Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sądy zwyczajne - Cypr

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


W Republice Cypryjskiej istnieją tylko dwa sądy. Sąd Najwyższy, który rozpoznaje środki odwoławcze w drugiej instancji, rozpatruje odwołania od orzeczenia sądu pierwszej instancji i następujących sądów pierwszej instancji:

  • Sąd Administracyjny
  • Sądy rejonowe
  • Poważna przestępczość
  • Sąd Rodzinny
  • Sąd Kontroli Czynszów
  • Sądu ds. sporów pracowniczych oraz
  • Sąd wojskowy.

Sądy powszechne – wprowadzenie

  • Sąd Najwyższy

W skład Sądu Najwyższego wchodzi trzynastu sędziów, z których jeden pełni funkcję prezesa Trybunału Sprawiedliwości. Sąd Najwyższy sprawuje następujące jurysdykcje:

Sąd Apelacyjny

Sąd Najwyższy rozpoznaje wszystkie odwołania od orzeczeń wydanych przez sądy pierwszej instancji w sprawach cywilnych i karnych. Co do zasady 3 sędziów jest przesłuchiwanych przez sędziów. Postępowanie odwoławcze opiera się na protokole z postępowania w pierwszej instancji (z wyjątkiem bardzo wyjątkowych przypadków, w których możliwe jest wysłuchanie i przedstawienie dowodów). W ramach swojej apelacji Sąd Najwyższy może uwzględnić, odróżnić lub odstąpić od stosowania zaskarżonej decyzji lub zarządzić ponowne rozpoznanie sprawy.

Jurysdykcja w zakresie przeglądu

Sąd Najwyższy ma wyłączną właściwość do rozpatrywania odwołań od decyzji, działania lub zaniechania osób lub organów sprawujących władzę administracyjną. Sąd Najwyższy może uchylić każdy wykonalny akt administracyjny, który został wydany z naruszeniem lub ultra vires lub jest sprzeczny z prawem lub Konstytucją.

Eksperycezja

Sąd Najwyższy ma wyłączną właściwość w zakresie przyznawania pierwszeństwa Habeas Corpus, mandamus, Certiorari, Quo Warrant and Prohibition.

Jurysdykcja sądów wymiaru sprawiedliwości

Sąd Najwyższy jest właściwy do orzekania w pierwszej instancji, a w postępowaniu odwoławczym – do orzekania w przedmiocie zatrudnienia w sądzie cywilnym. Sąd pierwszej instancji rozpatruje sprawę w pierwszej instancji, a na posiedzeniu plenarnym Trybunału Sprawiedliwości.

Jurysdykcja wyborcza

Sąd Najwyższy ma wyłączną właściwość do rozpatrywania skarg dotyczących wykładni i stosowania prawa wyborczego.

Kwestie konstytucyjne

Sąd Najwyższy jest właściwy do orzekania w sprawie zgodności z konstytucją każdego aktu prawnego oraz rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy poszczególnymi organami państwa. Sąd Najwyższy orzeka również w sprawie zgodności z konstytucją ustaw, w odniesieniu do których Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z prawa do przekazania sprawy, przyznanego mu na mocy Konstytucji.

  • Sądy rejonowe

Sądy rejonowe rozpoznają w pierwszej kolejności wszystkie sprawy cywilne (z wyjątkiem przypadków, w których sąd zasiada w sądzie) jako sprawy karne w odniesieniu do przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności do 5 lat. W każdym okręgu administracyjnym działa sąd rejonowy na Cyprze. Sprawy rozpoznaje sędzia i nie ma sądu konkursowego.

  • Poważna przestępczość

Rozpatrują odwołania wyłącznie w sprawach karnych. Zwykle dotyczą najpoważniejszych przypadków przestępstw, w przypadku których maksymalny wymiar kary pozbawienia wolności przekracza 5 lat. W skład każdego sądu karnego wchodzi 3 sędziów. Decyzje podejmowane są większością głosów. Nie ma jury.

Banki danych prawnych

Nie istnieje jeszcze oficjalna baza danych. Istnieją niektóre prywatne bazy danych, niektóre z nich świadczą usługi prenumeraty, podczas gdy inne zapewniają bezpłatny dostęp.

Zawarte w nich informacje to wyroki sądów i prawa pierwotnego.

Przydatne linki

Link otworzy się w nowym oknieSąd Najwyższy Cypru


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 30/10/2019