menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obecné soudy - Bulharsko

Upozorňujeme, že výchozí bulharština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

 

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

V této části naleznete informace o bulharském soudnictví.


Uspořádání výkonu spravedlnosti – soudnictví

Soudy prvního stupně v občanských a trestních věcech

Oblastní soudy (OBS)

Hlavním soudem prvního stupně je oblastní soud. Posuzuje občanskoprávní, trestněprávní a správní/trestní případy. K těm patří případy z oblasti rodinného a pracovního práva, žaloby na výživné a žádosti o osvojení, žaloby v obchodních sporech a občanskoprávní případy, u nichž hodnota předmětu sporu nepřevyšuje 50 000 BGN (< 25 000 EUR), jakož i případy dělení hmotného nemovitého majetku.

Oblastní soud se skládá z předsedy a místopředsedů, administrativního asistenta, registračního pracovníka, tajemníka, zapisovatele, soudního úředníka a archiváře.

Okresní soudy (OS)

V působnosti soudu prvního stupně okresní soud posuzuje:

  • Občanskoprávní případy - žaloby na určení či popření otcovství, ukončení osvojení, veškeré žaloby směřující k zákazu některé činnosti a občanskoprávní případy, u nichž hodnota předmětu sporu převyšuje 50 000 BGN (25 000 EUR).
  • Trestněprávní případy - trestné činy proti republice, vraždy, ozbrojené loupeže, držení a distribuce drog, únos a protiprávní zbavení svobody, trestné činy proti celnímu systému, trestné činy proti finančnímu, daňovému a pojistnému systému, přestupky, úplatkářství, trestné činy v oblasti dopravy s následkem smrti atd.
  • Případy obchodního práva a práva obchodních společností - neziskové právnické osoby jsou registrovány u okresního soudu, který rovněž přezkoumává stížnosti na zamítnutí rejstříkovou agenturou na základě zákona o obchodním rejstříku. Okresní soudy rovněž posuzují obchodní spory, u nichž hodnota předmětu sporu přesahuje 25 000 BGN, vedou insolvenční řízení a řízení o stížnostech na postup exekutorů.
  • Správní případy - podle přechodných a závěrečných ustanovení správního řádu řeší správní případy zahájené do 1. 3.2007 okresní soudy.

Okresní soudy se nacházejí v okresních městech. V obvodu každého okresního soudu se nachází jeden nebo více oblastních soudů.

V Sofii byl zřízen městský soud, který má pravomoci okresního soudu.

Přezkum rozhodnutí při odvolání v občanskoprávních a trestněprávních případech

Okresní soudy provádějí přezkum rozhodnutí při odvolání v občanskoprávních a trestněprávních případech stanovených zákonem.

Odvolací soudy coby soudní instance pro přezkum rozhodnutí při odvolání přezkoumávají úkony, proti nimž bylo podáno odvolání v případech posuzovaných u okresního soudu, jakož i další případy, které jsou okresním soudům svěřeny zákonem.

Kasační přezkum rozhodnutí v občanskoprávních a trestněprávních případech

Nejvyšší kasační soud je třetí a poslední instancí ve všech občanskoprávních a trestněprávních případech.

Právní databáze

Každý soud v Bulharsku vede webové stránky, které odpovídají potřebám občanů, právnických osob a správních orgánů. Tyto webové stránky poskytují informace o struktuře a činnosti daného soudu a také informace o probíhajících a již uzavřených případech.

Názvy a internetové adresy příslušných databází

Webové stránky Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyšší soudní rady obsahují podrobný seznam soudů v Bulharsku včetně adres a odkazů na jejich webové stránky (pouze v bulharštině).


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 17/12/2018