Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sądy zwyczajne - Czechy

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;

Struktura sądu w Republice Czeskiej obejmuje 89 sądów rejonowych, osiem sądów okręgowych oraz Sąd Najwyższy.


Sądy powszechne – wstęp

Jurysdykcja w sprawach cywilnych

Sądową w sprawach cywilnych zajmują się sądy rejonowe, sądy okręgowe, sądy najwyższe oraz Sąd Najwyższy Republiki Czeskiej.

Sądy pierwszej instancji

Sądy rejonowe orzekają i rozstrzygają spory i inne kwestie prawne wynikające ze stosunków cywilnych, pracowniczych, rodzinnych i handlowych w każdym przypadku, gdy prawo nie zostało określone w ustawie dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia spraw oraz właściwości innych sądów.

Inne przedmioty, które nie mają charakteru prywatnego (np. w sprawie powołania i wyłączenia arbitrów, w sprawie zakończenia postępowania arbitrażowego itp.), są rozpoznawane przez sądy rejonowe w postępowaniach cywilnych lub gospodarczych, o ile przewidują to prawo.

W sprawach podlegających właściwości sądu okręgowego orzeka zwykle sędzia.

Zatrudnienie i inne kwestie, o których mowa w ustawie, rozpatrywane są przez izbę procesową składającą się z sędziego i dwóch sędziów.

Sądy okręgowe orzekają jako sądy pierwszej instancji w sprawach i sporach zdefiniowanych w sekcji 9 (2) i 9a kodeksu postępowania cywilnego.

Postępowanie przed sądem okręgowym jako sądem pierwszej instancji, działającym w charakterze sądu pierwszej instancji, działającym przez jednego sędziego; izba składająca się z przewodniczącego izby i 2 sędziów orzeka i orzeka w pierwszej instancji, jeżeli jest to przewidziane w prawie.

Sąd Najwyższy orzeka w pierwszej instancji na podstawie sekcji 51 ustawy nr 91/2012 o prawie prywatnym międzynarodowym. W tych okolicznościach Sąd Najwyższy rozpoznaje prawomocne orzeczenia zagraniczne.

Sąd Najwyższy działa w izbach lub w dużych panelach kolegiów.

II stopień

W sprawach, w których sądy rejonowe orzekają w sprawach takich jak sądy pierwszej instancji, sądy okręgowe są sądami drugiej instancji.

W przypadku spraw rozstrzygniętych przez sądy okręgowe jako sądy pierwszej instancji sądami najwyższej instancji są sądy najwyższej instancji.

High Court (wysoki trybunał) orzeka w izbach złożonych z prezesa izby i 2 sędziów, z zastrzeżeniem odmiennych przepisów.

Prawne bazy danych

Czeskie przepisy są dostępne na oficjalnych stronach Link otworzy się w nowym oknieportalu rządu czeskiego (tylko w języku czeskim).

Czy dostęp do bazy danych jest bezpłatny?

Tak, tylko ten portal zawiera teksty ustawodawcze, które są bezpłatne.

Jurysdykcja w sprawach karnych

Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych sprawują sądy rejonowe, sądy okręgowe, sądy najwyższe oraz Sąd Najwyższy Republiki Czeskiej.

Sądy pierwszej instancji

Postępowanie w pierwszej instancji ma miejsce, gdy ustawa nr 141/1961 o postępowaniu karnym nie przewiduje żadnego innego sądu, sądu rejonowego.

W postępowaniu karnym przed sądem, izbą lub sędzią; § 1. prezes izby lub sąd w składzie jednego sędziego orzeka wyłącznie wtedy, gdy zostało to wyraźnie przewidziane przez prawo. Izby Sądu Najwyższego składają się z prezesa izby i 2 siedzących. Sędzią w składzie jednego sędziego jest prezes izby lub sędzia. Sędzia przewodniczący może być wyłącznie sędzią.

Krajský soud zastępuje w pierwszej instancji postępowanie w sprawie przestępstwa w zakresie, w jakim ustawa przewiduje karę pozbawienia wolności, której dolna granica wynosi co najmniej pięć lat, lub jeżeli podlega karze o charakterze wyjątkowym. W odniesieniu do przestępstw, o których mowa w § 17 (1) ustawy o postępowaniu karnym, sąd okręgowy podejmuje również działania w pierwszej instancji, nawet jeśli dolna granica kary jest niższa.

Sąd okrętowy orzeka w izbach. Rozstrzygają one w sprawach przewidzianych w ustawach o postępowaniu przed sądami.

W skład izb sądu okręgowego wchodzą:

 1. prezes izby i 2 członków zasiadających w pierwszej instancji w sprawach karnych,
 2. w pozostałych przypadkach – prezes izby i 2 sędziów.

Sędzią w składzie jednego sędziego jest prezes izby lub sędzia. Sędzia przewodniczący może być wyłącznie sędzią.

II stopień

Odwołanie od orzeczenia Sądu Okręgowego rozstrzyga sąd wyższej instancji. Sąd wyższej instancji rozstrzyga w pierwszej instancji apelację od wyroku sądu pierwszej instancji.

High Court (wysoki trybunał) orzeka w izbach złożonych z prezesa izby i 2 sędziów, z zastrzeżeniem odmiennych przepisów.

Jurysdykcja w sprawach administracyjnych

Rolą wymiaru sprawiedliwości w sprawach administracyjnych jest ochrona subiektywnego publicznego prawa osób fizycznych i prawnych.

Rolę tę pełnią sądy administracyjne. Są to wyspecjalizowane izby w ramach systemu sądów okręgowych, działających jako sądy administracyjne pierwszej instancji.

W skład sądów administracyjnych wchodzą: prezes Sądu Okręgowego, sędziowie, sędziowie. Poszczególne sprawy omawia się w izbie złożonej z trzech sędziów.

W sądownictwie administracyjnym orzeka się

 1. skargi na decyzje administracji publicznej wydane przez organ wykonawczy, lokalny lub regionalny organ rządowy lub przez osobę fizyczną lub prawną lub inny organ, któremu powierzono postępowanie w sprawie praw i obowiązków osób fizycznych i prawnych w administracji publicznej (zwany dalej „organem administracyjnym”);
 2. ochrona przed biernością organu administracji,
 3. ochrona przed bezprawną ingerencją organu administracyjnego,
 4. działania w zakresie kompetencji.
 5. w sprawach wyborczych oraz w odniesieniu do referendów lokalnych lub regionalnych;
 6. partie polityczne i ruchy polityczne,
 7. w sprawie uchylenia środka o charakterze ogólnym lub jego części, który jest sprzeczny z prawem
 8. w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, osób sprawujących urząd, prokuratorów i komorników sądowych,
 9. w przypadku niektórych zasad etyki zawodowej.

Naczelny Sąd Administracyjny jest sądem administracyjnym ostatniej instancji i składa się z prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, wiceprzewodniczących i sędziów. Sprawa jest zazwyczaj rozpatrywana przez zespół trzech sędziów.

Oprócz rozpatrywania odwołań Najwyższy Sąd Administracyjny decyduje o rozwiązaniu partii politycznej lub ruchu politycznego, o zawieszeniu lub ponownym podjęciu działalności, o jurysdykcji i jurysdykcji oraz o odwołaniu środków o charakterze ogólnym lub jego części. Szczegółowa właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego została określona w ustawach szczególnych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej europejskiego atlasu sądowego w sprawach cywilnych – SoS i trybunałów w Czechach. Link otworzy się w nowym okniehttps://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=5840&d=184430

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: Link otworzy się w nowym oknieNajwyższy Sąd Administracyjny.

Powiązane linki

Link otworzy się w nowym oknieSystem sądów


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 31/10/2019