Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sądy zwyczajne - Bułgaria

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej bułgarski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

 

Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

W niniejszej sekcji znajdują się informacje dotyczące bułgarskiego sądownictwa.


Organizacja administracji sądowej – sądownictwo

Sądy pierwszej instancji w sprawach cywilnych i karnych

Sądy rejonowe

Podstawowym sądem pierwszej instancji jest sąd rejonowy. Rozpatruje on sprawy cywilne, karne i karno-administracyjne. Są to między innymi sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa pracy, roszczenia alimentacyjne i adopcyjne, powództwa wynikające ze sporów handlowych i sprawy cywilne, w przypadku których koszt powództwa nie przekracza 50.000 BGN (< 25.000 €), jak również sprawy dotyczące podziału własności przedmiotów materialnych.

Sąd rejonowy składa się z prezesa i wiceprezesów, sekretarza administracyjnego, sekretarza sądu, sekretarza, woźnego, urzędnika sądowego i archiwariusza.

Sądy okręgowe

W charakterze sądu pierwszej instancji sąd okręgowy rozpatruje:

  • Sprawy z powództwa cywilnego – sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie pokrewieństwa, o zakończenie adopcji, o orzeczenie zakazu handlu, jak również sprawy cywilne, w przypadku których koszt powództwa przekracza 50.000 BGN (>25.000 €).
  • Sprawy karne – sprawy dotyczące przestępstw przeciwko państwu, zabójstw, kradzieży rozbójniczych, posiadania i rozprowadzania narkotyków, porwań i bezprawnego pozbawienia wolności, przestępstw przeciwko systemowi celnemu, przestępstw przeciwko systemom finansowemu, podatkowemu i ubezpieczeniowemu, nadużyć władzy, przekupstw, przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, które doprowadziły do ofiar śmiertelnych itd.
  • Sprawy dotyczące handlu i spółek – podmioty prawne nienastawione na zysk są rejestrowane w sądzie okręgowym, który rozpatruje też odwołania od decyzji odmownych wydanych przez Agencję Rejestracyjną zgodnie z ustawą o ewidencji gospodarczej. Sąd okręgowy rozpatruje również spory handlowe, w przypadku których koszt powództwa przekracza 25.000 BGN, postępowania upadłościowe oraz postępowania wynikające ze skarg na działania komorników.
  • Sprawy administracyjne – na mocy przejściowych i końcowych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego sprawy administracyjne wniesione do 1 marca 2007 r. rozpatrywane są przez sądy okręgowe.

Sądy okręgowe umiejscawiane są w ośrodkach okręgowych. W obszarze właściwości każdego sądu okręgowego znajduje się co najmniej jeden sąd rejonowy.

W Sofii funkcjonuje sąd miejski posiadający uprawnienia sądu okręgowego.

Pośrednia rewizja apelacyjna w sprawach cywilnych i karnych

Sądy okręgowe orzekają jako instancje dokonujące pośredniej rewizji apelacyjnej w sprawach cywilnych i karnych przewidzianych prawem.

Jako instancja dokonująca pośredniej rewizji apelacyjnej sąd apelacyjny rozpatruje akty, od których złożono apelację w sprawach sądu okręgowego, jak również inne sprawy sądu okręgowego przekazane mu zgodnie z przepisami prawa.

Kasacyjna rewizja apelacyjna w sprawach cywilnych i karnych

Najwyższy Sąd Kasacyjny występuje jako trzecia i ostatnia instancja we wszystkich sprawach cywilnych i karnych.

Prawna baza danych

Każdy sąd w Bułgarii posiada stronę internetową odpowiadającą potrzebom obywateli, podmiotów prawnych i organów administracji. Strony te dostarczają informacji na temat struktury i działalności sądu oraz informacji na temat spraw w toku i spraw już zamkniętych.

Nazwa i adres internetowy odpowiednich baz danych

Strona internetowa Link otworzy się w nowym oknieNajwyższej Rady Sądownictwa zawiera szczegółowy wykaz sądów w Bułgarii wraz z ich adresami i stronami internetowymi (tylko po bułgarsku).


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 17/12/2018