Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Обикновени съдилища - Испания

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;

Член 117 от испанската конституция от 1978 г. предвижда, че принципът на единство на съдебната власт е основата за организацията и функционирането на съдилищата.

Този принцип намира отражение в съществуването на единна юрисдикция, съставена от един общ съд и съдии, които образуват обикновени съдилища.

Съществуват голям брой съдилища и съдилища, които се разпределят чрез критериите за конкурентно разпределение: предмет, размер, лице, функция или територия, тъй като звеното за компетентност не пречи на различни органи с различни правомощия.


Конституцията на Испания от 1978 г. провъзгласява, че Испания е създадена в социално и демократично положение, което насърчава свободата, справедливостта, равенството и политическия плурализъм като по-високи ценности в националното право. Конституцията е посветена на дял VI от съдебната система и предвижда в член 117, че принципът на съдебното единство е основата за организацията и функционирането на съдилищата.

Тези принципи информират организацията на съдилищата в Испания и намират отражение в съществуването на единен корпус от съдии и магистрати, които са независими, демонтируеми, отговорни и подчинени единствено на Конституцията и върховенството на закона.

Упражняването на съдебната власт, съдебните и изпълнителните съдилища е изключително от компетентността на съдилищата и трибуналите, определени от законите и от международните договори.

Обикновени съдилища — въведение

Съществуват много съдилища и трибунали, които се разпространяват чрез различните критерии за разпределяне на компетентността, предвидени в закона: предмет, големина, лице, функция или територия, тъй като единицата за компетентност не възразява срещу съществуването на различни органи с различни правомощия. Съдилищата и трибуналите упражняват компетентност само в случаите, когато те са възложени по силата на закона.

Устройствен закон за съдебната власт, предвиден в член 122 от испанската конституция от 1978 г., определя учредяването, функционирането и управлението на съдилищата.

Трябва да се разграничат три основни аспекта:

  • териториалния аспект.
  • едноличният или колегиалният характер на органите.
  • района на компетентност.

Териториалният аспект

Съгласно обяснителния меморандум към Устройствен закон 6/1985 от 1 юли относно съдебната система държавата е териториално организирана за целите на съдебната система в общини, партии, провинции и автономни области.

Упражняването на съдебната компетентност се предоставя на следните съдилища и правораздавателни органи: Съд на Европейските общности, съдилища, първоинстанционен съд и наказателни разследвания, съдилища от първа инстанция, Commercial Appeals, Violence Against Women, the Criminal, Administrative, Administrative, Social, Child and Child Abuse Supervision, Provincial Courts, High Court of Justice, High Court of Justice, National High Court (Национален съд и върховен съд).

Националният съд, Върховният съд, централните наказателни съдилища и централните административни съдилища имат правораздавателни правомощия по цялата национална територия.

Едноличното или колегиално естество на органите

Що се отнася до единния или колегиален характер на органите, става въпрос за всички певци, с изключение на Върховния съд, Audiencia Nacional, High Courts of Justice и провинциалните съдилища.

Върховният съд, със седалище в Мадрид, е най-висшият съд във всички поръчки, с изключение на конституционните гаранции. Председателят, председателите на съставите и магистратите, определящи закона за всеки от камарите и специализираните секции.

Върховният съд е съставен от следните състави:

Първо: Граждански.

Второ: Наказателно право.

Трето: Административни производства.

Четвърто: Социални въпроси.

Пет: То се урежда от специфичното законодателство и освен това от Органичния закон за съдебната власт (LOPJ) и от Наредбата на другите състави на Tribunal Supremo (Върховен съд).

Националният върховен съд на Мадрид е компетентен в цяла Испания. Той се състои от своя председател, председателите на съставите и магистратите, определящи закона за всяка от камарите и специализираните секции (апелативни, апелативни, наказателни, административни и социални въпроси).

Висшите съдилища във всяка автономна област водят до съдебна организация в рамките на своята териториална компетентност, без да се засяга компетентността на Върховния съд. High Court приема наименованието на съответната автономна област и разширява своята компетентност върху територията на тази автономна област.

Той се състои от три състава: граждански и наказателни, административни и социални въпроси.

Той се състои от председател, който ще се състои и от своя граждански и наказателен състав; председателите на съставите и на магистратите, които определят закона за всяка от своите състави и, където е целесъобразно, специализираните секции, които могат да бъдат създадени в тях.

Provincialestimated Audiences“ в столицата на провинцията, от която те вземат своето име и по принцип разширяват компетентността си като цяло пред този съд. Те се състоят от председател и двама или повече магистрати. Те могат също така да са съставени от две или повече части от един състав, като в този случай председателят на Висшия съд председателства някой от разделите.

Те са запознати с въпросите, предвидени в Закона за гражданско и наказателно право.

Judicial Office (Съдебната служба)

Законът за биологичното производство определя Съдебната служба като „инструментална организация, подпомагаща и подкрепяща съдебната дейност на съдии и съдилища“.

Нейният замисъл има за цел да подобри ефикасността, ефективността на съдебните органи и прозрачността на съдебните производства, да ускори решаването на процедурите и процесите и да насърчи сътрудничеството и координацията между службите и отделите, които съставляват Съдебната служба. Следователно нейното прилагане отговаря на ангажимента за незабавна и висококачествена обществена услуга в съответствие с конституционните ценности и в съответствие с настоящите потребности на обществеността.

Това е нов организационен модел, който въвежда модерни управленски техники, основани на съчетаването на различни административни единици; Обработващи единици за пряко подпомагане, равностойни на тези на старите съдилища, които подпомагат съдията или магистрата в тяхната правораздавателна функция, както и общите процедурни услуги, ръководени от адвокати в съдебната система, които изпълняват и ръководят всички тези функции, които не са от чисто съдебен характер, като например: получаване на писмени изявления, уведомления, изпълнение на решения, процесуални извънсъдебни формалности, допустими, прехвърляне на страните, отстраняване на процесуални нарушения...

Съществуват три класа на ИС:

  • Обща обща услуга
  • Обща служба за организиране на процедурата
  • Обща служба за изпълнение

Област на компетентност

В допълнение към териториалния аспект следва да се обърне внимание на различните въпроси или въпроси, които могат да бъдат отнесени до знанието на съдилищата и които определят наличието на четири съдебни акта:

Граждански: Освен собствените си въпроси, съдилищата и съдилищата са запознати с въпроси, които не са предмет на друг съдебен ред. Следователно тя може да бъде квалифицирана като обикновена или обща.

Производство: Наказателното познание за престъпни причини и съдебни процеси, с изключение на тези под военната юрисдикция, е характеристика на испанското право, което е характерно за испанското право, че граждански дела, произтичащи от наказателни производства, могат да бъдат образувани съвместно с наказателни производства. В такъв случай наказателният съд взема решение относно обезщетението, дължимо за вреди, причинени от престъплението.

Административни действия: Конституцията гласи, че съдилищата контролират нормотворческата компетентност и законосъобразността на административните действия, както и факта, че тя е подчинена на целите, за които тя се основава. Компетентността на съда е да контролира законосъобразността на действията на всички публични органи, включително искове за обезщетение срещу тях, в качеството им на физически лица, при условията, предвидени от закона, да имат право на обезщетение за всички вреди, които са претърпели в някое от своите активи и права, освен в случай на непреодолима сила, при условие че вредата е в резултат на извършване на обществени услуги.

Социални: за разглеждане на искове, предявени в правния клон на закона, независимо дали става въпрос за индивидуални или колективни конфликти, както и за искове за социална сигурност или за държавата, в която трудовото право води до понасяне на отговорност от него.

Освен четирите съдебни определения военните съдилища съществуват в Испания.

Военната юрисдикция е изключение от принципа на единство на съдебната система.

Конституцията определя принципите, уреждащи правораздавателната дейност, и определя принципите, които ръководят единството на съдебната власт. Органите на военната юрисдикция, които са част от държавната съдебна власт, основават своята организация и функционирането си на принципа на съдебната власт и администрират правосъдието в строго кастрираните области и, когато е уместно, по въпроси, установяващи състоянието на обсадата в съответствие с Конституцията и разпоредбите на наказателното, процесуалното и военното право.

Компетентността на военната юрисдикция е ограничена по време на мир до чисто сухоземен обхват, като се имат предвид действията, класифицирани като престъпление по военния наказателен кодекс, и разширяването на неговата компетентност по отношение на всеки вид престъпление в случай на военни части, разселени извън националната територия. За военно време Устройствен закон 4/1987 за конкуренцията и военната юрисдикция предвижда промяна в тази област, въпреки че решението е взето от Cortes Generales (Парламента) и, в случай че бъде разрешено от правителството.

По граждански дела става дума за военната компетентност за предотвратяване на опитите за разпореждане с лица във въоръжените сили, които през време на война умират по сезон или по плавателен път, и се ограничават до необходимото съдействие за организиране на погребението на починалия и обучението на физическата наличност и застраховка на имуществото му, като по този начин се дава сметка на компетентния граждански съдебен орган.

Военните съдилища са съставени от военни части, членове на въоръжените сили и филиали на Министерството на отбраната.

Всички те са интегрирани във военните съдилища: териториалните съдилища, централните наказателни съдилища, териториалните военни съдилища и Централният военен съд. На върха на военната юрисдикция обаче се намира 5-та камара на Върховния съд.

Централният военен съд, разположен в Мадрид и в рамките на цялата национална територия, представлява централизиран съд за познаване на въпросите, възложени му по силата на Устройствен закон 4/1987 от 15 юли, относно конкуренцията и организацията на военната юрисдикция.

Военните съдилища са тези, които отговарят за разследването на военни наказателни производства за действия, извършени в рамките на тяхната компетентност и чието знание съответства на съответния военен съд и на съдебно наблюдение за лишаване от свобода по отношение на военни коректори и техните затворници, наред с други функции.

Създаването на военен състав във Върховния съд, при спазване на неговия режим и статута на неговите членове по отношение на същите правила като останалите състави, представлява единството на върха на двете юрисдикции, които съставляват държавата на съдебната власт.

Съставът на тази камара от магистратите от общата юрисдикция и от армията е гаранция за претегляне на висшите съдилища, обикновено призовани да действат в областта на обжалването и преразглеждането, дори ако е логично да се запази възможността за запазване на компетентността на лицата, заемащи определени висши длъжности или военни длъжности, чието поведение би било предмет на преразглеждане от страна на този състав.

В Испания няма извънредна съдебна заповед, но ако можем да посочим, че в рамките на горепосочения правен ред са създадени специализирани съдилища на основание на този въпрос. Така например съдилищата по въпросите на насилието срещу жени, съдилищата за лишаване от свобода и съдилищата за непълнолетни лица. Тези съдилища са обикновени съдилища, но имат специализация на място. За повече информация вж. „Испански съдилища и специализирани съдилища в Испания“.

Що се отнася до анализа на четирите съществуващи съдебни решения, ние ще разгледаме компетентността на съдилищата и трибуналите в тези области.

ГРАЖДАНСКИ СЪД

Компетентността по граждански съдилища е състав I на Върховния съд, гражданско и наказателно отделение на Висшия съд, гражданските съдилища на провинциалните съдилища, първоинстанционните съдилища и съдилищата в областта на мира и някои специализирани съдилища (семейни, търговски марки, марки на Общността, насилие срещу жени).

Търговските юрисдикции на марката на Общността са анализирани във фиша на съда в Испания.

СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ СЪД

Наказателният съд на Върховния съд, наказателното отделение на Върховния съд, наказателното и наказателното отделение на висшите съдилища, наказателните съдилища, наказателните съдилища, наказателните съдилища, наказателните съдилища, съдилищата за ненавършили пълнолетие лица, съдилищата за присъди за лишаване от свобода, съдилищата за наказателно насилие срещу жени и Магистратския съд са компетентни.

Съдилищата за непълнолетни, съдилищата за наблюдение на затворите и съдилищата по въпросите на насилието срещу жени са анализирани във фиша за Съда в Испания.

АДМИНИСТРАТИВНО СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО

Административните съдилища, 3-ото отделение на Върховния съд, отделението по административни спорове на Националния върховен съд, отделението по административни спорове на висшите съдилища, административните съдилища и административните съдилища за административни производства.

СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ

Социалната палата, състав 4 на Върховния съд, Камарата по социални въпроси на Националния върховен съд, Социалната камара на висшите съдилища и социалните съдилища.

Правомощията на всички горепосочени органи са определени в Връзката отваря нов прозорецУстройствения закон за съдебната власт.

Свързани връзки

Връзката отваря нов прозорецОБЩ СЪВЕТ НА ИСПАНИЯ

Връзката отваря нов прозорецЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 30/10/2019