Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gewone rechtbanken - Tsjechië

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;

De gerechtelijke structuur in Tsjechië omvat 89 districtsrechtbanken, acht regionale rechtbanken en het Hooggerechtshof.


Gewone rechtbanken — inleiding

Bevoegdheid in burgerlijke zaken

De rechterlijke macht in burgerlijke zaken wordt uitgeoefend door de arrondissementsrechtbanken, regionale rechtbanken, hooggerechtshoven en het Hooggerechtshof van de Tsjechische Republiek.

Rechtbanken van eerste aanleg

De arrondissementsrechtbanken behandelen geschillen en andere juridische kwesties die voortvloeien uit burgerlijke, arbeids-, familie- en zakenrelaties wanneer de wet voor de behandeling en beslissing van de zaken en de bevoegdheid van andere rechtbanken niet bij wet is vastgelegd.

Andere zaken die niet van particuliere aard zijn (bijvoorbeeld met betrekking tot de aanstelling en uitsluiting van scheidsrechters, de beëindiging van een scheidsrechterlijke uitspraak, enz.) worden behandeld door de districtsrechtbanken in burgerlijke of handelszaken, indien de wet daarin voorziet.

In aangelegenheden die onder de bevoegdheid van een districtsrechtbank vallen, pleegt een rechter gewoonlijk een rechter.

De in de wet genoemde werkzaamheden en andere zaken worden behandeld door een strafkamer bestaande uit een rechter en twee zittende rechters.

Regionale rechtbanken beslissen in eerste aanleg in zaken en geschillen als bedoeld in artikel 9 (2) en artikel 9a van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

Optreden voor een regionale rechtbank van eerste aanleg, handelend in de hoedanigheid van gerecht van eerste aanleg, optredend door één rechter; een kamer bestaande uit de voorzitter van een kamer en 2 rechters handelt en handelt in eerste aanleg wanneer de wet daarin voorziet.

De Hoge Raad beslist in eerste aanleg op grond van artikel 51 van wet nr. 91/2012 betreffende het internationaal privaatrecht. In die omstandigheden erkent de Hoge Raad de definitieve buitenlandse beslissingen.

Het Hooggerechtshof handelt in raadkamer of in grote kamers van colleges.

Tweede graad

In zaken waar de rechtbanken van eerste aanleg kennis nemen van zaken als rechtbanken van eerste aanleg, zijn regionale rechtbanken de gerechten van tweede aanleg.

Wanneer zaken door regionale rechtbanken worden behandeld als rechtbanken van eerste aanleg, zijn de hoven van beroep de hoogste rechtbanken.

De High Court doet uitspraak in een kamer bestaande uit de president van een kamer en uit 2 rechters, behoudens andersluidende bepalingen.

Juridische gegevensbanken

De Tsjechische wetgeving is beschikbaar op het officiële portaal van het portaal van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Tsjechische regering (alleen in het Tsjechisch).

Is de toegang tot de juridische gegevensbank gratis?

Ja, alleen dit portaal bevat wetgeving die vrij is van wetgeving.

Rechtsmacht

De rechterlijke macht in strafzaken wordt uitgeoefend door de arrondissementsrechtbanken, regionale rechtbanken, hooggerechtshoven en het Hooggerechtshof van de Tsjechische Republiek.

Rechtbanken van eerste aanleg

De procedure in eerste aanleg heeft plaats als wet nr. 141/1961 betreffende strafprocedures niet voorziet in een andere rechtbank, de districtsrechtbank.

In strafzaken voor een rechtbank, een kamer of een rechter; de president van een kamer of een alleensprekende rechter besluit uitsluitend wanneer zulks bij wet uitdrukkelijk is bepaald. De kamers van de rechtbank zijn samengesteld uit de kamerpresident en zijn 2 zitplaatsen. De alleensprekende rechter is de president van de kamer of rechter. De voorzittende rechter mag alleen een rechter zijn.

De Krajský soud neemt in eerste aanleg de plaats in van een strafprocedure wegens strafbare feiten, voor zover de wet voorziet in een gevangenisstraf van ten minste vijf jaar, of indien daarop een uitzonderlijke straf staat. Met betrekking tot de in § 17 (1) van de Wet strafrechtelijke vervolging bedoelde strafbare feiten treedt de regionale rechter ook in eerste instantie op, ook al ligt de ondergrens van de straf lager.

De regionale rechtbank beslist in raadkamer. Zij beslissen over de gevallen waarin de wetgeving inzake procedures voor de rechter voorziet.

De kamers van de regionale rechtbank bestaan uit:

 1. de president van de kamer en 2 leden die als rechter in eerste aanleg in strafzaken zitting hebben,
 2. de kamerpresident en 2 rechters in andere zaken.

De alleensprekende rechter is de president van de kamer of rechter. De voorzittende rechter mag alleen een rechter zijn.

Tweede graad

Tegen een uitspraak van de Rechtbank wordt hoger beroep ingesteld door de hoogste regionale rechtbank. Tegen een uitspraak van het kantongerecht als rechter in eerste aanleg wordt beslist door de hogere rechter in eerste aanleg.

De High Court doet uitspraak in een kamer bestaande uit de president van een kamer en uit 2 rechters, behoudens andersluidende bepalingen.

Bevoegdheid in bestuurszaken

De rol van de rechterlijke macht in administratieve zaken is de bescherming van de subjectieve rechten van natuurlijke en rechtspersonen.

Deze rol speelt een rol bij de administratieve rechtbanken. Zij zijn gespecialiseerde kamers binnen het stelsel van regionale rechtbanken, die als administratieve rechtbanken van eerste aanleg optreden.

De administratieve rechtbanken zijn samengesteld uit: de president van de regionale rechtbank, ondervoorzitters, rechters. De individuele gevallen worden behandeld in een kamer van drie rechters.

In het kader van de administratieve rechterlijke macht beslissen de rechtbanken over

 1. beroep tegen beslissingen van de overheid die zijn uitgevaardigd door een uitvoerende instantie, een lokale of regionale overheidsinstantie of een natuurlijke of rechtspersoon of een andere instantie die belast is met de behandeling van de rechten en verplichtingen van natuurlijke personen en rechtspersonen in het openbaar bestuur (hierna „administratief orgaan” genoemd);
 2. bescherming tegen het stilzitten van een administratieve autoriteit,
 3. bescherming tegen onrechtmatige interventie door een administratieve instantie,
 4. acties met betrekking tot de bevoegdheid.
 5. voor verkiezingen en voor lokale of regionale referenda;
 6. politieke partijen en politieke stromingen,
 7. inzake de intrekking van een handeling van algemene aard of een deel daarvan dat in strijd is met de wet
 8. in geval van tuchtrechtelijke aansprakelijkheid van rechters, ambtsdragers, aanklagers en deurwaarders,
 9. in het geval van bepaalde beroepsregels.

Het hoogste administratieve rechtscollege is de bestuursrechter in laatste aanleg en bestaat uit de president van het Administratief Hooggerechtshof, de vicevoorzitters en de rechters. De zaak wordt meestal behandeld door een panel van drie rechters.

Naast de behandeling van de beroepen beslist de hoogste administratieve rechtbank over de ontbinding van een politieke partij of van een politieke beweging, de schorsing of hervatting van hun activiteiten, de rechterlijke bevoegdheid en de rechterlijke bevoegdheid, en de intrekking van maatregelen van algemene aard of een deel daarvan. Verdere materiële bevoegdheid van de hoogste administratieve rechtbank is vastgelegd in specifieke wetten.

Meer informatie vindt u op de website van de Europese justitiële atlas voor burgerlijke en gerechten in Tsjechië. De link wordt in een nieuw venster geopend.https://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=5840&d=184430

Meer informatie is te vinden op de website: De link wordt in een nieuw venster geopend.Hoogste administratieve rechtbank.

Gerelateerde links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Stelsel van rechterlijke instanties


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 31/10/2019