Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Redna sodišča - Češka

Izvirna jezikovna različica te strani češčina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

 

Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Sistem sodišč v Češki republiki sestavlja 89 okrajnih sodišč, 8 okrožnih sodišč in Vrhovno sodišče.


Sodišča splošne pristojnosti – uvod

Pristojnost v civilnih zadevah

V civilnih zadevah odločajo okrajna, okrožna in višja sodišča ter vrhovno sodišče Češke republike.

Sodišča prve stopnje

Okrajna sodišča obravnavajo in odločajo v sporih in drugih pravnih zadevah na področju civilnega, delovnega, družinskega in gospodarskega prava, kadar v skladu z zakonom za to ni pristojno nobeno drugo sodišče.

Druge zadeve, ki ne spadajo na področje zasebnega prava (na primer zadeve v zvezi z imenovanjem ali razrešitvijo razsodnikov, razveljavitvijo razsodb itd.), okrajna sodišča obravnavajo in v njih odločajo v civilnem postopku, če tako določa zakon.

V zadevah, ki so v pristojnosti okrajnih sodišč, običajno sodi sodnik posameznik.

Delovne spore in druge z zakonom določene zadeve obravnava senat, ki ga sestavljajo sodnik in dva sodnika porotnika.

Okrožna sodišča kot sodišča prve stopnje obravnavajo zadeve in spore iz člena 9(2) in člena 9a zakonika o civilnem postopku.

Zadeve na prvi stopnji na okrožnem sodišču obravnava in v njih odloča sodnik posameznik. Če tako določa zakon, zadeve na prvi stopnji obravnava senat, ki ga sestavljajo predsedujoči sodnik in še dva sodnika.

Vrhovno sodišče deluje kot sodišče prve stopnje v skladu s členom 67 Zakona št. 97/1963 (zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku). V skladu z določbami navedenega zakona vrhovno sodišče priznava sodbe tujih sodišč.

Vrhovno sodišče zadeve obravnava v senatu ali velikem senatu.

Druga stopnja

Če je zadevo na prvi stopnji obravnavalo okrajno sodišče, pritožbo kot sodišče druge stopnje obravnava okrožno sodišče.

Če je zadevo na prvi stopnji obravnavalo okrožno sodišče, pritožbo obravnava višje sodišče.

Če ni s posebnim zakonom določeno drugače, zaseda višje sodišče v senatu, ki ga sestavljajo predsedujoči sodnik in še dva sodnika.

Pravna zbirka podatkov

Zakonodaja Češke republike je na voljo na vladni uradni spletni strani Povezava se odpre v novem oknuPortál vlády ČR (samo v češčini).

Ali je dostop do pravne zbirke podatkov brezplačen?

Da. Ta spletna stran je edini brezplačni vir besedil zakonodajnih aktov.

Pristojnost v kazenskih zadevah

Kazenske zadeve obravnavajo okrajna, okrožna in višja sodišča ter vrhovno sodišče Češke republike.

Sodišča prve stopnje

Če ni z Zakonom št. 141/1961 o kazenskem postopku določeno drugače, obravnava zadeve na prvi stopnji okrajno sodišče.

Na okrajnem sodišču zadeve, ki so opredeljene v postopkovnih pravnih aktih, obravnava senat. Druge zadeve obravnava sodnik posameznik. Senat okrajnega sodišča sestavljajo predsedujoči sodnik in dva sodnika porotnika. Sodnik posameznik pomeni sodnika ali predsedujočega sodnika. Kot predsedujoči sodniki lahko delujejo le sodniki.

V kazenskih zadevah poteka postopek na prvi stopnji pred okrožnimi sodišči, če je za zadevna kazniva dejanja z zakonom zagrožena kazen najmanj pet let zapora ali če se lahko naloži posebna kazen. Postopki v zvezi s kaznivimi dejanji iz člena 17(1) zakona o kazenskem postopku na prvi stopnji potekajo pred okrožnimi sodišči, tudi če je najmanjša zagrožena zaporna kazen nižja.

Okrožna sodišča zasedajo v senatih. Sodniki posamezniki odločajo v zadevah, določenih v zadevnih pravnih aktih o sodnih postopkih.

Senat okrožnega sodišča sestavljajo:

a)      predsedujoči sodnik in dva sodnika porotnika, kadar senat obravnava kazensko zadevo na prvi stopnji;

b)      v drugih zadevah pa predsedujoči sodnik in še dva sodnika.

Sodnik posameznik pomeni sodnika ali predsedujočega sodnika. Kot predsedujoči sodniki lahko delujejo le sodniki.

Druga stopnja

Pritožbe zoper sodbe okrajnih sodišč obravnava nadrejeno okrožno sodišče. Pritožbe zoper sodbe, ki jih je na prvi stopnji izreklo okrožno sodišče, obravnava višje sodišče.

Če ni z zakonom določeno drugače, zaseda višje sodišče v senatu, ki ga sestavljajo predsedujoči sodnik in še dva sodnika.

Pristojnost v upravnih zadevah

Upravno sodstvo je namenjeno varovanju subjektivnih javnih pravic fizičnih in pravnih oseb.

To vlogo opravljajo upravna sodišča. Gre za specializirane senate v okviru sistema okrožnih sodišč, ki delujejo kot upravna sodišča prve stopnje.

Upravno sodišče sestavljajo predsedujoči sodnik, namestniki predsedujočega sodnika in drugi sodniki. Posamezne primere obravnavajo senati treh sodnikov.

Upravna sodišča:

a)      obravnavajo pritožbe v zadevah s področja javne uprave zoper odločitve upravnih organov, npr. izvršilnih organov, organov lokalne samouprave in fizičnih ali pravnih oseb oziroma drugih organov, ki so odločali o pravicah in dolžnostih fizičnih in pravnih oseb na področju javne uprave;

b)      varujejo pred molkom upravnih organov;

c)      varujejo pred nezakonitimi dejanji upravnih organov;

d)     obravnavajo pritožbe glede pristojnosti;

e)      obravnavajo zadeve v zvezi z volitvami ter lokalnimi in regionalnimi referendumi;

f)       obravnavajo zadeve, ki zadevajo politične stranke in gibanja;

g)      v celoti ali delno razveljavljajo splošne ukrepe zaradi nezakonitosti;

h)      obravnavajo zadeve v zvezi z disciplinsko odgovornostjo sodnikov, sodnih uradnikov, državnih tožilcev in sodnih izvršiteljev ter

i)        obravnavajo zadeve v zvezi z določenimi predpisi, ki urejajo poklice.

Vrhovno upravno sodišče je upravno sodišče najvišje stopnje, ki ga sestavljajo predsedujoči sodnik vrhovnega upravnega sodišča, namestniki predsedujočega sodnika in sodniki. Posamezne primere običajno obravnava senat treh sodnikov.

Vrhovno upravno sodišče poleg pritožb obravnava zadeve v zvezi s prenehanjem političnih strank ali gibanj in začasnim prenehanjem ali ponovnim začetkom njihovega delovanja ter pritožbe v zvezi s pristojnostjo, poleg tega pa odloča o delni ali celotni razveljavitvi splošnih ukrepov. S posebnimi zakoni je vrhovnemu upravnemu sodišču dodeljena nadaljnja stvarna pristojnost.

Več o tem je mogoče najti na spletni strani: Povezava se odpre v novem oknuEvropský soudní atlas ve věcech občanských – Soustava soudů v České republice (Povezava se odpre v novem oknuevropski pravosodni atlas za civilne zadeve – sodni sistem v Češki republiki).

Nadaljnje informacije so na voljo na spletni strani: Povezava se odpre v novem oknuNejvyšší správní soud (vrhovno upravno sodišče).

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuOrganizacija sodstva

Povezava se odpre v novem oknuSodni sistem


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 09/07/2019