Qrati ordinarji - Belġju

Grąžinti pirminį

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: vidutinė

Ar šis vertimas Jums naudingas?

F’din is-sezzjoni tingħata ħarsa ġenerali lejn il-qrati ordinarji fil-Belġju.


Qrati ordinarji — introduzzjoni

Il-Qorti suprema

Il-Qorti tal-Kassazzjoni: din hija l-qorti suprema, it- “qorti tal-qrati” u hija stabbilita fi Brussell.

Il-Qorti ta’ Assize

L-għaxar provinċji u d-distrett amministrattiv ta’ Brussell-Kapitali għandhom Qorti tal-Ewwel Konferenza. Din mhijiex qorti permanenti. tiġi ffurmata kull darba li jitressaq xi akkużat quddiemha.

Il-qrati tal-appell

 • Il- qrati tal-appell: hemm 5 fil-Belġju:
  • Brussell (għad-distretti ġudizzjarji ta’ Brabant Wallon, Leuven u Brussell),
  • Liège (għad-distretti ġudizzjarji ta’ Liège, Eupen de Namur u l-Lussemburgu),
  • Mons (għall-gvern ġudizzjarju ta’ Hainaut),
  • Gent (għad-distretti ġudizzjarji tal-Fjandri tal-Punent u tal-Lvant)
  • Antwerp (għad-distretti ġudizzjarji ta’ Antwerp u Limburg).
 • Il- qrati industrijali: hemm 5 minnhom fil-Belġju. Dawn huma l-qrati tal-appell speċjalizzati fid-dritt industrijali. Dawn il-qrati jaħdmu taħt il-ġuriżdizzjoni tal-qrati tal-appell imsemmija hawn qabel.

Il-qrati tal-prim’ istanza

 • Tribunaux de première instance (tribunali tal-prim’ istanza): hemm 13 fil-Belġju (wieħed għal kull distrett ġudizzjarju u tnejn fid-distrett ta’ Brussell, 1 NL u 1 FR).
 • Tribunaux du travail (tribunali industrijali): hemm 9 fil-Belġju (fil-prinċipju wieħed mill-ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Appell, bl-eċċezzjoni tal-ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Appell ta’ Brussell, fejn issir qorti tax-xogħol f’Leuven u Nivelles u jeżistu żewġ tribunali industrijali fi Brussell (1nl u 1FR), u bl-eċċezzjoni tad-distrett ġudizzjarju ta’ Eupen).
 • Il-qrati tal-kumpanija: hemm 9 fil-Belġju (fil-prinċipju wieħed mill-ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Appell, bl-eċċezzjoni tal-ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Appell ta’ Brussell, fejn qorti tal-impriża tinżamm f’Leuven u Nivelles u żewġ qrati tal-kumpanija jeżistu fi Brussell (1nl u 1FR), u bl-eċċezzjoni tad-distrett ġudizzjarju ta’ Eupen).

Il-qrati inferjuri jew lokali

 • Il-qrati tal-maġistrati: hemm 187 kummissarju tal-ġustizzja fil-Belġju (qorti għal kull distrett ġudizzjarju).
 • Tribunaux de police (tribunali tal-pulizija): hemm 15 fil-Belġju, jew 1 għal kull distrett ġudizzjarju bl-ispeċifiċità ta’ Brussell, li jgħodd 4.

Ġuriżdizzjoni tal-qrati

Il-Kummissarju tal-ġustizzja

Il-kummissarju tal-ġustizzja jipproċessa l-applikazzjonijiet kollha ta’ inqas minn EUR 5 000 li ma jiġux allokati esklużivament lil qorti oħra. Il-Kummissarju tal-ġustizzja għandu wkoll fost l-oħrajn ġuriżdizzjoni fil-kawżi fil-qasam tal-lokazzjoni, it-tilwim bejn il-ġirien, is-servitujiet, l-esproprijazzjoni ikun x’ikun l-ammont tal-kawża, kif ukoll għall-miżuri provviżorju bejn il-miżżewġin. Sakemm ma tintlaħaqx deċiżjoni dwar applikazzjoni, li l-ammont tagħha ma jaqbiżx EUR 2000, is-sentenzi tal-ġustizzja tal-paċi għandhom ikunu soġġetti għal appell quddiem il-Qorti tal-Prim’ Istanza.

Il-Qorti tal-pulizija

It-Tribunal tal-pulizija huwa qorti kriminal u ċivili li teżamina l-kontravvenzjonijiet, ir-reati b’ċirkostanzi mitiganti, il-ksur ta’ liġijiet speċjali (pereżempju l-Kodiċi Rurali, il-Kodiċi dwar il-Foresti), it-talbiet għat-tiswija tal-ħsara kkaġunata minn inċident tat-traffiku u l-ksur tar-regoli tat-traffiku. Is-sentenzi tal-qorti tal-pulizija huma miftuħa għal appell quddiem il-Qorti tal-Prim’ Istanza, ħlief fil-materji elenkati fil-Kodiċi Ġudizzjarju meta tittieħed deċiżjoni dwar applikazzjoni għal ammont li ma jeċċedix EUR 1240.

Il-Qorti tal-Prim’ Istanza

It-Tribunal tal-prim’ istanza għandu ġuriżdizzjoni għal kull kwistjoni, ħlief għal dawk assenjati mil-liġi lil qrati oħrajn. Din hija magħrufa bħala l— ġuriżdizzjoni residwali tat-tribunal tal-prim’ istanza.

It-Tribunal tal-prim’ istanza huwa maqsum fi tliet sezzjonijiet: Il-Qorti ċivili, il-qorti kriminali, il-qorti tal-familja u l-qorti tal-minorenni. Mill-2007 ‘l hawn saret ukoll diviżjoni li tissejjaħ il-qorti għall-infurzar tas-sentenzi fil-qrati tal-prim’ istanza f’Antwerp, fi Brussell, fil-Fjandri tal-Lvant, fi Liège u f’Hainaut.

It-Tribunal ċivili

Il-Qorti ċivili tittrattakażijiet li jaffettwaw l-istatus ta’ individwi. Għandu ġuriżdizzjoni wkoll għall-kawżi b’ammonti ta’ aktar minn EUR 1 860, kawżi dwar id-drittijiet ta’ suċċessjoni jew id-drittijiet tal-awtur kif ukoll appelli mis-sentenzi mogħtija mill-Kummissarju tal-Ġustizzja.

Qorti kriminali

It-Tribunal korrettiv huwa qorti kriminali li jisma’ d-delitti u r-reati korrettivi kollha bħall-imbrolju, il-frodi, l-omiċidju involontarju, is-serq bi ksur ta’ bibien, is-serq bil-vjolenza. Huwa jaġixxi wkoll bħala qorti tal-appell għad-deċiżjonijiet mogħtija mit-tribunal tal-pulizija.

Kawża tista’ titressaq quddiem it-tribunal korrettiv permezz ta’ taħrika diretta mill-ministère public (prosekutur pubbliku) jew mill-parte ċivile jew permezz ta’ digriet mix-chambre du conseil (sigrieta tal-imħallef), li mal-għoti tal-istruzzjoni tiddetermina jekk l-akkużat jintbagħatx jew le quddiem it-tribunal korrettiv.

Is-sigrieta tal-Imħallef hija qorti struttorja ffurmata minn Imħallef tal-prim’ istanza li jippresjedi waħdu u li jeżamina jekk hemmx raġunijiet biżżejjed biex il-kawża tintbagħat quddiem it-tribunal korrettiv jew jaqgħux l-akkużi fil-konfront tal-akkużat (eżawriment tal-proċedura). Hija s-sigrieta wkoll li tiddeċiedi jekk l-akkużat għandux jinżamm taħt arrest preventiv jew jiġix liberat, jekk ikun hemm bżonn b’kundizzjonijiet, kemm xahar b’xahar, kemm tliet xhur bi tliet xhur f’każ ta’ reat li għalih ma japplikawx miżuri korrettivi.

L-arrest preventiv huwa miżura ta’ sigurtà li permezz tagħha persuna ssuspettata li wettqet xi delitt jew reat tinżamm taħt arrest sakemm jinbeda l-proċess fil-qorti. Din il-miżura tiġi imposta sabiex jiġi evitat li l-persuna ssuspettata tisparixxi meta tkun mistennija li tidher quddiem il-qorti, u li fil-frattemp twettaq xi reati oħrajn, tipprova teqred il-provi jew tagħmel kuntatt ma’ terzi (pereżempju biex tinfluwenza lil xi xiehda jew koimputati). Il-persuna ssuspettata li tiġi lliberata jew li jitwaqqfu l-proċeduri kontriha tista’ titlob kumpens għad-danni lill-ministru tal-Ġustizzja għaż-żmien li jkun għaddiet inġustament fil-ħabs: dan huwa kumpens għal arrest inoperattiv. Iridu jiġu ssodisfati żewġ kundizzjonijiet sabiex wieħed jibbenefika minn dan il-kumpens: l-arrest preventiv irid ikun dam aktar minn tmint ijiem u l-arrest jew iż-żamma taħt arrest ma jridux ikunu kkawżati mill-imġiba personali tal-persuna ssuspettata. Il-Ministru huwa strett ħafna rigward l-evalwazzjoni ta’ din it-tieni kundizzjoni.

Id-deċiżjonijiet tas-sigrieta tal-Imħallef jistgħu jiġu attakkati fl— appell quddiem il-qorti bil-gran ġurija. Din tirrappreżenta l-qorti istruttorja fil-livell tal-qorti tal-appell.

Il-Qorti tal-Minorenni

Il-kmamar taż-żgħażagħ li jiffurmaw il-qorti tal-minorenni huma kompetenti għal każijiet li jinvolvu minorenni f’riskju u minorenni li jkunu wettqu reati kriminali.

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku biss jista’ jiddeċiedi jekk każ hux ser jitressaq quddiem il-qorti tal-minorenni jew le. Ma tistax tmur għand l-imħallef inti stess, pereżempju f’materji ċivili. Żagħżugħ jista’ jitressaq quddiem il-qorti tal-minorenni f’żewġ każijiet:

 • Jekk wettaq reat, il-pulizija jikkomunikaw ismu lill-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku. Imbagħad jiddeċiedi jekk il-fatti humiex serji biżżejjed biex iġibhom għall-attenzjoni tal-imħallef taż-żgħażagħ;
 • Jekk jgħix f’sitwazzjoni diffiċli, huwa probabbilment diġà kellu kuntatti ma’ Servizz tal-Benesseri taż-Żgħażagħ (SAJ). Jekk is-sitwazzjoni ma tiġix riżolta, is-SAJ jibgħat il-fajl inkwistjoni lil kummissjoni ta’ medjazzjoni li tittratta l-għajnuna speċjali għaż-żgħażagħ. Jekk ikun meħtieġ, dan il-kumitat ta’ medjazzjoni jista’ jitlob lill-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku biex jirreferi l-każ lill-qorti tal-minorenni sabiex tkun tista’ tittieħed miżura xierqa.

Il-Qorti tal-familja

Il-qrati tal-familja għandhom ġurisdizzjoni fuq it-tilwimiet kollha ta’ natura familjari.

Dawn is-setgħat jinsabu fl-Artikoli 572a u 577 (3) tal-Kodiċi Ġudizzjarju.

Ħlief għall-eċċezzjonijiet, il-qorti jew it-tribunal għandu, ikun xi jkun l-ammont tat-tilwima, ikollu ġurisdizzjoni:

 • fir-rigward tat-talbiet kollha li jikkonċernaw l-istatus ta’ persuni u l-konsegwenzi ta’ dawn: tilwim relatat maż-żwieġ jew mal-obbligi tiegħu, mad-divorzju u mal-konsegwenzi tiegħu fuq il-proprjetà, mal-istabbiliment u mal-kontestazzjoni ta’ filjazzjoni, oġġezzjonijiet għal ċerti deċiżjonijiet adottati minn reġistraturi ċivili, eċċ.
 • fir-rigward ta’ kull talba relatata mal-koabitazzjoni legali u l-konsegwenzi tagħha: miżuri li għandhom x’jaqsmu ma’ l-assi tal-koabitanti, il-kanċellament ta’ koabitanti legali, eċċ.
 • għal kull talba li għandha x’taqsam mat-tfal: determinazzjoni tal-arranġamenti għall-eżerċizzju tal-awtorità tal-ġenituri u/jew akkomodazzjoni, determinazzjoni tad-drittijiet għal relazzjonijiet personali, eċċ.
 • għal kwalunkwe talba relatata ma’ obbligi ta’ manteniment: iffissar jew modifika ta’ allowance għall-manteniment ta’ ex konjuġi jew ġenitur, determinazzjoni jew aġġustament ta’ manteniment, eċċ.
 • għal ċerti applikazzjonijiet li jirrigwardaw l-allowances tal-familja: determinazzjoni mill-kerrej tal-benefiċċji tal-familja jew sfida għall-ħlas ta’ dawk il-kwoti lill-kerrej.
 • għall-applikazzjonijiet kollha relatati mal-assi tal-familja: donazzjonijiet ta’ proprjetà tal-familja, ħlas ta’ proprjetà li tappartjeni lil konjuġi, tilwim relatat mas-suċċessjonijiet (eż.: l-abbandun tas-suċċessjoni), eċċ. › għal kwalunkwe talba relatata mal-projbizzjoni temporanja ta’ residenza f’każ ta’ vjolenza domestika.

Il-Qorti hija wkoll kompetenti li tieħu miżuri provviżorji u urġenti.

Fl-aħħar nett, hija għandha wkoll is-setgħa li tindirizza kull appell kontra d-deċiżjonijiet tal-Kummissarju tal-Ġustizzja fuq suġġetti inabilitati.

Qrati għall-applikazzjoni ta’ sentenzi

It— tribunali għall-applikazzjoni tal-pieni jagħtu deċiżjonijiet dwar l-istat ġuridiku estern tal-persuni kkundannati għal piena ta’ ħabs. Huma jiddeċiedu dwar l-għoti tas-segwenti: Detenzjoni limitata, sorveljanza elettronika, rilaxx u rilaxx, u rilaxx għat-tkeċċija mit-territorju jew ir-ritorn. Il-Prosekutur pubbliku u l-persuni kkundannati jistgħu jressqu appell fil-kassazzjoni kontra d-deċiżjonijiet tal-awli tal-applikazzjoni tal-pieni.

Il-proċeduri interni ta’ appell kontra d-deċiżjonijiet tat-tribunal tal-prim’ istanza

Ħlief għad-deċiżjonijiet mogħtija mit-tribunal tal-applikazzjoni tal-pieni, kull waħda mill-partijiet jew il-prosekutur pubbliku tista’, jekk ma tkunx sodisfatta bis-sentenza tat-tribunal tal-prim’ istanza, iddaħħal appell kontra din is-sentenza bil-patt u l-kundizzjoni illi din is-sentenza tkun ingħatat fil-prim’ istanza, jiġifieri mhux wara l-appell minn deċiżjoni diġà mogħtija minn tribunal tal-pulizija jew minn kummissarju tal-ġustizzja. F’dan il-każ, hija l-qorti tal-appell li teżamina l-każ, kemm jekk ikun ġej mit-tribunal ċivili, mit-tribunal korrettiv jew mit-tribunal tal-minuri.

It-Tribunal Industrijali

It-Tribunal industrijali għandu ġuriżdizzjoni fil-qasam soċjali: sigurtà soċjali (pensjonijiet, qgħad...), tilwim f’relazzjonijiet tax-xogħol (kuntratti ta’ impjieg, regolamenti tax-xogħol...) u inċidenti fuq ix-xogħol. Għandu ġuriżdizzjoni wkoll biex jiddeċiedi dwar it-talbiet għar- regolament kollettiv tad-djun introdotti mill-individwi.

It-Tribunal industrijali jinkludi diversi awli. Ħlief jekk ikun speċifikat xort’ oħra mill-kodiċi ġudizzjarju, dawn huma komposti minn maġistrat professjonali li jippresjedi fuqha, u minn żewġ imħallfin soċjali. Skont in-natura tat-tilwima ttrattat mit-tribunal, l-imħallfin soċjali jirrappreżentaw lill-ħaddiema, lil min iħaddem jew lil persuni li jaħdmu għal rashom. Huma jinħatru wara li jiġu nominati minn organizzazzjonijiet fid-dinja tax-xogħol (min iħaddem, ħaddiema professjonisti, ħaddiema manwali jew persuni li jaħdmu għal rashom). Fil-każ tal-prosekutur pubbliku, hawnhekk dan jissejjaħ awditur tax-xogħol u l-prokuratur, awditur tax-xogħol.

F’każ ta’ nuqqas ta’ qbil mas-sentenza tat-tribunal industrijali, il-partijiet jistgħu imorru fl-appell quddiem il-qorti industrijali.

Il-Qorti tal-kumpanija

Il-Qorti tal-kumpanija għandha ġurisdizzjoni fuq tilwim bejn impriżi għal kwalunkwe ammont.

Kawża minn individwu kontra impriża tista’ wkoll titressaq quddiem il-qorti tal-impriża.

Il-Qorti tal-kumpanija tittratta tilwim bejn impriżi, jiġifieri persuni fiżiċi li jaħdmu għal rashom (negozjanti, professjonisti u amministraturi), persuni ġuridiċi (kumpaniji, assoċjazzjonijiet u fondazzjonijiet) u organizzazzjonijiet mingħajr personalità ġuridika. It-tilwimiet ma jistgħux jitressqu taħt il-ġurisdizzjoni speċjali ta’ qrati oħra, u sa fejn huma kkonċernati l-persuni fiżiċi, ma jistgħux ikunu relatati ma’ miżura li hija manifestament mhux konnessa mal-impriża.

Il-Qorti ta’ l-impriża għandha tikkonsisti f’kamra waħda jew aktar. Kull awla hija komposta minn imħallef għall-karriera u żewġ imħallfin konsulari. L-imħallfin konsulari mhumiex imħallfin professjonali, iżda huma imprendituri, diretturi ta’ kumpaniji, kontabilisti, reviżuri korporattivi, eċċ. Huma jgħinu lill-imħallef tal-karriera bl-esperjenza tiegħu fil-komunità tan-negozju.

F’xi każijiet, l-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku jintervjeni fil-qorti tal-kumpanija. Imbagħad jiġi eżerċitat mill-prosekutur pubbliku, sostitut wieħed jew aktar u sostitut wieħed jew aktar.

Jekk il-partijiet jixtiequ jikkontestaw id-deċiżjoni tal-qorti, huma għandhom jippreżentaw appell quddiem il-Qorti tal-Appell. Madankollu, is-sentenza appellata għandha tkun ingħatat fl-ewwel istanza.

Il-qrati tal-appell u l-qrati tax-xogħol

Il-Qorti tal-appell tikkonsisti f’bosta awli:

 • L-Awli ċivili jeżaminaw l-appelli mis-sentenzi mogħtija fil-prim’ istanza mis-sezzjonijiet ċivili tat-tribunal tal-prim’ istanza u mit-tribunali tal-kummerċ.
 • L-Awli korrettivi jeżaminaw l-appelli mis-sentenzi mogħtija fil-prim’ istanza mit-tribunali korrettivi.
 • L-Awli tal-minuri jeżaminaw l-appelli mis-sentenzi mogħtija fil-prim’ istanza mit-tribunali tal-minuri.
 • L-Awla bil-gran ġurija hija l-qorti struttorja b’ġuriżdizzjoni fuq l-appelli mid-deċiżjonijiet tal-kamra tal-kunsill. Hija wkoll l-awla bil-gran ġurija li tibgħat imputat quddiem il-qorti bil-ġurija għaliex ikun wettaq reat kriminali, reat tal-istampa jew reat politiku.

Bħal fil-każ tal-Qorti tax-Xogħol, l-Awli tal-Qorti tax-Xogħol huma magħmula minn imħallef professjonali msejjaħ konsulent u 2 jew 4 konsulent soċjali. Il-Qorti industrijali teżamina l-appelli mid- deċiżjonijiet tat-tribunali industrijali.

Il-Qorti ta’ Assize

Reati kriminali

Meta persuna tiġi akkużata b’reat li għalih ma japplikawx miżuri korrettivi jew li m’ ingħatax piena korrettiva, hija tiġi msejħa biex tidher quddiem il-qorti bil-ġurija biex tiġi ġġudikata minn ġurija popolari.

Il-Qorti bil-ġurija hija preseduta minn maġistrat professjonali, assistit minn żewġ assessuri, li wkoll ikunu mħallfin professjonali. Dawn ma jiddeċidux dwar il-ħtija jew l-innoċenza tal-akkużat. Huma l-membri tal-ġurija, li jissejħu wkoll ġurati, li jiddeċiedu jekk l-akkużat ikkommettiex reat jew le. Il-ġurati jintgħażlu bil-polza minn fost il-poplu. Kull Belġjan ta’ bejn it-28 u t-65 sena li jeżerċita drittijiet ċivili u politiċi, jista’ jaqra u jikteb u qatt ma ġie kkundannat għal aktar minn 4 xhur ħabs jew aktar minn 60 siegħa servizz komunitarju jista’ jissejjaħ biex jieħu servizz ta’ ġurija.

Il— proċess tal-ġuri jibda bil-qari tal-att t’akkuża, taqsira tal-inkjesta li tiġbor flimkien l-elementi prinċipali miġbura waqt il-kumpilazzjoni. Imbagħad, jinstemgħu x-xhieda u l-persuni involuti fil-kumpilazzjoni. Dan is-smigħ jippermetti lill-ġurati, li ma jkunux jistgħu jaraw il-fajl minn qabel, li jiffurmaw opinjoni. Wara, il-prosekutur pubbliku jagħmel l-akkuża tiegħu, jitkellmu l-partijiet ċivili u l-avukati jippreżentaw l-argumenti tagħhom. L-imputat jinstema’ wkoll. Huwa jwieġeb il-mistoqsijiet li għamel l-imħallef li jippresjiedi, jipprovdi spjegazzjonijiet, u jista’ wkoll isostni l-innoċenza tiegħu jew tagħha. Fi tmiem il-proċedura, it-12-il ġurat jirtiraw bil-bibien magħluqa. Huma jkollhom jiddeċiedu dwar il-ħtija jew l-innoċenza tal-akkużat. Huma jiddeċiedu permezz ta’ votazzjoni u d-deċiżjoni tagħhom tista’ tkun moderata. Huma jistgħu pereżempju jiġġudikaw lill-akkużat ħati filwaqt li jirrikonoxxu l-eżistenza ta’ ċirkostanzi mitiganti. Jekk l-imputat jinstab ħati, l-imħallfin professjonali u l-ġurati jiddeliberaw flimkien fuq il-piena li għandha tiġi applikata. Din id-deċiżjoni tittieħed b’maġġoranza assoluta. Id-Deċiżjoni dwar il-ħtija trid tiġi motivata.

Fil-prinċipju, deċiżjoni tal-qorti bil-ġurija ma tistax tiġi appellata. Il-persuna kkundannata, il-parti ċivili u l-prosekutur jistgħu madankollu jressqu appell quddiem il-Cour de cassation ( Qorti tal-kassazzjoni). Jekk il-kundanna tiġi annullata, jiġifieri mħassra mill-Qorti tal-Kassazzjoni, il-każ jintbagħat lura quddiem qorti oħra bil-ġurija li jkollha tagħti sentenza mill-ġdid.

Reat tal-istampa u reat politiku

Biex wieħed jista’ jitkellem dwar reat tal-istampa, jeħtieġ li jkun hemm espressjoni ta’ ħsieb kriminali permezz ta’ kitbiet imxerrda f’diversi eżemplari permezz ta’ proċess tekniku. Reat politiku huwa reat imwettaq għal għan politiku u għal skopijiet politiċi. Il-Qorti bil-ġurija tisma’ lill-prosekuzzjoni rigward reati politiċi u reati tal-istampa, ħlief għal reati tal-istampa instigati mir-razziżmu jew il-ksenofobija.

Il-Qorti tal-Kassazzjoni

Il-Qorti tal-Kassazzjoni hija l— garanti tal-ħarsien tal-liġi mill-qrati u t-tribunali. Il-Qorti ta’ Kassazzjoni ma tiddeċidix fuq il-fatti, iżda biss fuq kwistjonijiet ta’ liġi. L-appell fil-kassazzjoni jista’ jiġi introdott biss fuq il-bażi ta’ raġunijiet legali, għalhekk f’każ ta’ ksur tal-liġi jew ta’ prinċipju ġenerali tal-liġi. L-appell fil-kassazzjoni jista’ jsir biss kontra sentenzi finali, jiġifieri deċiżjonijiet li wieħed ma jistax jappella aktar kontrihom.

Il-Qorti tal-kassazzjoni hija ffurmata minn president ewlieni, president, presidenti tas-sezzjoni u minn konsulenti. Il-Prosekutur pubbliku huwa rrappreżentat mill-prokuratur ġenerali tal-Qorti tal-Kassazzjoni jew minn avukat ġenerali. Il-Qorti tikkonsisti fi tliet awli: l-ewwel waħda teżamina l-każijiet ċivili, kummerċjali, fiskali u dixxiplinari, it-tieni, il-każijiet kriminali u t-tielet, il-każijiet industrijali u tas-sigurtà soċjali. Kull waħda mill-awli hija magħmula minn sezzjoni Franċiża u minn sezzjoni Olandiża. Kull sezzjoni tippresjedi b’ħames konsulenti.

Qabel ma tingħata s-sentenza, il-maġistrati jisimgħu il-konklużjonijiet tal- prosekutur pubbliku quddiem il-Qorti tal-kassazzjoni. Il-Qorti tal-Kassazzjoni tista’ tiddeċiedi li tiċħad l-appell fil-kassazzjoni. Jekk l-argumenti mressqa ma jiġux milqugħa, l-appell jiġi miċħud u d-deċiżjoni kkontestata ssir definittiva. Jekk il-Cour de Cassation tqis li d-deċiżjoni kkontestata tkun ittieħdet bi ksur tal-liġi, din id-deċiżjoni kollha jew parti minnha, tiġi annullata, b’rinviju jew mingħajr. Ikun hemm kassazzjoni b’rinviju quddiem qorti jew tribunal tal-istess kwalità tal-qorti li tkun tat id-deċiżjoni kkontestata jekk ikun il-każ li l-kwistjoni tiġi eżaminata mill-ġdid fuq il-merti. Qatt ma tkun l-istess qorti li tisma’ l-każ mill-ġdid.

Rimarka

Għandu jiġi osservat illi l-awli korrettivi tal-qorti tal-appell, il-qorti bil-ġurija, l-awli korrettivi tat-tribunal tal-prim’ istanza (it-tribunal korrettiv) u t-tribunal tal-pulizija (li jippresjedi f’materji kriminali) għandhom ġuriżdizzjoni wkoll, flimkien mal-qrati ċivili, dwar kawżi ċivili (essenzjalment dwar danni u interessi) imressqa mill-partijiet ċivili, jiġifieri l-vittmi tar-reati kriminal b’mod ġenerali.

Databases legali

Biex tikseb aktar informazzjoni dwar il-qrati u t-tribunali, jekk jogħġbok żur il-portal tal-Poter ġudizzjarju tal-Belġju. Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.juridat.be/

L-aċċess għad-database huwa bla ħlas?

Iva l-aċċess għad-database huwa bla ħlas.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaServizz Pubbliku Federali tal-Ġustizzja


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 29/10/2019