Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Τακτικά δικαστήρια - Τσεχική ∆ηµοκρατία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση τσεχικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

 

Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Το δικαστικό σύστημα της Τσεχικής Δημοκρατίας περιλαμβάνει 89 τοπικά δικαστήρια, οκτώ περιφερειακά δικαστήρια και το Ανώτατο Δικαστήριο.


Τακτικά δικαστήρια - Εισαγωγή

Δικαιοδοσία σε αστικές υποθέσεις

Οι αστικές υποθέσεις εκδικάζονται από τοπικά δικαστήρια, περιφερειακά δικαστήρια, ανώτερα δικαστήρια και από το Ανώτατο Δικαστήριο της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Δικαστήρια πρώτου βαθμού

Τα τοπικά δικαστήρια εκδικάζουν και κρίνουν διαφορές και άλλες νομικές υποθέσεις αστικού, εργατικού, οικογενειακού και εμπορικού δικαίου, εφόσον ο νόμος δεν προβλέπει καθ' ύλην αρμοδιότητα άλλου δικαστηρίου.

Άλλες υποθέσεις που δεν εμπίπτουν στο ιδιωτικό δίκαιο (που αφορούν, για παράδειγμα, τον διορισμό και την παύση διαιτητών, την ανατροπή διαιτητικής απόφασης κ.λπ.) εκδικάζονται και κρίνονται από τα περιφερειακά δικαστήρια με τη διαδικασία εκδίκασης των αστικών υποθέσεων, εφόσον αυτό προβλέπεται από τον νόμο.

Οι υποθέσεις δικαιοδοσίας τοπικού δικαστηρίου εκδικάζονται συνήθως από έναν δικαστή.

Οι εργατικές υποθέσεις και άλλες υποθέσεις που καθορίζονται από τον νόμο εκδικάζονται από τριμελές δικαστήριο αποτελούμενο από έναν δικαστή και δύο λαϊκά μέλη.

Τα περιφερειακά δικαστήρια ενεργούν ως δικαστήρια πρώτου βαθμού στις υποθέσεις και στις διαφορές που προβλέπονται στο άρθρο 9(2) και στο άρθρο 9α του Κώδικα πολιτικής δικονομίας.

Οι υποθέσεις που φέρονται ενώπιον περιφερειακού δικαστηρίου σε πρώτο βαθμό εκδικάζονται και κρίνονται από έναν δικαστή. Όπου αυτό προβλέπεται από τον νόμο, οι υποθέσεις που φέρονται ενώπιον περιφερειακού δικαστηρίου σε πρώτο βαθμό εκδικάζονται και κρίνονται από τριμελές δικαστήριο αποτελούμενο από ένα δικαστή ως πρόεδρο και δύο λαϊκά μέλη.

Το Ανώτατο Δικαστήριο ενεργεί ως δικαστήριο πρώτου βαθμού σύμφωνα με το άρθρο 67 του νόμου 97/1963 (νόμου περί διεθνούς ιδιωτικού και δικονομικού δικαίου). Σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο, το Ανώτατο Δικαστήριο αναγνωρίζει αποφάσεις αλλοδαπών δικαστηρίων.

Το Ανώτατο Δικαστήριο συγκροτείται σε πολυμελή τμήματα ή ανώτερα τμήματα.

Δικαστήρια δεύτερου βαθμού

Όταν μια υπόθεση εκδικάζεται σε πρώτο βαθμό από τοπικό δικαστήριο, σε δεύτερο βαθμό (κατ' έφεση) εκδικάζεται από περιφερειακό δικαστήριο.

Όταν μια υπόθεση εκδικάζεται σε πρώτο βαθμό από περιφερειακό δικαστήριο, σε δεύτερο βαθμό εκδικάζεται από ανώτερο δικαστήριο.

Τα ανώτερα δικαστήρια συγκροτούνται σε τμήματα αποτελούμενα από ένα δικαστή ως πρόεδρο και δύο λαϊκά μέλη, εκτός αν ειδικός νόμος προβλέπει διαφορετικά.

Νομική βάση δεδομένων

Οι νομοθετικές πράξεις που εκδίδει η Τσεχική Δημοκρατία διατίθενται (μόνο στα τσεχικά) στον επίσημο δικτυακό τόπο της κυβέρνησηςPortál vlády ČR.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων;

Ναι, μόνον ο συγκεκριμένος δικτυακός τόπος παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε νομοθετικά κείμενα.

Δικαιοδοσία σε ποινικές υποθέσεις

Οι ποινικές υποθέσεις εκδικάζονται από τοπικά δικαστήρια, περιφερειακά δικαστήρια, ανώτερα δικαστήρια και από το Ανώτατο Δικαστήριο της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Δικαστήρια πρώτου βαθμού

Εκτός αν ο νόμος 141/1961 για τις ποινικές δίκες προβλέπει διαφορετικά, αρμόδια σε πρώτο βαθμό είναι τα τοπικά δικαστήρια.

Τα τοπικά δικαστήρια εκδικάζουν υποθέσεις που προβλέπονται από νομοθετικές πράξεις σχετικές με τις διαδικασίες ενώπιον πολυμελών δικαστηρίων, ενώ άλλες υποθέσεις εκδικάζονται από έναν μόνο δικαστή. Τα πολυμελή τοπικά δικαστήρια συγκροτούνται από έναν προεδρεύοντα και δύο βοηθούς δικαστές. Τα μονομελή δικαστήρια μπορούν να συγκροτηθούν από προεδρεύοντα ή απλό δικαστή. Μόνον οι δικαστές μπορούν να ασκήσουν καθήκοντα προεδρεύοντα.

Αρμόδια σε πρώτο βαθμό σε ποινικές υποθέσεις είναι τα περιφερειακά δικαστήρια, για αδικήματα για τα οποία ο νόμος προβλέπει ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον πέντε ετών ή ειδική ποινή. Οι δίκες για τα ποινικά αδικήματα που προβλέπονται από το άρθρο 17(1) του νόμου περί της ποινικής δίκης διεξάγονται σε πρώτο βαθμό από περιφερειακό δικαστήριο, ακόμα και αν προβλέπεται μικρότερη στερητική της ελευθερίας ποινή.

Τα περιφερειακά δικαστήρια είναι πολυμελή. Μπορούν να συγκροτηθούν από έναν μόνο δικαστή στις περιπτώσεις που προβλέπουν οι σχετικές νομοθετικές πράξεις για τις ποινικές δίκες.

Τα πολυμελή περιφερειακά δικαστήρια συγκροτούνται από:

α)   έναν προεδρεύοντα και δύο βοηθούς δικαστές, όταν κρίνουν σε πρώτο βαθμό ποινικές υποθέσεις και

β)   έναν προεδρεύοντα και δύο δικαστές σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις.

Τα μονομελή δικαστήρια μπορούν να συγκροτηθούν από προεδρεύοντα ή απλό δικαστή. Μόνον οι δικαστές μπορούν να ασκήσουν καθήκοντα προεδρεύοντα.


Δικαστήρια δεύτερου βαθμού

Οι εφέσεις κατά των αποφάσεων των τοπικών δικαστηρίων εκδικάζονται από ανώτερο περιφερειακό δικαστήριο. Οι εφέσεις κατά των αποφάσεων που εκδίδουν σε πρώτο βαθμό τα περιφερειακά δικαστήρια εκδικάζονται από ανώτερο δικαστήριο.

Το ανώτερο δικαστήριο συγκροτείται από προεδρεύοντα και δύο άλλους δικαστές, εκτός αν ειδικός νόμος ορίζει διαφορετικά.

Δικαιοδοσία σε διοικητικές υποθέσεις

Αποστολή της διοικητικής δικαιοσύνης είναι η προστασία των δημόσιων δικαιωμάτων των φυσικών και των νομικών προσώπων.

Την αποστολή αυτή επιτελούν τα διοικητικά δικαστήρια. Πρόκειται για ειδικευμένα τμήματα του συστήματος περιφερειακών δικαστηρίων που λειτουργούν ως πρωτοβάθμια διοικητικά δικαστήρια.

Τα διοικητικά δικαστήρια συγκροτούνται από προεδρεύοντα δικαστή, αντιπροέδρους και άλλους δικαστές. Οι υποθέσεις εκδικάζονται από τριμελή σύνθεση.

Τα διοικητικά δικαστήρια ασχολούνται με:

α)   προσφυγές κατά αποφάσεων που εκδίδονται στο πεδίο της δημόσιας διοίκησης από διοικητική αρχή, δηλ. από εκτελεστική αρχή, αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη αρχή από την οποία ζητείται να καθορίσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φυσικών και των νομικών προσώπων στον τομέα της δημόσιας διοίκησης

β)   προστασία κατά της αδράνειας διοικητικής αρχής

γ)   προστασία σε περίπτωση παράνομης πράξης διοικητικής αρχής

δ)   προσφυγές για θέματα δικαιοδοσίας

ε)   υποθέσεις που αφορούν τις εκλογές και τα τοπικά/περιφερειακά δημοψηφίσματα

στ) υποθέσεις που αφορούν πολιτικά κόμματα και κινήματα

ζ)   πλήρη ή μερική ακύρωση γενικών μέτρων λόγω αντίθεσης προς τον νόμο

η)   υποθέσεις που αφορούν την πειθαρχική ευθύνη δικαστών, δικαστικών υπαλλήλων, εισαγγελέων και δικαστικών επιμελητών και

θ)   υποθέσεις που αφορούν ορισμένους κανόνες που διέπουν διάφορα επαγγέλματα.

Το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο είναι το διοικητικό δικαστήριο κατά των αποφάσεων του οποίου δεν χωρούν ένδικα μέσα και συγκροτείται από τον προεδρεύοντα του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου, τους αντιπροέδρους και δικαστές. Οι υποθέσεις εκδικάζονται συνήθως από τριμελή σύνθεση.

Εκτός από την εκδίκαση ενδίκων μέσων, το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο εκδικάζει υποθέσεις που αφορούν τη διάλυση πολιτικών κομμάτων ή πολιτικών κινημάτων, την αναστολή ή την επανάληψη των δραστηριοτήτων τους ή προσφυγές σχετικά με τη δικαιοδοσία ή την πλήρη ή μερική ακύρωση μέτρων γενικής φύσεως. Άλλες καθ' ύλην αρμοδιότητες του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου προβλέπονται από ειδικούς νόμους.

Περισσότερες λεπτομέρειες δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο:Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροEvropský soudní atlas ve věcech občanských – Soustava soudů v České republice [Ευρωπαϊκός Δικαστικός Άτλαντας στον τομέα των αστικών υποθέσεων – Σύστημα δικαστηρίων της Τσεχικής Δημοκρατίας].

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροNejvyšší správní soud [Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο].

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟργάνωση της δικαιοσύνης

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστικό σύστημα


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/07/2019