Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Обикновени съдилища - Гърция


Обикновени съдилища – въведение

Граждански съдилища

Всички частноправни спорове се отнасят до гражданските съдилища, в това число безспорните производства, които са възложени на тези съдилища по закон.

Гражданските съдилища са:

 1. Върховният съд (Άρειος Πάγος);
 2. апелативните съдилища (εφετεία);
 3. първоинстанционните съдилища със съдийски състави (πολυμελή πρωτοδικεία);
 4. едноличните първоинстанционни съдилища (μονομελή πρωτοδικεία);
 5. районните съдилища (ειρηνοδικεία).

Наказателни съдилища

Наказателните съдилища разглеждат наказателни дела.

Наказателните съдилища са:

 1. Върховният съд;
 2. апелативните съдилища с петчленен съдебен състав (πενταμελή εφετεία);
 3. съдилищата със смесен съдебен състав със съдебни заседатели (μεικτά ορκωτά δικαστήρια);
 4. апелативните съдилища със смесен съдебен състав със съдебни заседатели (μεικτά ορκωτά εφετεία);
 5. апелативните съдилища с тричленен съдебен състав (τριμελή εφετεία);
 6. полицейските съдилища с тричленен съдебен състав (τριμελή πλημμελειοδικεία);
 7. едноличните полицейски съдилища (τριμελή πλημμελειοδικεία);
 8. районните наказателни съдилища (πταισματοδικεία);
 9. съдилищата за непълнолетни лица (δικαστήρια ανηλίκων).

По силата на специални закони наказателна компетентност имат и:

 • военните съдилища (στρατοδικεία);
 • военноморските съдилища (ναυτοδικεία);
 • военновъздушните съдилища (αεροδικεία).

Тези съдилища разглеждат дела в качеството си на специализирани наказателни съдилища.

Те разглеждат дела, свързани с престъпления, извършени от военнослужещи в армията, военноморските сили и военновъздушните сили.

Административни съдилища

Административните съдилища разрешават административни спорове между държавните административни органи и гражданите.

Обикновените административни съдилища са първоинстанционните административни съдилища (διοικητικά πρωτοδικεία) и апелативните административни съдилища (διοικητικά εφετεία).

 • Първоинстанционните административни съдилища заседават в състав от един или трима съдии в зависимост от паричната стойност на спора. Те се произнасят по данъчни дела, спорове между частни лица и социалноосигурителни субекти или субекти, отговарящи за прилагането на социалната политика, както и спорове от административен характер между гражданите и държавата, общинските или областните администрации.

Първоинстанционните административни съдилища с тричленен съдебен състав се произнасят също по жалбите срещу решенията на едноличните първоинстанционни административни съдилища.

 • Апелативните административни съдилища се произнасят по жалбите срещу решенията на първоинстанционните административни съдилища с тричленен съдебен състав. Те се произнасят като първата инстанция също по молбите за отмяна на административни актове, свързани с наемането на служители в държавната администрация (освобождаване от длъжност, отказ за назначаване на длъжност или повишаване в длъжност и т.н.).
 • Генералният инспектор на държавната администрация е институция, която е част от системата на административните съдилища. Генералният инспектор на държавната администрация контролира функционирането на горепосочените административни съдилища и обжалва техните решения.
 • Държавният съвет (Συμβούλιο της Επικρατείας) се произнася по следните спорове:

молби за отмяна на административни актове поради тяхната незаконосъобразност, нарушение на материалноправни разпоредби или злоупотреба с власт, липсата на компетентност или формална грешка при издаването им;

жалби на цивилни, военни, общински и други длъжностни лица срещу решенията на комитетите на персонала (υπηρεσιακά συμβούλια) във връзка с повишаване в длъжност, уволняване, понижаване в длъжност и т.н.

жалби срещу решенията на административните съдилища.

Бази данни с правна информация

 1. Уебсайт на Връзката отваря нов прозорецгръцкия Върховен съд. Достъпът до базата данни е безплатен.
 2. Връзката отваря нов прозорецБаза данни на регистрите за съдимост за гръцки граждани с неизвестно място на раждане или място на раждане в чужбина и за чужди граждани.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецВърховен съд

Връзката отваря нов прозорецПървоинстанционен съд на Атина

Връзката отваря нов прозорецПървоинстанционен съд на Солун

Връзката отваря нов прозорецПървоинстанционен съд на Пирея

Връзката отваря нов прозорецДържавен съвет

Връзката отваря нов прозорецСметна палата

Връзката отваря нов прозорецПрокуратура към районните съдилища

Връзката отваря нов прозорецПървоинстанционен административен съд на Атина


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 25/06/2018