Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Všeobecné súdy - Cyprus

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


V Cyperskej republike sú len dva súdy. Najvyšší súd, ktorý rozhoduje o opravných prostriedkoch v druhom stupni, o odvolaniach proti rozhodnutiu prvostupňového súdu a o týchto súdoch prvého stupňa:

  • Správny súd
  • Okresné súdy
  • Závažná trestná činnosť
  • Rodinný súd
  • Súdny dvor
  • Súd pre pracovnoprávne spory a
  • Vojenský súd.

Všeobecné súdy – Úvod

  • Najvyšší súd

Najvyšší súd pozostáva z trinástich sudcov, z ktorých je jedným z predsedu Súdneho dvora. Najvyšší súd vykonáva tieto jurisdikcie:

Odvolací súd

Najvyšší súd rozhoduje o všetkých odvolaniach proti rozhodnutiam súdov prvého stupňa v občianskoprávnych a trestných veciach. V zásade zasadá 3 sudcov zo sudcov. Pojednávanie o odvolaní sa opiera o zápisnice z konania na prvom stupni (okrem veľmi výnimočných prípadov, keď je možné vypočuť a predložiť dôkazy). Supreme Court (Najvyšší súd) môže pri výkone svojej odvolacej právomoci potvrdiť, odlíšiť alebo neuplatniť sporné rozhodnutie alebo nariadiť opätovné prerokovanie veci.

Preskúmavacia jurisdikcia

Najvyšší súd má výlučnú právomoc rozhodovať o odvolaniach proti akémukoľvek rozhodnutiu, konaniu alebo opomenutiu osôb alebo orgánov vykonávajúcich správny orgán. Najvyšší súd môže zrušiť akýkoľvek vykonateľný správny akt, ktorý bol prijatý v rozpore s právom alebo ústavou, alebo v rozpore s nimi.

Preferenčné vydanie

Najvyšší súd má výlučnú právomoc udeľovať preferenciu Habeas Corpus, mandamus, Certiorari, Quo Warsato and Prohibition.

Právomoc súdov

Najvyšší súd má právomoc rozhodovať v prvom stupni a v odvolacom konaní aj právomoc rozhodovať o zamestnaní na občianskom súde. Na prvom stupni je prípad vypočutý sudcom, ako aj v odvolacom konaní na plenárnom zasadnutí Súdneho dvora.

Volebná právomoc

Supreme Court of Justice (Najvyšší súd) má výlučnú právomoc rozhodovať o návrhoch týkajúcich sa výkladu a uplatňovania volebných zákonov.

Ústava

Najvyšší súd má právomoc rozhodovať o ústavnosti každého zákona a riešiť konflikty právomocí medzi rôznymi orgánmi štátu. Najvyšší súd tiež rozhoduje o ústavnosti zákonov, v súvislosti s ktorými prezident republiky vykonáva právo na postúpenie, ktoré mu udeľuje ústava.

  • Okresné súdy

Okresné súdy rozhodujú v prvom stupni o všetkých občianskoprávnych veciach (okrem prípadov, keď súd zasadá na súde) ako aj trestné veci za trestné činy, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody až na 5 rokov. Okresný súd je v prevádzke v každej správnej oblasti na Cypre. Veci prejednáva sudca a neexistuje žiadna porota.

  • Závažná trestná činnosť

Odvolania sa riešia len v trestných veciach. Zvyčajne sa zaoberajú najzávažnejšími prípadmi týkajúcimi sa trestných činov, pri ktorých je horná hranica sadzby trestu odňatia slobody dlhšia ako 5 rokov. Každý trestný súd sa skladá z 3 sudcov. Rozhodnutia sa prijímajú väčšinou hlasov. Neexistuje žiadna porota.

Banky s právnymi údajmi

Žiadna úradná právna databáza ešte nie je zavedená. Zaviedli sa niektoré súkromné právne databázy, z ktorých niektoré poskytujú služby upisovania, zatiaľ čo iné poskytujú bezplatný prístup.

Informácie, ktoré obsahujú, sú rozsudky vynesené súdmi a primárnymi právnymi predpismi.

Relevantné odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyšší súd Cypru


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 30/10/2019