Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Všeobecné súdy - Anglicko a Wales

Táto krajina je v procese vystúpenia z EÚ.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Na tejto stránke nájdete informácie o všeobecných súdoch v Anglicku a vo Walese.


Všeobecné súdy – úvod

Organizácia rôznych súdov v Anglicku a vo Walese je nasledovná. Viac informácií nájdete na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdnej služby Jej veličenstva, ktorá zabezpečuje správu a podporu všetkých súdov s výnimkou Najvyššieho súdu.

Najvyšší súd

Najvyšší súd Spojeného kráľovstva prebral jurisdikciu odvolacieho výboru snemovne lordov 1. októbra 2009. Rovnako prevzal delegované funkcie súdneho výboru štátnej rady (najvyšší odvolací súd v niekoľkých nezávislých krajinách Spoločenstva národov, zámorských území Spojeného kráľovstva a závislých území Britskej koruny).

Najvyšší súd je konečným odvolacím súdom v Spojenom kráľovstve v oblasti trestných aj občianskoprávnych prípadov, hoci na škótske trestné prípady sa nevzťahuje právo odvolania na Najvyšší súd. Povolenie postúpiť prípad na odvolanie na Najvyšší súd sa obyčajne udeľuje len vtedy, ak obsahuje právne okolnosti verejného významu.

Odvolací súd

Odvolací súd je rozdelený na trestné kolégium a na občianskoprávne kolégium a zvyčajne zasadá v Londýne.

Trestnoprávne kolégium, ktorému predsedá najvyšší sudca (Lord Chief Justice), vypočúva odvolania proti obvineniam a rozsudkom od ľudí, ktorých obvinil alebo odsúdil Korunný súd. Trestnoprávne kolégium odvolacieho súdu má právomoc zrušiť alebo potvrdiť obvinenie, nariadiť opätovné súdne konanie a v prípade odvolaní sa proti rozsudku môže zmeniť rozsudok (ale nemôže vyniesť prísnejší rozsudok). Avšak ak generálny prokurátor postupuje prípad na odvolací súd, potom má tento súd právomoc vyniesť prísnejší rozsudok, ak ho považuje za prehnane mierny.

Tento súd má širšiu súdnu právomoc na vypočutie ad hoc odvolaní, ako napríklad odvolaní, ktoré sa týkajú podávania správ alebo obmedzenia prístupu verejnosti k informáciám, odvolaní proti rozsudkom nepriaznivým voči prokuratúre a rôznych odvolaní podľa zákona o príjmoch z trestnej činnosti (Proceeds of Crime Act) z roku 2002. Okrem toho sa tento súd zaoberá odvolaniami v prípadoch, ktoré rieši vojenský súd.

Trestnoprávne kolégium odvolacieho súdu obyčajne pozostáva z troch sudcov, ktorí zasadajú spoločne, ale rozhodnutie súdu pozostáva len z jedného rozsudku (stanovisko väčšiny).

Občianskoprávnemu kolégiu odvolacieho súdu predsedá predseda občianskoprávneho kolégia (Master of the Rolls). Tento súd vypočúva hlavne odvolania proti rozhodnutiam vyššieho súdu (vrátane Kancelárskeho súdu, Kráľovského súdu a Rodinného súdu) a krajských súdov v celom Anglicku a Walese a niektorých tribunálov. Obyčajne spolu zasadajú traja najvyšší sudcovia. V snahe dospieť k rozhodnutiu môžu sudcovia vydať akýkoľvek príkaz, o ktorom rozhodnú, že mal byť vydaný na súde, z ktorého im bol prípad postúpený. V niektorých prípadoch sa nariadi opätovné súdne konanie.

Na odvolacom súde len zriedka dochádza k vypočutiu svedkov. Rozhodnutia sa obyčajne zakladajú na dokumentoch, prepisoch predchádzajúcich vypočutí a na argumentoch právnych zástupcov, ktorí zastupujú strany pred súdom.

Vyšší súd (High Court)

Vyšší súd sa nachádza v Londýne, prípady však môžu byť vypočuté aj v iných častiach Anglicka a Walesu. Vyšší súd môže vypočuť skoro všetky civilné žaloby, hoci v praxi sa zaoberá prevažne väčšími alebo zložitejšími prípadmi. Tento súd pozostáva z troch senátov:

 • Kráľovský súd je najväčším z týchto troch senátov a zaoberá sa širokou škálou občianskoprávnych vecí. Sem patria žaloby o náhradu škody vyplývajúcej z porušenia zmluvy, delikty, urážky, obchodné spory a námorné prípady (civilné žaloby týkajúce sa lodí, ako napríklad kolízie, poškodenia nákladu a záchrany majetku).
 • Kancelársky súd sa predovšetkým zaoberá majetkovými vecami vrátane správy nehnuteľností zosnulých, výkladom závete, patentmi a duševným vlastníctvom, platobnou neschopnosťou a spormi o podniky a partnerstvá.
 • Rodinný súd sa zaoberá mnohými zložitejšími rozvodmi a s nimi spojenými finančnými a manželskými vecami. Zaoberá sa prípadmi, ktoré sa týkajú starostlivosti o deti (predovšetkým poručníctva, adopcie a únosu dieťaťa), prípadmi spadajúcimi pod Súd ochrany a prípadmi, ktoré sa týkajú liečenia detí pod vnútornou jurisdikciou súdu.

Správny súd

Práca správneho súdu je rôznorodá a pozostáva z jurisdikcie správneho práva Anglicka a Walesu a z jurisdikcie dozoru nad nižšími súdmi a tribunálmi.

Jurisdikcia dozoru, vykonávaná hlavne prostredníctvom súdneho prieskumu, sa týka osôb alebo orgánov, ktoré vykonávajú funkciu verejného práva. Súdny prieskum má zabezpečiť, aby sa rozhodnutia týchto orgánov alebo jednotlivcov robili riadne a podľa zákona a aby neprekračovali svoju právomoc, ktorú im udelil parlament.

Medzi ostatné veci, ktorými sa zaoberá Správny súd, patrí niekoľko zákonných odvolaní a žiadostí:

 • právo, udelené niektorými štatútmi, spochybniť rozhodnutia ministrov, miestnej štátnej správy, tribunálov,
 • žiadosti podávané podľa zákona o národnosti, prisťahovalectve a azyle z roku 2002 (Nationality, Immigration and Asylum Act 2002),
 • odvolania prostredníctvom prípadu proti určitým rozhodnutiam magistrátnych súdov a korunného súdu,
 • žiadosti o habeas corpus,
 • žiadosti o uvalenie väzby za pohŕdanie súdom,
 • žiadosti týkajúce sa osoby vyvolávajúcej časté súdne spory,
 • žiadosti podľa zákona o koroneroch z roku 1988 (Coroners Act 1988),
 • rôzne žiadosti, ktoré sú predkladané na základe zákonov o predchádzaní terorizmu, majetku získaného z trestnej činnosti, obchodovaní s drogami a trestnom súdnictve.

V roku 2009 boli otvorené kancelárie správneho súdu v Birminghame, Cardiffe, Leedsi a v Manchestri, čo umožňuje navrhovateľom/žiadateľom predkladať niektoré druhy žiadostí bližšie k regiónu, ku ktorému majú najkratšie spojenie. Ďalšia regionálna kancelária sa otvorila v Bristole v novembri 2012.

Senáty

Niektoré odvolania z nižších súdov vypočúvajú senáty vyššieho súdu (t. j. súdu, ktorý pozostáva minimálne z dvoch sudcov).

Odvolania z krajských súdov, ohľadom jurisdikcie kancelárskeho súdu a kráľovského súdu, vypočúvajú jednotlivé senáty.

Senáty kráľovského súdu vypočúvajú okrem iného odvolania na právne ustanovenia z magistrátnych súdov a korunného súdu (s výnimkou prípadu, keď sa korunný súd zaoberá vecou obvinenia).

Senát rodinného súdu vypočúva odvolania proti rozhodnutiam o rodinných veciach, ktoré vyniesli magistrátne súdy.

Krajské súdy

Krajské súdy sa zaoberajú viacerými občianskoprávnymi prípadmi v Anglicku a vo Walese. Najjednoduchšie povedané, menej zložité občianskoprávne prípady sú vypočuté na krajských súdoch a zložitejšie prípady na vyššom súde. Väčšina prípadov, ktorými sa zaoberajú krajské súdy, sa vzťahuje na vymáhanie pohľadávok. Krajské súdy vypočúvajú aj prípady spojené s opätovným nadobudnutím majetku (napr. zastavenie hypotekárnych splátok), s ujmou na zdraví alebo s nárokmi na škody spôsobené z nedbanlivosti a konkurzom.

O nárokoch na pohľadávky alebo na náhradu škody, ktorá nepresahuje 5 000 GBP, sa obyčajne rozhoduje v rámci osobitného konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Takéto konanie má zabezpečiť nízke náklady a neformálny spôsob vyriešenia sporu bez toho, aby bolo potrebné využiť služby právneho zástupcu. V takýchto prípadoch môže sudca prevziať úlohu vyšetrovateľa a môže navrhovateľovi aj odporcovi pomôcť s vysvetlením ich prípadu. Krajské súdy v súvislosti s vecami s nízkou hodnotou sporu ponúkajú aj svoje mediačné služby, vo vzťahu k sporným nárokom je však dostupná aj externá mediácia.

Krajské súdy sa zaoberajú aj rodinnými záležitosťami, kam patrí rozvod, veci, ktoré sa týkajú detí, ako napríklad bydlisko, starostlivosť o deti a adopcia. Rodinné záležitosti sú niekedy zložité a je možné, že sa nimi bude zaoberať Vyšší súd. V centre Londýna sa rodinnými záležitosťami zaoberá hlavný register rodinného súdu, a nie krajské súdy. Mediácia v rodinných prípadoch sa zabezpečuje prostredníctvom Súdnej poradenskej a podpornej služby pre veci detí a rodiny [Children and Family Court Advisory and Support Service (CAFCASS)].

Korunný súd

Korunný súd je vnútroštátnym súdom, ktorý sídli v rôznych centrách v Anglicku a vo Walese. Zaoberá sa všetkými vážnymi trestnými prípadmi, ktoré mu postupujú magistrátne sudy. Prípady, ktoré majú byť predmetom súdneho konania, si vypočuje sudca a porota, pozostávajúca z 12 členov z radov verejnosti.

Niekedy sa občianskoprávnych vecí (napr. v prípade urážky) musia zúčastniť aj prísediaci, aj keď sa to nestáva  často. Ak k tomu dôjde, súdne konanie sa bude konať na vyššom súde alebo na krajskom súde. Korunný súd tiež pôsobí ako odvolací súd pre prípady, ktoré vypočúva zmierovací sudca na magistrátnych súdoch.

Magistrátne súdy

Magistrátne súdy sa zaoberajú hlavne trestnými vecami; väčšina trestných činov je vypočutá na najnižších trestných súdoch. Závažnejšie trestné činy sa postupujú na súdne konanie na korunnom súde. Najnižšie trestné súdy sa tiež zaoberajú niektorými občianskoprávnymi prípadmi vrátane vecí rodinného práva; vymáhania niektorých druhov pohľadávok, napríklad obecnej dane, a udeľovania licencií (napríklad licencie na predaj alkoholu), porušovania podmienok licencií alebo súdnych príkazov, uzatvárania stávok a hazardných hier.

Väčšinu prípadov na magistrátnych súdoch vypočúvajú prísediaci sudcovia (známi aj pod názvom „zmierovací sudcovia" (justices of the peace (JPs)). Prísediaci sudcovia nemajú právnické vzdelanie. Obyčajne sú traja a úradníci s právnickým vzdelaním im poskytujú rady ohľadom právnych vecí. Zložitejšie veci, ktoré sú predložené najnižším trestným súdom, vypočujú členovia súdneho zboru, ktorí sú známi pod názvom okresní sudcovia (magistrátne súdy), ktorí pracujú na plný úväzok.

Magistrátne súdy majú právomoc udeliť pokutu a uväzniť (na obmedzené obdobie) tých, ktorí boli obvinení zo zločinu – čiže niektoré prípady sa dostanú na korunný súd, ktorý vynesie rozsudok.

Niektoré magistrátne súdy sa označujú ako „súdy pre mladistvých“ alebo „súdy rozhodujúce v rodinných konaniach“. Tieto pozostávajú zo sudcov, ktorí prešli zvláštnou odbornou prípravou, a zaoberajú sa obvineniami, vznesenými proti deťom a mladým ľuďom, ako aj žiadosťami, ktoré sa týkajú detí a mladých ľudí, alebo prípadmi týkajúcimi sa rodiny.

Súvisiace prepojenia

Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdna služba Jej Veličenstva


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 12/06/2017