolania. Nevyjadrujú sa k vine či nevine obžalovaného. Je úlohou členov poroty, zvaných tiež porotcovia, rozhodnúť, či sa obžalovaný dopustil trestného činu alebo nie. Porotcovia sú určení losovaním spomedzi občanov. Každý Belgičan vo veku od 28 do 65 rokov, ktorý požíva svoje občianske a politické práva, vie čítať a písať, nebol nikdy odsúdený v trestnom konaní na trest odňatia slobody dlhší než 4 mesiace ani na povinnú prácu v dĺžke viac než 60 hodín, môže byť vyzvaný, aby sa stal porotcom.

Konanie pred porotným súdom začína čítaním obžaloby, zhrnutia prípadu obsahujúceho podstatné skutočnosti zistené počas vyšetrovania. Potom sú vypočutí svedkovia a osoby, ktorých sa vyšetrovanie týka. Tento výsluch má umožniť porotcom, ktorý si nemohli preštudovať spis, vytvoriť si názor. Napokon prokurátor prednesie svoju záverečnú reč, občianske strany dostanú slovo a advokáti prednesú svoju reč. Obžalovaný je vypočutý. Odpovedá na otázky predsedu, vysvetľuje skutočnosti a môže prehlásiť, že je nevinný. Na konci konania 12 porotcovia odchádzajú do dôchodku za zatvorenými dverami. Musia sa vyjadriť k vine či nevine obžalovaného. Rozhodujú prostredníctvom hlasovania a ich rozhodnutie môže byť zmiernené. Môžu napríklad vyhlásiť obžalovaného za vinného s uznaním poľahčujúcich okolností. Ak je obžalovaný vyhlásený za vinného, profesionálni sudcovia a porotcovia sa spolu radia o treste. Toto rozhodnutie sa prijíma absolútnou väčšinou. Rozhodnutie o vine musí byť zdôvodnené.

Voči súdnemu rozhodnutiu porotného súdu nie je v zásade možné podať odvolanie. Odsúdený, občianska strana a prokurátor však môžu uplatniť kasáciu na kasačnom súde. Ak je odsudzujúci rozsudok zrušený kasačným súdom, vec je vrátená inému porotnému súdu, ktorý musí znova rozhodnúť.

Tlačový trestný čin a politický trestný čin

O tlačovom trestnom čine možno hovoriť, ak je trestná myšlienka vyjadrená v textoch šírených vo viacerých exemplároch technickým postupom. Politický trestný čin je trestný čin spáchaný s politickým motívom a za politickým účelom. Porotný súd rozhoduje o žalobe vo veci politických a tlačových trestných činov s výnimkou tlačových trestných činov inšpirovaných rasizmom a xenofóbiou.

Kasačný súd

Kasačný súd je garantom dodržiavania práva prvostupňovými a druhostupňovými súdmi. Má právomoc v celom Belgichu. kasačný súd sa nevyjadruje k skutkovým okolnostiam, ale len k právnym otázkam. Kasáciu možno uplatniť len na základe právnych dôvodov, teda v prípade porušenia zákona alebo všeobecnej právnej zásady. Kasáciu možno uplatniť len voči súdnym rozhodnutiam vyneseným v poslednej inštancii, teda rozhodnutiam, voči ktorým nie je možné podať odvolanie.

Kasačný súd sa skladá z prvého predsedu, predsedu, predsedov sekcií a radcov. Úlohu štátneho zastupiteľstva plní generálny prokurátor kasačného súdu alebo generálny advokát. Súd má tri senáty: prvý rozhoduje o občianskoprávnych, obchodných, daňových a disciplinárnych prípadoch, druhý je príslušný v trestných prípadoch a tretí v prípadoch týkajúcich sa pracovného práva a sociálneho zabezpečenia. Každý z týchto troch senátov má frankofónnu a flámsku sekciu. V každej sekcii zasadá obvykle päť radcov.

Pred vynesením rozhodnutia si sudcovia vypočujú závery štátneho prokurátora pri kasačnom súde. Kasačný súd môže rozhodnúť o zamietnutí kasácie. Ak predložené argumenty nie sú prijaté, kasácia je zamietnutá a napadnuté rozhodnutie sa tak stáva konečným. Ak kasačný súd dospeje k záveru, že napadnuté rozhodnutie bolo prijaté v rozpore so zákonom, toto rozhodnutie je zrušené úplne alebo čiastočne s možnosťou alebo bez možnosti odvolania. Rozhodnutie je zrušené s možnosťou odvolania na rovnaký prvostupňový alebo druhostupňový súd, ako bol ten, ktorý vyniesol napadnuté rozhodnutie, ak je potrebné opätovne preskúmať podstatu prípadu. Prípad nie je nikdy postúpený tomu istému súdu.

Poznámka

Treba poznamenať, že priestupkové senáty odvolacieho súdu, porotný súd, priestupkové senáty prvostupňového súdu (priestupkový súd) a policajný súd (zasadajúci v trestných záležitostiach) sa popri občianskych súdoch zaoberajú aj občianskymi žalobami (ktoré sa vo všeobecnosti týkajú náhrady škody) podanými súkromnými stranami, čiže obeťami trestných priestupkov vo všeobecnom zmysle.

Právne databázy

Viac informácií o prvostupňových a druhostupňových súdoch možno získať na Portáli súdnej moci Belgicka. Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.juridat.be/

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno, prístup do databáz je bezplatný.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneFederálna verejná služba pre oblasť spravodlivosti


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 29/10/2019