Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Almindelige domstole - Bulgarien

Den originale sprogudgave af denne side bulgarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: spansktjekkiskestiskgræskengelskfranskkroatisklitauiskmaltesiskpolskportugisiskslovakisk er allerede oversat.

 

Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

I dette afsnit findes oplysninger om det bulgarske retsvæsen.


Organisationen af forvaltningen af retsplejen - retsvæsenet

Retter i første instans i civil- og straffesager

Regionale retter

Den vigtigste ret i første instans er den regionale ret. Den behandler civil- og straffesager samt forvaltningssager. Blandt disse er familie- og arbejdsretlige retssager, krav om underholdsbidrag og adoption, sager vedrørende handelsretlige tvister og civilsager, hvor sagsomkostningerne ikke overstiger 50 000 BGN (<€ 25 000), samt fordelingen af materiel fast ejendom.

Den regionale ret består af formanden og hans/hendes næstformænd, en administrationssekretær, en justitssekretær, en sekretær, en kontormedhjælper, en domstolsembedsmand og en arkivar.

Distriktsdomstole

Når distriktsdomstolen fungerer som en ret i første instans, behandler den følgende sager:

  • Civilsager - sager om konstatering eller benægtelse af slægtskab, afslutning af adoption, sager om forbud og civilsager, hvor sagsomkostningerne overstiger 50 000 BGN (> €25 000).
  • Straffesager - sager om forbrydelser mod republikken, mord, tyveri af særlig grov karakter, besiddelse og distribution af narkotika, kidnapning og ulovlig frihedsberøvelse, forbrydelser mod toldordningen, forbrydelser mod finans-, skatte- og forsikringssystemerne, embedsmisbrug, bestikkelse, kriminalitet rettet mod transport med døden til følge osv.
  • Handelssager og virksomhedsrelaterede sager - nonprofitvirksomheder registreres ved distriktsdomstolen, der også behandler klager om ansøgninger, som er afvist af tinglysningskontoret, jf. selskabsregisterloven. Distriktsdomstolen behandler også handelsrelaterede tvister, hvor sagsomkostningerne overstiger 25 000 BGN, konkurser og klagesager mod retshåndhævelsesembedsmænds handlinger.
  • Forvaltningssager - i henhold til overgangsbestemmelserne og de endelige bestemmelser i forvaltningsloven behandles forvaltningssager indledt inden den 1. marts 2007 af distriktsdomstole.

Distriktsdomstolene ligger i distriktscentrene. I hver distriktsdomstols retskreds er der en eller flere regionale retter.

I Sofia har byretten de samme beføjelser som en distriktsdomstol.

Appelbehandling i anden instans i civil- og straffesager

I civil- og straffesager, der er fastsat i loven, varetager distriktsdomstolene appelbehandlingen i anden instans.

Som appelbehandlingsdomstol i anden instans behandler appeldomstolen sager, der er blevet appelleret i sager ved distriktsdomstole og andre lovbestemte distriktsdomstolssager.

Kassationsappel i civil- og straffesager

Den øverste kassationsret træffer afgørelser som tredje og sidste instans i alle civil- og straffesager.

Juridisk database

Hver domstol i Bulgarien har et websted i overensstemmelse med borgernes, de retlige enheders og administrative myndigheders behov. Disse websteder giver oplysninger om domstolens struktur og aktiviteter samt oplysninger om verserende og afsluttede sager.

De respektive databasers navn og URL

Link åbner i nyt vinduedet øverste retsråds websted findes en detaljeret liste over de bulgarske domstoles navne, adresser og websteder (kun på bulgarsk).


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 17/12/2018