Üldkohtud - Bulgaaria

Taasta Salvesta PDF-failina

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje bulgaaria keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

 

Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Käesolevas rubriigis leiate teavet Bulgaaria kohtusüsteemi kohta.


Õigusemõistmise korraldus – kohtusüsteem

Tsiviil- ja kriminaalasju arutavad esimese astme kohtud

Piirkondlikud kohtud

Peamine esimese astme kohus on piirkondlik kohus. Nimetatud kohus arutab tsiviil-, kriminaal- ja haldusasju. Need hõlmavad perekonna- ja tööõiguse asju, ülalpidamis- ja lapsendamisnõudeid, kaubanduslikke vaidlusi ja tsiviilasju, mille puhul hagi hind ei ületa 50 000 Bulgaaria leevi (BGN) (<25 000 eurot) ning samuti kinnisvara jagamist.

Piirkondlikus kohtus töötavad kohtu esimees ja tema asetäitjad, haldussekretär, kohtusekretär, sekretär, kohtuametnik ja arhivaar.

Ringkonnakohtud

Esimese astme kohtuna arutab ringkonnakohus järgmisi asju:

  • Tsiviilasjad – hagid põlvnemissuhte kindlakstegemiseks või ümberlükkamiseks, lapsendamise lõpetamiseks, mis tahes keeldusid käsitlevad hagid ning samuti tsiviilasjad, mille puhul hagi hind ületab 50 000 Bulgaaria leevi (BGN) (>25 000 eurot).
  • Kriminaalasjad – vabariigi vastased kuriteod, mõrvad, röövimine raskendatud asjaoludel, narkootikumide omamine ja levitamine, inimrööv ja ebaseaduslik vabadusevõtmine, tollirežiimivastased kuriteod, finants-, maksu- ja kindlustussüsteemide vastased kuriteod, ametialased kuriteod, altkäemaksu võtmine, surmaga lõppenud transpordiga seotud kuriteod jne.
  • Kaubandus- ja ärialased asjad – ringkonnakohtus on registreeritud mittetulunduslikud juriidilised isikud; kohus arutab samuti registriameti poolt äriregistriseaduse alusel tehtud registreerimisest keeldumise otsuste suhtes esitatud kaebusi. Ringkonnakohus arutab samuti kaubanduslikke vaidlusi, mille puhul hagi hind ületab 25 000 Bulgaaria leevi (BGN), pankrotimenetlusi ning samuti menetlusi seoses täitevametnike tegevuse suhtes esitatud kaebustega.
  • Haldusasjad – haldusmenetlusseadustiku ülemineku- ja lõppsätete kohaselt arutavad ringkonnakohtud enne 1. märtsi 2007 algatatud haldusasju.

Ringkonnakohtud asuvad ringkonnakeskustes. Iga ringkonnakohtu tööpiirkonnas on üks või mitu piirkondlikku kohut.

Sofias asub linnakohus, millel on ringkonnakohtu volitused.

Tsiviil- ja kriminaalasjade apellatsiooni korras läbivaatamine

Ringkonnakohtud vaatavad teise astme apellatsioonikohtuna läbi tsiviil- ja kriminaalasju seadusega määratud korras.

Teise astme apellatsioonikohtuna vaatab apellatsioonikohus läbi ringkonnakohtu lahendeid, mille kohta on esitatud kaebus, ning samuti teisi talle seadusega määratud ringkonnakohtu asju.

Tsiviil- ja kriminaalasjade kassatsiooni korras läbivaatamine

Kõrgem Kassatsioonikohus vaatab kolmanda ja viimase astme kohtuna läbi kõiki tsiviil- ja kriminaalasjades tehtud lahendeid.

Õigusandmebaas

Igal Bulgaaria kohtul on veebisait, mis vastab kodanike, juriidiliste isikute ja haldusasutuste vajadustele. Nendel veebisaitidel on teave kohtu ülesehituse ja tegevuse ning samuti teave menetletavate kohtuasjade ja juba lõpetatud kohtuasjade kohta.

Vastava andmebaasi nimi ja internetiaadress

Lingil klikates avaneb uus akenKõrgema Justiitsnõukogu veebisaidil on esitatud üksikasjalik loetelu Bulgaaria kohtutest koos nende aadresside ja veebisaitidega (üksnes bulgaaria keeles).


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 17/12/2018