Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Üldkohtud - Eesti

Sellel lehel esitatakse teave üldkohtute korralduse kohta Eestis.


Üldkohtud – sissejuhatus

Esimese astme üldkohtud on maakohtud, mis arutavad esimese astmena kõiki tsiviil-, kriminaal- ja väärteoasju ning teevad muid toiminguid, mis on seadusega antud nende pädevusse. Menetlust maakohtus reguleerivad tsiviilasjades tsiviilkohtumenetluse seadustik, kriminaalasjades kriminaalmenetluse seadustik ning väärteoasjades väärteomenetluse seadustik.

Maakohtute otsuseid ja määrusi vaatavad nende peale esitatud kaebuste alusel läbi teise astme kohtutena ringkonnakohtud. Menetlust ringkonnakohtus reguleerivad samad seadused mis esimese astme kohtutes.

Esimese astme kohtud

Eestis on neli maakohut. Maakohtud jagunevad kohtumajadeks.

Maakohtud:

Harju Maakohus:

 1. Tallinna kohtumaja

Viru Maakohus:

 1. Jõhvi kohtumaja
 2. Narva kohtumaja
 3. Rakvere kohtumaja

Pärnu Maakohus:

 1. Pärnu kohtumaja
 2. Haapsalu kohtumaja
 3. Kuressaare kohtumaja
 4. Rapla kohtumaja
 5. Paide kohtumaja

Pärnu Maakohtu alla kuulub maksekäsuosakond, kus menetletakse maksekäsu kiirmenetluse avaldusi.

Tartu Maakohus:

 1. Tartu kohtumaja
 2. Jõgeva kohtumaja
 3. Viljandi kohtumaja
 4. Valga kohtumaja
 5. Võru kohtumaja

Tartu Maakohtu alla kuulub registri- ja kinnistusosakond. Kinnistusosakond peab kinnistusraamatut ja laevakinnistusraamatut. Registriosakond peab äriregistrit, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrit ning kommertspandiregistrit.

Teise astme kohtud

Eestis on kaks ringkonnakohut.

Ringkonnakohtud:

 • Tallinna Ringkonnakohus
 • Tartu Ringkonnakohus

Õigusvaldkonna andmebaasid

Kohtute kontaktandmed on kättesaadavad Lingil klikates avaneb uus akenkohtute veebilehel. Juurdepääs kontaktandmetele on tasuta.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 01/10/2020