Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Τακτικά δικαστήρια - Αγγλία και Ουαλία

Η χώρα αυτή βρίσκεται σε διαδικασία αποχώρησης από την ΕΕ.

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στην παρούσα σελίδα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα τακτικά δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας.


Τακτικά δικαστήρια - εισαγωγή

Στη συνέχεια περιγράφεται η οργάνωση των διάφορων δικαστηρίων της Αγγλίας και της Ουαλίας. Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστικής Υπηρεσίας (Her Majesty's Courts and Tribunals Service), η οποία παρέχει διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε όλα τα δικαστήρια εκτός του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Supreme Court (Ανώτατο Δικαστήριο)

Την 1η Οκτωβρίου 2009, το Supreme Court of the United Kingdom (Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου) ανέλαβε τις αρμοδιότητες της επιτροπής προσφυγών της Βουλής των Λόρδων (Appellate Committee of the House of Lords). Επίσης, ανέλαβε τα καθήκοντα που είχαν ανατεθεί στη δικαστική επιτροπή του Privy Council (το ανώτατο εφετείο σε αρκετές ανεξάρτητες χώρες της Κοινοπολιτείας, υπερπόντια εδάφη του Ηνωμένου Βασιλείου και εξαρτώμενα εδάφη του Βρετανικού Στέμματος).

Το Supreme Court είναι το δικαστήριο όπου ασκούνται σε τελευταίο βαθμό ένδικα μέσα στο Ηνωμένο Βασίλειο τόσο στις ποινικές όσο και στις αστικές υποθέσεις, παρότι δεν επιτρέπεται η άσκηση ενδίκων μέσων για ποινικές υποθέσεις της Σκωτίας στο Ανώτατο Δικαστήριο. Η παραπομπή μιας υπόθεσης στο Supreme Court επιτρέπεται συνήθως μόνον εφόσον αφορά νομικά ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος.

Court of Appeal (Εφετείο)

Το Court of Appeal περιλαμβάνει ποινικό και αστικό τμήμα και συνεδριάζει συνήθως στο Λονδίνο.

Το ποινικό τμήμα, του οποίου προεδρεύει ο Lord Chief Justice, εκδικάζει εφέσεις κατά καταδικαστικών αποφάσεων και αποφάσεων επιμέτρησης ποινής που εκδίδονται από το Crown Court. Το ποινικό τμήμα του Εφετείου έχει την εξουσία να εξαφανίσει ή να επικυρώσει την καταδίκη ή να διατάξει επανεκδίκαση, καθώς και, σε εφέσεις κατά της επιβληθείσας ποινής, να τη μεταβάλει (αλλά όχι επί τα χείρω). Εντούτοις, εάν ο Γενικός Εισαγγελέας παραπέμψει μια υπόθεση στο Εφετείο, το δικαστήριο μπορεί να καταστήσει αυστηρότερη μια ποινή την οποία κρίνει αδικαιολόγητα επιεική.

Το δικαστήριο διαθέτει ευρύτερη δικαιοδοσία να εκδικάζει ad hoc ένδικα μέσα, όπως τα ένδικα μέσα που αφορούν περιορισμό της πληροφόρησης ή της πρόσβασης του κοινού, ένδικα μέσα κατά αποφάσεων αντίθετων προς την εισαγγελική δίωξη και διάφορων ενδίκων μέσων στο πλαίσιο του νόμου περί προϊόντων εγκληματικής δραστηριότητας του 2002. Επιπλέον, το δικαστήριο εκδικάζει εφέσεις σε υποθέσεις στρατοδικείων.

Συνήθως, το ποινικό τμήμα του Court of Appeal απαρτίζεται από τρεις δικαστές, αλλά εκδίδεται μία και μόνη απόφαση κατά πλειοψηφία.

Το αστικό τμήμα του Court of Appeal, του οποίου προεδρεύει ο Master of the Rolls, εκδικάζει κατά κύριο λόγο εφέσεις κατά αποφάσεων του High Court (συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων Chancery, Queens Bench και του τμήματος οικογενειακών υποθέσεων) και των county courts από ολόκληρη την Αγγλία και την Ουαλία, καθώς και ορισμένων άλλων δικαιοδοτικών οργάνων. Αποτελείται συνήθως από τρεις δικαστές (Lord Chief Justices) που συνεδριάζουν σε σώμα. Οι δικαστές του μπορούν να διατάξουν κάθε μέτρο που κρίνουν ότι θα έπρεπε να είχαν διατάξει οι δικαστές του κατώτερου δικαστηρίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, διατάσσεται επανεκδίκαση της υπόθεσης.

Μάρτυρες εξετάζονται σπανίως στο Court of Appeal. Οι αποφάσεις βασίζονται συνήθως σε έγγραφα, στα πρακτικά της προηγηθείσας ακροαματικής διαδικασίας και στους ισχυρισμούς των δικηγόρων που εκπροσωπούν τους διαδίκους.

High Court

Tο High Court εδρεύει στο Λονδίνο, παρόλο που μπορεί να εκδικάζει υποθέσεις σε άλλα μέρη της Αγγλίας και της Ουαλίας. Το High Court μπορεί να εκδικάσει σχεδόν κάθε αστική αγωγή, παρόλο που στην πράξη ασχολείται κατά κύριο λόγο με τις σημαντικότερες ή πολυπλοκότερες υποθέσεις. Είναι οργανωμένο σε τρία τμήματα:

 • Το τμήμα Queen’s Bench είναι το μεγαλύτερο από τα τρία τμήματα και ασχολείται με ευρύ φάσμα αστικών υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων αγωγών αποζημίωσης λόγω συμβατικής ή εξωσυμβατικής ευθύνης, δυσφήμισης, εμπορικών διαφορών και υποθέσεων ναυτικού δικαίου (αστικές αγωγές που αφορούν πλοία, για παράδειγμα σύγκρουση, ζημία του φορτίου και ναυαγιαίρεση).
 • Το τμήμα Chancery ασχολείται κυρίως με ιδιοκτησιακά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της περιουσίας θανόντων, της ερμηνείας διαθηκών, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και της πνευματικής ιδιοκτησίας, της αφερεγγυότητας καθώς και διαφορών που αφορούν κεφαλαιουχικές και προσωπικές εταιρείες.
 • Το τμήμα οικογενειακών υποθέσεων ασχολείται με πολλές από τις πιο πολύπλοκες υποθέσεις διαζυγίου και περιουσιακές και γαμικές διαφορές. Ασχολείται με υποθέσεις επιμέλειας τέκνων (και ειδικότερα κηδεμονία, υιοθεσία και απαγωγή παιδιών), υποθέσεις που αφορούν το Δικαστήριο Προστασίας (Court of Protection), και υποθέσεις που σχετίζονται με την ιατρική θεραπεία παιδιών που υπάγονται στη δικαιοδοσία του δικαστηρίου.

Administrative Court (Διοικητικό δικαστήριο)

Το έργο του Διοικητικού Δικαστηρίου ποικίλλει και περιλαμβάνει τη δικαιοδοσία διοικητικού δικαίου Αγγλίας και Ουαλίας καθώς και τη δικαιοδοσία εποπτείας κατώτερων δικαστηρίων και δικαιοδοτικών οργάνων.

Η δικαιοδοσία εποπτείας, η οποία ασκείται κυρίως μέσω της διαδικασίας του δικαστικού ελέγχου, αφορά πρόσωπα ή όργανα που αναλαμβάνουν δημόσιο λειτούργημα. Σκοπός του δικαστικού ελέγχου είναι να διασφαλίζεται ότι οι αποφάσεις των εν λόγω οργάνων ή προσώπων λαμβάνονται προσηκόντως και νόμιμα και δεν υπερβαίνουν τις εξουσίες που τους έχουν ανατεθεί από το Κοινοβούλιο.

Άλλα θέματα με τα οποία ασχολείται το Διοικητικό Δικαστήριο περιλαμβάνουν διάφορες έννομες προσφυγές και αιτήσεις:

 • το δικαίωμα που παρέχουν ορισμένοι νόμοι για την αμφισβήτηση αποφάσεων υπουργών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, δικαιοδοτικών οργάνων
 • αιτήσεις βάσει του νόμου περί ιθαγένειας, μετανάστευσης και ασύλου του 2002
 • ένδικα μέσα για νομικά ζητήματα κατά αποφάσεων των magistrates' courts και του Crown Court
 • αιτήσεις αποφυλάκισης
 • αιτήσεις φυλάκισης λόγω απείθειας στο δικαστήριο
 • αιτήσεις που σχετίζονται με την άσκηση προφανώς αβάσιμης αγωγής
 • αιτήσεις βάσει του νόμου περί ιατροδικαστών του 1988
 • διάφορες αιτήσεις στο πλαίσιο των νόμων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, για τα προϊόντα εγκληματικής δραστηριότητας, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και την ποινική δικαιοσύνη.

Το 2009, το Διοικητικό Δικαστήριο απέκτησε περιφερειακά τμήματα στις πόλεις Birmingham, Cardiff, Leeds και Manchester, παρέχοντας τη δυνατότητα σε ενάγοντες/αιτούντες να υποβάλουν ορισμένους τύπους αιτήσεων πιο κοντά στην περιοχή με την οποία έχουν στενότερο σύνδεσμο. Ένα ακόμη περιφερειακό τμήμα δημιουργήθηκε στο Bristol τον Νοέμβριο του 2012.

Divisional courts (δευτεροβάθμια δικαστήρια)

Ορισμένες εφέσεις κατά αποφάσεων κατώτερων δικαστηρίων εκδικάζονται από τα divisional courts του High Court (δηλαδή ένα δικαστήριο απαρτιζόμενο από δύο τουλάχιστον δικαστές).

Οι εφέσεις κατά αποφάσεων των county courts, σε σχέση με τις δικαιοδοσίες των τμημάτων Chancery (Καγκελαρίας) και Queen's Bench, εκδικάζονται από τα αντίστοιχα divisional courts.

Τα divisional courts του τμήματος Queen's Bench εκδικάζουν, μεταξύ άλλων, εφέσεις για νομικά ζητήματα κατά αποφάσεων των magistrates' courts και του Crown Court (εκτός εάν το Crown Court επιλαμβάνεται κατόπιν εγκλήσεως).

Το divisional court του τμήματος οικογενειακών υποθέσεων εκδικάζει εφέσεις κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν από magistrates' courts σε οικογενειακές υποθέσεις.

County courts

Τα county courts εκδικάζουν τις περισσότερες αστικές υποθέσεις στην Αγγλία και στην Ουαλία. Με απλά λόγια, οι λιγότερο πολύπλοκες αστικές υποθέσεις εκδικάζονται από τα county courts, ενώ οι πιο πολύπλοκες από το High Court. Οι περισσότερες από τις υποθέσεις που εκδικάζονται από τα county courts αφορούν εξόφληση οφειλών, αλλά εκδικάζονται και υποθέσεις που αφορούν κατάσχεση ιδιοκτησίας (π.χ. σε περίπτωση αδυναμίας εξόφλησης της ενυπόθηκης οφειλής), απαιτήσεις λόγω σωματικής βλάβης ή αμέλειας και πτωχεύσεις.

Οι αξιώσεις λόγω οφειλής ή ζημίας που αφορούν ποσό μικρότερο των 5 000 λιρών εκδικάζονται συνήθως στο πλαίσιο ειδικής διαδικασίας μικροδιαφορών, στόχος της οποίας είναι να προσφέρει έναν ολιγοδάπανο και άτυπο τρόπο επίλυσης των διαφορών χωρίς υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου. Ο δικαστής μπορεί να διεξαγάγει την αποδεικτική διαδικασία με το ανακριτικό σύστημα και να βοηθήσει τον ενάγοντα και τον εναγόμενο να εξηγήσουν τους ισχυρισμούς τους. Τα county courts παρέχουν επίσης εσωτερικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε μικροδιαφορές, παρότι υπάρχει εξωτερική διαμεσολάβηση για άλλες αμφισβητούμενες απαιτήσεις.

Τα county courts ασχολούνται επίσης με οικογενειακές υποθέσεις, που περιλαμβάνουν διαζύγια, ζητήματα που αφορούν τα παιδιά όπως ο τόπος διαμονής τους, υποθέσεις επιμέλειας των παιδιών και υιοθεσίες. Ορισμένες οικογενειακές υποθέσεις είναι πολύπλοκες και ενδέχεται να εξετασθούν από το High Court. Στο κεντρικό Λονδίνο, όλες οι οικογενειακές υποθέσεις εξετάζονται από την κεντρική γραμματεία του τμήματος οικογενειακών υποθέσεων και όχι από τα τοπικά county courts. Μέσω της δικαστικής υπηρεσίας Children and Family Court Advisory and Support Service (CAFCASS), παρέχεται οικογενειακή διαμεσολάβηση.

Crown Court

Το Crown Court είναι εθνικό δικαστήριο το οποίο συνεδριάζει σε διάφορα αστικά κέντρα στην Αγγλία και στην Ουαλία. Ασχολείται με όλες τις σοβαρές ποινικές υποθέσεις που παραπέμπονται από τα Magistrates' Courts. Οι υποθέσεις εκδικάζονται από δικαστή και 12 ενόρκους πολίτες.

Ένορκοι απαιτούνται μερικές φορές και σε αστικές υποθέσεις (όπως υποθέσεις συκοφαντικής δυσφήμισης), παρότι αυτό δεν συμβαίνει συχνά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η δίκη διεξάγεται στο High Court ή σε county court. Το Crown Court λειτουργεί επίσης ως εφετείο κατά αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σε υποθέσεις που εκδίκασαν τα magistrates' courts.

Magistrates' courts

Τα Magistrates' courts ασχολούνται κατά κύριο λόγο με ποινικές υποθέσεις τα περισσότερα ποινικά αδικήματα εκδικάζονται από τα magistrates' courts. Τα σοβαρότερα αδικήματα παραπέμπονται για εκδίκαση στο Crown Court. Τα Magistrates' courts εκδικάζουν επίσης ορισμένες αστικές υποθέσεις, όπως υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, είσπραξη ορισμένων οφειλών, όπως δημοτικών φόρων, και είναι αρμόδια για υποθέσεις σχετικά με άδειες (για παράδειγμα, άδειες πώλησης οινοπνευματωδών), παραβιάσεις των όρων χορήγησής τους ή δικαστικών διατάξεων, καθώς και για υποθέσεις στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών.

Οι περισσότερες υποθέσεις στα Magistrates' courts εκδικάζονται από μη επαγγελματίες δικαστές (αποκαλούμενους και Justices of the Peace ή JPs) οι οποίοι δεν έχουν λάβει νομική εκπαίδευση. Συνεδριάζουν συνήθως σε τριμελή σύνθεση και συμβουλεύονται για τα νομικά ζητήματα δικαστικούς υπαλλήλους οι οποίοι είναι νομικοί. Οι περισσότερο πολύπλοκες υποθέσεις εκδικάζονται από επαγγελματίες δικαστές, τους αποκαλούμενους District Judges (Magistrates' Courts) οι οποίοι είναι δικαστές πλήρους απασχόλησης, και Deputy District Judges (Magistrates' Courts) οι οποίοι είναι δικαστές μερικής απασχόλησης.

Τα magistrates' courts έχουν την εξουσία να επιβάλλουν χρηματικές ποινές και ποινές φυλάκισης (περιορισμένης διάρκειας) σε όσους κρίνουν ενόχους – επομένως, ορισμένες υποθέσεις παραπέμπονται στο Crown Court για την επιμέτρηση της ποινής.

Ορισμένα magistrates' courts έχουν οριστεί ως δικαστήρια ανηλίκων (youth courts) ή δικαστήρια οικογενειακών διαδικασιών (family proceedings courts). Τα δικαστήρια αυτά αποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές (magistrates) και ασχολούνται με κατηγορίες εις βάρος παιδιών και νέων ή με αιτήσεις που τους αφορούν ή με οικογενειακές υποθέσεις.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστική Υπηρεσία (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service)


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/06/2017