Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Všeobecné súdy - Česká republika

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?

Štruktúra súdov v Českej republike pozostáva z 89 okresných súdov, ôsmich krajských súdov a najvyššieho súdu.


Všeobecné súdy – úvod

Príslušnosť v občianskoprávnych veciach

Súdne orgány v občianskoprávnych veciach vykonávajú okresné súdy, krajské súdy, najvyššie súdy a Najvyšší súd Českej republiky.

Súdy prvého stupňa

Okresné súdy rozhodujú o sporoch a iných právnych záležitostiach vyplývajúcich z občianskych, pracovných, rodinných a obchodných vzťahov vždy, keď zákon nestanovuje zákon na posúdenie a rozhodnutie vecí a právomoc iných súdov.

Ostatné položky, ktoré nemajú súkromnú povahu (napr. o vymenovaní a vylúčení rozhodcov, o ukončení rozhodcovského rozsudku atď.), sú vypočuté a určené okresnými súdmi v občianskych alebo obchodných konaniach, ak sa tak ustanovuje v právnych predpisoch.

Vo veciach, ktoré patria do právomoci okresného súdu, zasadá sudca obvykle so sudcom.

Pracovné a iné záležitosti uvedené v právnom poriadku rieši skúšobná komora zložená zo sudcov a dvoch sudcov.

Krajské súdy rozhodujú ako súdy prvého stupňa v prípadoch a sporoch vymedzených v § 9 (2) a § 9a Občianskeho súdneho poriadku.

Konanie na krajskom súde ako súd prvého stupňa, konajúci ako súd prvého stupňa, konajúci samosudcom; komora zložená z predsedu komory a z 2 sudcov koná a rozhoduje v prvom stupni, ak je to stanovené v zákone.

Najvyšší súd rozhoduje v prvom stupni na základe § 51 zákona č. 91/2012 o medzinárodnom práve súkromnom. Za týchto okolností Najvyšší súd uznáva konečné cudzie rozhodnutia.

Najvyšší súd koná v komorách alebo vo veľkých grémiách.

Druhý stupeň

V prípadoch, keď okresné súdy prejednávajú veci ako súdy prvého stupňa, krajské súdy sú súdy druhého stupňa.

Ak regionálne súdy prejednávajú veci ako súdy prvého stupňa, odvolacie súdy sú najvyššími súdmi.

Vrchný súd rozhoduje v komorách zložených z predsedu komory a 2 sudcov, s výhradou osobitných ustanovení, ktoré sú v opačnom zmysle.

Právne databázy

České právne predpisy sú k dispozícii na oficiálnom portáli Odkaz sa zobrazí v novom oknečeského vládneho portálu (len v češtine).

Je prístup do právnej databázy bezplatný?

Áno, len tento portál poskytuje legislatívne texty bezplatne.

Príslušnosť v trestnoprávnych veciach

Súdnictvo v trestných veciach vykonávajú okresné súdy, regionálne súdy, najvyššie súdy a Najvyšší súd Českej republiky.

Súdy prvého stupňa

Konanie na prvom stupni sa uskutoční, ak sa v zákone č. 141/1961 o trestnom konaní neustanovuje iný súd, Okresný súd.

V trestnom konaní pred súdom, komorou alebo sudcom; predseda komory alebo samosudca rozhoduje výlučne tam, kde je to výslovne stanovené zákonom. Komory okresného súdu tvoria predseda komory a sedí sediaci. Samosudcom je predseda komory alebo sudca. Predsedom môže byť len sudca.

Krajský soud koná v prvom stupni v konaní o trestných činoch v rozsahu, v akom ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého dolná hranica je najmenej päť rokov, alebo ak sa trestá výnimočnými sankciami. Pokiaľ ide o trestné činy uvedené v § 17 (1) zákona o trestnom konaní, krajský súd koná aj na prvom stupni, aj keď je dolná hranica trestu nižšia.

Regionálny súd rozhoduje v komorách. Rozhodujú o veciach uvedených v právnych predpisoch o konaní pred súdmi.

Komory krajského súdu pozostávajú z:

 1. predseda rokovacej sály a 2 členov vystupujú ako súdy prvého stupňa v trestných veciach,
 2. predseda komory a 2 sudcov v ostatných prípadoch.

Samosudcom je predseda komory alebo sudca. Predsedom môže byť len sudca.

Druhý stupeň

O odvolaní proti rozsudku okresného súdu rozhoduje najvyšší krajinský súd. Odvolanie proti rozsudku krajského súdu ako súdu prvého stupňa rozhoduje najvyšší vyšší súd.

Vrchný súd rozhoduje v komorách zložených z predsedu komory a 2 sudcov, s výhradou osobitných ustanovení, ktoré sú v opačnom zmysle.

Súdna príslušnosť v správnych veciach

Úlohou súdnictva v správnych veciach je chrániť subjektívne verejné práva fyzických a právnických osôb.

Túto úlohu plnia správne súdy. Ide o špecializované komory v rámci systému regionálnych súdov, ktoré fungujú ako správne súdy prvého stupňa.

Správne súdy tvoria: predseda regionálneho súdu, sudcovia. O jednotlivých prípadoch sa rokuje v trojčlennej komore.

V správnom súdnictve rozhodujú súdy o

 1. žaloby podané proti rozhodnutiam orgánov verejnej správy vydaným výkonným orgánom, miestnym alebo regionálnym orgánom alebo fyzickou alebo právnickou osobou alebo iným orgánom povereným rozhodovaním o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb vo verejnej správe (ďalej len „správny orgán“);
 2. ochrana proti nečinnosti správneho orgánu,
 3. ochrana pred neoprávneným zásahom správneho orgánu,
 4. opatrenia týkajúce sa odbornej spôsobilosti.
 5. vo volebných veciach a v miestnych alebo regionálnych referendách;
 6. politické strany a politické hnutia,
 7. o zrušení všeobecného opatrenia alebo jeho časti, ktoré je v rozpore so zákonom
 8. disciplinárnu zodpovednosť sudcov, funkcionárov, prokurátorov a súdnych exekútorov,
 9. v prípade určitých pravidiel výkonu povolania.

Najvyšší správny súd je správny súd posledného stupňa a pozostáva z predsedu Najvyššieho správneho súdu, podpredsedov a sudcov. O tomto prípade zvyčajne rozhoduje porota zložená z troch sudcov.

Okrem preskúmania odvolaní Najvyšší správny súd rozhodne o zániku politickej strany alebo o politickom hnutí, o pozastavení alebo opätovnom obnovení ich činnosti, o právomoci a o zrušení opatrení všeobecnej povahy alebo o jeho časti. Ďalšie obsahové právomoci Najvyššieho správneho súdu sú stanovené v osobitných zákonoch.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Európskeho justičného atlasu pre občianske veci – SŠ a tribunály v Českej republike. Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=5840&d=184430

Viac informácií nájdete na webovej stránke: Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyšší správny súd.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneSystém súdov


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 31/10/2019