Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Allmänna domstolar - Spanien

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;

Enligt artikel 117 i den spanska konstitutionen från 1978 utgör principen om rättslig enhet grunden för domstolarnas organisation och funktion.

Denna princip återspeglas i förekomsten av en enda jurisdiktion bestående av en enda domare och domare som utgör allmänna domstolar.

Det finns ett stort antal domstolar och domstolar som distribueras genom de konkurrensmässiga fördelningskriterierna: ämne, storlek, person, funktion eller territorium, eftersom den behöriga enheten inte utesluter olika organ med olika befogenheter.


I den spanska konstitutionen från 1978 fastställs att Spanien är etablerat i en social och demokratisk rättsstat som främjar frihet, rättvisa, jämlikhet och politisk pluralism som högre värden i sin nationella lagstiftning. konstitutionen ägnas åt avdelning VI i rättsväsendet och föreskriver i artikel 117 att principen om rättslig enhet utgör grunden för domstolarnas organisation och funktion.

Dessa principer informerar domstolarna i Spanien och tar sig uttryck i att det finns en gemensam kår av domare och domare som är oberoende, irborttagbara, som är ansvarig för och som endast lyder under konstitutionen och rättsstatsprincipen.

Utövandet av dömande makt, domare och verkställande domstolar är uteslutande en fråga för de domstolar och tribunaler som fastställs i lag och i de internationella fördragen.

Allmänna domstolar – inledning

Det finns många domstolar och tribunaler som distribueras genom de olika kriterier för fördelning av behörighet som fastställs i lagen: föremål, storlek, person, funktion eller territorium, eftersom enheten för behörighet inte invänder mot förekomsten av olika organ med olika befogenheter. Domstolar och domstolar är behöriga endast i de fall då de är rättsligt förankrade.

I grundlagen om domstolsväsendet, som infördes genom artikel 122 i den spanska konstitutionen från 1978, fastställs domstolarnas sammansättning, funktionssätt och styrning.

Tre viktiga aspekter måste urskiljas:

  • territoriell aspekt.
  • organ- eller kollegialsorganen.
  • behörighetsområde.

Territoriell aspekt

Enligt motiveringen till lag 6/1985 av den 1 juli om domstolsväsendet är staten organiserad inom ramen för rättsväsendet, i kommuner, partier, provinser och autonoma regioner.

Följande domstolar och tribunaler har rätt att utöva dömande makt: Domstolen, domstolarna, förstainstansrätten och straffrättsliga utredningar, förstainstansrätt, kommersiella överklaganden, våld mot kvinnor, övervakning av straffrättsliga, administrativa, administrativa, sociala och sociala frågor, barn och övergrepp mot barn, regionala domstolar, High Courts, High Court of Justice, nationella High Court och Supreme Court.

Den nationella högsta domstolen, Högsta domstolen, de centrala brottmålsdomstolarna och de centrala förvaltningsdomstolarna har befogenheter över hela det nationella territoriet.

Organs enskilda eller kollegiala natur

När det gäller organs enda eller kollegiala karaktär är de alla sångare utom Högsta domstolen, Audiencia Nacional, de högsta domstolarna och provinsdomstolarna.

Högsta domstolen, som har sitt säte i Madrid, är den högsta domstolen i alla beslut, med undantag för konstitutionella garantier. Ordförande, avdelningsordförande och domare som fastställer lagen för var och en av dess avdelningar och sektioner.

Högsta domstolen består av följande avdelningar:

Först: Civil.

Två: Straffrätt.

Tre: Administrativa förfaranden.

Fjärde temat: Social.

Femte temat: Det regleras av dess särskilda lagstiftning och dessutom av lagen om domstolsväsendet (LOPJ) och av förordningen till den andra avdelningen vid Tribunal Supremo (Högsta domstolen).

Högsta domstolen i Madrid är behörig i hela Spanien. Den består av ordföranden, ordförandena för avdelningarna och för att fastställa lagen för var och en av dess avdelningar och sektioner (överklagande-, överklagande-, straffrättsliga, administrativa och sociala frågor).

De högsta domstolarna i varje självstyrande region leder till en domstolsorganisation inom sin territoriella jurisdiktion, utan att det påverkar Högsta domstolens behörighet. High Court ska ange namnet på den autonoma regionen i fråga och utvidga sin behörighet till den autonoma gemenskapens territorium.

Den består av tre kamrar: civil- och straffrätt, administrativa och sociala frågor.

Den består av en ordförande, som också kommer att bestå av avdelningen för civilrätt och straffrätt. ordförandena för avdelningarna och för att fastställa lagen för var och en av dess avdelningar och, i förekommande fall, de avsnitt som kan inrättas inom dem.

Provincialivestibulent Audiovisuella verk i provinsens huvudstad, varifrån de väljer och utvidgar sin behörighet som huvudregel till hela denna domstol. De består av en ordförande och två eller flera domare. De kan också bestå av två eller flera sektioner av samma sammansättning, i vilket fall High Courts ordförande ska leda en av sektionerna.

De är medvetna om de frågor som fastställs i lagen om civil- och straffrättsligt samarbete.

The Judicial Office

I grundlagen om rättsväsendet definieras domarämbetet som ”den instrumentella organisationen som stöder och stöder domarnas och domstolarnas rättsliga verksamhet”.

Dess utformning är utformad för att förbättra effektiviteten, effektiviteten hos de rättsliga organen och insynen i rättsliga förfaranden, för att påskynda förfarandena och förfarandena och för att främja samarbete och samordning mellan de enheter och enheter som utgör rättslig myndighet. Genomförandet är därför mottagligt för ett åtagande om en offentlig tjänst av hög kvalitet i enlighet med de konstitutionella värdena och i linje med allmänhetens nuvarande behov.

Detta är en ny organisationsmodell som inför moderna förvaltningsmetoder som bygger på en kombination av olika administrativa enheter. Processenheter för direktstöd som är likvärdiga med de äldre domstolarna och som stöder domaren eller domaren med ansvar för rättsväsendet och gemensamma förfaranden under ledning av domstolsväsendet, som utför och leder alla de funktioner som inte är rent jurisdiktionsmässiga, till exempel mottagande av skriftliga inlagor, underrättelser, verkställighet av beslut, förfarandemässiga icke-rättsliga formaliteter som kan godtas, överföring till parterna, rättelse av fel i förfarandet...

Det finns tre kategorier av KPI:

  • Allmän tjänst
  • Gemensamma byrån för organisationen av förfarandet
  • Gemensam genomförandetjänst

Behörighetsområde

Utöver den territoriella aspekten bör hänsyn tas till de olika frågor eller frågor som kan hänskjutas till domstol och som fastställer förekomsten av följande fyra domstolsbeslut:

Civil: Domstolarna och de civilrättsliga domstolarna är, utöver sina egna angelägenheter, medvetna om alla frågor som inte omfattas av någon annan rättslig ordning. Det kan därför klassificeras som vanligt eller vanligt.

Förfaranden: Straffrättslig kunskap om kriminella orsaker och rättegångar, med undantag för dem som står under militär jurisdiktion, är ett inslag i den spanska lagstiftningen, vilket är kännetecknande för den spanska lagstiftningen om att civilrättsliga åtgärder till följd av straffrättsliga förfaranden kan inledas i samband med straffrättsliga förfaranden. I sådana fall ska brottmålsdomstolen besluta om ersättning för skador som orsakats av brottet.

Administrativa åtgärder: I konstitutionen anges att domstolarna kontrollerar myndigheternas befogenheter och lagligheten av administrativa åtgärder, samt att de är föremål för de ändamål för vilka de grundas. Domstolens behörighet är att granska lagenligheten av samtliga offentliga myndigheters åtgärder, inbegripet skadeståndsanspråk mot dem, eftersom enskilda, på de villkor som fastställs i lag, har rätt till ersättning för den skada de har lidit med någon av sina tillgångar och rättigheter, utom i fall av force majeure, förutsatt att skadan är ett resultat av offentliga tjänster.

Sociala effekter: ta reda på vad som sägs om den rättsliga delen av lagen, oavsett om den sker individuellt eller kollektivt, samt fordringar på social trygghet eller staten när arbetsrätten medför ansvar för den.

Utöver de fyra domstolsbesluten finns militärdomstolarna i Spanien.

Den militära behörigheten utgör ett undantag från principen om rättslig enhet.

I konstitutionen fastställs principerna för dömande verksamhet och principerna för den dömande maktens enhetlighet. De organ som ingår i den statliga militärmakten, som ingår i det statliga rättsväsendet, grundar sin organisation och funktionssätt på principen om rättslig enhet och på rättskipningen inom det strikt kastrerade området och, när så är lämpligt, på frågor om fastställande av belägringen i enlighet med konstitutionen samt straff-, förfarande- och militärrätten.

Militärdomstolarnas behörighet är begränsad i tiden av fred till en rent tillfällig räckvidd, med kännedom om det agerande som betecknas som ett brott enligt den militära strafflagen och att utvidga dess behörighet till att omfatta alla typer av brott när det gäller trupper som fördrivits utanför det nationella territoriet. För militära ändamål föreskrivs det i grundlag 4/1987 om konkurrens och om organisationen av den militära jurisdiktionen en ändring på detta område, även om beslutet fattas av Cortes Generales (parlamentet) och, om det är tillåtet, av regeringen.

Inom ramen för det civilrättsliga förfarandet ankommer det på den militära jurisdiktionen att förhindra rättegångar för förordnande av personer inom de väpnade styrkorna, som i en krigsperiod dör i en säsong eller sjöfart och som är begränsad till det bistånd som är nödvändigt för att ordna begravningen av den avlidne och utbildning av den fysiska inventeringen och försäkringen av hans tillgångar, genom att ge den behöriga civilrättsliga myndigheten ett konto.

Militära domstolar består av militära styrkor, medlemmar av försvarsministeriets väpnade styrkor och dotterbolag.

Alla dessa domstolar förenar de militära domstolarna: de territoriella domstolarna, de centrala brottmålsdomstolarna, de regionala militära domstolarna och den centrala militärdomstolen. Den övre gränsen för den militära jurisdiktionen är dock den högsta domstolens 5:e kammare.

Den centrala militärdomstolen i Madrid och behörig domstol på hela det nationella territoriet utgör en central domstol för kännedom om ärenden som den tilldelats genom grundlag 4/1987 av den 15 juli, om konkurrens och om organisationen av den militära jurisdiktionen.

Militärdomstolar är de som ansvarar för utredning av militära straffrättsliga förfaranden för handlingar som begåtts i området inom deras jurisdiktion och vars kunskaper motsvarar respektive militärdomstol och kriminalvårdare, bland andra funktioner.

Inrättandet av en militär avdelning i Högsta domstolen, som omfattas av dess ordning och dess medlemmars ställning enligt samma regler som de andra kamrarna, utgör den enhet som ligger i toppen av de två stater som utgör statens domstol.

Sammansättningen av denna avdelning för domare som kommer från ordinarie domstolar och från militären utgör en garanti för en avvägning i de högre domstolarna, som vanligtvis ska agera vid överklagande och prövning, även om det är logiskt att en behörighetsreserv förbehålls dem som innehar vissa höga befattningar eller militära befattningar, vars uppträdande skulle bli föremål för prövning av denna avdelning.

Det finns inget extraordinärt rättsligt beslut i Spanien, men om vi kan påpeka att specialiserade domstolar har inrättats inom ramen för ovannämnda rättsliga beslut. Till exempel domstolarna för våld mot kvinnor, fängelser och ungdomsdomstolar. Dessa domstolar är vanliga domstolar men har en specialisering på plats. För mer information, se ”spanska domstolar och domstolar som är specialiserade i Spanien”.

När vi analyserar de fyra befintliga domstolsbesluten kommer vi att undersöka vilka domstolar som är behöriga på dessa områden.

TVISTEMÅLSDOMSTOLEN

Behörighet i tvistemålsdomstolar är Högsta domstolens avdelning I, civilmålsdomstolarnas civil- och brottmålskammare, distriktsdomstolarnas civilrättsliga domstolar, förstainstansrätterna och fredsdomstolarna och vissa specialdomstolar (Family, handelsdomstolar, gemenskapsvarumärken, våld mot kvinnor).

Handelsdomstolarna, som är gemenskapsvarumärken, analyseras i informationsbladet för domstolen i Spanien.

BESLUT I BROTTMÅL

Criminal Court of the High Court of the Supreme Court, Criminal Division of the High Court, Criminal and Criminal Division of the High Courts, Criminal Courts, Criminal Courts, Criminal Courts, Criminal Courts, the courts for children, the courts for criminal violence against women och Magistrates ’Court, är brottmålsavdelningen vid högsta domstolen, Criminal Courts, Criminal Courts, Criminal Courts, the courts for criminal violence against women och Magistrates’ Court.

Ungdomsdomstolarna, Kriminalvården, och domstolarna för våld mot kvinnor analyseras i informationsbladet för domstolen i Spanien.

ADMINISTRATIVT RÄTTSLIGT FÖRFARANDE

De administrativa domstolarna, den 3:e avdelningen vid Högsta domstolen, avdelningen för förvaltningsmål vid Högsta domstolen, avdelningen för förvaltningsmål vid de högsta domstolarna, förvaltningsdomstolarna och de administrativa förfarandena vid Högsta domstolen.

SOCIAL RÄTTVISA

The Social Chamber, 4 of the Supreme Court, avdelningen för sociala frågor vid den nationella högsta domstolen, avdelningen för sociala frågor vid de högsta domstolarna och socialförsäkringsdomstolarna.

Befogenheterna för alla ovannämnda organ fastställs i Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om domstolsväsendet.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterSPANIENS ALLMÄNNA RÅD

Länken öppnas i ett nytt fönsterLAGEN OM RÄTTSVÄSENDET


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 30/10/2019