Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Všeobecné súdy - Španielsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku španielčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

 

Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

V článku 117 ústavy sa uvádza, že zásada jednoty súdnej moci je základom organizácie a fungovania súdov.

Z tejto zásady vyplýva existencia jednotného súdnictva, ktoré tvoria všeobecné súdy.

Existujú početné súdy, ktoré si medzi sebou delia prácu podľa kritérií na určenie právomocí (podľa predmetu, sumy, osoby, funkcie alebo regiónu), keďže jednota súdnej moci nevylučuje existenciu rôznych súdov s rôznymi oblasťami právomocí.


Všeobecné súdy – úvod

V ústave z roku 1978 sa uvádza, že Španielsko je sociálny a demokratický štát, v ktorom sa uplatňujú zásady právneho štátu a ktorý presadzuje slobodu, spravodlivosť, rovnosť a politický pluralizmus ako základné hodnoty svojho právneho systému.

Hlava VI ústavy sa týka súdnictva, pričom v článku 117 sa uvádza, že zásada jednoty súdnej moci (unidad jurisdiccional) je základom organizácie a fungovania súdov.

Všetky tieto zásady vytvárajú organizáciu súdov v Španielsku, čo má za následok existenciu jednotného súdnictva, ktoré tvoria všeobecné súdy.

Existujú početné súdy, ktoré si medzi sebou delia prácu podľa kritérií na určenie právomocí (podľa predmetu, sumy, osoby, funkcie alebo regiónu), keďže jednota súdnej moci nevylučuje existenciu rôznych súdov s rôznymi oblasťami právomocí.

Činnosť všeobecných súdov upravuje ústavný zákon o súdnej moci uvedený v článku 122 ústavy z roku 1978.

Je nutné rozlišovať medzi troma základnými aspektmi:

  • územným aspektom,
  • či na súde pôsobí samosudca alebo senát,
  • príslušnosťou.

Územný aspekt

V súlade s dôvodovou správou k ústavnému zákonu 6/1985 z 1. júla 1985 o súdnej moci je štát na súdne účely územne rozdelený na obce, okresy (partidos), provincie a autonómne oblasti, v ktorých majú právomoci zmierovacie súdy (Juzgados de Paz), súdy prvého stupňa pre predbežné vyšetrovanie (Juzgados de Primera Instancia e Instrucción), správne súdy (Juzgados de lo Contencioso-Administrativo), pracovné tribunály (Juzgado de lo Social), súdy dohliadajúce na výkon trestu (Juzgados de Vigilancia Penitenciaria) a súdy pre mladistvých (Juzgados de Menores), provinčné súdy (Audiencias Provinciales) a vrchné súdy španielskych autonómnych oblastí (Tribunales Superiores de Justicia).

Celoštátne právomoci majú národný trestný a správny súd (Audiencia Nacional), najvyšší súd (Tribunal Supremo), ústredné súdy pre predbežné vyšetrovanie (Juzgados Centrales de Instrucción) a ústredné správne súdy (Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo).

Samosudca alebo senát

Samosudca pôsobí na všetkých súdoch s výnimkou najvyššieho súdu, národného trestného a správneho súdu, vrchných súdov autonómnych oblastí a provinčných súdov.

Najvyšší súd sa skladá z predsedu, predsedov jednotlivých komôr (presidentes de sala) a sudcov (magistrados) určených zákonom pre každú z komôr. Existuje päť komôr: občianska, trestná, správna, pracovná a vojenská.

Národný trestný a správny súd (Audiencia Nacional) sa skladá z predsedu, predsedov jednotlivých komôr a sudcov určených zákonom pre každú z komôr (odvolaciu, trestnú, správnu a pracovnú).

Vrchné súdy autonómnych oblastí (Tribunales Superiores de Justicia) tvoria štyri komory (občianska, trestná, správna a pracovná). Skladajú sa z predsedu, ktorý je zároveň predsedom občianskej a trestnej komory, predsedov komôr a sudcov určených zákonom pre každú z komôr.

Provinčné súdy (Audiencias Provinciales) sa skladajú z jedného predsedu a dvoch alebo viacerých sudcov. Zaoberajú sa občianskoprávnymi a trestnoprávnymi vecami. Niektoré sekcie môžu mať rovnaké zloženie.

Súdny úrad (Oficina Judicial)

Ústavný zákon o súdnej moci opisuje súdny úrad ako správnu organizáciu, ktorá podporuje prácu sudcov a súdov.

Jeho úlohou je zvyšovať efektívnosť, účinnosť a transparentnosť súdnych konaní, zjednodušovať riešenie prípadov a podporovať spoluprácu a koordináciu medzi rôznymi orgánmi. Tento úrad bol teda zriadený v snahe zabezpečiť kvalitnú verejnú službu, ktorá je blízko k ľuďom, je v súlade s ústavnými hodnotami a uspokojuje skutočné potreby občanov.

Ide o nový organizačný model, ktorým sa zavádzajú moderné metódy riadenia založené na kombinácii rôznych správnych jednotiek: jednotiek, ktoré poskytujú priamu podporu pre súdne konania a zodpovedajú niekdajším súdom (juzgados), pričom pomáhajú sudcom v ich sudcovských povinnostiach, a spoločných procesných služieb vedených súdnymi úradníkmi (Secretarios Judiciales), ktoré rozhodujú o všetkých úlohách, ktoré nie sú vyslovene súdne, ako je prijímanie písomností, správa predvolaní, vymáhanie rozhodnutí, mimosúdne konania, predkladanie návrhov na súdne konania, oznámenia stranám, odstraňovanie procesných nedostatkov atď., a tieto úlohy aj vykonávajú.

Existujú tri druhy spoločných procesných služieb:

  • spoločná všeobecná služba,
  • spoločná služba na správu prípadov,
  • spoločná služba na vymáhanie rozhodnutí.

V novembri 2010 sa nový organizačný model zaviedol v mestách Burgos a Murcia. Vo februári 2011 sa zriadil súdny úrad v mestách Cáceres a Ciudad Real a v júni 2011 v mestách León, Cuenca a Mérida. V roku 2013 bude zriadený aj v Ceute a Melille. Tento model funguje spolu s bývalým modelom súdnej správy (juzgados a tribunals), ktorý sa používa všade inde v Španielsku.

Právomoci

Okrem územného aspektu sú veci alebo otázky, ktoré sa môžu dostať pred súd, rôznych druhov a riešia sa v rámci štyroch systémov súdov:

Občianske súdy: prejednávajú spory, ktoré nie sú výslovne pridelené súdom iného druhu. Možno ich teda opísať ako všeobecné súdy.

Trestné súdy: trestnoprávne veci a konania sa musia riešiť v rámci trestného systému. V španielskom práve však možno súčasne s trestným oznámením podať aj civilnú žalobu vyplývajúcu z trestného činu. V takom prípade trestný súd stanoví primeranú náhradu škôd, ktorá sa má vyplatiť ako náhrada straty spôsobenej trestným činom alebo priestupkom.

Správne súdy: skúmajú zákonnosť postupov orgánov verejnej moci a finančné nároky vznesené proti nim.

Pracovné tribunály: zaoberajú sa nárokmi podľa pracovného práva v rámci jednotlivých sporov medzi zamestnancami a zamestnávateľmi vyplývajúcich z pracovnej zmluvy i v rámci kolektívneho vyjednávania, ako aj nárokmi v oblasti sociálneho zabezpečenia alebo nárokmi proti štátu, ak štát nesie zodpovednosť podľa pracovnoprávnych predpisov.

Okrem týchto štyroch súdnych systémov pôsobia v Španielsku aj vojenské súdy.

Vojenské súdy predstavujú výnimku zo zásady jednoty súdnej moci.

Odkaz sa zobrazí v novom okneÚstava ustanovuje zásady, ktorými sa riadi činnosť súdov, a zabezpečuje jednotu súdnej moci. Zároveň obsahuje osobitné ustanovenie týkajúce sa vojenských súdov pôsobiacich výlučne vo vojenskej oblasti a počas výnimočného stavu, ktoré vždy podliehajú ústavným zásadám stanoveným v článku 117 ods. 5 ústavy.

V čase mieru sú právomoci vojenských súdov obmedzené výlučne na vojenskú oblasť, konkrétne na pojednávanie vecí týkajúcich sa správania, ktoré je vo vojenskom trestnom zákonníku klasifikované ako trestný čin, pričom v prípade vojakov rozmiestnených v zahraničí sa rozširujú na akýkoľvek druh trestného činu. Ústavný zákon 4/1987 o právomociach a organizácii vojenských súdov umožňuje zmenu v rozsahu pôsobnosti v čase vojny, toto rozhodnutie však musí prijať parlament (Cortes Generales) alebo vláda, ak má na to oprávnenie.

Vojenské súdy sa skladajú z profesionálnych vojakov, príslušníkov ozbrojených síl a zástupcov ministerstva obrany.

Systém vojenských súdov sa skladá z: regionálnych vojenských súdov (Juzgados Togados Territoriales), ústredných vojenských súdov (Juzgados Togados Centrales), vyšších regionálnych vojenských tribunálov (Tribunales Militares Territoriales) a ústredného vojenského tribunálu (Tribunal Militar Central). Vrcholom systému vojenského súdnictva je však piata komora najvyššieho súdu.

Vytvorenie vojenskej komory v rámci najvyššieho súdu, ktorého podmienky postupov a postavenie členov podliehajú rovnakým pravidlám ako v prípade ostatných komôr, znamená, že na vrchole dvoch súdnych štruktúr, ktoré tvoria súdnu moc, existuje jednota.

Členovia tejto komory pochádzajú zo všeobecných i vojenských súdov, čo je zárukou rovnováhy v súdnych konaniach na najvyššej úrovni: komora sa zvyčajne žiada o rozhodnutie pri posudzovaní odvolaní v súvislosti so zákonmi a preskúmaniami, ale, samozrejme, môže mať právomoci aj v konkrétnych prípadoch týkajúcich sa osôb s vysokou vojenskou funkciou.

V Španielsku neexistuje systém mimoriadnych súdov. V rámci uvedených súdnych systémov však boli vytvorené špecializované súdy, ktoré rozhodujú o osobitných otázkach, napríklad súdy zaoberajúce sa násilím páchaným na ženách, súdy dohliadajúce na výkon trestu a súdy pre mladistvých. Sú to všeobecné súdy, ale špecializujú sa na konkrétne oblasti. Ďalšie informácie nájdete v informačnom prehľade o špecializovaných súdoch v Španielsku.

V nasledujúcej analýze štyroch súdnych systémov v Španielsku sa budeme zaoberať príslušnosťou jednotlivých súdov.

Systém občianskeho súdnictva

V systéme občianskeho súdnictva majú príslušnosť 1. komora najvyššieho súdu (Sala I del Tribunal Supremo), komory pre občianskoprávne a trestnoprávne veci vrchných súdov autonómnych oblastí (la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia), komory pre občianskoprávne veci provinčných súdov (las Secciones Civiles de las Audiencias Provinciales), súdy prvého stupňa (los Juzgados de Primera Instancia), zmierovacie súdy (los Juzgados de Paz) a niektoré špecializované súdy [rodinné súdy (Juzgados de Familia), obchodné súdy (Juzgados Mercantiles), súdy pre ochranné známky Spoločenstva (Juzgados de Marca Comunitaria), súdy zaoberajúce sa násilím páchaným na ženách (Juzgados de Violencia sobre la Mujer)].

Obchodné súdy, súdy pre ochranné známky Spoločenstva a súdy zaoberajúce sa násilím páchaným na ženách sa podrobne skúmajú v informačnom prehľade o špecializovaných súdoch v Španielsku.

Systém trestného súdnictva

V systéme trestného súdnictva majú príslušnosť 2. komora najvyššieho súdu (la Sala 2ª del Tribunal del Supremo), komora pre trestnoprávne veci národného súdu (la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional), komory pre občianskoprávne a trestnoprávne veci vrchných súdov autonómnych oblastí (la Sala Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia), trestné sekcie provinčných súdov (las Secciones Penales de la Audiencias Provinciales), súdy pre trestnoprávne veci (los Juzgados de lo Penal), vyšetrovacie súdy (los Juzgados de Instrucción), súdy pre mladistvých (Juzgados de Menores), súdy dohliadajúce na výkon trestu (Juzgados de Vigilancia Penitenciaria), súdy zaoberajúce sa násilím páchaným na ženách (Juzgados de Violencia contra la Mujer) a zmierovacie súdy (Juzgados de Paz).

Súdy pre mladistvých, súdy dohliadajúce na výkon trestu a súdy zaoberajúce sa násilím páchaným na ženách sa podrobne skúmajú v informačnom prehľade o špecializovaných súdoch v Španielsku.

Systém správneho súdnictva

V systéme správneho súdnictva majú príslušnosť 3. komora najvyššieho súdu (Sala 3ª del Tribunal Supremo), komora pre správne spory národného súdu (Sala Contencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional), komora pre správne spory vrchných súdov autonómnych oblastí (la Sala Contencioso-Administrativa de los Tribunales Superiores de Justicia) a správne súdy (los Juzgados de lo Contencioso Administrativo).

Systém pracovného súdnictva

Systém pracovného súdnictva sa skladá zo 4. komory najvyššieho súdu (la Sala 4ª del Tribunal Supremo), komory pre pracovnoprávne veci vrchného národného súdu (la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional), komory pre pracovnoprávne veci vrchných súdov autonómnych oblastí (la Sala de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia) a pracovných tribunálov.

Príslušnosť všetkých uvedených súdov je ustanovená v Odkaz sa zobrazí v novom okneústavnom zákone o súdnej moci.

Súvisiace prepojenia

Odkaz sa zobrazí v novom okneGENERÁLNA RADA SÚDNEJ MOCI V ŠPANIELSKU

Odkaz sa zobrazí v novom okneÚSTAVNÝ ZÁKON O SÚDNEJ MOCI

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 12/03/2019