Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Allmänna domstolar - Cypern

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


I Republiken Cypern finns det endast två domstolar. Högsta domstolen behandlar överklaganden i andra instans, överklaganden av ett beslut från en domstol i första instans och följande domstolar i första instans:

  • Förvaltningsrätten
  • Tingsrätter
  • Allvarlig brottslighet
  • Juzgado de Familia (familjedomstol)
  • Domstolen för hyresvärdens hyresrätt
  • A Labour Disputes Court och
  • Militärdomstol.

Allmänna domstolar – inledning

  • Högsta domstolen

Högsta domstolen består av tretton domare, varav en är domstolens ordförande. Högsta domstolen utövar följande behörighet:

Appeal Tribunal

Högsta domstolen behandlar alla överklaganden av domar som avkunnats av domstolar i första instans i civil- och straffrättsliga ärenden. Som regel hörs 3 domare av domare. Överklagandet grundas på protokollet från förfarandet i första instans (utom i mycket speciella fall där det är möjligt att höra och vittna). Vid utövandet av sin överklagandebehörighet kan Supreme Court godta, göra åtskillnad mellan eller underlåta att tillämpa det angripna beslutet, eller förordna om förnyad prövning av målet.

Överprövningsjurisdiktion

Högsta domstolen har exklusiv behörighet att pröva överklaganden av beslut, handlingar eller försummelser som begåtts av personer eller organ som utövar administrativa befogenheter. Högsta domstolen kan ogiltigförklara en verkställbar administrativ handling som har antagits i strid med eller överskridit sin behörighet eller strider mot lagen eller konstitutionen.

Preferensutlämning

Högsta domstolen har exklusiv behörighet att bevilja företräde för habeas corpus, mandavus, Certiorari, Quo Warroto och förbud.

Domstolarnas behörighet

Högsta domstolen är behörig att pröva talan i första instans och, efter överklagande, behörig domstol. Målet i första instans handläggs av en domare och efter överklagande av domstolens plenarförsamling.

Val av domstol

Högsta domstolen har exklusiv behörighet att pröva frågor om tolkning och tillämpning av vallagar.

Konstitutionella frågor

Högsta domstolen är behörig att avgöra om en lag är författningsenlig och att lösa behörighetskonflikter mellan statens olika organ. Högsta domstolen har även bestämmelser om författningsenligheten hos de lagar för vilka presidenten utövar sin rätt att väcka talan enligt författningen.

  • Tingsrätter

Distriktsdomstolarna handlägger i första instans alla civilrättsliga mål (utom då domstolen sitter på en tjänst i domstol) som ett brott för brott som kan leda till upp till 5 års fängelse. Distriktsdomstolen är i drift i varje förvaltningsdistrikt på Cypern. Ärendena handläggs av en domare och ingen jury.

  • Allvarlig brottslighet

Handlägga överklaganden endast i brottmål. De behandlar vanligtvis de allvarligaste fallen av brott för vilka det finns ett maximistraff på minst 5 års fängelse. Varje brottmålsdomstol ska bestå av 3 domare. Beslut ska fattas med en majoritet av rösterna. Det finns ingen jury.

Rättsliga databanker

Någon officiell rättslig databas har ännu inte införts. Vissa privata rättsdatabaser har funnits, varav vissa tillhandahåller prenumerationstjänster, medan andra erbjuder kostnadsfri tillgång.

Informationen är domar som avkunnats av domstolar och primärlagstiftning.

Relevanta länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterHögsta domstolen


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 30/10/2019