Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Yleiset tuomioistuimet - Espanja

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: nepouzdana

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?

Vuoden 1978 Espanjan perustuslain 117 artiklan mukaan oikeudellisen yhtenäisyyden periaate on tuomioistuinten toiminnan perusta ja toiminta.

Tämä periaate näkyy siinä, että on olemassa yksi ainoa lainkäyttöalue, joka koostuu yhdestä tuomarista ja tuomareista, jotka ovat tavallisia tuomioistuimia.

On olemassa suuri määrä tuomioistuimia ja tuomioistuimia, joiden jakelu perustuu kilpailuun perustuviin myöntämisperusteisiin: aihe, koko, henkilö, tehtävä tai alue, sillä toimivaltayksikkö ei estä eri elimiä, joilla on eri valtuudet.


Espanjan vuoden 1978 perustuslaissa todetaan, että Espanja on sijoittautunut sosiaaliseen ja demokraattiseen lainsäädäntöön, joka edistää vapautta, oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja poliittista moniarvoisuutta korkeammiksi arvoiksi maan kansallisessa lainsäädännössä. perustuslaki on omistettu oikeuslaitoksen VI osastolle, ja sen 117 artiklassa säädetään, että tuomioistuinten yhtenäisyyden periaate on tuomioistuinten organisoinnin ja toiminnan perusta.

Nämä periaatteet antavat tietoa Espanjan oikeusjärjestölle, ja ne on otettu huomioon, kun on olemassa yksi ainoa tuomarikunta ja maallikkotuomarit, jotka ovat riippumattomia, irrallisia ja vastuuvelvollisia ja joihin sovelletaan ainoastaan perustuslakia ja oikeusvaltioperiaatetta.

Tuomio- ja täytäntöönpanotuomioistuimen toimivallan käyttö kuuluu yksinomaan niiden tuomioistuinten ja tuomioistuinten toimivaltaan, jotka määräytyvät lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Yleiset tuomioistuimet – johdanto

On monia tuomioistuimia, jotka on jaettu lain toimivaltajaon eri kriteerien perusteella: aihe, koko, henkilö, tehtävä tai alue, sillä toimivaltayksikkö ei vastusta eri elinten olemassaoloa. Tuomioistuimet käyttävät toimivaltaa ainoastaan silloin, kun ne on annettu laissa.

Oikeuslaitoslaissa, josta säädetään vuoden 1978 Espanjan perustuslain 122 artiklassa, määrätään tuomioistuinten perustamisesta, toiminnasta ja hallinnosta.

On erotettava toisistaan kolme keskeistä näkökohtaa:

  • alueellinen näkökulma.
  • elinten yhden hengen tai kollegiaalisen luonteen.
  • toimivalta-alue.

Alueellinen näkökulma

Oikeuslaitoksesta 1. heinäkuuta 2002 annetun lain 6/1985 perustelujen mukaan valtio on alueellisesti alueellisesti, oikeuslaitoksessa, kunnissa, puolueissa, maakunnissa ja itsehallintoalueilla.

Tuomiovallan käyttö kuuluu seuraaville tuomioistuimille: Yhteisöjen tuomioistuin, tuomioistuimet, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet ja rikosoikeudelliset tutkimukset, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet, kaupalliset valitusmenettelyt, naisiin kohdistuva väkivalta, rikos-, hallinto-, hallinto-, sosiaali-, sosiaali- ja lapsivalvonnan valvonta, alueelliset tuomioistuimet, High Courts of Justice, High Court of Justice, High Court of Justice, kansallinen ylioikeus ja korkein oikeus.

Kansallinen korkein oikeus, korkein oikeus, Central Criminal Courts ja keskustuomioistuimet ovat toimivaltaisia koko maan alueella.

Elinten yhtenäinen tai kollegiaalinen luonne

Mitä tulee elimiin, jotka ovat luonteeltaan yhteisiä tai kollegiaalisia, heitä ovat kaikki, lukuun ottamatta korkeinta oikeutta, Audiencia Nacional, High Courts of Justice ja Provincial Courts.

Korkein oikeus, joka sijaitsee Madridissa, on ylin tuomioistuin kaikissa määräyksissä, lukuun ottamatta perustuslaillisia takeita. Kutakin jaostoa ja jaostoa koskevan lain määräytymisestä vastaavan jaoston puheenjohtaja, jaostojen puheenjohtajat ja tuomarit.

Supreme Court koostuu seuraavista jaostoista:

Ensimmäinen: Siviilioikeudellinen.

Toinen: Rikosoikeus.

Kolmas: Hallinnolliset menettelyt.

Neljä: Sosiaaliset.

Viisi: Sitä säännellään sen erityislainsäädännöllä ja lisäksi oikeuslaitoslailla (LOPJ) ja Ordonnance sur les the external Chambers of the Tribunal Supremo (Supreme Court).

Madridin kansallinen korkein oikeus on toimivaltainen koko Espanjan alueella. Se koostuu sen puheenjohtajasta, jaostojen puheenjohtajista ja tuomarista, joissa määritellään kamarien ja jaostojen (valituslautakuntien, valituslautakunnan, rikos-, hallinto- ja sosiaaliasioiden) laki.

Ylemmän oikeusasteen tuomioistuimet (High Courts of Justice kussakin ”Autonomous Community”) johtavat sen alueelliseen toimivaltaan kuuluvia oikeusviranomaisia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta korkeimman oikeuden toimivaltaa. High Court vastaa kyseisen autonomisen alueen nimestä ja laajentaa lainkäyttövaltansa kyseisen autonomisen alueen toimivaltaan.

Se koostuu kolmesta kamarista: siviili- ja rikosoikeus, hallinto-oikeus.

Siihen kuuluu puheenjohtaja, joka myös koostuu sen siviili- ja rikostuomioistuimesta. kamarien presidentit ja tuomarit, jotka määrittävät lain kunkin jaoston ja tarvittaessa niiden sisällä mahdollisesti luotavien osuuksien määrittelemiseksi.

Provinciaalstibenel Audiences in the margin, josta käsin he ottavat nimensä ja laajentaa lainkäyttövaltansa koko kyseiseen tuomioistuimeen. He koostuvat puheenjohtajasta ja kahdesta tai useammasta tuomarista. Ne voivat myös koostua kahdesta tai useammasta saman kokoonpanon osasta, jolloin ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen presidentti toimii puheenjohtajana jossakin seuraavista jaostoista.

He ovat tietoisia asioista, joista säädetään siviili- ja rikosoikeudellisia asioita koskevassa laissa.

Oikeusaste

Oikeuslaitoksesta annetussa laissa määritellään oikeudellinen virasto ”tuomarien ja tuomioistuinten toimintaa tukevaksi ja tukevaksi organisaatioksi”.

Sen suunnittelun tarkoituksena on parantaa oikeudellisten elinten tehokkuutta, tehokkuutta ja avoimuutta, nopeuttaa menettelyjen ja menettelyjen ratkaisemista sekä kannustaa oikeudellisen yksikön muodostavien yksiköiden ja yksiköiden välistä yhteistyötä ja koordinointia. Sen täytäntöönpano vastaa näin ollen sitoutumista välittömään ja korkealaatuiseen julkiseen palveluun perustuslaillisten arvojen mukaisesti ja kansalaisten nykyisten tarpeiden mukaisesti.

Kyseessä on uusi organisaatiomalli, jossa otetaan käyttöön moderneja hallintotekniikoita, jotka perustuvat erilaisten hallinnollisten yksiköiden yhdistelmään. Välitöntä tukea vastaavat jalostusyksiköt, jotka vastaavat vanhoja tuomioistuimia ja jotka tukevat tuomaria tai tuomaria niiden oikeudellisessa tehtävässä ja yhteisiä menettelytapapalveluja, joita johtavat oikeuslaitoksen lakimiesten jäsenet ja jotka hoitavat ja ohjaavat kaikki tehtävät, jotka eivät kuulu yksinomaan oikeudenkäyttövaltaan, kuten: kirjallisten lausumien vastaanottaminen, tiedoksiannot, päätösten täytäntöönpano, menettelyyn liittyvät muut kuin oikeudenkäyntimenettelyt, siirto osapuoliin, menettelyjen puutteiden korjaaminen...

Yhteissummana on kolme luokkaa:

  • Yleinen yhteinen palvelu
  • Yhteinen toimisto menettelyn organisoimiseksi
  • Yhteinen täytäntöönpanopalvelu

Toimivalta-alue

Alueellisen ulottuvuuden lisäksi olisi kiinnitettävä huomiota eri asioihin tai asioihin, jotka voidaan saattaa tuomioistuinten käsiteltäviksi ja jotka määräävät, että on olemassa neljä tuomioistuimen määräystä:

Yksityisomistus: Yksityisoikeudelliset tuomioistuimet ja tuomioistuimet ovat omien asioiden lisäksi tietoisia seikoista, joita ei ole annettu jollekin muulle oikeusjärjestykselle. Se voidaan näin ollen luokitella tavanomaiseksi tai yhteiseksi.

Menettelyt: Rikosoikeudellisia syitä ja oikeudenkäyntejä koskeva rikostieto, sotilaslainkäyttöaluetta lukuun ottamatta, on Espanjan lainsäädännön piirre, joka on ominainen Espanjan oikeudelle, jonka mukaan rikosoikeudelliset kanteet voidaan nostaa yhdessä rikosoikeudellisten menettelyjen kanssa. Tällaisessa tapauksessa rikostuomioistuin päättää rikoksen aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta.

Hallinnolliset toimet: Perustuslaissa todetaan, että tuomioistuimet valvovat sääntelyvaltaa ja hallinnollisten toimien laillisuutta sekä sitä, että se kuuluu niihin tarkoituksiin, joihin se perustuu. Tuomioistuimen toimivalta on kaikkien viranomaisten toimien laillisuuden valvonta, mukaan lukien niihin kohdistuvat vahingonkorvausvaatimukset, koska henkilöillä on laissa säädetyin ehdoin oikeus saada korvausta vahingosta, jonka ne ovat kärsineet mistään omaisuudesta ja oikeuksista, lukuun ottamatta tapauksia, joissa on kyse ylivoimaisesta esteestä, edellyttäen, että vahinko on seurausta julkisten palvelujen toiminnasta.

Yhteiskunnalliset: oikeus käsitellä oikeudellisia vaateita, jotka liittyvät lakiin, olipa sitten kyse yksilöllisistä tai kollektiivisista konflikteista, sekä sosiaaliturvaa koskevista vaatimuksista tai valtiosta, kun työlainsäädännössä sille annetaan vastuu.

Neljän tuomioistuimen määräyksen lisäksi Espanjassa on sotilastuomioistuimia.

Sotilaallinen oikeuspaikka on poikkeus oikeudellisen yhtenäisyyden periaatteeseen.

Perustuslaissa määritellään oikeudellista toimintaa säätelevät periaatteet ja vahvistetaan valtion oikeudellisen toimivallan yhtenäisyyttä koskevat periaatteet. Sotilasoikeudenkäyttöalueen elimet, jotka ovat osa valtion oikeuslaitosta, perustavat ja toimivat oikeusyksikön periaatteen mukaisesti ja hallinnoivat oikeutta tiukasti kaiduilla alueilla ja tarvittaessa oikeudenaloilla, joilla on perustuslain ja rikos-, menettely- ja sotilasoikeuden mukaisesti piirityksen tilanne.

Sotilastuomioistuimen toimivalta rajoittuu rauhan aikaan puhtaasti kastraatioon, sillä se on tietoinen toiminnasta, joka on luokiteltu sotilaslaskentaan kuuluvaksi rikokseksi, ja sen toimivallan laajentaminen koskemaan kaikenlaisia rikoksia, kun on kyse maan ulkopuolella siirtymään joutuneista joukoista. Sotavangin osalta luonnonmukaista tuotantoa koskevassa laissa 4/1987, joka koskee kilpailua ja sotilaallinen lainkäyttöalue, määrätään tämän alan muutoksesta, vaikka päätöksen tekee Euroopan parlamentti (Cortes Generales) ja jos hallitus antaa siihen luvan.

Siviilioikeudenkäyntien osalta sotilastuomioistuimen toimivaltaan kuuluu estää sellaisten asevoimien työskentely, jotka sodassa kuolevat, kuolevat vuodenaikana tai lentosuunnalla ja rajoittuvat vainajan hautajaisiin ja hänen omaisuuttaan koskevaan fyysiseen inventointiin ja vakuutukseen, ja antavat toimivaltaisen yksityisoikeudellisen viranomaisen tilille tilin.

Sotilastuomioistuimet koostuvat sotilasjoukoista, asevoimien jäsenistä ja puolustusministeriön tytäryhtiöistä.

Kaikki sotilastuomioistuimet ovat mukana: alueelliset tuomioistuimet, Central Criminal Courts, Territorial Military Courts ja Central Military Court. Korkeimman oikeuden 5. istuntosali sijaitsee kuitenkin sotilaallisen toimivallan yläpäässä.

Madridin alueella sijaitseva Central Military Court, joka on toimivaltainen koko maan alueella, on keskitetty tuomioistuin, joka tuntee sen 15. heinäkuuta antaman orgaanisen lain nro 4/1987, Competition and the Organization of the Military Jurisdiction -järjestölle annetut asiat.

Sotilastuomioistuimia ovat ne, jotka vastaavat rikosoikeudellisen menettelyn tutkinnasta sellaisten tekojen osalta, jotka ovat tapahtuneet niiden lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella ja joiden tietämys vastaa sotilastuomioistuimen ja vankeinhoidon oikeudellista valvontaa, kun kyse on sotilaslaitteista ja niiden vangeista.

Korkeimman oikeuden sotilasjaoston perustaminen, johon sovelletaan korkeimman oikeuden järjestelmää ja sen jäsenten asemaa samojen sääntöjen mukaisesti kuin muut kamarit, merkitsee yhtenäisyyttä niiden kahden lainkäyttöalueen välillä, jotka muodostavat valtion tuomioistuinvaltion.

Yleisen tuomiovallan piiriin kuuluvien tuomareiden ja sotilastuomioistuinten kyseisen jaoston kokoonpano on takeena ylemmissä oikeusasteissa, ja se pyytää yleensä muutoksenhakua ja uudelleentarkastelua, vaikka on loogista varata toimivalta niille, joilla on tietyt korkean tason kannat tai sotilaalliset toimet, joiden suorittamista voitaisiin tarkastella uudelleen kyseisen jaoston toimesta.

Espanjassa ei ole poikkeuksellista oikeudellista määräystä, mutta jos voidaan todeta, että asiassa on edellä mainittujen oikeusmääräysten nojalla perustettu erityistuomioistuimia. Esimerkiksi tuomioistuimet, jotka käsittelevät naisiin, vankilaan ja nuoriin kohdistuvaa väkivaltaa. Nämä tuomioistuimet ovat tavallisia tuomioistuimia, mutta niillä on erikoisalana erikoistuminen. Lisätietoja Espanjan tuomioistuimista ja Espanjan tuomioistuimista.

Neljän nykyisen tuomioistuimen päätöksen tarkastelun perusteella tutkitaan tuomioistuinten toimivaltaa näillä aloilla.

SIVIILITUOMIOISTUIN

Toimivalta siviilituomioistuimissa (Court of the Supreme Court) on korkein oikeus (Supreme Court), korkeimman oikeuden siviili- ja rikosoikeus, maakunnallisen tuomioistuimen siviilituomioistuimet, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet ja rauhantuomioistuimet sekä tietyt erityistuomioistuimet (Family, kauppatuomioistuin, yhteisön tavaramerkki, naisiin kohdistuva väkivalta).

Yhteisön tavaramerkin kauppatuomioistuimet analysoidaan tuoteselosteessa Espanjassa.

RIKOSTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS

Tuomioistuin on toimivaltainen korkeimman oikeuden (High Court of the Supreme Court, Criminal Division of the High Court, the Criminal Division of the High Courts, the Criminal Courts, the Criminal Courts, the Criminal Courts, the Criminal Courts, the Criminal Court, the Criminal Courts, the Courts for culiers, the court for criminal violence against women and the Magistrates ’Court).

Nuorisoa koskevat tuomioistuimet, vankilavalvonnasta vastaavat tuomioistuimet ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa käsittelevät tuomioistuimet analysoidaan Espanjan tilintarkastustuomioistuimen selostuksessa.

HALLINNOLLISET OIKEUDENKÄYNNIT

Hallintotuomioistuimet, korkeimman oikeuden 3. istuntosali, jaottelevan korkeimman oikeuden hallinnollisen menettelyn, jaoston, jossa käsitellään ylemmän oikeusasteen tuomioistuinten (High Courts of Justice), hallintotuomioistuinten (Administrative Courts of Justice), hallintotuomioistuinten (Administrative Courts) ja tuomioistuinten hallinnollista menettelyä (Administrative Proceedings).

SOSIAALINEN OIKEUDENMUKAISUUS

Sosiaalikamari, korkeimman oikeuden 4 jaosto, korkeimman oikeuden sosiaaliasioiden jaosto, ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen (High Court of Justice) ja sosiaalisten tuomioistuinten sosiaalijaosto (Social Courts).

Kaikkien edellä mainittujen elinten toimivalta on vahvistettu Linkki avautuu uuteen ikkunaanoikeuslaitoslaissa.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanESPANJAN OIKEUSLAITOKSEN YLEISNEUVOSTO

Linkki avautuu uuteen ikkunaanOIKEUSLAITOSTA KOSKEVA LAKI


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 30/10/2019