Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Qrati ordinarji - Belġju

Din it-taqsima tippreżenta deskrizzjoni ġenerali tal-qrati ordinarji fil-Belġju.


Qrati ordinarji - introduzzjoni

Qorti suprema

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaQorti tal-Kassazzjoni (Cour de cassation/Hof van Cassatie): din hija l-qorti suprema – il-“qorti tal-qrati” – li tinsab fi Brussell.

Cour d'assises

Hemm Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidacour d'assises (cour d’assises/hof van assisen) għal kull waħda mill-10 provinċji u għad-distrett amministrattiv ta’ Brussell. Din mhijiex qorti permanenti iżda titlaqqa’ kull meta jintbagħtu persuni akkużati quddiemha.

Qrati tal-appell

 • Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaQorti tal-appell (cour d’appel/hof van beroep): hemm ħames qrati tal-appell fil-Belġju:
  • Brussell (għad-distretti ġudizzjarji ta’ Walloon Brabant, Leuven u Brussell),
  • Liège (għad-distretti ġudizzjarji ta’ Liège, Eupen, Namur u l-Lussemburgu),
  • Mons (għad-distrett ġudizzjarju ta’ Hainaut),
  • Ghent (għad-distretti ġudizzjarji ta’ Flanders tal-Punent u ta’ Flanders tal-Lvant),
  • Antwerp (għad-distretti ġudizzjarji ta’ Antwerp u ta’ Limburg).
 • Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaQorti industrijali (cour du travail/arbeidshof): hemm ħames qrati industrijali fil-Belġju. Dawn huma l-qrati tal-appell li jispeċjalizzaw fil-liġi industrijali. Huma għandhom l-istess ġurisdizzjoni territorjali bħall-qrati tal-appell imsemmija hawn fuq.

Qrati tal-prim’istanza

 • Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaQorti tal-prim’istanza (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg): hemm 13-il qorti tal-prim’istanza fil-Belġju (waħda għal kull distrett ġudizzjarju u tnejn fid-distrett ta’ Brussell – waħda li titkellem bl-Olandiż u waħda li titkellem bil-Franċiż).
 • Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaTribunal industrijali (tribunal du travail/arbeidsrechtbank): hemm disa’ tribunali industrijali fil-Belġju (fil-prinċipju, wieħed fil-ġurisdizzjoni territorjali ta’ kull qorti tal-appell, ħlief għall-ġurisdizzjoni territorjali tal-qorti tal-appell ta’ Brussell, fejn hemm tribunali industrijali f’Leuven u Nivelles u tnejn oħra fi Brussell innifisha – wieħed li jitkellem bl-Olandiż u wieħed li jitkellem bil-Franċiż – u ħlief għad-distrett ġudizzjarju ta’ Eupen).
 • Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaQorti tan-negozju (tribunal de l’entreprise/ondernemingsrechtbank): hemm disa’ qrati tan-negozju fil-Belġju (fil-prinċipju, waħda fil-ġurisdizzjoni territorjali ta’ kull qorti tal-appell, ħlief għall-ġurisdizzjoni territorjali tal-qorti tal-appell ta’ Brussell, fejn hemm qrati tan-negozju f’Leuven u Nivelles u tnejn oħra fi Brussell innifisha – waħda li titkellem bl-Olandiż u waħda li titkellem bil-Franċiż – u ħlief għad-distrett ġudizzjarju ta’ Eupen).

Qrati inferjuri jew lokali

 • Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaQorti tal-imħallef tal-paċi (justice de paix/vredegerecht): hemm 187 qorti tal-imħallef tal-paċi fil-Belġju (waħda għal kull distrett ġudizzjarju).
 • Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaQorti tal-pulizija (tribunal de police/politierechtbank): hemm 15-il qorti tal-pulizija fil-Belġju, jiġifieri waħda għal kull distrett ġudizzjarju, ħlief għal Brussell fejn hemm erbgħa.

Ġurisdizzjoni tal-qrati

Qorti tal-imħallef tal-paċi

Il-qorti tal-imħallef tal-paċi tittratta t-talbiet kollha ta’ anqas minn EUR 5 000 li ma jkunux assenjati esklussivament lil qorti oħra. L-imħallef tal-paċi (juge de paix/vrederechter) għandu wkoll ġurisdizzjoni fuq tilwim li jirrigwarda kirjiet, fastidju, servitù u xiri obbligatorju, tkun xi tkun is-somma involuta, u li jordna miżuri interim f’tilwim bejn il-konjuġi. Ħlief f’każijiet fejn it-talba ma taqbiżx EUR 2 000, is-sentenzi tal-imħallef tal-paċi huma miftuħa għall-appell quddiem il-qorti tal-prim’istanza.

Qorti tal-pulizija

Il-qorti tal-pulizija hija qorti kriminali u ċivili li tikkunsidra kontravenzjonijiet (contraventions/overtredingen), reati prosegwibbli (délits/wanbedrijven) li jkunu qed jiġu ttrattati bħala kontravenzjonijiet, ksur ta’ liġijiet speċifiċi (bħall-Kodiċi Rurali (Code rural/Veldwetboek) jew il-Kodiċi Forestali (Code forestier/Boswetboek)), talbiet għal kumpens għad-danni li jirriżultaw minn inċidenti tat-traffiku, u reati tat-traffiku fit-toroq. Is-sentenzi tal-qorti tal-pulizija huma miftuħa għall-appell quddiem il-qorti tal-prim’istanza, ħlief fil-kwistjonijiet elenkati fil-Kodiċi Ġudizzjarju (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) fejn it-talba ma taqbiżx EUR 1 240.

Qorti tal-prim’istanza

Il-qorti tal-prim’istanza għandha ġurisdizzjoni fuq it-tilwimiet kollha li ma jkunux assenjati bil-liġi lil qrati oħra. Għalhekk għandha ġurisdizzjoni residwa.

Il-qorti tal-prim’istanza hija suddiviża f’erba’ sezzjonijiet: il-qorti ċivili, il-qorti kriminali, il-qorti tal-familja u l-qorti tal-minorenni. Mill-2007 kien hemm ukoll sezzjoni msejħa l-qorti tal-infurzar tas-sentenzi fil-qrati tal-prim’istanza f’Antwerp, Brussell, il-Flanders tal-Lvant, Liège u Hainaut.

Qorti ċivili

Il-qorti ċivili (tribunal civil/burgerlijke rechtbank) tittratta kwistjonijiet ta’ status personali. Hija għandha wkoll ġurisdizzjoni fuq tilwim li jinvolvi somom ta’ aktar minn EUR 1 860, tilwim dwar id-drittijiet ta’ suċċessjoni jew id-drittijiet tal-awtur, u appelli kontra sentenzi mogħtija minn imħallef tal-paċi.

Qorti kriminali

Il-qorti kriminali (tribunal correctionnel/correctionele rechtbank) tipproċessa r-reati u r-reati serji (crimes/misdaden) kollha, bħal qerq, frodi, qtil ta’ persuna mingħajr intenzjoni, serq mid-djar jew serq, li jkunu qed jiġu ttrattati bħala reati prosegwibbli. Hija tisma’ wkoll appelli kontra sentenzi mogħtija minn qorti tal-pulizija.

Kwistjoni tista’ titressaq quddiem il-qorti kriminali b’wieħed minn żewġ modi: permezz ta’ ċitazzjoni diretta maħruġa mill-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku (ministère public/openbaar ministerie) jew minn parti li titlob il-kumpens għad-danni, jew permezz ta’ ordni magħmula mill-bank ta’ qabel il-proċess tal-qorti tal-prim’istanza, li tiddetermina, fit-tmiem tal-kompilazzjoni (instruction/gerechtelijk onderzoek), jekk l-akkużat għandux jitressaq għal proċess quddiem il-qorti kriminali jew le.

Il-bank ta’ qabel il-proċess (chambre du conseil/raadkamer) jittratta l-kompilazzjonijiet. Dan jikkonsisti minn imħallef tal-qorti tal-prim’istanza waħdu, li jikkunsidra jekk il-każ għandux jiġi rinvijat lill-qorti kriminali jew jekk l-akkużat għandux jiġi rilaxxat (non lieu/buitenvervolginstelling). Huwa wkoll il-bank ta’ qabel il-proċess li jiddeċiedi jekk l-akkużat għandux jinżamm fuq detenzjoni preventiva jew jiġix meħlus, jekk ikun meħtieġ soġġett għal ċerti kundizzjonijiet, jew fuq bażi ta’ xahar b’xahar, jew, fil-każ ta’ reat prosegwibbli serju li ma jkunx jista’ jiġi ttrattat bħala reat prosegwibbli, kull tliet xhur.

Detenzjoni preventiva (détention préventive/voorlopige hechtenis) hija miżura ta’ sigurtà fejn persuna suspettata li wettqet reat prosegwibbli jew reat prosegwibbli serju tinżamm b’mod preventiv sakemm isir il-proċess. Din tista’ tiġi ordnata sabiex jiġi evitat li s-suspettat jonqos milli jidher quddiem l-imħallef, iwettaq reati oħra f’dak iż-żmien, jipprova jiddisponi mill-evidenza, jew jikkuntattja persuni oħra (pereżempju biex jinfluwenza x-xhieda jew il-kokonvenuti). Il-persuni suspettati li finalment jiġu meħlusa mill-akkużi jew li l-proċedimenti kontrihom jitwaqqgħu jistgħu jitolbu kumpens mill-Ministru tal-Ġustizzja għaż-żmien li jkunu qattgħu b’mod inġust fil-ħabs. Sabiex jingħata dan il-kumpens għal detenzjoni mhux ġustifikata (indemnité en cas de détention inopérante/vergoeding wegens onwerkzame hechtenis), iridu jiġu ssodisfati żewġ kundizzjonijiet: il-persuna suspettata trid tkun inżammet għal aktar minn tmint ijiem, u ma tridx tkun ikkawżat id-detenzjoni jew it-tkomplija tad-detenzjoni bl-imġiba personali tagħha. Il-Ministru jivvaluta din il-kundizzjoni tal-aħħar b’mod strett ħafna.

Id-deċiżjonijiet tal-bank ta’ qabel il-proċess jistgħu jiġu kkontestati fl-appell quddiem is-sezzjoni tal-akkużi (chambre des mises en accusation/kamer van inbeschuldigingstelling) tal-qorti tal-appell. Din hija s-sezzjoni li tittratta l-kompilazzjonijiet fil-livell tal-qorti tal-appell.

Qorti tal-minorenni

Is-sezzjonijiet tal-minorenni li jiffurmaw il-qorti tal-minorenni (tribunal de la jeunesse/jeugdrechtbank) għandhom ġurisdizzjoni fuq kwistjonijiet li jinvolvu żgħażagħ f'riskju u minorenni li jkunu wettqu reati kriminali.

L-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku biss jista’ jiddeċiedi jekk każ għandux jitressaq quddiem il-qorti tal-minorenni. B’differenza minn kwistjonijiet ċivili, ma jistgħux jitressqu kawżi minn individwi. Il-minorenni jistgħu jitressqu quddiem il-qorti tal-minorenni f’żewġ każijiet.

 • L-ewwel nett, jekk ikunu wettqu reat, il-pulizija tagħti isimhom lill-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku. Dan tal-aħħar imbagħad jiddeċiedi jekk l-avvenimenti jkunux suffiċjentement serji biex jiġu rinvijati lill-imħallef tal-minorenni.
 • It-tieni, jekk iż-żgħażagħ ikunu għaddejjin minn sitwazzjoni diffiċli d-dar, x’aktarx li diġà jkunu ġew f’kuntatt ma’ uffiċċju taż-żgħażagħ (service d’aide à la jeunesse). Jekk ma tkunx tista’ tinstab soluzzjoni għas-sitwazzjoni tagħhom, l-uffiċċju taż-żgħażagħ jirreferi l-każ lil kumitat ta’ medjazzjoni (commission de médiation) li jittratta l-appoġġ speċjali għaż-żgħażagħ. Jekk ikun meħtieġ, dan il-kumitat ta’ medjazzjoni jista’ jitlob lill-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku biex jirreferi l-każ lill-qorti tal-minorenni sabiex ikunu jistgħu jittieħdu l-miżuri xierqa.

Qorti tal-familja

Il-qorti tal-familja (tribunal de la famille/familierechtbank) għandha ġurisdizzjoni biex tisma’ kull tilwima relatata mal-familja skont l-Artikoli 572bis u 577(3) tal-Kodiċi Ġudizzjarju.

Ħlief għal xi eċċezzjonijiet, il-qorti għandha ġurisdizzjoni fuq il-kwistjonijiet li ġejjin, irrispettivament mis-somma involuta fit-tilwima:

 • kwalunkwe rikors li jinvolvi l-istatus personali u l-konsegwenzi tiegħu: tilwim relatat maż-żwieġ jew mal-obbligi tiegħu, id-divorzju u l-konsegwenzi tiegħu fuq il-proprjetà, l-istabbiliment jew il-kontestazzjoni ta’ filjazzjoni, il-kontestazzjoni ta’ ċerti deċiżjonijiet li jkunu ħadu r-reġistraturi, eċċ.;
 • kwalunkwe rikors li jinvolvi l-koabitazzjoni legali u l-konsegwenzi tagħha: miżuri relatati mal-proprjetà tal-koabitanti, il-kanċellazzjoni ta’ koabitazzjonijiet legali, eċċ.;
 • kwalunkwe rikors li jinvolvi t-tfal: id-determinazzjoni tal-eżerċizzju tar-responsabbiltà tal-ġenituri u/jew l-arranġamenti tal-għajxien, id-determinazzjoni tad-drittijiet ta’ kuntatt, eċċ.;
 • kwalunkwe rikors li jinvolvi l-obbligi ta’ manteniment: l-istabbiliment jew l-emendar tal-manteniment għal ex-konjuġi jew ġenitur, id-determinazzjoni jew l-adattament ta’ kontribuzzjoni għall-manteniment, eċċ.;
 • ċerti rikorsi li jinvolvu benefiċċji tal-familja: id-determinazzjoni tal-pretendent tal-benefiċċji tal-familja jew il-kontestazzjoni tal-pagament tal-benefiċċji tal-familja lill-pretendent;
 • kwalunkwe rikors li jinvolvi l-proprjetà ta’ familja: rigali ta’ proprjetà mill-proprjetà tal-familja, is-saldu ta’ proprjetà li tappartjeni lill-konjuġi, tilwim dwar il-wirt (eż. rinunzja ta’ wirt), eċċ.;
 • kwalunkwe rikors li jinvolvi projbizzjoni temporanja fuq ir-residenza fil-każ ta’ vjolenza domestika.

Il-qorti għandha l-ġurisdizzjoni wkoll li tordna miżuri interim u urġenti.

Fl-aħħar nett, hija għandha wkoll il-ġurisdizzjoni li tisma’ kwalunkwe appell kontra sentenzi mogħtija minn imħallfin tal-paċi fir-rigward ta’ persuni neqsin mill-kapaċità.

Qrati tal-infurzar tas-sentenzi

Il-qorti tal-infurzar tas-sentenzi (tribunal de l’application des peines/strafuitvoeringsrechtbank) tagħti sentenzi dwar l-istatus legali barra mill-ħabs ta’ persuni kkundannati għal ċaħda tal-libertà. Il-qorti tista’ tippermetti l-arranġamenti li ġejjin: detenzjoni limitata (détention limitée/beperkte detentie), sorveljanza elettronikalibertà kondizzjonali (libération conditionnelle/voorwaardelijke invrijheidstelling) u libertà provviżorja (mise en liberté provisoire/voorlopige invrijstelling) bil-ħsieb ta’ espulsjoni jew ritorn lejn il-pajjiż tal-oriġini. Id-deċiżjonijiet tal-qrati tal-infurzar tas-sentenzi jistgħu jiġu appellati quddiem il-Qorti tal-Kassazzjoni mill-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku jew mill-persuna kkundannata.

Appelli kontra deċiżjonijiet tal-qorti tal-prim’istanza

Ħlief fil-każ ta’ deċiżjonijiet meħuda minn qorti tal-infurzar tas-sentenzi, meta parti jew l-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku ma jkunux sodisfatti b’sentenza mogħtija minn qorti tal-prim’istanza, huma jistgħu jappellaw is-sentenza, bil-kundizzjoni li din tkun ingħatat fil-prim’istanza, jiġifieri ma tkunx ingħatat hija stess fl-appell kontra deċiżjoni mogħtija minn qorti tal-pulizija jew minn imħallef tal-paċi. F’dan il-każ, l-appell jinstema’ mill-qorti tal-appell, irrispettivament minn jekk is-sentenza kkontestata tkunx ġiet mogħtija minn qorti ċivili, qorti kriminali jew qorti tal-minorenni.

Tribunal industrijali

Tribunal industrijali għandu ġurisdizzjoni fuq kwistjonijiet soċjali: is-sigurtà soċjali (pensjonijiet, qgħad, eċċ.), it-tilwim industrijali (kuntratti ta’ impjieg, regolamenti tax-xogħol, eċċ.) u l-inċidenti industrijali. Huwa jiddeċiedi wkoll dwar rikorsi għal arranġamenti mal-kredituri (règlement collectif de dettes/collectieve schuldenregeling) ippreżentati minn individwi.

Tribunal industrijali huwa magħmul minn diversi sezzjonijiet. Ħlief fejn ikun previst mod ieħor mill-Kodiċi Ġudizzjarju, dawn jikkonsistu minn imħallef professjonali, li jippresjiedi, u żewġ imħallfin mhux esperti. Skont in-natura tal-każ li jkun qed jinstema’ mit-tribunal, l-imħallfin mhux esperti jirrappreżentaw lill-ħaddiema, lil min iħaddem jew lill-persuni li jaħdmu għal rashom. Huma jinħatru wara li jkunu ġew nominati minn organizzazzjonijiet fid-dinja tax-xogħol (min iħaddem, ħaddiema mhux manwali, ħaddiema manwali jew persuni li jaħdmu għal rashom). F’dan ir-rwol, il-prosekutur pubbliku huwa magħruf bħala l-prosekutur pubbliku għax-xogħol (auditeur du travail/arbeidsauditeur), u l-uffiċċju tiegħu bħala l-auditorat du travail/arbeidsauditoraat.

Parti li ma taqbilx mas-sentenza tat-tribunal industrijali tista’ tappella quddiem il-qorti industrijali.

Qorti tan-negozju

Il-qorti tan-negozju għandha ġurisdizzjoni fuq tilwim bejn in-negozji, irrispettivament mill-ammont involut.

L-individwi jistgħu jressqu wkoll azzjonijiet kontra n-negozji quddiem il-qorti tan-negozju.

Il-qorti tan-negozju tisma’ tilwim bejn in-negozji, jiġifieri persuni fiżiċi li jaħdmu fuq bażi ta’ impjieg għal rashom (kummerċjanti, professjonijiet liberi u diretturi), persuni ġuridiċi (kumpaniji, assoċjazzjonijiet u fondazzjonijiet) u organizzazzjonijiet mingħajr personalità ġuridika. It-tilwim ma jridx jaqa’ taħt il-ġurisdizzjoni speċjali ta’ qrati oħra u, fir-rigward ta' persuni fiżiċi, ma jridx jinvolvi att li jkun b’mod ċar mhux marbut man-negozju.

Il-qorti tan-negozju tinkludi sezzjoni waħda jew aktar. Kull sezzjoni tikkonsisti minn imħallef professjonali u żewġ imħallfin mhux esperti. Dawn l-imħallfin mhux esperti mhumiex imħallfin professjonali, iżda pjuttost intraprendituri, diretturi ta’ kumpaniji, accountants, awdituri, eċċ. Huma jassistu lill-imħallef professjonali billi jipprovdu l-esperjenza tagħhom tad-dinja tan-negozju.

F’ċerti każijiet, l-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku jressaq kawżi quddiem il-qorti tan-negozju, li fihom ikun rappreżentat mill-prosekutur pubbliku, deputat għoli wieħed jew aktar u deputat ieħor wieħed jew aktar.

Jekk parti tkun tixtieq tikkontesta sentenza tal-qorti tan-negozju, hija tippreżenta appell quddiem il-qorti tal-appell. Madankollu, is-sentenza kkontestata trid tkun ingħatat fil-prim’istanza.

Qrati tal-appell u qrati industrijali

Qorti tal-appell tikkonsisti minn diversi sezzjonijiet.

 • Is-sezzjonijiet ċivili (chambres civiles/burgerlijke kamers) jikkunsidraw appelli kontra sentenzi mogħtija fil-prim’istanza mis-sezzjonijiet ċivili tal-qrati tal-prim’istanza u mill-qrati kummerċjali.
 • Is-sezzjonijiet kriminali (chambres correctionnelles/correctionele kamers) jikkunsidraw appelli kontra sentenzi mogħtija fil-prim’istanza mill-qrati kriminali.
 • Is-sezzjonijiet tal-minorenni (chambres de la jeunesse/kamers in jeugdzaken) jikkunsidraw appelli kontra sentenzi mogħtija fil-prim’istanza mill-qrati tal-minorenni.
 • Is-sezzjoni tal-akkużi (chambre des mises en accusation/kamer van inbeschuldigingstelling) tittratta l-kompilazzjonijiet u tisma’ appelli kontra d-deċiżjonijiet tal-bank ta’ qabel il-proċess tal-qorti tal-prim’istanza. Hija wkoll is-sezzjoni tal-akkuża li tirreferi lis-suspettati quddiem il-cour d’assises meta dawn allegatament ikunu wettqu reati prosegwibbli serji, reati tal-istampa jew reati politiċi.

Bħal fil-każ tat-tribunal industrijali, is-sezzjonijiet tal-qorti industrijali jikkonsistu minn imħallef professjonali u żewġ jew erba’ mħallfin mhux esperti. Il-qorti industrijali tikkunsidra appelli kontra d-deċiżjonijiet tat-tribunali industrijali.

Cour d’assises

Reati prosegwibbli serji

Meta persuna tiġi akkużata b’reat prosegwibbli serju (crime/misdaad) li ma jkunx jista’ jiġi ttrattat jew li ma jkunx qed jiġi ttrattat bħala reat prosegwibbli (délit/wanbedrijf), hija tiġi mħarrka biex tidher quddiem il-cour d’assises sabiex tiġi pproċessata b’ġuri.

Il-cour d’assises hija preseduta minn imħallef professjonali, assistit minn żewġ imħallfin oħra li jkunu wkoll professjonisti. L-imħallfin ma jiddeċidux dwar il-ħtija jew l-innoċenza tal-akkużat. Huma l-membri tal-ġurija, jew il-ġurati, li jiddeċiedu jekk l-akkużat ikunx wettaq ir-reat jew le. Il-ġurati jintgħażlu billi jittellgħu bil-polza minn fost il-popolazzjoni. Kull ċittadin Belġjan ta’ bejn 28 u 65 sena jista’ jintalab jagħmel servizz ta’ ġurija, bil-kundizzjoni li huwa jkun jista’ jeżerċita liberament id-drittijiet ċivili u politiċi tiegħu, ikun jista’ jaqra u jikteb, u qatt ma jkun ġie kkundannat għal aktar minn erba’ xhur ħabs jew għal aktar minn 60 siegħa servizz komunitarju.

Il-proċedimenti fil-cour d’assises jibdew bil-qari tal-akkuża, li tiġbor fil-qosor il-proċess ta’ sejbien tal-fatti u tistabbilixxi l-evidenza prinċipali miġbura matul il-kompilazzjoni. Imbagħad, jinstemgħu x-xhieda u l-persuni involuti fil-kompilazzjoni. Dawn is-seduti ta’ smigħ huma maħsuba biex jippermettu lill-ġurati, li ma jkunux setgħu jikkonsultaw il-fajl tal-każ, jiffurmaw opinjoni. Imbagħad, il-prosekutur pubbliku jagħmel l-indirizz tal-prosekutur fejn jitlob sentenza speċifika, jiġu mismugħa l-partijiet li jkunu qegħdin jitolbu l-kumpens għad-danni, u l-avukati tad-difiża jippreżentaw is-sottomissjonijiet tagħhom. Jinstema’ wkoll l-akkużat. Huwa jwieġeb il-mistoqsijiet magħmula mill-imħallef li jippresjiedi, jipprovdi spjegazzjonijiet, u jista’ wkoll jiddikjara l-innoċenza tiegħu. Fi tmiem il-proċedimenti, it-tnax-il ġurat jirtiraw wara l-bibien magħluqa. Huma jridu jagħtu verdett dwar il-ħtija jew l-innoċenza tal-akkużat. Huma jiddeċiedu permezz ta’ votazzjoni u d-deċiżjoni tagħhom tista’ tkun kwalifikata. Huma jistgħu, pereżempju, isibu lill-akkużat ħati filwaqt li jirrikonoxxu l-eżistenza ta’ ċirkostanzi estenwanti. Jekk l-akkużat jinstab ħati, l-imħallfin professjonali u l-ġurati mbagħad jiddeċiedu flimkien is-sentenza li għandha tiġi imposta. Din id-deċiżjoni tittieħed permezz ta’ maġġoranza assoluta. Id-deċiżjoni dwar il-ħtija tal-akkużat trid tkun motivata.

Fil-prinċipju, sentenza tal-cour d’assises mhijiex miftuħa għall-appell (appel/hoger beroep). Madankollu, il-persuna kkundannata, parti li tkun qed titlob kumpens għad-danni jew l-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku jistgħu jressqu appell quddiem il-Qorti tal-Kassazzjoni (pourvoi en cassation/cassatieberoep). Jekk il-Qorti tal-Kassazzjoni tħassar kundanna, hija tibgħat il-każ lura quddiem cour d’assises oħra, li trid tiddeċiedi dwar il-każ mill-ġdid.

Reati tal-istampa u reati politiċi

Reat tal-istampa (délit de presse/drukpersmisdrijf) huwa fejn ikun hemm espressjoni kriminali ta’ ħsieb permezz ta’ testi li diversi kopji tagħhom jiġu distribwiti permezz ta’ proċess tekniku. Reat politiku (délit politique/politiek misdrijf) huwa reat imwettaq għal raġuni politika u għal skopijiet politiċi. Ir-reati politiċi u r-reati tal-istampa jiġu pproċessati mill-cour d’assises, ħlief fil-każ ta’ reati tal-istampa motivati mir-razziżmu jew il-ksenofobija.

Qorti tal-Kassazzjoni

Il-Qorti tal-Kassazzjoni hija l-garanti li jiżgura li l-qrati u t-tribunali jaġixxu skont il-liġi. Hija għandha ġurisdizzjoni fuq il-Belġju kollu. Il-Qorti tal-Kassazzjoni ma tiddeċidix dwar il-fatti iżda biss dwar kwistjonijiet tal-liġi. Appell quddiem il-Qorti tal-Kassazzjoni jista’ jiġi ppreżentat biss fuq punti tal-liġi, għalhekk fuq il-bażi li kien hemm ksur tal-liġi jew ta’ prinċipju ġenerali tal-liġi. Jistgħu jitressqu biss appelli quddiem il-Qorti tal-Kassazzjoni kontra sentenzi mogħtija fl-aħħar istanza, jiġifieri sentenzi li ma jkunx aktar possibbli li jiġu appellati.

Il-Qorti tal-Kassazzjoni hija magħmula mill-ewwel president, president, presidenti tas-sezzjonijiet u mħallfin ordinarji. L-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku huwa rappreżentat mill-Kap Prosekutur fil-Qorti tal-Kassazzjoni jew minn avukat ġenerali. Il-Qorti tikkonsisti minn tliet diviżjonijiet: l-ewwel diviżjoni tikkunsidra kawżi ċivili, kummerċjali, fiskali u dixxiplinarji; it-tieni tisma’ kawżi kriminali, u t-tielet tittratta kawżi li jikkonċernaw il-liġi dwar l-impjiegi u s-sigurtà soċjali. Kull waħda minn dawn id-diviżjonijiet għandha sezzjoni bil-lingwa Franċiża u sezzjoni bil-lingwa Olandiża. F’kull sezzjoni, l-għadd ta’ mħallfin preżenti f’kawża normalment huwa ta’ ħamsa.

Qabel ma tagħti s-sentenza, il-qorti tisma’ l-opinjoni tal-prosekutur pubbliku fil-Qorti tal-Kassazzjoni. Il-qorti tista’ tiddeċiedi li tirrifjuta l-appell. Jekk hija ma taċċettax l-argumenti mressqa, hija tirrifjuta l-appell u s-sentenza kkontestata ssir finali. Jekk hija tqis li s-sentenza kkontestata tkun fil-fatt difettuża fuq punt tal-liġi, hija tħassar is-sentenza, b’mod sħiħ jew parzjali, u tista' tirrinvija jew ma tirrinvijax il-kawża lura. Jekk hija tikkonkludi li s-sustanza tal-kawża għandha terġa’ tiġi kkunsidrata, il-kawża tiġi rinvijata lura quddiem qorti jew tribunal fl-istess livell bħal dak li jkun ta s-sentenza kkontestata. Il-kawża qatt ma tiġi rinvijata lura lill-qorti oriġinali.

Nota

Għandu jiġi nnotat li, flimkien mal-qrati ċivili, is-sezzjonijiet kriminali tal-qorti tal-appell, il-cour d’assises, is-sezzjonijiet kriminali tal-qorti tal-prim’istanza (qorti kriminali) u l-qorti tal-pulizija (meta tisma’ kawżi kriminali) jisimgħu wkoll rikorsi ċivili (prinċipalment għad-danni) ippreżentati minn partijiet li jkunu qegħdin jitolbu kumpens għad-danni fi proċedimenti kriminali, jiġifieri l-vittmi ta’ reati kriminali fl-aktar sens wiesa’.

Bażijiet ta’  data ġuridiċi

Aktar informazzjoni dwar il-qrati u t-tribunali Belġjani hija disponibbli mill-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaportal tal-Ġudikatura fil-Belġju.

L-aċċess għall-bażi tad-data huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess għall-bażi tad-data huwa mingħajr ħlas.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaServizz Pubbliku Federali għall-Ġustizzja


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

L-aħħar aġġornament: 17/04/2020