Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Обикновени съдилища - Финландия

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?

Този раздел предоставя информация за обикновените съдилища и административните съдилища във Финландия.


Общи и административни съдилища — въведение

Единият може да раздели съдилищата по право във Финландия в общи съдилища по гражданскоправни и наказателноправни въпроси, административни съдилища за административно производство и специални съдилища.

Понятието „общи съдилища“ се отнася до съдилища, чиято компетентност е обща. С други думи, те разглеждат правни спорове, които не са били възложени на друг съд. Общите съдилища са:

  • Районни и градски съдилища (20)
  • Апелативни съдилища (5)
  • Върховен съд.

Общите административни съдилища са административни съдилища.

Административните съдилища са Върховният административен съд и регионалните административни съдилища. Във Финландия има шест регионални административни съдилища: Административен съд на Хелзинки, Hämeenlinna, Източна Финландия, Северна Финландия, Турку и Vaasa. Åland има свой собствен административен съд, Ålands förvaltningsdomstol.

Върховният административен съд е Върховният административен съд (Korkein hallinto-oikeus/Högsta förvaltningsdomstolen).

Окръжни съдилища

Връзката отваря нов прозорецРайонните съдилища са най-висшата инстанция на обикновените съдилища. Те се занимават с граждански, наказателни дела и с определени приложения, като например разводи. Във Финландия има 20 окръжни съдилища. Размерът им се различава значително както по броя на досиетата, така и по броя на служителите. Всяка година окръжните съдилища разглеждат приблизително 550 000 дела (наказателни дела, 80 000 дела, 420 000 дела и 50 000 дела). Общият брой на служителите в районните съдилища е около 1900 души.

Разпоредбите, уреждащи функционирането и администрацията на тези съдилища, са установени в Закона за съдилищата (673/2016) и в процедурния правилник на съдилищата. Според закона водещият съдия в първоинстанционния съд също е административният ръководител на тази служба.

Освен това районният съд разполага с членове, а именно неспециалисти, които участват в решаването на най-сериозните престъпления и дела, свързани със земя. Членовете на организацията се избират от общинските съвети. Министерството на правосъдието потвърждава броя на членовете, които ще бъдат избрани от общините. Възнагражденията им се изплащат от държавни средства.

Процедура в районните съдилища

В районния съд гражданско дело е разделено на два етапа: Предварителна подготовка и основно изслушване. Предварителната подготовка започва с писмените изявления на страните. Безспорните вземания по дългове вече са уредени на този етап. Подготовката се провежда устно и по време на изслушването присъства един съдия.

Ако случаят не може да бъде решен на този етап, се насрочва отделно основно изслушване. В този случай окръжният съд се състои от един или трима съдии. Процедурата е възможно най-непрекъсната.

При наказателни дела съставът на районния съд варира в зависимост от въпросното престъпление. Леките престъпления се разглеждат от един съдия и по-тежките престъпления се разглеждат от един съдия и двама журита или трима съдии.

Наказателното производство следва същите принципи, както при гражданските дела. Дадено подготвително изслушване може да се проведе и в рамките на наказателно производство. Съдът може да поиска от обвиняемия да направи правно основание преди основното съдебно заседание. Производството е устно и съдебното решение се основава на факти и доказателства, представени от страните пред съда. Всички доказателства са получени по време на основното изслушване. Доколкото това е възможно, наказателното производство се провежда постоянно. Съставът на съда не може да се променя в хода на главното производство. Съгласно предвидените в закона условия наказателното производство може да се реши и чрез писмена процедура, без да се провежда основно съдебно заседание.

Ако съдът не постигне консенсус по решението, се пристъпва към гласуване. Когато е налице равенство между половете по гражданско дело, съдията изразява окончателното си становище; в случай на наказателно преследване има предимство по-лекото предимство.

Решението на окръжния съд се мотивира. В повечето случаи решението се постановява на страните веднага след приключване на основното изслушване. При големи или сложни наказателни дела обаче присъдата не може да отнеме повече от две седмици. Съдебното решение ще бъде на разположение в писмен вид от деловодството на съда.

Hovioikeudet

Във Връзката отваря нов прозорец Финландия има пет апелативни съдилища (Хелзинки, Източна Финландия (Kuopio), Рованиеми, Вааса и Апелативния съд в Турку).

Като върховни съдилища те разглеждат жалби и петиции срещу решенията на районните съдилища. В някои случаи апелативните съдилища действат и като първоинстанционни съдилища: Напр. за импийчмънт на съдия от по-ниска инстанция или държавни служители с висока степен на процесуална легитимация.

Апелативните съдилища също така отговарят за надзора върху прилагането на правото в районните съдилища и за някои въпроси, отнасящи се до съдебната администрация. Един административен въпрос по-специално изисква да се даде становище на комисията за съдебен контрол по отношение на кандидатите, кандидатстващи за длъжността съдия в районния съд или апелативния съд. Становището се изготвя от комитета на апелативния съд, натоварен с тази отговорност. Председателят (основното правосъдие) на апелативния съд отговаря за неговата работа и ефикасност.

Апелативният съд е разделен на части. Разделянето се състои от ръководител на отделение и други съдии. Делата обикновено се разглеждат от състав от трима съдии.

Производство пред апелативния съд

В някои граждански и наказателни дела ищецът се нуждае от допълнително разрешение от Апелативния съд. Предоставянето на разрешение за по-нататъшна преработка е уредено със закон. Делата се разглеждат от Апелативния съд или чрез писмена процедура, или по време на устно изслушване.

Върховният съд

Връзката отваря нов прозорецВърховният съд е най-високото равнище на обжалване. Подобно на апелативния съд Върховният съд е разделен на части, които, за да бъдат правно компетентни, се състоят от петима членове.

За да заведе дело пред Върховния съд, заинтересованата страна трябва да подаде молба за разрешение за обжалване на решение на съда. След получаване на тази петиция, Върховният съд разглежда дали може да разреши обжалването в този конкретен случай. Въпросът се разглежда от двама или три групи лица. Правото на обжалване може да бъде допуснато само на основание, предвидено от закона.

От 1980 г. насам Върховният съд се е превърнал в институция, която създава прецедент. За всички цели и цели Върховният съд е установил правна норма, която другите съдилища трябва да следват в подобни случаи. Не се изисква разрешение за обжалване в случаите, когато апелативният съд е бил първоинстанционен.

Действията на Върховния съд се председателстват от неговия председател. Членовете на Върховния съд се наричат съдии от Върховния съд. Докладчиците са постоянният секретар, съветниците на докладчиците, висшите съдебни помощници и съдебните помощници.

В допълнение към съдебното производство Върховният съд назначава временни съдии в общите съдилища за период от повече от една година. Върховният съд също така коментира законодателни предложения и петиции, изпратени до президента на Финландия.

Производството пред Върховния съд обикновено е писмено. При необходимост се провежда устно изслушване.

Административни съдилища

Административни съдилища:

Конституцията изисква всички публични дейности да спазват стриктно закона. Всяко лице или субект, който счита, че решение на държава или общински орган е незаконно, по отношение на него по принцип може да обжалва това решение.

Органът посочва заедно с решението как и на кого може да бъде подадена жалба срещу решението. Често решението може първо да бъде преразгледано от административния орган Връзката отваря нов прозорец и след това да бъде обжалвано пред административния съд, ако все още не е удовлетворено. Юрисдикциите на административните съдилища се определят от териториалното деление на провинциите по такъв начин, че една или повече провинции могат да бъдат включени в една юрисдикция.

При обжалване Административният съд решава дали решението на оспорвания орган е законосъобразно. Ако решението на административния съд не е изпълнено, в повечето случаи жалба може да бъде подадена пред Върховния административен съд или най-малкото молба за разрешение за обжалване пред Върховния административен съд.

Административните права се уреждат от Закона за административното правосъдие (430/1999), Правителствен указ относно административните съдилища (865/2016) и процедурния правилник. Законът за административното съдебно производство (586/1996) се прилага за административните съдилища като процесуален закон.

Административните съдилища разглеждат над 20 000 случая годишно. Повечето случаи са обжалване, но административните съдилища се занимават и с административни спорове и случаи на подчинение. Според диагоналната формула има почти 300 категории дела, които трябва да бъдат разгледани, което илюстрира широкия спектър от случаи. Административните съдилища са общи регионални съдилища, които по правило се занимават с всички административни съдебни дела. Някои дела обаче се съсредоточават върху някои административни права:

  • Административният съд на Хелзинки разглежда, inter alia, всички въпроси, свързани с ДДС и митата.
  • Административният съд на Vaasa разглежда жалби срещу решения по Закона за водите и Закона за опазване на околната среда.
  • Административният съд на Hämeenlinna се занимава с жалби срещу помощта за селското стопанство, помощта за развитие на селските райони и структурната помощ за селското стопанство.
  • Административният съд на Северна Финландия разглежда жалби срещу дела за помощи, свързани с отглеждането на северни елени и природните средства, както и срещу определени случаи, по които трябва да се вземе решение съгласно Закона за Skolt.

Административният съд има върховен съдия от Административния съд и други членове на Административния съд. Функционирането на Административния съд се управлява и управлява от върховен съдия. Административните съдилища могат да бъдат разделени на раздели. Съставите се ръководят от административния съдия, назначен за председател на състава. Освен административните съдии има докладчици и секретарки в административния съд. В административните съдилища работят общо около 550 души.

Състави на Административния съд

Административният съд е колегиален съд, който обикновено има кворум от трима членове. Членовете на Съда са върховният съдия в Административния съд и административните съдии на Административния съд. Освен това в някои случаи, като например случаите, свързани с психичното здраве и настаняването на децата под грижи, в разискванията и процеса на вземане на решения участват неактивни експерти. В допълнение към квалифицираните от юридическа гледна точка членове, съдиите в областта на науката и инженерството участват в дела по Закона за опазване на околната среда и водите. Нормалният състав на тези групи е четирима.

Възможно е административните съдилища да разрешават някои по-прости случаи на обжалване, както са определени от закона, в по-ограничени конфигурации. Това предполага, че правната защита на страните не е застрашена.

Съставът на двама съдии може да взема решения по определени случаи, изброени от закона, когато жалбата е ясна и не изисква нов вид тълкуване на закона. Те включват редица жалби, свързани с данъци върху доходите, данъци върху недвижимото имущество, данъци върху автомобили и разрешения за строителство. В случай на несъгласие между съдиите от двучленен състав делото се отнася до нормалното образуване на състав от трима членове за вземане на решение. Един съдия може да се произнесе по жалби, свързани по-специално с таксата за паркиране, прехвърлянето на превозно средство, свидетелство за управление на МПС и таксата за обществен транспорт. В допълнение, един съдия може да вземе решение относно всички временни забрани и да забрани или спре изпълнението на данъци и мита.

Производството пред административния съд

В административното право делата се разглеждат главно в писмена форма, но организацията на изслушванията и инспекциите се е увеличила през последните години. Има много устни изслушвания, по-специално по отношение на закрилата на децата и чужденците.

В хода на производството жалбоподателят или жалбоподателят по принцип е длъжен да представи доказателства за своите твърдения и за правните основания, на които се основават. Въпреки това, въз основа на т.нар. формален принцип, Административният съд е компетентен да гарантира, че въпросът е разрешен. Съгласно Закона за административното съдопроизводство административният съд разследва въпроса до степен, необходима за справедливостта на производството, справедливостта на производството и характера на делото.

В административното право делата се разглеждат по реда, по който са образувани. Някои дела обаче се разглеждат от закона като спешен. Докладчикът подготвя случая веднага след сезирането на административните съдилища. В административните съдилища, секретарите на административните съдилища и нотариусите, понякога и съдии, съдии, действат като докладчици. Докладчикът получава необходимите становища или обяснения от органите и гарантира, че заинтересованите страни се изслушват.

Производството е последвано от проверка на процесуалните изисквания и, в случай на обжалване, на становище на органа и на документите, на които се основава решението. След това другите страни, ако има такива, и жалбоподателят ще бъдат изслушани.

Докладчикът изготвя мотивирано становище по въпроса, който предстои да бъде решен. Документите и становището ще се предадат на съдиите и делото ще бъде решено на заседание пред Административния съд.

Административният съд ще разгледа всички повдигнати въпроси и ще реши кои въпроси са от значение за решението. Ако съдиите, които вземат решение, не постигнат съгласие, решението се поставя на гласуване. Докладчикът също може да представи особено мнение. След изслушването мотивите на решението могат да бъдат допълнително уточнени и след като съдебния състав го е подписал, той се връчва на страните и на органа.

Върховен административен съд.

ВърховниятВръзката отваря нов прозорец административен съд е Върховният административен съд и има върховна юрисдикция при административни съдебни производства.

Повечето дела пред Върховния административен съд са от други административни съдилища. В някои случаи първо трябва да подадете молба до Върховния административен съд за разрешение за обжалване.

Във Финландия Върховният административен съд също може да бъде сезиран по правни основания срещу решения на Съвета на министрите и министерствата на Върховния изпълнителен орган.

Върховният административен съд може да изготвя становища и предложения по законодателни въпроси. Той упражнява надзор върху правораздаването в своята област на дейност. Целта е да се гарантира, че системата на административните съдилища функционира като цяло и ефикасно. Освен това Върховният административен съд назначава съдиите от административните съдилища за срок от повече от една година.

Върховният административен съд се оглавява от председателя на Върховния административен съд. Членовете на Върховния административен съд се наричат правни съветници. Съществуват около 20 правни съветници. Освен това има около 50 адвокати във Върховния административен съд за докладчик със същия брой други служители. Върховният административен съд е разделен на състави. Постоянният секретар ръководи службата по регистрация.

Всяка година Върховният административен съд получава около 6000 случая. В Korkein hallinto-oikeus (Върховен административен съд) съдебните дела се разглеждат редовно от състава от петима членове. В случай на молба за разрешение за обжалване молбата може да бъде отхвърлена от комисия от трима съдии. В допълнение към съдебната практика, съставът на съда се състои от двама ad hoc експерти в Закона за водите и за опазване на околната среда, както и в патента, полезността, както и в проектирането на интегралната схема. Експертът има статут на независим съдия. В повечето случаи производството пред Върховния административен съд е писмено, преразгледано и устното изслушване от по-малко от десет души на година.

Правни бази данни и уебсайтове

Име на регистъра

FinlexВръзката отваря нов прозорецhttps://www.finlex.fi/

Уебсайт на финландската съдебна система Връзката отваря нов прозорец https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index.html

Безплатен ли е уебсайтът или базата данни?

Уебсайтът е безплатен.

Уебсайтът на Връзката отваря нов прозорецфинландския съдебен орган предоставя информация относно съдебната система във Финландия. Той представлява единен портал за лицата, търсещи информация относно съдилищата, прокурорите, съдебните изпълнители, бюрата за правна помощ и други публични органи, които се занимават с правораздаването във Финландия.

Това включва например най-новата съдебна практика на апелативните и административните съдилища. Най-големите бази данни на Върховния съд, апелативните съдилища, административните съдилища и специализираните съдилища са разположени в рамките на безплатната Връзката отваря нов прозорец услуга Finlex, управлявана от финландското министерство на правосъдието.


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 09/01/2020