Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Обикновени съдилища - Кипър

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици гръцки вече са преведени.

В Република Кипър функционира двуинстанционна съдебна система: Върховният съд (Ανώτατο Δικαστήριο), който се произнася по всички жалби срещу съдебни решения на съд от първа инстанция, и следните съдилища от първа инстанция:

  • Районни съдилища (Επαρχιακα Δικαστηρια)
  • Съдилища по наказателни дела (Κακουργιοδικεία)
  • Съд по семейни дела (Οικογενειακα Δικαστηρια)
  • Трибунал за регулиране на наемните цени (Δικαστηρια Ελεγχου Ενοικιασεων)
  • Трибунал по трудови спорове (Δικαστηρια Ελεγχου Ενοικιασεων) и
  • Военен съд (Στρατοδικείο).

Обикновени съдилища — въведение

Върховен съд

В състава на Върховния съд влизат тринадесет съдии, единият от които е председател. Върховният съд е компетентен в следните области:

Апелативен съд

Върховният съд разглежда всички обжалвания от съдилища от по-ниска инстанция по граждански и наказателни дела. По правило обжалванията се разглеждат от състав от трима съдии. Разглеждането на обжалванията се извършва въз основа на протокол по делото, представен от съда от по-ниска инстанция (Върховният съд разглежда доказателства само при изключителни и много редки обстоятелства). При упражняване на своята апелативна компетентност Върховният съд може да потвърди, измени или отмени обжалваното решение или да нареди провеждане на повторен съдебен процес.

Касационен съд

От изключителната компетентност на Върховния съд е да разглежда всички обратни искове, внесени срещу решения, действия или бездействия от страна на лица или органи, които упражняват административна власт. Върховният съд може да анулира всеки един административен акт на изпълнителната власт, по силата на който се превишават правомощия или се злоупотребява с тях, или който противоречи на правото или Конституцията.

Прерогативни заповеди

От изключителната компетентност на Върховния съд е да издава прерогативни заповеди habeas corpus (заповед за довеждане на затворник пред съда), mandamus (заповед на висша съдебна инстанция до съд от по-ниска инстанция за правилното изпълнение на задължение), certiorari (заповед, с която се изискват документите по дело на съд от по-ниска инстанция с цел преразглеждането им), quo warranto (заповед за производство с цел изясняване правомерността на претенция) и prohibition (забрана от по-висша съдебна инстанция за разглеждане на дело, което е извън юрисдикцията на съд от по-ниска инстанция).

Адмиралтейски съд

Върховният съд е компетентен в качеството на съд от първа инстанция и като апелативна инстанция по военноморски дела: На първа инстанция делото се разглежда от един съдия, а при обжалване делото се разглежда в пълен състав.

Искови молби за проверка на действителността на избори

В качеството си на съд по дела за действителността на избори от изключителната компетентност на Върховния съд е да разглежда искови молби за тълкуването и прилагането на избирателните закони.

Конституционни дела

Върховният съд е компетентен да се произнася относно конституционалността на всеки един закон и да разрешава спорове за правомощия или компетентност, които възникват между различните държавни органи. Върховният съд също така се произнася и относно конституционалността на закони, представени му от президента на републиката (Πρόεδρος της Δημοκρατίας) в упражняване на правата, които му се предоставят от Конституцията.

Районни съдилища

Районните съдилища са компетентни да разглеждат на първа инстанция всички граждански дела (с изключение на военноморски дела) и всички наказателни дела за престъпления, наказуеми с лишаване от свобода до 5 години. Във всеки административен район на Кипър функционира по един районен съд. Делата се разглеждат от един съдия и няма съдебни заседатели.

Съдилища по наказателни дела

Съдилищата по наказателни дела гледат единствено наказателни дела. По правило единствено делата за най-тежките престъпления, при които присъдата за престъпление надвишава 5 години, се завеждат в съдилищата по наказателни дела. В състава на всеки съд по наказателни дела влизат трима съдии. Всички решения се взимат с мнозинство. В тези съдилища няма съдебни заседатели.

Бази данни с правна информация

Все още не е създадена официална база данни с правна информация. Налични са редица частни бази данни с правна информация, някои от които предлагат абонаментни услуги, а други безплатен достъп.

Те съдържат информация относно съдебни решения и първично законодателство.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецВърховен съд на Кипър


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 23/07/2019