Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gewone rechtbanken - Finland

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?

Deze rubriek bevat informatie over de gewone rechtbanken en administratieve rechtbanken in Finland.


Algemene en administratieve rechtbanken — inleiding

De rechtbanken van Finland kunnen in een algemene rechtbank voor burgerlijke en strafzaken worden opgericht, de administratieve rechtbanken voor administratieve rechtbanken en speciale rechtbanken.

De term „algemene gerechten” heeft betrekking op gerechten waarvan de bevoegdheid algemeen is. Met andere woorden, zij behandelen juridische geschillen die niet tot de verantwoordelijkheid van een andere rechtbank hebben geleid. Algemene rechtbanken zijn:

  • Rechtbanken van eerste aanleg (20)
  • Hoven van Beroep (5)
  • Hooggerechtshof.

Algemene administratieve rechtbanken zijn administratieve rechtbanken.

De administratieve rechtbanken zijn de hoogste administratieve rechtbank en de regionale administratieve rechtbanken. Er zijn zes regionale administratieve rechtbanken in Finland: Administratieve rechtbank van Helsinki, Hämeenlinna, Oost-Finland, Noord-Finland, Turku en Vaasa. Åland heeft ook een eigen administratieve rechtbank, Ålands förvaltningsdomstol.

De hoogste bestuursrechter is de hoogste administratieve rechtbank (Korkein hallinto-oikeus/Högsta förvaltningsdomstol).

Districtsrechtbanken

De link wordt in een nieuw venster geopend.Districtsrechtbanken zijn het kleinste geval van gewone rechtbanken. Zij hebben betrekking op civiele, strafrechtelijke en bepaalde toepassingen, zoals echtscheidingen. Er zijn 20 provinciale rechtbanken in Finland. Hun omvang, zowel wat het aantal dossiers als wat het aantal personeelsleden betreft, varieert aanzienlijk. Elk jaar behandelen de provinciale rechtbanken ongeveer 550 000 zaken (strafzaken, 80 000 zaken, 420 000 zaken en 50 000 zaken). Het totale aantal personeelsleden van de arrondissementsrechtbanken is ongeveer 1900.

Bepalingen betreffende de werking en het beheer van deze rechtbanken zijn vastgelegd in de Wet op de rechtbanken (673/2016) en het Reglement voor de procesvoering van de rechtbanken. Volgens de wet is de leidende rechter van een rechter in eerste aanleg ook het administratieve hoofd van dat bureau.

Daarnaast heeft de districtsrechtbank de leden, d.w.z. leken, die betrokken zijn bij de oplossing van de ernstigste misdrijven op het gebied van criminaliteit en land. De leden worden door de gemeenteraden gekozen. Het ministerie van Justitie bevestigt het aantal door de gemeenten te kiezen leden. Hun vergoeding wordt uit staatsmiddelen bekostigd.

Procedure voor districtsrechtbanken

Bij een districtsrechtbank is een burgerlijke zaak in twee fasen onderverdeeld: Een voorafgaande voorbereiding en een hoofdhoorzitting. De voorlopige voorbereiding begint met de schriftelijke opmerkingen van partijen. Niet-betwiste schuldvorderingen worden reeds in dit stadium afgewikkeld. Het preparaat is mondeling en één rechter is aanwezig ter terechtzitting.

Als de zaak in dit stadium niet kan worden opgelost, is een afzonderlijke hoofdhoorzitting gepland. In dat geval bestaat de provinciale rechtbank uit een of drie rechters. De procedure is zo continu mogelijk.

In strafzaken is de samenstelling van de districtsrechtbank afhankelijk van het betrokken delict. Lichte strafbare feiten worden behandeld door één rechter en meer ernstige strafbare feiten worden behandeld door één rechter en twee jury’s of drie rechters.

De strafrechtelijke procedure volgt dezelfde beginselen als in burgerlijke zaken. Een voorbereidende hoorzitting kan ook in strafprocedures plaatsvinden. De rechter kan de verdachte verzoeken om vóór de hoofdterechtzitting een middel aan te voeren. De procedure geschiedt mondeling en de beslissing wordt gebaseerd op feiten en bewijzen die door de partijen ter kennis van de rechter zijn gebracht. Alle bewijzen worden ter terechtzitting ontvangen. De strafprocedure wordt ook, voor zover mogelijk, continu gevoerd. De samenstelling van het gerecht kan in de loop van het hoofdgeding niet worden gewijzigd. Onder de bij wet gestelde voorwaarden kan ook een strafprocedure worden ingeleid zonder dat een terechtzitting wordt gehouden.

Indien het gerecht geen consensus over het vonnis bereikt, wordt er een stemming gehouden. elk lid van het panel heeft een individuele stemming. Bij staking van stemmen in een burgerlijke zaak geeft de rechter zijn definitieve mening; in een strafzaak heeft de mildere variant voorrang.

De beslissing van de District Court wordt met redenen omkleed. In de meeste gevallen wordt het vonnis onmiddellijk na de vaststelling van de hoofdhoorzitting aan de partijen overhandigd. Bij grote of anderszins complexe strafzaken mag de sanctie echter niet meer dan twee weken in beslag nemen. Het vonnis wordt vervolgens schriftelijk ter beschikking gesteld van de griffie van het gerecht.

Hovioikeudet

Er zijn De link wordt in een nieuw venster geopend.vijf hoven van beroep in Finland (Helsinki, Oost-Finland (Kuopio), Rovaniemi, Vaasa en het gerechtshof van Turku van Turku).

Deze behandelen beroepen en verzoekschriften als hogere rechtbanken tegen de uitspraken van de districtsrechtbanken. In sommige gevallen treden de hoven van beroep ook op als rechtbanken van eerste aanleg: Bijvoorbeeld voor de afzetting van een rechter in lagere rechtbanken of ambtenaren met een hoge status.

De hoven van beroep zijn ook bevoegd voor het toezicht op de toepassing van de wet in districtsrechtbanken en voor bepaalde aangelegenheden in verband met de rechterlijke macht. Een administratieve aangelegenheid vereist met name het uitbrengen van een advies aan het comité voor de juridische selectie van aanvragers die verzoeken om het ambt van rechter bij een rechtbank of een hof van beroep. Het advies wordt opgesteld door het comité van het hof van beroep dat met deze verantwoordelijkheid is belast. De voorzitter (hoofdrechter) van het hof van beroep is verantwoordelijk voor zijn werking en efficiëntie.

De Court of Appeal is verdeeld in afdelingen. De divisie bestaat uit een afdelingshoofd en andere rechters. Zaken worden gewoonlijk behandeld door een formatie bestaande uit drie rechters.

Procedure voor het hof van beroep

In sommige civiel- en strafrechtelijke zaken heeft de eiser een aanvullende toestemming van de Court of Appeal nodig. De verlening van een vergunning voor verdere verwerking is bij wet geregeld. Zaken worden behandeld door de Court of Appeal, hetzij via een schriftelijke procedure, hetzij via een mondelinge behandeling.

Hooggerechtshof

De link wordt in een nieuw venster geopend.De hoogste beroepsinstantie is het hoogste gerechtshof. Net als het hof van beroep is het Hooggerechtshof verdeeld in afdelingen die juridisch bevoegd zijn, uit vijf leden bestaan.

Om een zaak voor te leggen aan het Hooggerechtshof, moet de betrokken partij of de betrokken partij toestemming vragen om in beroep te gaan tegen een vonnis van een rechtbank. Na ontvangst van dit verzoekschrift onderzoekt de Hoge Raad of het in dit specifieke geval al dan niet toestemming kan geven om in beroep te gaan. De zaak wordt behandeld door een panel van twee of drie personen. Het recht om beroep in te stellen kan slechts worden toegestaan op grond van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen.

Sinds 1980 is de hoogste rechterlijke instantie een orgaan dat zich bezighoudt met de oprichting van de instellingen. In alle opzichten heeft de Hoge Raad in een zaak die de Supreme Court heeft beslecht een rechtsnorm vastgesteld die in vergelijkbare gevallen voor andere rechtsgerechten moet gelden. Er is geen verlof om beroep in te stellen wanneer een hof van beroep als gerecht van eerste aanleg heeft gewerkt.

De werkzaamheden van het hooggerechtshof worden voorgezeten door de voorzitter. De leden van het Hooggerechtshof worden rechters van het Hooggerechtshof genoemd. De rapporteurs zijn de permanente secretaris, de adviseurs van de rapporteur, de hoge referendarissen en de referendarissen.

Naast de gerechtelijke procedure benoemt de hoogste rechterlijke instantie tijdelijke rechters voor de gewone rechtbanken voor een periode van meer dan een jaar. De Hoge Raad maakt ook opmerkingen over wetsvoorstellen en gratievere verzoekschriften die naar de president van Finland worden gestuurd.

De procedure bij het Hooggerechtshof is meestal geschreven. Zo nodig wordt een mondelinge behandeling gehouden.

Administratieve rechtbanken

Administratieve rechtbanken:

De grondwet vereist dat alle overheidsactiviteiten strikt in overeenstemming zijn met de wet. Elke persoon of entiteit die van mening is dat een besluit van een staat of een gemeente onrechtmatig is in een aangelegenheid die hem betreft, kan in beginsel daartegen in beroep gaan.

De autoriteit geeft, samen met het besluit, aan op welke wijze en aan wie beroep kan worden ingesteld tegen het besluit. Vaak kan het besluit eerst door de administratieve autoriteit worden beoordeeld De link wordt in een nieuw venster geopend. en vervolgens bij de administratieve rechtbank worden aangevochten als de beslissing nog steeds ontevreden is. De bevoegdheden van de administratieve rechtbanken worden bepaald door de territoriale verdeling van de provincies op zodanige wijze dat één of meer provincies in één enkele jurisdictie kunnen worden opgenomen.

In hoger beroep beslist de bestuursrechter of het besluit van de bestreden instantie rechtmatig is. Indien de beslissing van de bestuursrechter niet is vervuld, kan in de meeste gevallen nog hoger beroep worden ingesteld bij de hoogste administratieve rechtbank of, ten minste, een verzoek om toestemming om beroep in te stellen bij de hoogste administratieve rechtbank.

Bestuurlijke rechten worden geregeld door de Wet Bestuursrechtspraak (430/1999), het Regeringsbesluit inzake de districten van administratieve rechtbanken (865/2016) en het individuele reglement van orde. De wet inzake de administratieve gerechtelijke procedure (586/1996) is van toepassing op de administratieve rechtbanken als procedureel recht.

De administratieve rechtbanken behandelen meer dan 20 000 zaken per jaar. De meeste zaken zijn hoger beroep, maar de administratieve rechtbanken behandelen ook administratieve geschillen en achterstellingszaken. Volgens de diagonale formule zijn er bijna 300 categorieën zaken te behandelen, hetgeen de brede waaier van zaken illustreert. Bestuursrechters zijn algemene regionale rechtbanken die in beginsel alle zaken van de bestuursrechter behandelen. Sommige zaken hebben echter betrekking op bepaalde administratieve rechten:

  • De administratieve rechtbank van Helsinki behandelt onder meer alle aangelegenheden die betrekking hebben op de btw en de douanerechten.
  • De administratieve rechtbank van Vaasa zal kennis nemen van een beroep tegen beslissingen inzake vergunningen en bestellingen in het kader van de Waterwet en de Wet milieubescherming.
  • De administratieve rechtbank Hämeenlinna behandelt beroepen tegen landbouwsteun, steun voor plattelandsontwikkeling en structurele landbouwsteun.
  • De administratieve rechtbank van Noord-Finland behandelt beroepen tegen steunzaken met betrekking tot rendierhouderij en natuurlijke methoden van landbouw, evenals een aantal zaken waarover in het kader van de Skolt-wet moet worden beslist.

De administratieve rechtbank heeft de hoogste rechter van de administratieve rechtbank en andere leden van de administratieve rechtbank. De werking van de administratieve rechtbank wordt beheerd en beheerd door een hoogste rechter. De administratieve rechtbanken kunnen worden onderverdeeld in afdelingen. De kamers worden geleid door de bestuursrechter die benoemd wordt tot president van de kamer. Naast de administratieve rechters zijn er rapporteurs en secretariaatsmedewerkers van de administratieve rechtbank. De administratieve rechtbanken hebben in totaal ongeveer 550 personeelsleden in dienst.

Formaties van de administratieve rechtbank

De administratieve rechtbank is een collegiaal gerecht, dat gewoonlijk een quorum van drie leden heeft. De leden van het Hof zijn de hoogrechter van de administratieve rechtbank en de bestuursrechters van de administratieve rechtbank. Bovendien is in bepaalde gevallen, zoals gevallen van geestelijke gezondheid en de opvang van kinderen in de zorg, een niet-actief lid van de dienst betrokken bij de beraadslagingen en de besluitvorming. Naast rechtsgeleerde leden zijn ook rechters op het gebied van wetenschap of techniek betrokken bij zaken in het kader van de Wet milieubescherming en water. De normale samenstelling van deze groepen is vier.

Het is voor administratieve rechtbanken mogelijk om bepaalde vereenvoudigde procedures in hogere voorziening, zoals gedefinieerd bij wet, in meer beperkte samenstellingen op te lossen. Dit veronderstelt dat de rechtsbescherming van de partijen niet in het gedrang komt.

De samenstelling van twee rechters kan voor bepaalde in de wet vermelde gevallen beslissen wanneer de zaak in beroep duidelijk is en geen nieuw type uitlegging van de wet vereist. Deze omvatten een aantal klachten over inkomstenbelasting, belastingen op onroerend goed, belastingen op auto’s en bouwvergunningen. In geval van verschil van mening tussen de rechters van een formatie met twee leden wordt de zaak verwezen naar de gewone procedure van drie leden voor besluitvorming. Een rechter kan een uitspraak doen over klachten over, onder meer, de parkeergelden, de overbrenging van een voertuig, de rijbewijzenzaken en de vergoeding voor het openbaar vervoer. Daarnaast kan een rechter over alle voorlopige maatregelen beslissen en de handhaving van belastingen en rechten verbieden of opschorten.

De procedure voor de bestuursrechter

In het bestuursrecht worden zaken hoofdzakelijk schriftelijk behandeld, maar de organisatie van hoorzittingen en inspecties is de afgelopen jaren toegenomen. Er zijn veel mondelinge hoorzittingen, met name over kinderbescherming en vreemdelingen.

In de loop van de procedure is de verzoeker of verzoekster in beginsel gehouden om bewijs te leveren van hun vorderingen en van de middelen waarop zij zijn gebaseerd. Op basis van het zogeheten formele beginsel is de administratieve rechtbank echter verantwoordelijk voor de oplossing van de kwestie. Volgens de Administrative Procedure voor de Administrative Procedure onderzoekt de administratieve rechtbank ambtshalve de zaak voor zover dit nodig is voor het eerlijke verloop van de procedure, het eerlijke verloop van de procedure en de aard van de zaak.

In administratief recht worden de zaken behandeld in de volgorde waarin zij worden geïnitieerd. Sommige zaken worden echter bij wet geregeld. Zodra een zaak voor de administratieve rechtbanken is gebracht, bereidt de rapporteur de zaak voor. Administratieve rechtbanken, administratief secretarissen en notarissen, soms ook administratieve rechters, handelen als rapporteurs. De rapporteur wint de nodige adviezen of toelichtingen bij de autoriteiten in en zorgt ervoor dat de belanghebbenden worden gehoord.

De procedure wordt gevolgd door een onderzoek van de procedurevoorschriften en, in geval van een beroep, van een advies van de autoriteit en van de documenten waarop de beslissing is gebaseerd. De eventuele andere partijen en de appellant worden gehoord.

De rapporteur stelt hierover een met redenen omkleed advies op. De documenten en het advies zullen naar de rechters worden gestuurd en de zaak zal worden behandeld tijdens een hoorzitting voor de administratieve rechtbank.

De administratieve rechtbank zal alle aan de orde gestelde kwesties in beschouwing nemen en zal beslissen welke kwesties van belang zijn voor het besluit. Indien de rechters het daarmee eens zijn, wordt het besluit in stemming gebracht. De rapporteur kan ook een afwijkend standpunt indienen. Na de terechtzitting kan de motivering van het besluit nader worden gespecificeerd en, zodra de rechtsprekende formatie het heeft ondertekend, aan de partijen en aan de autoriteit worden betekend.

Het hoogste administratieve rechtscollege

De link wordt in een nieuw venster geopend.De hoogste administratieve rechtbank is de hoogste administratieve rechtbank en heeft de hoogste rechterlijke bevoegdheid in administratieve gerechtelijke procedures.

De meeste zaken voor de hoogste administratieve rechtbank zijn afkomstig van andere administratieve rechtbanken. In sommige gevallen moet u eerst een verzoek indienen bij de hoogste administratieve rechtbank.

In Finland kan ook de hoogste administratieve rechtbank beroep worden ingesteld tegen besluiten van de ministerraad en de ministeries van de hoogste uitvoerende macht.

De hoogste administratieve rechtbank kan adviezen en voorstellen over wetgevingsaangelegenheden uitbrengen. Zij houdt toezicht op de rechtsbedeling in haar werkterrein. Het doel is ervoor te zorgen dat het systeem van de administratieve rechtbanken in zijn geheel en op efficiënte wijze functioneert. Daarnaast benoemt de hoogste administratieve rechtbank rechters van administratieve rechtbanken voor een vaste termijn van meer dan een jaar.

De hoogste administratieve rechtbank staat onder leiding van de voorzitter van de hoogste administratieve rechtbank. De leden van de hoogste administratieve rechtbank worden juridisch adviseurs genoemd. Er zijn ongeveer 20 raadslieden. Daarnaast zijn er ongeveer 50 advocaten in de hoogste administratieve rechtbank als rapporteur en hetzelfde aantal andere personeelsleden. De hoogste administratieve rechtbank is verdeeld in kamers. De Permanente Secretaris leidt de griffie van het Gerecht.

De hoogste administratieve rechtbank ontvangt ongeveer 6000 zaken per jaar. In de Korkein hallinto-oikeus (hoogste administratieve rechter) worden rechtszaken regelmatig door de formaties van vijf leden behandeld. In geval van verlof kan het verzoek worden afgewezen door een jury van drie rechters. Naast de leden van de jurisprudentie bestaat de samenstelling van de rechtbank uit twee ad-hocdeskundigen in de Water and Environmental Protection Act, alsook in het octrooi, het gebruiksmodel en het districtsontwerp van de geïntegreerde schakeling. Het deskundige lid heeft de status van onafhankelijke rechter. De procedure bij de hoogste administratieve rechtbank is meestal schriftelijk, getoetst en mondeling van minder dan tien per jaar.

Juridische databanken en websites

Registernaam

FinlexDe link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.finlex.fi/

Website van de Finse rechterlijke macht De link wordt in een nieuw venster geopend. https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index.html

Is de website of database gratis?

De website is gratis.

De website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Finse rechterlijke macht bevat informatie over het rechtssysteem in Finland. Het is een centraal portaal voor degenen die informatie zoeken over de rechtbanken, openbare aanklagers, deurwaarders, bureaus voor rechtsbijstand en andere overheidsorganen die zich bezighouden met de rechtsbedeling in Finland.

Het omvat bijvoorbeeld de meest recente jurisprudentie van de hoven van beroep en van de administratieve rechtbanken. De grootste databanken van het Hooggerechtshof, de hoven van beroep, de administratieve rechtbanken en de gespecialiseerde rechtbanken zijn gevestigd in het kader van de De link wordt in een nieuw venster geopend. gratis dienstverlening van het Finse ministerie van Justitie.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 09/01/2020