Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Redovni sudovi - Češka

Sudski sustav u Češkoj republici obuhvaća 89 okružnih sudova, osam regionalnih sudova i Vrhovni sud.


Redovni sudovi – uvod

Nadležnost u građanskopravnim predmetima

Za odlučivanje u građanskopravnim predmetima nadležni su okružni, regionalni i visoki sudovi te Vrhovni sud Češke Republike.

Prvostupanjski sudovi

Okružni sudovi raspravljaju i odlučuju o sporovima i drugim pravnim predmetima koji proizlaze iz građanskopravnih, radnih, obiteljskih i trgovačkih odnosa ako drugi sud nije stvarno nadležan za njih u skladu sa zakonima.

O drugim pitanjima koja nisu privatne prirode (npr. o imenovanju i razrješenju arbitara, poništenju odluke arbitraže itd.) raspravljaju i odlučuju okružni sudovi u građanskopravnim postupcima kad je to propisano zakonom.

O predmetima koji spadaju u nadležnost okružnog suda obično odlučuje sudac pojedinac.

Ako je tako propisano zakonom, o radnim i drugim predmetima raspravlja vijeće koje se sastoji od suca i dvaju sudaca porotnika.

Regionalni sudovi djeluju kao prvostupanjski sudovi u predmetima i sporovima iz članka 9. stavka 2. i članka 9.a Zakona o parničnom postupku.

O postupcima koji se vode pred regionalnim sudom kao prvostupanjskim sudom raspravlja i odlučuje sudac pojedinac; ako je tako propisano zakonom, o postupcima u prvom stupnju raspravlja i odlučuje vijeće koje se sastoji od predsjednika sudskog vijeća i dvaju sudaca.

Vrhovni sud djeluje kao prvostupanjski sud na temelju članka 51. Zakona br. 91/2012 o međunarodnom privatnom pravu. U tim okolnostima Vrhovni sud priznaje pravomoćne presude stranih sudova.

Vrhovni sud zasjeda kao vijeće ili vrhovno vijeće.

Drugostupanjski sud

Ako je u prvom stupnju o predmetu raspravljao okružni sud, žalbeni je sud (drugostupanjski sud) regionalni sud.

Ako je u prvom stupnju o predmetu raspravljao regionalni sud, žalbeni je sud visoki sud.

Visoki sud zasjeda kao vijeće koje se sastoji od predsjednika sudskog vijeća i dvaju sudaca, osim ako je zasebnim pravnim odredbama propisano drukčije.

Pravne baze podataka

Zakonodavstvo Češke Republike dostupno je na Poveznica se otvara u novom prozoruslužbenom portalu češke vlade (samo na češkom).

Je li pristup pravnoj bazi podataka besplatan?

Da, samo taj portal omogućuje pristup zakonodavnim tekstovima bez naknade.

Nadležnost u kaznenopravnim predmetima

Za odlučivanje u kaznenopravnim predmetima nadležni su okružni, regionalni i visoki sudovi te Vrhovni sud Češke Republike.

Prvostupanjski sudovi

Ako Zakonom br. 141/1961 o kaznenom postupku nije propisano drukčije, prvostupanjski se postupak vodi pred okružnim sudom.

O kaznenim postupcima koji se vode pred sudom odlučuje sudsko vijeće ili sudac pojedinac; predsjednik sudskog vijeća ili sudac pojedinac odlučuju samostalno samo ako je to izričito propisano zakonom. Vijeća okružnih sudova sastoje se od predsjednika sudskog vijeća i dvaju sudaca porotnika. Predsjednik sudskog vijeća ili sudac može djelovati kao sudac pojedinac. Samo sudac može biti predsjednik sudskog vijeća.

Regionalni sudovi raspravljaju u prvom stupnju o kaznenim postupcima za koje je zakonom predviđena zatvorska kazna od najmanje pet godina ili ako se može propisati iznimna kazna. Regionalni sudovi djeluju kao prvostupanjski sudovi u kaznenim predmetima iz članka 17. stavka 1. Zakona o kaznenom postupku čak i ako je minimalna kazna blaža od toga.

Regionalni sudovi djeluju kao sudska vijeća. Sudac pojedinac odlučuje u predmetima koji su propisani zakonima o parničnom postupku.

Vijeća regionalnih sudova sastoje se od:

 1. predsjednika sudskog vijeća i dvaju sudaca porotnika ako djeluju kao prvostupanjski sud u kaznenopravnim predmetima
 2. predsjednika sudskog vijeća i dvaju sudaca u drugim predmetima.

Predsjednik sudskog vijeća ili sudac može djelovati kao sudac pojedinac. Samo sudac može biti predsjednik sudskog vijeća.

Drugostupanjski sud

Viši regionalni sud odlučuje o žalbama protiv presuda okružnog suda. Nadređeni viši sud odlučuje o žalbama protiv presuda regionalnog suda u prvom stupnju.

Visoki sud zasjeda kao vijeće koje se sastoji od predsjednika sudskog vijeća i dvaju sudaca, osim ako je zasebnim pravnim odredbama propisano drukčije.

Nadležnost u upravnopravnim predmetima

Uloga pravosuđa u upravnim predmetima je zaštita pojedinačnih prava fizičkih i pravnih osoba u skladu s javnim pravom.

Tu ulogu vrše upravni sudovi. To su specijalizirana sudska vijeća u okviru sustava regionalnih sudova koja djeluju kao prvostupanjski sudovi.

Upravni sudovi sastoje se od predsjednika regionalnog suda, njegovih potpredsjednika i sudaca. O pojedinačnim predmetima raspravljaju vijeća od troje sudaca.

Upravni sudovi odlučuju o:

 1. žalbama na upravne odluke koje je izdalo izvršno tijelo, tijelo lokalne ili regionalne uprave, pravna ili fizička osoba ili drugo tijelo ovlašteno za odlučivanje o pravima i obvezama pravnih i fizičkih osoba u području javne uprave (dalje u tekstu „upravno tijelo”)
 2. zaštiti od propusta upravnog tijela
 3. zaštiti od nezakonitog djelovanja upravnog tijela
 4. žalbama o pitanju nadležnosti
 5. o pitanjima izbora te o pitanjima lokalnih i regionalnih referenduma
 6. o pitanjima političkih stranaka i političkih pokreta
 7. o poništenju mjera opće prirode ili njihova dijela koji je u suprotnosti sa zakonom
 8. o pitanjima disciplinarnih mjera za suce, sudske službenike, državne tužitelje i sudske izvršitelje
 9. o pitanjima povezanima s određenim pravilima profesionalne etike.

Vrhovni upravni sud je upravni sud u posljednjem stupnju i sastoji se od predsjednika Vrhovnog upravnog suda, njegovih potpredsjednika i sudaca. O pojedinačnim predmetima obično raspravljaju vijeća od troje sudaca.

Osim o žalbama, Vrhovni upravni sud odlučuje i o raspuštanju političkih stranaka i političkih pokreta, obustavi ili ponovnom pokretanju njihovih aktivnosti, o pitanjima nadležnosti te o poništenju mjera opće prirode ili njihova dijela. Daljnja stvarna nadležnost Vrhovnog upravnog suda propisana je posebnim propisima.

Dodatne informacije možete pronaći na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruEuropskog pravosudnog atlasa u građanskim stvarima – Pravosudni sustav Češke Republike.

Dodatne informacije dostupne su na internetskoj stranici Poveznica se otvara u novom prozoruVrhovnog upravnog suda (Nejvyšší správní soud).

Druge poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruSustav sudova


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 09/11/2020