Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Üldkohtud - Küpros

Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: grčki već su prevedeni.

Küprose Vabariigis on kaheastmeline kohtusüsteem, mis koosneb järgmistest kohtutest: ülemkohus (Ανώτατο Δικαστήριο), kes on pädev menetlema kõiki esimese astme kohtute otsuste peale esitatud kaebusi, ja järgmised esimese astme kohtud:

  • Piirkonnakohtud (Επαρχιακά Δικαστήρια)
  • Kriminaalkohtud (Κακουργιοδικεία)
  • Perekonnakohus (Οικογενειακό Δικαστήριο)
  • Üürilepingute kohus (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων)
  • Töövaidluste kohus (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών)
  • Sõjaväekohus (Στρατοδικείο).

Üldkohtud - sissejuhatus

Ülemkohus

Ülemkohus koosneb 13 kohtunikust, kellest üks on ülemkohtu esimees. Ülemkohus on pädev järgmistes küsimustes:

Apellatsioonikohus

Ülemkohus menetleb kõiki madalama astme kohtute esitatud kaebusi nii tsiviil- kui ka kriminaalasjades. Kaebust menetleb kolmest kohtunikust koosnev kolleegium. Kaebuse menetlemise aluseks on madalama astme kohtu menetlusprotokoll (ülemkohus võtab uusi tõendeid arvesse ainult erilistel ja väga harvadel juhtudel). Ülemkohus võib jätta jõusse kohtuotsuse, mis edasi kaevati, seda muuta või selle kehtetuks tunnistada või anda korralduse kohtuasja uueks läbivaatamiseks.

Revisjonikohus

Ülemkohtul on ainupädevus menetleda kõiki kaebusi, mis esitatakse haldusasutuste või nende ametnike otsuste, dokumentide või tegevusetuse peale. Ülemkohus võib tühistada iga haldusakti, mis ei ole põhjendatud või millega kuritarvitatakse võimu või mis on mõne seaduse või põhiseadusega vastuolus.

Prerogatiivsed määrused

Ülemkohtul on ainupädevus väljastada prerogatiivseid määrusi nagu kinnipidamise seaduslikkuse kontrolli määrused (habeas corpus), käskkirjad (mandamus), kohtuasja kõigi materjalide ülemkohtule edastamise korraldused (certiorari), seadusliku aluse kontrolli määrused (quo warranto) ja kinnitused, et kohus ei ole oma pädevust kuritarvitanud (prohibition).

Mereõigus

Ülemkohus on mereõigusega seotud kohtuasjade puhul pädev nii esimese kui ka teise astme kohtuna. Esimeses astmes menetleb asja üks kohtunik ja teises astmes kohtunike täiskogu.

Valimiskaebused

Valimiskohtuna on ülemkohtul ainupädevus menetleda kaebusi, mis käsitlevad valimisseaduste tõlgendamist ja kohaldamist.

Põhiseaduslikud küsimused

Ülemkohtul on pädevus teha otsuseid seaduste põhiseadusele vastavuse kohta ja lahendada riigiasutuste vaidlusi võimupiiride ja kompetentsi küsimustes. Ülemkohus teeb ka otsuseid nende seaduste põhiseadusele vastavuse kohta, millega Küprose Vabariigi president (Πρόεδρος της Δημοκρατίας) kasutab oma regressiõigust.

Piirkonnakohtud

Piirkonnakohtud on pädevad esimese astme kohtutena lahendama kõiki tsiviilasju (välja arvatud mereõigusega seotud kohtuasju) ja kõiki kriminaalasju, mille puhul on karistusena ette nähtud kuni viieaastane vangistus. Igas Küprose haldusüksuses on olemas piirkonnakohus. Kohtuasju menetleb üks kohtunik ja vandemehi ei ole.

Kriminaalkohus

Kriminaalkohus menetleb ainult kriminaalasju. Kriminaalkohtu pädevusse kuuluvad ainult kohtuasjad, mis on seotud kõige raskemate kuritegudega, mille eest on karistusena ette nähtud rohkem kui viieaastane vangistus. Iga kriminaalkohus koosneb kolmest kohtunikust. Otsused tehakse häälteenamusega, vandemehi ei ole.

Kohtute andmebaasid

Ametlik kohtute andmebaas puudub. Olemas on mitmeid eraveebisaite, millest osa saab kasutada tasu eest ja osadele on juurdepääs tasuta.

Andmebaasid sisaldavad teavet kohtuotsuste ja esmase õiguse aktide kohta.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenKüprose ülemkohus


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 23/07/2019