Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Allmänna domstolar - Tyskland

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?

I detta avsnitt finns information om de allmänna domstolarna i Tyskland.


Allmänna domstolar – inledning

Civilrättslig behörighet

Distriktsdomstolarna är behöriga i första instans i civilmål, främst i ärenden som rör fordringar på upp till 5 000 EUR. de har emellertid även en oberoende behörighet i fråga om värde, t.ex. vid tvister som rör hyres- eller familjemål, och i fråga om underhållsskyldighet.

Vid den lokala domstolen finns det en gemensam domarlag.

Distriktsdomstolarna är domstolar i första instans som ansvarar för alla civilrättsliga mål som inte omfattas av distriktsdomstolarnas behörighet. Detta är vanligtvis en tvist där fordrans värde överstiger 5 000 EUR.

I förfaranden vid den regionala domstolen beslutar en ensamdomare vanligtvis också. Svåra och grundläggande rättstvister kommer dock att lösas i kammaren. Den består av tre yrkesdomare.

Distriktsdomstolarna är i egenskap av andra domstolar behöriga att överklaga avgöranden från lokala domstolar. Beslutet om överklagande ska fattas av en avdelning som vanligtvis består av tre domare.

Dessutom kan kommersiella avdelningar bildas i distriktsdomstolarna. Dessa är behöriga i första och andra instans i handelsrättsliga ärenden. Panelen för dessa avdelningar består av en domare som är ordförande och två handlare som arvoderade domare.

De högre regionala domstolarna är i allmänhet domstolar i andra instans. På det civilrättsliga området beslutar den högre regionala domstolen om överklaganden av avgöranden från regionala domstolar och överklaganden av avgöranden från kommunala domstolar i familjerättsliga ärenden.

De högre regionala domstolarna består i allmänhet av tre yrkesdomare. Civilmål, som inte är särskilt svåra och inte grundläggande, kan också överföras till ensamdomare.

Högsta domstolen är den Länken öppnas i ett nytt fönsterfederala domstolen. Det är den slutliga myndigheten och är ensam ansvarig för revideringen. Den federala domstolen har sammanfört fem yrkesdomare.

Straffrättslig jurisdiktion

Domstolar i första instans

I lagen om rättsväsendet fastställs domstolarnas behörighet i brottmål. Amtsgericht är behörig i brottmål, såvida inte den regionala domstolen eller den högre regionala domstolen är behörig (§ 24 (1), 1 § 1–3 GVG). Den beslutar (§ 25 GVG) för brott om orsaken till brottet är

  • kommer att åtalas av en privat part,
  • eller ett högre straff än fängelse i två år.

I alla andra fall fastställs en domstol (§ 28 GVG). Den består av en yrkesdomare och två stim.

Domstolarna med måttlig svårighetsgrad, för vilka den lokala domstolen är behörig (§ 24 (1) GVG), om de inte har överförts till en brottmålsdomstol (§ 25 GVG), ska hänskjutas till domstol. Detta gäller fall där ett fängelsestraff på mellan två och fyra år är att vänta. På begäran av åklagarmyndigheten (§ 29 (2) GVG) kan den s.k. utvidgade överklagandeinstansen bildas om den allmänna åklagaren och domstolen anser det nödvändigt att en andra domare är inblandad, eftersom hans deltagande framstår som nödvändigt med hänsyn till målets omfattning.

I section 74 (1) GVG regleras den regionala domstolens behörighet. Detta innebär att den regionala domstolen är behörig för alla brott som inte omfattas av distriktsdomstolens eller den högre regionala domstolens behörighet, dvs. alla brott för vilka ett längre fängelsestraff kan förväntas.

Den tyska strafflagen skiljer mellan brott och brott. Ett brott är straffbart med ett års böter. Ett brott är därför ett allvarligare brott än ett brott.

Den regionala domstolen är ansvarig för alla brott för vilka ett högre fängelsestraff än fyra års fängelse kan förväntas (§ 74 (1) (2) GVG). Även åklagarmyndigheten har behörighet att väcka åtal vid District Court med hänsyn till målets särskilda betydelse, trots att District Court skulle ha behörighet.

Brottmål avgörs av distriktsdomstolen i första instans. Den består vanligen av tre domare och 2 slingor. Den stora avdelningen kan, i enlighet med § 76 (2) GVG, besluta att inleda det nationella målet eller fastställa datum för det nationella målet, det vill säga att den i målet vid den nationella domstolen endast ska tillsättas med två domare och två paneler.

Den högre regionala domstolen är i första instans ansvarig för de brott som anges i § 120 (1) och (2) GVG. De flesta brott som anges i förteckningen hotar Förbundsrepubliken Tysklands säkerhet och/eller existens. Den federala domstolens dom kan tillsättas med fem domare, inklusive ordföranden. I samband med att rättegången inleds får dock domstolen besluta att i det nationella målet med tre domare, inklusive ordföranden, ange om två andra domare är inblandade eller så inte är fallet (§ 122 (2) punkterna 1 och 2 GVG).

Överklaganden och rättspraxis

Regiondomstolen är ansvarig för överklaganden av tingsrättens domar (§ 312 i straffprocesslagen). Överklagande avgörs av den så kallade ”Small Criminal Chamber” (avdelningen för straffrättsliga frågor) (§ 76 (1) GVG). Den består av en yrkesdomare och två personer. I överklaganden av den utvidgade domstolens dom är en andra yrkesdomare fortfarande involverad (§ 76 (6) GVG). Dessutom anges i avsnitt 335 i straffprocesslagen att en dom mot vilken ett överklagande kan inges kan tas upp till prövning i stället för ett överklagande med en omprövning (”steg-revidering”).

Överklagande av domar från regionala domstolar eller regionala domstolar i första instans (§ 333 i straffprocesslagen). Den federala domstolen är överprövningsinstans för alla beslut av de högre regionala domstolarna och de stora brottmålsdomstolarna i de regionala domstolarna (§ 135 (1) GVG). Den federala domstolens senat håller på att besluta om en översyn med fem domare, inklusive ordföranden. Den regionala överinstansen (Oberlandesgericht) beslutar om överklagande av (andra) domar från den regionala domstolen.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterFederala domstolen


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 31/10/2019