Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obecné soudy - Španělsko

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?

Čl. 117 španělské ústavy z roku 1978 stanoví, že zásada jednotnosti soudnictví je základem organizace a fungování soudů.

Tato zásada se odráží v existenci jediné soudní příslušnosti složené z jediného orgánu soudců a soudců, kteří představují běžné soudy.

Existují velké množství soudů a soudů, které jsou distribuovány prostřednictvím kritérií pro přidělování hospodářské soutěže: předmět, velikost, osoba, funkce nebo území, jelikož jednotka pro soudní příslušnost nebrání tomu, aby různé subjekty měly různé pravomoci.


Španělská ústava z roku 1978 prohlašuje, že Španělsko je usazeno v sociálním a demokratickém právním státě, který ve svém vnitrostátním právu prosazuje jako vyšší hodnoty svobodu, spravedlnost, rovnost a politickou pluralitu. ústava je věnována hlavě VI soudnictví a v čl. 117 stanoví, že zásada jednotnosti soudnictví je základem organizace a fungování soudů.

Tyto zásady informují organizaci soudů ve Španělsku a odrážejí se v existenci jediného sboru soudců a soudců a státních zástupců, kteří jsou nezávislí, nezodstranitelné, odpovědné a podléhají pouze ústavě a právnímu státu.

Výkon soudní pravomoci, soudní rozhodování a vymáhání je záležitostí výlučně soudů, které jsou určeny právem a mezinárodními smlouvami.

Obecné soudy – úvod

Existuje mnoho soudů, které jsou distribuovány prostřednictvím různých kritérií pro rozdělení příslušnosti stanovených zákonem: předmět, velikost, osoba, funkce nebo území, neboť jednotka jurisdikce nemá námitky proti existenci různých orgánů s různými pravomocemi. Soudy vykonávají svou pravomoc pouze v případech, kdy jsou svěřeny zákonem.

Ústavní zákon o soudnictví, který byl pověřen čl. 122 španělské ústavy z roku 1978, určuje zřízení, fungování a řízení soudů.

Je třeba rozlišovat tři klíčové aspekty:

  • územní aspekt.
  • jednomanová nebo kolegiální povaha orgánů.
  • oblast působnosti.

Územní aspekt

Podle důvodové zprávy k zákonu 6/1985 ze dne 1. července o soudnictví je stát pro účely soudnictví organizován územně, v obcích, provinciích a autonomních společenstvích.

Výkon soudní pravomoci je svěřen těmto soudům: Soudní dvůr, soudy, soudy prvního stupně a trestní vyšetřování, soudy prvního stupně, obchodní spory, násilí na ženách, trestní, správní, správní, sociální péče, dohled nad dětmi a zneužívání dětí, oblastní soudy, nejvyšší soudy, High Court of Justice, vnitrostátní vrchní soud a nejvyšší soud.

Nejvyšší soud, nejvyšší soud, ústřední trestní soudy a ústřední správní soudy mají soudní pravomoc nad celým státním územím.

Jednoduchá nebo kolegiální povaha orgánů

Pokud jde o jednotnou či kolegiátní povahu orgánů, jsou to všichni zpěváci s výjimkou Supreme Court, Audiencia Nacional, High Courts of Justice and the Provincial Courts.

Nejvyšší soud se sídlem v Madridu je nejvyšším soudem ve všech usneseních, s výjimkou ústavních záruk. Předsedy, předsedů senátů a soudců a státních zástupců, kteří určují zákon pro každou z komor a specializovaných sekcí.

Nejvyšší soud se skládá z těchto senátů:

První: Občanskoprávní.

Druhé: Trestní právo.

Třetí: Správní řízení.

Začtvrté: Sociální.

Zapáté: Řídí se zvláštními právními předpisy a dále zákonem o soudnictví (LOPJ), jakož i vyhláškou poskytovanou dalším komorám Tribunal Supremo (Nejvyšší soud).

Okresní soud v Madridu je příslušný na celém území Španělska. Skládá se z jeho předsedy, předsedů senátů a soudců a státních zástupců, které stanoví právní předpisy pro každou z komor a specializovaných sekcí (odvolání, odvolání, trestní, správní a sociální věci).

Nejvyšší soudy v každé autonomní oblasti vedou soudní organizaci v rámci své územní příslušnosti, aniž je dotčena příslušnost Nejvyššího soudu. High Court (Vrchní soud) přebírá název dotčeného autonomního společenství a rozšiřuje svou příslušnost na území tohoto autonomního společenství.

Skládá se ze tří komor: občanské a trestní, správní a sociální věci.

Skládá se z prezidenta, který bude rovněž složen z jejího občanského a trestního senátu; předsedové senátů a smírčí soudy při stanovení právních předpisů pro každou z komor, případně pro specializované sekce, které v nich mohou být vytvořeny.

The Provincialistibulent Audiences in the capital of the Province, od kterého přebírají jejich název a zpravidla rozšiřují svou pravomoc na celý tento soud. Skládají se z předsedy a dvou nebo více soudců. Mohou se rovněž skládat ze dvou nebo více částí téhož složení, v tomto případě předseda vrchního soudu předsedá jednomu z bodů.

Jsou si vědomi otázek stanovených zákonem o občanských a trestních věcech.

Soudní kancelář

Ústavní zákon definuje soudní kancelář jako „instrumentální organizaci, která podporuje a podporuje soudní činnost soudců a soudů“.

Jeho návrh má zlepšit účinnost, efektivitu soudních orgánů a transparentnost soudních řízení, urychlit řešení postupů a procesů a podpořit spolupráci a koordinaci mezi útvary a útvary, které tvoří soudní kancelář. Jeho provádění proto reaguje na závazek k okamžité a vysoce kvalitní veřejné službě v souladu s ústavními hodnotami a s ohledem na současné potřeby veřejnosti.

Jedná se o nový organizační model, který zavádí moderní řídicí metody založené na kombinaci různých správních jednotek; Procesorové jednotky pro přímou podporu rovnocenné starým soudům, které podporují soudce nebo soudce v jejich soudní funkci a společných procesních službách pod vedením advokátní komory, kteří vykonávají a řídí všechny funkce, které nejsou čistě jurisdikční povahy, jako jsou: přijetí písemných podání, oznámení, výkon rozhodnutí, procesní nesoudní formality přípustné, předání stranám, oprava procesních vad...

Existují tři třídy CPI:

  • Obecná společná služba
  • Společný úřad pro organizaci řízení
  • Společná prováděcí služba

Oblast působnosti

Kromě územní složky je třeba věnovat pozornost různým otázkám nebo záležitostem, které mohou být předány soudům a které určují existenci čtyř soudních příkazů:

Civilní: Soudy a soudy jsou si kromě svých vlastních věcí vědomy jakýchkoli záležitostí, které nejsou spojeny s jiným soudním řádem. Lze je tedy považovat za běžné nebo běžné.

Řízení: Trestní poznatky z trestních důvodů a soudních řízení, s výjimkou těch, které spadají pod vojenskou jurisdikci, jsou charakteristickým rysem španělského práva, které je pro španělské právo charakteristické, že občanskoprávní žaloba může být podána společně s trestním řízením. V takovém případě trestní soud rozhodne o náhradě škody způsobené trestným činem.

Správní opatření: Ústava uvádí, že soudy kontrolují regulační pravomoc a zákonnost správních opatření, jakož i skutečnost, že se na něj vztahují cíle, pro něž jsou založeny. Pravomoc soudu je přezkoumávat legalitu jednání všech orgánů veřejné moci, včetně žalob na náhradu škody s nimi, neboť jednotlivci mají za podmínek stanovených zákonem nárok na náhradu škody, která jim vznikla v souvislosti s kterýmkoli z jejich majetku a práv, s výjimkou případů vyšší moci, za předpokladu, že škoda vznikla v důsledku provozování veřejných služeb.

Sociální: rozhodovat o nárocích na právní zastoupení, ať už v individuálních nebo kolektivních konfliktech, jakož i v nárocích na sociální zabezpečení nebo ve státě, který jí pracovní právo přiznává odpovědnost.

Kromě čtyř soudních usnesení existují ve Španělsku vojenské soudy.

Vojenská příslušnost je výjimkou ze zásady soudní jednoty.

Ústava stanoví zásady, jimiž se řídí soudní činnost, a stanoví zásady, jimiž se řídí jednotnost soudní pravomoci státu. Orgány vojenské jurisdikce, které jsou součástí soudnictví státu, zakládají svou organizaci a fungují na zásadě soudní jednotky a řídí spravedlnost v přísně kastrované oblasti a případně ve věcech, které zakládají prohlášení o stavu obléhání v souladu s Ústavou a ustanoveními trestního, procesního a vojenského práva.

Pravomoc vojenské jurisdikce je v době míru omezena na čistě castranickou oblast působnosti se znalostí jednání, které je klasifikováno jako trestný čin podle vojenského trestního zákoníku, a rozšíření jeho pravomoci na jakýkoli druh trestného činu v případě vojáků vysídlených mimo území státu. Pokud jde o vojenský čas, zákon 4/1987 o hospodářské soutěži a o vojenské soudní příslušnosti stanoví v této oblasti změnu, ačkoli rozhodnutí přijímá Cortes Generales (Parlament) a v případě, že je toto rozhodnutí schváleno vládou.

V občanskoprávním řízení je na vojenské jurisdikci, aby se zabránilo soudním procesům s osobami v ozbrojených silách, které zemřely během válečného období v období války nebo plavby, a jsou omezeny na pomoc nezbytnou k zajištění pohřbu zůstavitele a k výcviku fyzického inventáře a pojištění jeho majetku, což příslušnému občanskoprávnímu soudnímu orgánu poskytuje účet.

Vojenské soudy se skládají z vojenských sil, příslušníků ozbrojených sil a dceřiných společností ministerstva obrany.

Všechny tyto skupiny zahrnují vojenské soudy: územní soudy, ústřední trestní soudy, územní vojenské soudy a ústřední vojenský soud. V horní části vojenské soudní pravomoci se však nachází 5. komora nejvyššího soudu.

Ústřední vojenský soud se sídlem v Madridu a jurisdikce na celém území členského státu jsou ústředním soudem pro znalosti záležitostí, které mu ukládá organický zákon 4/1987 ze dne 15. července o hospodářské soutěži a organizaci vojenské jurisdikce.

Vojenskými soudy jsou osoby odpovědné za vyšetřování vojenských trestních řízení za činy, které nastaly v oblasti spadající do jejich pravomoci a jejichž znalost odpovídá příslušnému vojenskému soudnímu a vězeňskému dohledu v souvislosti s vojenskými korektory a jejich vězni, kromě jiných funkcí.

Vytvoření vojenského senátu Nejvyššího soudu, který podléhá jeho režimu a postavení jeho členů podle stejných pravidel jako ostatní komory, představuje jednotu ve vrcholu dvou jurisdikcí tvořících stát „Judicialof the State“.

Složení této komory soudci pocházejícími z běžné jurisdikce a ze strany armády je zárukou zvážení v rámci vyššího okruhu soudů, které se obvykle konají v odvolacím řízení, a přezkum, a to i v případě, kdy je logické, že by měla být vyhrazena příslušnost pro ty, kteří mají určité vysoké pozice nebo vojenské pozice, jejichž chování by bylo předmětem přezkumu ze strany této komory.

Ve Španělsku neexistuje žádný mimořádný soudní příkaz, ale pokud bychom mohli poukázat na to, že ve výše uvedených právních řádech byly založeny specializované soudy na základě uvedeného předmětu. Například soudy pro násilí na ženách, věznice a soudy pro mladistvé. Těmito soudy jsou obecné soudy, které však mají specializaci v terénu. Více informací viz „španělské soudy a soudy specializované ve Španělsku“.

Pokud jde o analýzu čtyř stávajících soudních příkazů, přezkoumáme soudní příslušnost soudů a tribunálů v těchto oblastech.

OBČANSKOPRÁVNÍ SOUD

Soudní příslušnost u občanskoprávních soudů je Komu Nejvyššího soudu, Komora občanskoprávních a trestních soudů, občanskoprávních soudů okresních soudů, soudů prvního stupně a soudů pro mír a některé specializované soudy (rodinné soudy, obchodní soudy, ochranná známka Společenství, násilí na ženách).

Obchodní soudy, které jsou součástí ochranné známky Společenství, jsou analyzovány v informačním listu soudu ve Španělsku.

TRESTNÍ PŘÍKAZ

Soudní trestní soud Nejvyššího soudu, trestní senát Vrchního soudu, trestní a trestní senát vrchních soudů, trestní soudy, trestní soudy, trestní soudy, trestní soudy, soudy pro nezletilé, soudy pro tresty odnětí svobody, soudy pro trestní stíhání žen a smírčí soud jsou příslušné.

Soudy pro mladistvé, soudy pro kontrolu věznic a soudy pro násilí páchané na ženách jsou analyzovány v informačním listu Účetního dvora ve Španělsku.

SPRÁVNÍ SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Správní soudy, 3. komora Nejvyššího soudu, senát pro správní spory Vrchního soudu, senát pro správní spory Vrchního soudu, správní soudy a soudy pro správní spory.

SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST

Sociální komora, senát 4 Nejvyššího soudu, senát pro sociální záležitosti Nejvyššího soudu, Social Chamber of the High Court of Justice and the Social Courts.

Pravomoci všech výše uvedených subjektů jsou stanoveny v Odkaz se otevře v novém okně.ústavním zákoně o soudnictví.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.GENERÁLNÍ RADA ŠPANĚLSKÉHO SOUDNICTVÍ

Odkaz se otevře v novém okně.PRÁVNÍ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE SOUDNICTVÍ


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 30/10/2019