Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Allmänna domstolar - Danmark

I det här avsnittet hittar du information om hur allmänna domstolar fungerar i Danmark.


Allmänna domstolar – inledning

Högsta domstolen (Højesteret)

Högsta domstolen är högsta instans för överklaganden. Den ligger i Köpenhamn. Högsta domstolen prövar domar och beslut som fullföljs dit från

  • Østre Landsret
  • Vestre Landsret, och
  • Sjö- och handelsdomstolen.

Högsta domstolen prövar både brottmål och tvistemål och är högsta instans för överklaganden i mål som gäller testamenten, konkurser, utsökning och fastighetsregistrering.

Högsta domstolen tar inte ställning till skuldfrågan i brottmål. Överklaganderätt till högsta domstolen föreligger bara i undantagsfall (se nedan). Inga lekmannadomare sitter i Högsta domstolen.

Østre Landsret och Vestre Landsret

Det finns två landsretter i Danmark. De påminner om de svenska hovrätterna och har hand om överklaganden från distriktsdomstolarna, byretterna.

Tvistemål och brottmål prövas av distriktsdomstolarna (byretterna), som är allmänna underrätter och kan jämföras med de svenska tingsrätterna. Under vissa omständigheter kan tvistemål hänskjutas till en landsret.

Distriktsdomstolarna (Byretterne)

I distriktsdomstolarna prövas tvistemål och brottmål samt mål som rör utsökning, testamenten och konkurser. Även notariehandlingar faller inom distriktsdomstolarnas behörighetsområde. Vissa distriktsdomstolar ansvarar fortfarande för fastighetsregistreringen i vissa domsagor tills denna funktion tas över av fastighetsdomstolen (Tinglysningsretten).

Rättsdatabaser

För mer information, se Länken öppnas i ett nytt fönsterorganisationsdiagrammet över danska domstolar.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 03/06/2019