Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Všeobecné súdy - Španielsko

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;

Článok 117 španielskej ústavy z roku 1978 stanovuje, že zásada jednoty súdnictva je základom organizácie a fungovania súdov.

Táto zásada sa odráža v existencii jedinej jurisdikcie zloženej z jediného orgánu sudcov a sudcov, ktorí predstavujú všeobecné súdy.

Existuje veľký počet súdov a súdov, ktoré sú distribuované prostredníctvom kritérií prideľovania hospodárskej súťaže: predmet, veľkosť, osoba, funkcia alebo územie ako útvar jurisdikcie nevylučuje rôzne orgány s rozdielnymi právomocami.


Španielska ústava z roku 1978 uvádza, že Španielsko je založené v sociálnom a demokratickom právnom štáte, ktorý presadzuje slobodu, spravodlivosť, rovnosť a politický pluralizmus ako vyššie hodnoty vo svojom vnútroštátnom práve. ústava je venovaná hlave VI súdnictva a vo svojom článku 117 ustanovuje, že zásada jednoty súdnictva je základom pre organizáciu a fungovanie súdov.

Tieto zásady informujú organizáciu súdov v Španielsku a odrážajú sa v existencii samostatného zboru sudcov a sudcov, ktorí sú nezávislí, neodstrániteľní, zodpovední a podliehajú len ústave a právnemu štátu.

Výkon súdnej moci, súdiac a presadzujúci súd je výlučne záležitosťou súdov a tribunálov, ktoré sú určené právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami.

Všeobecné súdy – úvod

Existuje mnoho súdov a tribunálov, ktoré sú šírené prostredníctvom rôznych kritérií rozdelenia právomoci, ktoré sú stanovené v zákone: predmet, veľkosť, osoba, funkcia alebo územie ako útvar právomoci nenamieta proti existencii rôznych orgánov s rozdielnymi právomocami. Súdy a tribunály vykonávajú právomoc len v prípadoch, keď sú udelené zákonom.

Ústavný zákon o súdnej moci, ustanovený článkom 122 španielskej ústavy z roku 1978, určuje ústavu, prevádzku a správu súdov.

Treba rozlišovať tri kľúčové aspekty:

  • územný aspekt.
  • jednočlenný alebo kolektívny charakter orgánov.
  • oblasť pôsobnosti.

Územný aspekt

Podľa dôvodovej správy k organickému zákonu č. 6/1985 z 1. júla o súdnej moci je štát územne vymedzený na účely súdnictva v obciach, stranách, provinciách a autonómnych spoločenstvách.

Výkon súdnej právomoci sa priznáva týmto súdom: Súdny dvor, súdy, súdy prvého stupňa a trestné vyšetrovania, súdy prvého stupňa, obchodné odvolania, násilie páchané na ženách, trestné, správne, sociálne, sociálne, deti a deti a dohľad nad zneužívaním, provinčné súdy, High Court of Justice, High Court of Justice, National High Court and Supreme Court.

Vnútroštátny najvyšší súd, najvyšší súd, Ústredné trestné súdy a ústredné správne súdy majú súdnu právomoc nad celým vnútroštátnym územím.

Jednotná alebo kolegiálna povaha orgánov

Pokiaľ ide o jednotnú alebo kolegiálnu povahu orgánov, sú všetci jednotní okrem najvyššieho súdu, Audiencia Nacional, vysokých súdov a provinčných súdov.

Najvyšší súd so sídlom v Madride je najvyšším súdom vo všetkých uzneseniach s výnimkou ústavných záruk. Predseda, predsedovia komôr a sudcov, ktorí stanovujú rozhodné právo pre každú zo svojich komôr a oddielov.

Najvyšší súd tvoria tieto komory:

Prvý: Občianska.

Druhý: Trestné právo.

Tretí: Správne konanie.

Po štvrté: Sociálny.

Po piate: Riadi sa jeho osobitnými právnymi predpismi, ako aj organickým zákonom o súdnej moci (LOPJ) a nariadením o iných komorách Tribunal Supremo (Najvyšší súd).

Španielsky najvyšší súd v Madride má právomoc v celom Španielsku. Skladá sa z jej predsedu, predsedov komôr a sudcov, ktorí určujú právny poriadok každej zo svojich komôr a oddielov (odvolacieho, odvolacieho, trestného, správneho a sociálneho).

Vysoké súdy v každom autonómnom spoločenstve vedú k súdnej organizácii v rámci jeho územnej pôsobnosti, a to bez toho, aby bola dotknutá právomoc najvyššieho súdu. High Court berie na vedomie názov dotknutého autonómneho spoločenstva a rozširuje jeho právomoc na územie tohto autonómneho spoločenstva.

Skladá sa z troch komôr: občianske a trestné, administratívne a sociálne veci.

Pozostáva z predsedu, ktorý bude tiež tvoriť jeho občianska a trestnoprávna komora; predsedovia komôr a súdov, ktorí stanovujú rozhodné právo pre každú zo svojich komôr a prípadne sekcie, ktoré ich môžu vytvoriť.

Verejné publikum na základnom imaní spolkovej krajiny, od ktorého prijímajú svoje meno, a vo všeobecnosti rozširuje svoju právomoc na celý tento súd. Pozostávajú z prezidenta a dvoch alebo viacerých sudcov. Môžu sa tiež skladať z dvoch alebo viacerých častí toho istého zloženia, v prípade ktorých predseda najvyššieho súdu predsedá jednému z oddielov.

Sú si vedomí skutočností stanovených v zákone o občianskych a trestných veciach.

Justičný úrad

Organický zákon o súdnej moci definuje súdny úrad ako „kľúčovú organizáciu, ktorá podporuje a podporuje súdnu činnosť sudcov a súdov“.

Jeho návrh je určený na zlepšenie efektívnosti, účinnosti súdnych orgánov a transparentnosti súdnych konaní, na urýchlenie riešenia sporov a procesov a na podporu spolupráce a koordinácie medzi útvarmi a jednotkami, ktoré tvoria súdny úrad. Jeho vykonávanie preto reaguje na záväzok poskytovať služby vo verejnom záujme v bezprostrednej a vysokej kvalite v súlade s ústavnými hodnotami a v súlade so súčasnými potrebami verejnosti.

Ide o nový organizačný model, ktorý zavádza moderné riadiace techniky založené na kombinácii rôznych správnych jednotiek; Spracovateľské jednotky na priamu podporu, ktoré sú rovnocenné so starými súdmi a ktoré podporujú sudcu alebo sudcu v ich súdnej funkcii a spoločných procesných službách pod vedením právnikov súdnictva, ktorí vykonávajú a riadia všetky funkcie, ktoré nie sú výlučne jurisdikčné, ako napríklad: prijatie písomných podaní, oznámení, výkonu rozhodnutí, procesných mimosúdnych formalít, ktoré sú prípustné, postúpenie účastníkom konania, odstránenie procesných vád...

Existujú tri triedy ISC:

  • Všeobecný spoločný útvar
  • Spoločný úrad pre organizáciu konania
  • Spoločná implementačná služba

Oblasť pôsobnosti

Okrem územnej zložky by sa mala venovať pozornosť rôznym záležitostiam alebo záležitostiam, ktoré môžu byť predmetom pozornosti súdov a tribunálov a ktoré určujú existenciu štyroch súdnych príkazov:

Občianska: Súdy a občianskoprávne súdy sú okrem svojich vlastných záležitostí informované o záležitostiach, ktoré nie sú pridelené inému súdnemu príkazu. Môže sa preto považovať za bežné alebo bežné.

Neschopnosti: Trestná znalosť trestných činov a súdnych konaní s výnimkou tých, ktoré spadajú pod vojenskú právomoc, je charakteristickým znakom španielskeho práva, čo je charakteristické pre španielske právo, podľa ktorého sa občianskoprávne žaloby vyplývajúce z trestného konania môžu podať spoločne s trestným konaním. V takom prípade trestný súd rozhodne o náhrade škody spôsobenej trestným činom.

Správne opatrenia: V ústave sa uvádza, že súdy kontrolujú regulačnú právomoc a zákonnosť správneho konania, ako aj skutočnosť, že sa naň vzťahujú ciele, na ktorých sa zakladá. Právomoc súdu spočíva v preskúmaní zákonnosti konania všetkých verejných orgánov, vrátane žalôb o náhradu škody voči nim, keďže jednotlivci majú podľa podmienok stanovených zákonom nárok na náhradu akejkoľvek škody, ktorá im bola spôsobená v súvislosti s ich majetkom a právami, s výnimkou prípadov vyššej moci, pod podmienkou, že škoda vznikla v dôsledku fungovania verejných služieb.

Sociálne: vypočuť tvrdenia o právnej časti zákona, či už ide o individuálne alebo kolektívne konflikty, ako aj o žiadosti o sociálne zabezpečenie alebo o štát, v ktorom sa z pracovného práva zakladá zodpovednosť.

Okrem štyroch súdnych príkazov existujú v Španielsku vojenské súdy.

Vojenská jurisdikcia je výnimkou zo zásady jednoty súdnictva.

Ústava stanovuje zásady, ktorými sa riadi súdna činnosť a upravuje zásady, ktorými sa riadi jednota súdnej moci štátu. Orgány vojenskej jurisdikcie, ktoré tvoria súčasť štátneho súdnictva, vychádzajú pri svojej organizácii a fungovaní zo zásady súdnej jednotky a spravujú spravodlivosť v striktne vykastrovaných oblastiach a v prípade potreby vo veciach, v ktorých sa vydáva vyhlásenie o stave obliehania v súlade s ústavou a ustanoveniami trestného, procesného a vojenského práva.

Právomoc vojenskej jurisdikcie je obmedzená v čase mieru na čisto rozsah, pričom sa vie o konaní klasifikovanom ako trestný čin podľa vojenského trestného zákonníka a rozširuje sa jeho právomoc na akýkoľvek druh trestného činu v prípade vojenských jednotiek, ktoré boli vysídlené mimo vnútroštátneho územia. Z vojenského hľadiska ustanovuje organický zákon č. 4/1987 o organizácii pre hospodársku súťaž a vojenskú jurisdikciu zmenu v tejto oblasti, hoci rozhodnutie prijíma parlament Cortes Generales (parlament) a v prípade, že to povoľuje vláda.

V občianskoprávnom konaní je na vojenskú právomoc predchádzať súdnym konaniam s osobami v ozbrojených silách, ktoré vo vojnovom období zomierajú počas sezóny alebo plavby a sú obmedzené na pomoc potrebnú na zabezpečenie pohrebu zosnulého a odbornú prípravu fyzickej inventarizácie a poistenia jeho majetku, s uvedením príslušného občianskoprávneho súdneho orgánu.

Vojenské súdy sú zložené z vojenských síl, členov ozbrojených síl a dcérskych spoločností ministerstva obrany.

Všetky tieto orgány zahŕňajú vojenské súdy: územné súdy, Ústredné trestné súdy, územné vojenské súdy a ústredný vojenský súd. V hornej časti vojenskej jurisdikcie sa však nachádza 5. komora najvyššieho súdu.

Ústredný vojenský súd so sídlom v Madride a príslušnosť na celom vnútroštátnom území predstavuje centralizovaný súd na účely poznatkov o záležitostiach, ktoré mu boli pridelené prostredníctvom organického zákona č. 4/1987 z 15. júla o hospodárskej súťaži a o organizácii vojenskej právomoci.

Vojenské súdy sú osoby, ktoré sú zodpovedné za vyšetrovanie vojenských trestných konaní za činy, ktoré sa vyskytli v oblasti v ich jurisdikcii a ktorých znalosť zodpovedá príslušnému vojenskému súdu a väzenským justičným dohľadom v súvislosti s vojenskými korektormi a ich väzňami, okrem iných funkcií.

Vytvorenie vojenskej komory na najvyššom súde, s výhradou jej režimu a postavenia jej členov, pokiaľ ide o rovnaké pravidlá ako ostatné komory, tvorí jednotnosť dvoch jurisdikcií, ktoré tvoria štát Judicialof v štáte, na vrchole.

Zloženie tejto komory zo strany sudcov z bežnej jurisdikcie a z armády je zárukou pre zváženie v rámci vyššieho okruhu súdov, ktoré sa zvyčajne konajú v rámci odvolania a preskúmania, aj keď je logické, že by sa mala vyhradiť právomoc pre osoby, ktoré majú určité vysoké pozície alebo vojenské miesta, ktorých konanie by bolo predmetom preskúmania tejto komory.

V Španielsku neexistuje žiadne mimoriadne súdne rozhodnutie, ale ak by sme mohli poukázať na to, že v rámci uvedených právnych poriadkov boli zriadené špecializované súdy na základe predmetu konania. Napríklad súdy pre násilie páchané na ženách, väzenie a súdy pre mladistvých. Tieto súdy sú všeobecnými súdmi, ale majú špecializáciu v teréne. Viac informácií nájdete na „španielskych súdoch a súdoch špecializovaných v Španielsku“.

Pokiaľ ide o analýzu štyroch existujúcich súdnych príkazov, preskúmame v týchto oblastiach jurisdikciu súdov a tribunálov.

OBČIANSKY SÚD

Právomoc na občianskych súdoch je komora I najvyššieho súdu, Občianska a kriminálna komora sudcov vysokých súdov, občianske súdy krajinských súdov, súdy prvého stupňa a súdy pre mier a niektoré špecializované súdy (rodina, obchodné súdy, ochranná známka Spoločenstva, násilie páchané na ženách).

Obchodné súdy ochrannej známky Spoločenstva sa analyzujú v informačnom liste pre súd v Španielsku.

TRESTNÝ SÚD

Právomoc súdu najvyššieho súdu, trestného súdu najvyššieho súdu, trestného a trestného oddelenia vysokých súdov, trestného súdu, trestného súdu, trestného súdu, súdov pre mladistvých, súdov pre tresty odňatia slobody, súdov pre trestné činy páchané na ženách a súdnych súdov.

Súdy pre mladistvých, súdy pre väzenský dohľad a súdy pre násilie páchané na ženách sa analyzujú v informačnom liste pre Súdny dvor v Španielsku.

SPRÁVNE SÚDNE KONANIA

Správne súdy, 3. komora najvyššieho súdu, komora pre správne spory Najvyššieho súdu, komora pre správne súdy na vysokých súdoch, správne súdy a súdy pre správne spory.

SOCIÁLNA SPRAVODLIVOSŤ

Sociálna komora, komora 4 Najvyššieho súdu, komora pre sociálne veci Národného najvyššieho súdu, sociálna komora vysokých súdov a sociálne súdy.

Právomoci všetkých uvedených orgánov sú stanovené v Odkaz sa zobrazí v novom okneorganickom zákone o súdnej moci.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneGENERÁLNA RADA SÚDNICTVA ŠPANIELSKA

Odkaz sa zobrazí v novom okneZÁKON O SÚDNICTVE


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 30/10/2019