Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Üldkohtud - Tšehhi

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje tšehhi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

 

Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Tšehhi Vabariigi kohtusüsteem koosneb 89 maakohtust, kaheksast piirkonnakohtust ja ülemkohtust.


Üldkohtud – sissejuhatus

Kohtualluvus tsiviilasjades

Tsiviilasju arutavad maakohtud, piirkonnakohtud, kõrgemad kohtud ja Tšehhi Vabariigi Ülemkohus.

Esimese astme kohtud

Maakohtud arutavad vaidlusi ja muid õigusküsimusi tsiviil-, töö-, perekonna ja äriõiguslikes asjades siis, kui ühelgi muul kohtul ei ole seaduse kohaselt sisulist pädevust nimetud asjades.

Muid eraõiguse alt välja jäävaid küsimusi (näiteks vahekohtunike määramine ja ametist vabastamine, vahekohtu otsuse tühistamine jne) arutavad maakohtud tsiviilmenetluse korras seaduses ettenähtud juhtudel.

Maakohtu pädevusse kuuluvaid asju arutab tavaliselt kohtunik ainuisikuliselt.

Tööasju ja muid seadusega ettenähtud asju arutab kolmest kohtunikust ja kahest kaasistujast koosnev kohtukoosseis.

Piirkonnakohus arutab esimeses astmes tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 9 lõikes 2 ja artiklis 9a määratud kohtuasju.

Piirkonnakohtus arutab kohtuasju esimeses astmes kohtunik ainuisikuliselt; seadusega ettenähtud juhtudel arutab kohtuasju esimeses astmes kohtu eesistujast ja kahest teisest kohtunikust koosnev kohtukoosseis.

Ülemkohus arutab kohtuasju esimeses astmes seaduses nr 97/1963 (rahvusvahelise eraõiguse ja menetlusõiguse seadus) artiklis 67 ettenähtud juhtudel; vastavalt nimetatud seadusele kinnitab ülemkohus välisriikide kohtute otsuseid.

Ülemkohus arutab kohtuasju eri kolleegiumites või üldkogu istungil.

Teise astme kohus

Kui kohtuasja arutab esimeses astmes maakohus, on apellatsioonikohus (teise astme kohus) piirkonnakohus.

Kui kohtuasja arutab esimeses astmes piirkonnakohus, on apellatsioonikohus kõrgem kohus.

Kõrgem kohus arutab kohtuasju kohtu eesistujast ja veel kahest kohtunikust koosnevas kohtukoosseisus, kui eriseaduses ei ole teisiti sätestatud.

Õigusvaldkonna andmebaasid

Tšehhi Vabariigi õigusaktid on kättesaadavad (ainult tšehhi keeles) Lingil klikates avaneb uus akenvalitsuse ametlikus veebiportaalis (Portál vlády ČR).

Kas juurdepääs õigusvaldkonna andmebaasile on tasuta?

Jah; ainult selles portaalis pakutakse õigusaktidele tasuta juurdepääsu.

Kohtualluvus kriminaalasjades

Kriminaalasju arutavad maakohtud, piirkonnakohtud, kõrgemad kohtud ja Tšehhi Vabariigi Ülemkohus.

Esimese astme kohtud

Kui seaduses nr 141/1961 kriminaalmenetluse kohta ei ole teisiti sätestatud, arutab kriminaalasju esimeses astmes maakohus.

Maakohtud arutavad õigusaktides sätestatud juhtudel asju mitmest kohtunikust koosnevas kohtukoosseisus, muudel juhtudel arutab asju kohtunik ainuisikuliselt. Mitmest kohtunikust koosnevasse kohtukoosseisu kuuluvad kohtu eesistuja ja veel kaks kohtunikku. Kohtunik ainuisikuliselt tähendab kohtunikku või kohtu eesistujat. Ainult elukutseline kohtunik võib olla kohtu eesistuja.

Kriminaalasju arutab esimeses astmes piirkonnakohus, kui seadusega on ette nähtud vähemalt viieaastane vabadusekaotus või kui on lubatud määrata erikaristus. Kriminaalmenetluse seaduse paragrahvi 17 lõikes 1 sätestatud kuritegusid menetleb esimeses astmes piirkonnakohus ka siis, kui vabadusekaotusliku karistuse miinimummäär on alla viie aasta.

Piirkonnakohus arutab asju mitmest kohtunikust koosnevas kohtukoosseisus. Kohtunik arutab ainuisikuliselt kohtuasju, mis on kindlaks määratud kohtumenetlust käsitlevates konkreetsetes õigusaktides.

Piirkonnakohtu kohtukoosseisud:

a)      kohtu eesistuja ja kaks kaasistujat, kui kohus arutab kriminaalasju esimeses astmes;

b)      kohtu eesistuja ja veel kaks kohtunikku, kui kohus arutab muid asju.

Kohtunik ainuisikuliselt tähendab kohtunikku või kohtu eesistujat. Ainult elukutseline kohtunik võib olla eesistuja.


Teise astme kohus

Edasikaebusi maakohtu otsuste peale arutab kõrgem piirkonnakohus. Edasikaebusi piirkonnakohtu esimeses astmes tehtud otsuste peale arutab kõrgem kohus.

Kõrgem kohus arutab asju kohtu eesistujast ja veel kahest kohtunikust koosnevas kohtukoosseisus, kui eriseaduses ei ole teisiti sätestatud.

Kohtualluvus haldusasjades

Haldusõiguse ülesanne on kaitsta füüsiliste ja juriidiliste isikute konkreetseid (subjektiivseid) avalikke õigusi.

Seda ülesannet täidavad halduskohtud. Tegemist on erikolleegiumidega piirkonnakohtute süsteemis ning need toimivad esimese astme halduskohtutena.

Halduskohtute koosseis koosneb kohtu eesistujast, kohtu ase-eesistujatest ja teistest kohtunikest. Üksikjuhtumeid arutab kolmest kohtunikust koosnev kohus.

Halduskohtute ülesanded:

a)      haldusasutuse (st täidesaatev asutus, geograafilise haldusüksuse omavalitsusasutus, füüsiline või juriidiline isik või muu asutus, kellele on tehtud ülesandeks füüsilise või juriidilise isiku õiguste ja kohustuste kindlaksmääramine avaliku halduse valdkonnas) poolt avaliku halduse valdkonnas tehtud otsuste peale esitatud kaebused;

b)      kaitse haldusasutuse tegevusetuse korral;

c)      kaitse haldusasutuse ebaseadusliku tegevuse korral;

d)     kohtualluvust käsitlevad kaebused;

e)      valimisi või kohalikke/piirkondlikke referendumeid käsitlevad kaebused;

f)       erakondi ja poliitilisi liikumisi käsitlevad kaebused;

g)      üldkohaldatavate meetmete osaline või täielik tühistamine ebaseaduslikkuse põhjendusel;

h)      kohtunike, kohtuametnike, prokuröride ja kohtutäiturite distsiplinaarvastutust käsitlevad asjad ja

i)        teatavaid elukutseid reguleerivaid õigusakte käsitlevad asjad.

Kõrgem halduskohus on viimase astme halduskohus ja selle koosseisu kuuluvad kõrgema halduskohtu eesistuja, ase-eesistuja ja kohtunikud. Üksikjuhtumeid arutab tavaliselt kolmest kohtunikust koosnev kohtukoosseis.

Lisaks apellatsioonidele arutab kõrgem halduskohus erakondade ja poliitiliste liikumiste laialisaatmist, tegevuse peatamist ja jätkamist käsitlevaid asju, kohtualluvust käsitlevaid asju ja üldkohaldatavate meetmete osalist või täielikku tühistamist käsitlevaid asju. Täiendav pädevus on kõrgemale halduskohtule määratud eriseadustega.

Lisateavet leiab järgmiselt veebisaidilt: Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa Justiitsvõrgustik tsiviil- ja kaubandusasjades – kohtute süsteem Tšehhi Vabariigis [Lingil klikates avaneb uus akenEvropský soudní atlas ve vìcech obèanských – Soustava soudù v České republice].

Lisateavet leiate järgmiselt veebisaidilt: Lingil klikates avaneb uus akenKõrgem halduskohus [Lingil klikates avaneb uus akenNejvyšší správní soud].

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenKohtukorraldus

Lingil klikates avaneb uus akenKohtute süsteem


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 09/07/2019