Обикновени съдилища - Естония

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница естонски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Настоящият раздел предоставя информация за организацията на обикновените съдилища в Естония.


Обикновени съдилища — въведение

Окръжните съдилища (maakohtud) са обикновени съдилища от първа инстанция, които разглеждат всички граждански и наказателни дела, както и дела за наказуеми простъпки (дребни престъпления) и провеждат други производства, които са поставени в тяхната компетентност от закона. Производствата пред окръжните съдилища са уредени в следните кодекси: Гражданския процесуален кодекс за граждански дела, Наказателно-процесуалния кодекс за наказателни дела и Кодекса за наказуеми простъпки (дребни престъпления) за дела за наказуеми простъпки (дребни престъпления).

Към окръжните съдилища има и отдели за кадастъра и имотния регистър и за вписванията, които изпълняват административни функции.Имотният регистър и регистърът на имуществените отношения на съпрузите се поддържат в отдела за кадастъра. Търговският регистър, регистърът на сдруженията с нестопанска цел и фондациите, регистърът на търговските залози и регистърът на корабите се поддържат в отдела по вписвания. Окръжният съд на Пярну (Pärnu) има и отделение за заповеди за плащане. Отделението за заповеди за плащане обработва заявления за ускорено производство по въпроси, свързани със заповед за плащане.

Решенията и постановленията на окръжните съдилища, подлежат на контрол от областните съдилища (ringkonnakohtud), които са съдилища от втора инстанция, въз основа на постъпили жалби срещу тези решения и постановления. Производствата в областните съдилища са уредени в същите закони, приложими за производствата в съдилищата от първа инстанция.

Съдилища от първа инстанция

В Естония има четири окръжни съдилища. Окръжните съдилища са разделени на съдебни палати.

Окръжни съдилища:

Окръжен съд на Харю (Harju Maakohus):

 1. Съдебна палата, намираща се на улица „Liivalaia“

 2. Съдебна палата, намираща се на улица „Kentmanni“

 3. Съдебна палата, намираща се на шосе „Tartu“

Окръжен съд на Виру (Viru Maakohus):

 1. Съдeбна палата в Йъхви (Jõhvi)

 2. Съдебна палата в Нарва (Narva)

 3. Съдебна палата в Раквере (Rakvere)

Окръжен съд на Пярну (Pärnu Maakohus):

 1. Съдебна палата в Пярну (Pärnu)

 2. Съдебна палата в Хаапсалу Haapsalu

 3. Съдебна палата в Куресааре (Kuressaare)

 4. Съдебна палата в Рапла (Rapla)

 5. Съдебна палата в Пайде (Paide)

Окръжен съд на Тарту (Tartu Maakohus):

 1. Съдебна палата в Тарту (Tartu)

 2. Съдебна палата в Йъгева (Jõgeva)

 3. Съдебна палата във Вилянди (Viljandi)

 4. Съдебна палата във Валга (Valga)

 5. Съдебна палата във Въру (Võru)

Съдилища от втора инстанция

В Естония има две областни съдилища.

Областни съдилища:

 • Областен съд на Талин (Tallinna Ringakonnakohus)

 • Областен съд на Тарту (Tartu Ringakonnakohus)

Бази данни с правна информация

Можете да намерите информация за връзка със съдилищата на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на съдилищата. Достъпът до информацията за връзка е безплатен.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 03/08/2017