menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Instanţe de drept comun - Germania

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: greacăenglezăfrancezămalteză.

 

Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Această secțiune vă oferă informații cu privire la organizarea instanțelor de drept comun din Germania.


Instanțele de drept comun – introducere

Jurisdicție în materie civilă

Instanțele locale (Amtsgerichte) sunt curți de primă instanță cu competență în cauzele civile – în principal în cauze în care valoarea litigiului nu depășește 5 000 EUR. De asemenea, acestea au competență în anumite tipuri de cauze, indiferent de valoarea litigiului, cum ar fi litigiile cu privire la chirii și cauzele privind familia și dreptul de întreținere.

În cadrul instanțelor locale, cauzele pot fi audiate de un singur judecător.

Instanțele regionale (Landgerichte) sunt curți de primă instanță cu competență în cauze de drept civil referitoare la litigii care nu intră în competența instanțelor locale. Este vorba de obicei de cauze în care valoarea litigiului depășește 5 000 EUR.

În principiu, și în cazul instanțelor regionale cauzele sunt audiate de un singur judecător. Cu toate acestea, hotărârile în cauzele dificile și de importanță fundamentală sunt luate în camere, și anume într-un tribunal format din trei judecători de carieră.

Curțile regionale de a doua instanță audiază cauzele în tribunalele civile din cadrul instanțelor regionale. Acestea sunt formate de obicei din trei judecători, care judecă apelurile împotriva hotărârilor instanțelor locale.

În plus, la nivelul instanțelor regionale pot fi create camere în materie comercială. Acestea judecă de obicei litigiile în prima și a doua instanță dintre oameni de afaceri / agenți comerciali. Astfel de camere sunt alcătuite dintr-un judecător de carieră și doi asesori populari, care sunt agenți comerciali.  

Instanțele regionale superioare (Oberlandesgerichte) sunt de regulă curți de a doua instanță. În materie civilă, acestea judecă apeluri împotriva hotărârilor emise de instanțele regionale și împotriva hotărârilor instanțelor locale în materie de familie.

Completul de judecată al instanțelor regionale superioare este alcătuit în principiu din trei judecători de carieră. Cu toate acestea, cauzele civile care nu prezintă dificultăți speciale și care nu sunt de importanță fundamentală pot fi transferate unui singur judecător.

Cea mai înaltă instanță de drept comun este Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea Federală de Justiție (Bundesgerichtshof), care reprezintă curtea de ultimă instanță și judecă numai recursuri pe probleme de drept. Completul de judecată al înaltei curți federale este alcătuit din cinci judecători de carieră.

Jurisdicție în materie penală

Curți de primă instanță

Legea privind administrarea justiției (Gerichtsverfassungsgesetz – GVG) stabilește competența instanțelor în materie penală. Instanța locală (Amtsgericht) reprezintă curtea de primă instanță în materie penală, cu excepția cazurilor în care se stabilește competența instanței regionale sau a instanței regionale superioare [articolul 24 alineatul (1) nr. 1 - 3 din GVG]. În principiu (conform articolului 25 din GVG), hotărârea este pronunțată de către un judecător în materie penală atunci când cauza:  

  • vizează o infracțiune (Vergehen) sau
  • face obiectul urmăririi penale private și
  • dacă nu se anticipează o pedeapsă mai aspră decât doi ani de închisoare.

În toate celelalte cazuri, competența aparține Curții Magistraților (Curtea cu jurați) (articolul 28 din GVG); aceasta este alcătuită dintr-un judecător de carieră și asesori populari.

Cauzele prezentate în fața Curții Magistraților se referă la infracțiuni de gravitate medie, care intră în competența instanțelor locale [articolul 24 alineatul (1) din GVG], cu excepția cazului în care acestea au fost atribuite spre audiere unui judecător dintr-o instanță de drept penal (articolul 25 din GVG). Este vorba despre cauze în care pedeapsa anticipată este de doi până la patru ani de închisoare. În plus, așa-numita Curte extinsă a Magistraților poate judeca o astfel de cauză la cererea Parchetului [articolul 29 alineatul (2) din GVG] – în cazul în care Parchetul și instanța consideră că este necesară consultarea suplimentară a unui al doilea judecător de carieră datorită amplorii cauzei judecate.

Competența instanței regionale (Landgericht) de primă instanță este definită la articolul 74 alineatul (1) din GVG. Conform dispozițiilor articolului menționat, instanța regională judecă infracțiunile care nu sunt nici de competența instanțelor locale, nici de competența instanțelor regionale superioare, de exemplu în cazurile în care se anticipează o pedeapsă cu închisoarea pe perioadă mai îndelungată.

Trebuie remarcat faptul că dreptul penal german face distincție între „delict” (Vergehen), pe de o parte, și „infracțiune”, pe de altă parte. În acest sens (conform Codului penal federal), o infracțiune este o faptă penală pentru care legea prevede o pedeapsă minimă de cel puțin un an de închisoare. Astfel, infracțiunile sunt cele mai grave dintre faptele penale.    

Instanța regională are competență, de asemenea, în toate celelalte fapte penale cu o pedeapsă anticipată de peste patru ani de închisoare [articolul 74 alineatul (1) teza a doua prima speță din GVG]. Aceasta poate judeca o anumită cauză și atunci când Parchetul hotărăște să o trimită în fața instanței regionale datorită importanței sale deosebite, chiar dacă aceasta este de competența instanței locale. 

Tribunalele din cadrul instanței regionale audiază în secția penală. În prima instanță, hotărârile sunt pronunțate de către o instanță lărgită de drept penal (Große Strafkammer) și sunt audiate de regulă de trei judecători de carieră și de doi asesori populari. În conformitate cu condițiile menționate la articolul 76 alineatul (2) din GVG, o instanță lărgită de drept penal poate hotărî la deschiderea procesului că respectiva cauză poate fi judecată numai de doi judecători de carieră și doi asesori populari.

Instanța regională superioară este o curte de primă instanță pentru infracțiunile și delictele enumerate la articolul 120 alineatele (1) și (2) din GVG, din care majoritatea vizează securitatea/existența Republicii Federale Germania. Completele de judecată ale Curții Federale de Justiție pot audia cauzele cu cinci judecători de carieră, dintre care unul este președinte. Cu toate acestea, la deschiderea procesului, completul de judecată în materie penală poate decide că respectiva cauză poate fi audiată de către trei judecători de carieră, inclusiv președintele, cu excepția cazului în care proporțiile sau dificultatea cauzei fac necesară participarea a încă doi judecători de carieră [articolul 122 alineatul (2) prima și a doua teză din Legea privind administrarea justiției /GVG].

Căi de atac

Pentru atacarea unei hotărâri emise de instanța locală, cea mai folosită cale de atac este apelul la instanța regională (articolul 312 din Codul de procedură penală [StPO]), în cadrul căreia acesta este audiat de așa-numita instanță/secție minoră penală (kleine Strafkammer). Aceasta este alcătuită dintr-un judecător de carieră și doi asesori populari. Pentru apelurile împotriva hotărârilor emise de Curtea extinsă a Magistraților din cadrul unei instanțe locale, se adaugă încă un judecător de carieră. În plus (articolul 335 din StPO), așa-numitul „recurs direct” (’Sprungrevision’) poate fi înaintat împotriva hotărârilor pronunțate de curtea locală de primă instanță, acesta fiind judecat de instanța regională superioară.

Recursul pe probleme de drept (revizuire) poate fi înaintat împotriva tuturor hotărârilor pronunțate în primă instanță – atât în instanțele regionale, cât și în instanțele regionale superioare – (articolul 333 din StPO). Curtea Federală de Justiție reprezintă instanța de recurs (Revisionsinstanz) împotriva tuturor hotărârilor instanțelor regionale superioare și ale instanțelor (secțiilor) extinse de drept penal din cadrul instanțelor regionale [articolul 135 alineatul (1) din GVG]. Completele de judecată ale Înaltei Curți Federale pot judeca recursul cu cinci judecători de carieră, inclusiv președintele. Recursurile împotriva (altor) hotărâri pronunțate de instanțele regionale sunt judecate de instanțele regionale superioare.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea Federală de Justiție


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 29/08/2019